Just Vocabulary

 0    74 Datenblatt    lucaynwa
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
rzeczownik
Lernen beginnen
noun
przymiotnik
Lernen beginnen
an adjective
czasownik
Lernen beginnen
verb
przygnębiony
Lernen beginnen
despondent
Steve was despondent about his Failure And felt that he will never achieve success.
szwendać sie
Na większości statków pasażerowie, którzy zezwalają swoim dzieciom na wędrowanie w miejscach przeznaczonych wyłącznie dla dorosłych, mogą otrzymać upomnienie, mandat lub inne upomnienie
Lernen beginnen
loiter
On most ships, passengers who allow their children to loiter in adult only venues may be reprimanded, fined, or otherwise admonished
obłudny
Lernen beginnen
snide
niebezpieczeństwo
Lernen beginnen
jeopardy
złosliwa uwaga
Lernen beginnen
snide remark
z szyderstwem na twarzy
Lernen beginnen
with a sneer on the face
Wyrafinowany
Lernen beginnen
Sophisticated
Przebranie
Lernen beginnen
Disguise
He tried to disguise his voice on the phone but I could tell it was him. She disguised herself in a wig and glasses. We disguised the fact that we were disappointed. Noun. He wore a disguise of glasses, a fake mustache, and a cap.
Ukryty
Lernen beginnen
Concealed
His interest seemed to increase when she clutched the sheets to conceal her state of undress...
Maybe he was trying to protect her, but more likely he was simply trying to conceal the problem
Marudzić
Lernen beginnen
Linger
We cannot linger over the details of this plan. Granted, Howie's mother might linger for weeks but she's still his only flesh and blood.
Próżniak, nieruób
Lernen beginnen
Loafer
Przygnębienie
Lernen beginnen
Despondency
When my husband died, I lived in a state of despondency for over a year... Exercise is a great way to fight despondency because working out tends to brighten a person's spirits.
składać
Lernen beginnen
consign
Unfortunately I was consigned to the lower position on the company
urlop
Lernen beginnen
furlough
niezmiennie
W średniowieczu mury budowli weneckich budowano niezmiennie z cegły.
Lernen beginnen
invariably
During the middle ages the walls of Venetian buildings were constructed invariably of brick.
w związku z tym
Lernen beginnen
therefore
"he was injured and therefore unable to play"
ukłucie
Kiedy wstał, poczuł ukłucie zapalenia stawów. Nadal czuję od czasu do czasu ukłucie w nodze od wypadku. Poczułam ukłucie winy. Muszę przyznać się do odrobiny zazdrości.
Lernen beginnen
twinge
He felt a twinge of arthritis when he stood up. I still feel an occasional twinge in my leg from the accident. I felt a twinge of guilt. I must admit to a twinge of envy.
dobrobyt
Lernen beginnen
welfare
The care for his welfare led his father to decide to move to a better neighborhood.
Niewytłumaczalnie
Ogarnęła ją niewytłumaczalna złość na polityka... Może szukał jej z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu
Lernen beginnen
inexplicably
Inexplicable anger at the politician surged through her... Maybe he sought her out for some inexplicable reason
To jest nieuniknione/nieuchronne.
Lernen beginnen
This is inevitable / inevitable.
stały
Lernen beginnen
permanent
Uprzedzenie
Policja nie chce przesądzać o śledztwie... W miejscu pracy wystąpiły uprzedzenia, których kulminacją była rezygnacja rok temu
Lernen beginnen
Prejudice
The police do not want to prejudice an investigation... There was prejudice in the workplace culminating in her resignation a year ago. We don't want to prejudice law enforcement against doing the right thing.
oszczerstwo
Czasownik. Została oskarżona o oczernianie byłego szefa. Rzeczownik. Jest oskarżona o pomówienie. Był celem oszczerstwa. Słyszeliśmy niezliczone oszczerstwa o niej.
Lernen beginnen
slander
Verb. She was accused of slandering her former boss. Noun. She is being sued for slander. He was a target of slander. We've heard countless unsupported slanders about her.
odtąd
Lernen beginnen
thereafter
on my 21st birthday day I'll stop eating red meat; thereafter I won't be eating red meat.
bóstwo
Lernen beginnen
deity
No deity or Immortal or living human ever welcomed or accepted Death, but the souls always had.
