Kenia dodatkowe

 0    38 Datenblatt    ziomekkat
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
No to zaczynamy
Lernen beginnen
Now we'll begin
pacjent
Lernen beginnen
PATIENT
neurologiczny
Lernen beginnen
NEUROLOGICAL
kilka
Lernen beginnen
a few
mało
Lernen beginnen
few
rtg
Lernen beginnen
x-ray
data
Lernen beginnen
data
możliwy
Lernen beginnen
possible
konfigurowalny / definiowalny
Lernen beginnen
configurable/definable
moduł
Lernen beginnen
module
pediatryczny
Lernen beginnen
paediatric
informacje - ostrzeżenia
Lernen beginnen
information ->warning
zobaczymy / otrzymamy / dokument się pojawi / możemy zobaczyć / możemy zobaczyć
Lernen beginnen
we will see/we are provided with/ the document appears/we can see/ we are able to see
odział
Lernen beginnen
ward
wykres
Lernen beginnen
chart
autoryzować
Lernen beginnen
authorize
autoryzacja
Lernen beginnen
authorization
zrobić autoryzacje
Lernen beginnen
make authorization
podanie leku
Lernen beginnen
drug administration
automatycznie
Lernen beginnen
automaticly
różna dawka dla różnych godzin
Lernen beginnen
differ dosage for different hour
kilka przydatnych funkcji, które wspierają codzienne rutyny dla lekarza lub pielęgniarki
Lernen beginnen
few useful functionality which support daily routines for doctor or nurse
codzienne rutyny dla lekarza
Lernen beginnen
daily routines for doctor
cel statystyczny
Lernen beginnen
statistical purpose
konkretny
Lernen beginnen
specific
urządzenia zewnętrzne
Lernen beginnen
external devices
administrator
Lernen beginnen
administrator
zaznacz / zaznacz
Lernen beginnen
tick/check
kod
Lernen beginnen
code
baza danych
Lernen beginnen
datebase
wypełnij, nagraj, wprowadź
Lernen beginnen
fill, record, enter
Teraz omówię kilka ważnych zastosowań AMMS dla lekarzy
Lernen beginnen
Now I am going to cover a few important uses of AMMS for Doctors
pełny dostęp do kompleksowej dokumentacji pacjenta - w tym historii leczenia, wyników badań, konsultacji, zamówień, procedur itp.
Lernen beginnen
full access to comprehensive patient records - including treatment history, test results, consults, orders, procedures etc.
AMMS zapewnia lekarzom wgląd w historię pobytów w szpitalach i wizyt w klinikach
Lernen beginnen
AMMS gives doctors insight into the history of hospital stays and visits in clinics
Kolejną korzyścią jest możliwość porównania wyników testu pacjenta z jego poprzednimi
Lernen beginnen
Another benefit is being able to compare a patient’s test results to his or her previous ones
Jak widać tutaj, wartości liczbowe w niebieskim lub czerwonym tekście ostrzegają lekarza o wykrytych nieprawidłowościach w wynikach pacjenta
Lernen beginnen
As you can see here, the numeric values in blue or red text alert the doctor to detected irregularities in the patient’s results
AMMS może być wykorzystany do ostrzeżenia lekarza, kiedy wyniki testu są gotowe i pokazuje im wyniki, gdziekolwiek i kiedykolwiek będą tego potrzebować
Lernen beginnen
AMMS can be used to alert the doctor, when the test results are ready and shows them the results wherever and whenever they need it
To jest przykład komunikatu ostrzegawczego. Aby zobaczyć wyniki. lekarz może kliknąć „Pokaż szczegóły” i pojawią się wyniki
Lernen beginnen
This is an example of the alert message. To see the results. the doctor can click on „Show details” and the results will appear

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.