IB9 - e-marketing

 0    62 Datenblatt    solanum
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Myśli przewodnie (s. 91)
Lernen beginnen
Keynotes
E-marketing
Lernen beginnen
E-marketing
☆ma na celu tworzenie mocnych wiadomości
Lernen beginnen
☆aims to create powerful messages
☆wiadomości będą angażować konsumenta
Lernen beginnen
☆ messages will engages consumer
☆ wiadomości będą budować marki
Lernen beginnen
☆ messages will build brands
☆wiadomości będą napędzać sprzedaż
Lernen beginnen
☆messages will drive sales
☆technologie cyfrowe
Lernen beginnen
☆digital technologies
☆banery reklamowe
Lernen beginnen
☆banner ads
☆ osadzone filmy
Lernen beginnen
☆embedded videos
♡ osadzić
Lernen beginnen
♡ to embed
☆wykorzystać ogromny rynek
Powinniśmy wykorzystać twoje pomysły
Lernen beginnen
☆ to tap into a huge market
We should tap your ideas
♡wykorzystywać
Lernen beginnen
♡to tap into
tap natural resources
♡wykorzystywać | doić
Lernen beginnen
♡to milk
Przekaz ustny (s. 93)
Lernen beginnen
Word of mouth
Słowniczek
Lernen beginnen
Glossary
☆osiągnąć sukces czyimś kosztem
Lernen beginnen
☆to piggyback
ride on the success of | take advantage of
♡podsłuchiwać
Lernen beginnen
♡to eavesdrop
♧przerażające
Lernen beginnen
♧creepy
◇bałagan
Lernen beginnen
◇clutter
menedżerowie reklamy
Lernen beginnen
advertising executives
reklamodawcy będą mogli korzystać z "działań społecznych"
Lernen beginnen
advertisers will be able to piggyback on the "social actions"
uderzająco podobne
Lernen beginnen
be strikingly similar
rozmowy i ich ukryte komunikaty marketingowe
Lernen beginnen
conversations and their implicit marketing messages
pozostać niesłyszalnym
Lernen beginnen
to remain inaudible
♧niejawny | ukryty
Lernen beginnen
♧implicit
◇ słyszalny | niesłyszalny
Lernen beginnen
◇audible | inaudible
♧ widzialny | niewidzialny
Lernen beginnen
♧visible | invisible
♤ podsłuchać tę rozmowę najpierw
Lernen beginnen
♤ to eavesdrop on this chatter first
♧ wyobrażalny
Lernen beginnen
♧ conceivable
stać się możliwym do wyobrażenia
Lernen beginnen
to become conceivable
trzy sprawdzone kategorie reklamowe:
Lernen beginnen
three proven advertising categories:
- wyświetlić reklamy | reklamy na banerach
Lernen beginnen
- to display ads | banner ads
- ogłoszenia drobne
Lernen beginnen
- classified ads
-wyszukiwanie reklamy
Lernen beginnen
-search advertising
◇ urywek | skrawek
Lernen beginnen
◇snippet
chociaż sprawdzone, nie wynalezione przez...
Lernen beginnen
proven though not invented by...
fragmenty tekstu
Lernen beginnen
the text snippets
dla określonego słowa kluczowego
Lernen beginnen
for a specific keyword
reklamy online stanowią przełom
Lernen beginnen
online ads represent breakthroughs
♡stanowić
Lernen beginnen
♡to represent
This number represents half of our team
teraz pojawia się w zasięgu
Lernen beginnen
now appears within reach
pierwszy krok dla marek aby uspołeczniać lub rozmawiać z konsumentami
Lernen beginnen
first step for brands to socialise, or converse, with consumers
♡łykać | popijać
Lernen beginnen
♡to sip
być przekazane natychmiast
Lernen beginnen
be communicated instantly
do kanałów informacyjnych ich kliki
Lernen beginnen
to the news feeds of their clique
miecz obosieczny
Lernen beginnen
a double-edged sword
możesz równie łatwo krytykować markę jak chwalić ją
Lernen beginnen
you can as easily criticise a brand as praise it
ludzie mogą uznawać wszystko to jako przerażające
Lernen beginnen
people may find all this creepy
♡ uznawać | uważać
Lernen beginnen
♡ to find
♡ zrezygnować
Lernen beginnen
♡ to opt out
♡ wyrzucić dawnych przyjaciół
♡ wyrzucać
Lernen beginnen
♡ to dump former friends
♡ to dump
przypadkowi znajomi
Lernen beginnen
casual acquaintances
♡ przeradzać się
Lernen beginnen
♡ to descend
The discussion descended into chaos
przerodzić się w wizualny bałagan
Lernen beginnen
to descend into visual clutter
♧ losowy
Lernen beginnen
♧ random
Brejk (s. 94)
Lernen beginnen
Break
☆dostawać się do wybranej grupy
Lernen beginnen
☆to break into the select group
☆ Wystarczyło kilka lat, by poważni sprzedawcy detaliczni wyszli na zero
Lernen beginnen
☆it took major retailers several years just to break even
☆ dane dają zestawienie całego Internetu
Lernen beginnen
☆data gives a breakdown of all Internet
☆ podatny na wybuchy ataków spamowych
Lernen beginnen
☆vulnerable to outbreakes of spam attacks
☆ zrobić przerwę trwającą co najmniej dziesięć minut
Lernen beginnen
☆take a breake of at least ten minutes
☆ być łamiącym prawo
Lernen beginnen
☆to be breaking the law

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.