Podły
Lernen beginnen
Despicable
Her despicable behavior earned her nothing but some time in jail.
wynagrodzenie
Lernen beginnen
remuneration
The people who do the most important work and carry the biggest responsibility have to receive the largest remuneration, too.
kaprysny
Lernen beginnen
whimsical
Don't trust her with valuable or confidential information because she is very whimsical. Most scientists are stereotyped to be whimsical people. Don't blame my husband for forgetting simple things. He has always been a whimsical person.
Kapryśny - Cudaczny
Lernen beginnen
Whimsical
Zwięzły
Ponieważ wiele słów w tym zdaniu jest w zasadzie niepotrzebnych, naprawdę dobrym pomysłem byłoby zredagowanie ich nieco dla zwięzłości.
Lernen beginnen
Concise
Brief, Succince, Short, Compact, Terse
Because a great many of the words in this sentence are basically unnecessary, it would really be a very good idea to edit somewhat for conciseness.
Zwięzłość
Treściwość
Listy zostały zredagowane dla jasności i zwięzłości. Opowiedział tę historię z godną podziwu zwięzłością.
Lernen beginnen
Conciseness
The letters were edited for clarity and conciseness. He told the story with admirable conciseness.
Treściwy
felietoniści gazet udzielają zwięzłych rad. W końcu dotarli do sedna dyskusji.
Lernen beginnen
Pithy
newspaper columnists give pithy advice. They finally got to the pith of the discussion.
Sporny
Jest to kwestia sporna od dziesięcioleci. Odbyła się kontrowersyjna debata na temat wykorzystania genetycznie zmodyfikowanych upraw
Lernen beginnen
Contentious
It has been a contentious issue for decades. There was contentious debate over the use of genetically modified crops
Ulepszenia
Rzeka jest zawsze obciążona dużą ilością mułu, który w sezonie powodziowym osadza się na otaczającej równinie, co znacznie poprawia jej żyzność.
Lernen beginnen
Enhancements
The river is always charged with a great quantity of silt which during flood season is deposited over the surrounding plain to the great enhancement of its fertility
wpadła na nas
wepchała sie na nas
Lernen beginnen
She barged into us
Była zalana przesłaniami poparcia,
Lernen beginnen
She was inundated with messages of support,
powtarzać
Powtarzamy nasze poprzednie przesłanie o byciu bardziej świadomym naszego otoczenia i trosce o innych.
Lernen beginnen
reiterate
We reiterate our former messaging about being extra aware of our surroundings and considerate of others.
Lękliwy
Na pewno się o coś martwi
Lernen beginnen
Apprehensive
He's certainly apprehensive about something
nieposkromiony
Lernen beginnen
indomitable
Doria was a man of indomitable energy and a great admiral.
powiększać
Koloryzować, Wyolbrzymiać
Lernen beginnen
aggrandize
verb increase the power, status, or wealth of. "an action intended to aggrandize the Frankish dynasty" enhance the reputation of (someone) beyond what is justified by the facts. "he hoped to aggrandize himself by dying a hero's death"
wywrotowy
Burzycielski, Przewrotny
Lernen beginnen
subversive
adjective. Seeking or intended to subvert an established system or institution. Noun. a subversive person. "the government claimed we were subversives or terrorists"
pierszeństwo, poprzedzanie
Lernen beginnen
precedence
Precedence (noun) Definition: Having importance or priority Example Sentences: – You can’t have a value structure without a hierarchy. They’re the same thing because a value structure means one thing takes precedence over another. –...
Różnorodny
Lernen beginnen
Multifarious
1. having a varied or diverse quality
multifarious activities
drażnić
Lernen beginnen
vex
Odrodzenie
Epidemia zdrowotna wywołała panikę u wielu osób, gdy odrodzenie gruźlicy niedawno zainfekowało dziesięć osób.
Lernen beginnen
Resurgence
A health-related epidemic resulted in a panic of many people when a resurgence of tuberculosis recently infected ten people.
wprowadzić w życie
Premier Szkocji Nicola Sturgeon zapowiedziała, że ​​odbędą się rozmowy ze szkocką policją w celu wypracowania sposobu realizacji polityki.
Lernen beginnen
implement
Scotland's First Minister Nicola Sturgeon said discussions would take place with Police Scotland to work out how the policy will be implemented.
wdrażanie, realizacja, wykonanie
Lernen beginnen
implementation
she was responsible for the implementation of the plan"
początkowo
Lernen beginnen
initially
So-called "air bridges" - agreements with countries that have low infection rates allowing tourists to travel without quarantining - will not be in place initially, the government said.
Zostaliśmy oszukani
Lernen beginnen
We were deceived
Stosunkowo, Porównawczo
Lernen beginnen
Comparatively
to a moderate degree as compared to something else; relatively.
niebezpieczne
Lernen beginnen
perilous persuits
Chase, or recreational activity... with deadly consequences
trafny
Lernen beginnen
apposite
1. My daughter and I usually disagree about which clothing items are apposite for school.2. During the debate, the candidate implied his opponent’s employment plan was not apposite for the country.
hermetyzować
Lernen beginnen
encapsulate
Trafny
Lernen beginnen
Pertinent
Synonyms: relevant, fitting, fit, material
So give me some pertinent facts. She had asked some pertinent questions.
gniazdo
Lernen beginnen
nest
biec susami
Lernen beginnen
lope
rozszczepiać
Pomyślnie stopione zarodki zaczynają się rozszczepiać po 48 godzinach, dzieląc się na małą kulkę komórek.
Lernen beginnen
cleave
The successfully fused embryos begin to cleave after 48 hours, dividing into a small ball of cells.
rozpowszechniony
Lernen beginnen
widespread
There was widespread unemployment and corruption.
Różnica
Lernen beginnen
Disparity
Synonyms: difference, gap, inequality, distinction
Disparities in pay between men and women. The great disparity of wealth between rich and poor countries.
My też nie
Lernen beginnen
Neither are we
niechętnie
Lernen beginnen
reluctantly
If you are reluctant to do something, you are unwilling to do it and hesitate before doing it, or do it slowly and without enthusiasm.
The police are very reluctant to get involved in this sort of thing.
niechętny
Lernen beginnen
reluctant
He has always been a lot less reluctant than people think to take on more work.
powstrzymywanie
Lernen beginnen
containment
The containment of something dangerous or unpleasant is the act or process of keeping it under control within a particular area or place.
Fire crews are hoping they can achieve full containment of the fire before the winds pick up... Containment of the disease.
Niepozorny
Lernen beginnen
Inconspicuous
Synonyms: unobtrusive, hidden, unnoticeable,
I'll try to be as inconspicuous as possible. He had ridden out of Cambridge, inconspicuous among the hundreds of young cyclists.
współudział
Nie był świadkiem jej egzekucji, ale on i pozostali są współwinni jej śmierci. Matka, która nie zgłasza nadużycia, jest współudziałem.
Lernen beginnen
complicit
He did not witness her execution, yet he and the others are complicit in her death. A mother who does not report the abuse is said to be complicit.
Wymazać
Ich głowice wystarczą, by kilkakrotnie unicestwić świat
Lernen beginnen
Obliterate
Synonyms: destroy, eliminate, devastate,
Their warheads are enough to obliterate the world several times over.
napominać
Lernen beginnen
admonish
Synonyms: reprimand, caution, censure, rebuke
They admonished me for taking risks with my health. [She admonished him gently, 'You should rest, not talk so much.
Nacisk
Lernen beginnen
Emphasis
Too much emphasis is placed on research
Szabrownik
Łupieżca
Lernen beginnen
Looter
wzmacniać
Lernen beginnen
enhance
They'll be keen to enhance their reputation abroad. The beiges and creams of its suites are enhanced by splashes of warm colour in the cushions and throws.
plądrujący
Lernen beginnen
looting
stealing from shops or houses during a war or riot
In the country's largest cities there has been rioting and looting.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.