Kolokacje 1 - 12.04

 0    156 Datenblatt    alexscypio
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
bałagan, nieporządek; kłopoty, problemy
nie radzić sobie
Lernen beginnen
mess
be a mess
usiłować coś, próbować; prośba, próba, usiłowanie
Ona usiłowała, próbowała się uśmiechać.
Lernen beginnen
attempt, try
She attempted to smile.
niepokoić; przeszkadzać, zakłócać, martwić
Lernen beginnen
bother, disturb
zająć/zajmować
Zajmujesz całą kanapę!
Lernen beginnen
occupy
You're occupying the whole couch!
opróżniać, zużywać; męczyć (kogoś)
Moja praca wykańcza mnie fizycznie.
Lernen beginnen
exhaust
My job exhausts me physically.
zapasowy, dodatkowy (wolny np czas)
Mam dużo wolnego czasu.
Lernen beginnen
spare, free (time)
I've got a lot of spare time.
użytkować, wykorzystywać
Produkty każdego rodzaju są wykorzystywane w różny sposób.
Lernen beginnen
utilise / utilize
The products of each type are utilised in different ways.
klamka; zajmować się, radzić sobie z czymś
Pozwól mi się tym zająć.
Lernen beginnen
handle
Let me handle it.
brać, zabierać, przyjmować; podejmować
Lernen beginnen
take / took / taken
używać, korzystać
Lernen beginnen
use
łapać, złapac
Lernen beginnen
catch - caught - caught
sięgać, dosięgać (kogoś, do czegoś); docierać, podawać, zasięg
podać coś komuś
Lernen beginnen
reach
reach sb sth
Może pan podać mi sól?
Lernen beginnen
Can you give me the salt?
wykonać, robić
Dlaczego to zrobiliście? Słyszałeś co ona zrobiła?
Lernen beginnen
do - did - done
Why did you do that? Did you hear what she did?
Dotrzemy do miasta za dwie godziny
Zrobię nam kawę.
Lernen beginnen
We'll reach the city in two hours
I'll make us some coffee.
zapobiegać, powstrzymać
Lernen beginnen
prevent
próbował
Próbował mnie przekonać.
Lernen beginnen
attempted, tried
He tried to convince me.
przyznawać, zgadzać się, wpuszczać, dopuszczać, przyjmować
Musisz przyznać, że on jest dziwną osobą.
Lernen beginnen
admit
You must admit he is a strange person.
słyszeć
Słyszałeś wiadomości?
Lernen beginnen
hear
Have you heard the news?
płacić
Kto za to zapłaci?
Lernen beginnen
pay
Who pays for this?
przypomina
Lernen beginnen
reminds
zapamiętuje
Lernen beginnen
memorises
uporządkowany,
Lernen beginnen
ordered
orzekł, zarządził
Lernen beginnen
ruled
ułożone, uzgodnione, umówione
Lernen beginnen
arranged
nadzorowane
Lernen beginnen
supervised
leżeć. rozpostarty
On leżał na łóżku.
Lernen beginnen
lie -lay - lain
He was lying on the bed.
kłaść, położyć, układać, nakryć (do stołu)
Lernen beginnen
lay - laid - laid / laying
kłamać, kłamstwo
Nie okłamuj mnie. Myślę, że ona kłamała. Myślę, że to kłamstwo.
Lernen beginnen
lie - lied - lied
Don't lie to me. I think she was lying. I think it's a lie.
istnieć (o problemie)
Musimy się dowiedzieć gdzie istnieje problem.
Lernen beginnen
lie - lied - lied
We have to find out where the problem lies.
prawie, niemal
Prawie skończyłam.
Lernen beginnen
almost
I'm almost done.
prawie nie, ledwo, ledwie
Lernen beginnen
hardly, barely
nie, żaden
Nie, nie chcę z tobą chodzić. Tam nie było żadnych listów.
Lernen beginnen
no
No, I don't want to go out with you. There were no letters.
krótko, wkrótce, niebawem,
Krótko po nas
Lernen beginnen
shortly
Shortly after us.
robić, wykonywać
Co robisz wieczorami?
Lernen beginnen
do-did-done
What do you do in the evenings?
praca (np. jedno zadanie, zajęcie)
Moja żona jest teraz w pracy.
Lernen beginnen
work
My wife is at work now.
robić, sporządzać, produkować
Moja mama robi smaczne ciasta.
Lernen beginnen
make - made - made
My mum makes delicious cakes.
udział, branie udziału
Lernen beginnen
participating
popełnianie, dokonywanie czegoś, dopuszczenie się zrobienia czegoś
Dokonanie czynu zabronionego.
Lernen beginnen
committing
Committing a criminal act
satysfakcjonujący, udany
Lernen beginnen
fulfilling
zachowywać się (w jakiś sposób), grać, czyn, działanie
Przestań zachowywać się jak dziecko!
Lernen beginnen
acting
Stop acting like a child!
wykonywać(np operację), występować
Lernen beginnen
perform
zrealizować, zdobywać (cel), ukończyć
Zespół zrealizował swój dzienny plan.
Lernen beginnen
achieve, complete
The team achieved their daily plan.
kierować, dawać sobie radę
Zdołała złapać taksówkę.
Lernen beginnen
manage
She managed to catch a taxi.
otrzymywać, dostawać, uzyskiwać (pomoc)
Lernen beginnen
receive
umowa, sprawa, transakcja
Umowa stoi!
Lernen beginnen
deal
Deal!
powstawać, pojawiać się (o problemie), wynikać
Gdyby pojawiły się jakieś problemy, po prostu zadzwoń do Steve'a.
Lernen beginnen
arise - arose - arisen
If any problems arise, just call Steve.
kompetentny, zdolny, umiejący coś zrobić
Nie jestem zdolny do posiadania własnych dzieci.
Lernen beginnen
capable, able
I'm not able to have a children of my own.
wysportowany, pasować (odpowiedni rozmiar), dostawać ataku
Nie, za chwilę znów będzie miał atak.
Lernen beginnen
fit
Oh no, he's going to have a fit again.
odpowiedni, nadający się
Ciągle jeszcze nie znalazłem odpowiedniego kandydata.
Lernen beginnen
suitable
I still haven't found a suitable candidate.
mistrz, gospodarz, wzorzec
Lernen beginnen
master
rezultat, wynik, wynikać, wypływać z czegoś (problem)
Czy jesteś zadowolony z wyniku twojego badania naukowego?
Lernen beginnen
result
Are you satisfied with the result of your research?
wynik, rezultat, punkt, zdobywać
Ona zdobyła 9 punktów.
Lernen beginnen
score
She scored 9 points.
osiągnąć sukces, cel
Lernen beginnen
succeed
nie udać się, zawieść, ponieść porażkę, oblać, zbankrutować
Lernen beginnen
fail
nie mieć czegoś, brak
Kate nie ma pewności siebie. Ona jest bardzo nieśmiała.
Lernen beginnen
lack
Kate lacks confidence. She's very shy.
unikać, omijać coś
Unikałem myślenia o tym.
Lernen beginnen
avoid
I avoided thinking about that.
porzucać (kogoś, coś), opuszczać, rezygnować (coś robić)
Wszyscy młodzi ludzie opuścili to miasto.
Lernen beginnen
abandon
All young people abandoned this city.
rysować
Sam narysowałeś ten obrazek?
Lernen beginnen
draw - drew - drawn
Did you draw this picture by yourself?
mianować, wyznaczyć termin, miejsce
Szeryf mianował mnie na swojego zastępcę.
Lernen beginnen
appoint
The sheriff appointed me as his deputy.
pochłaniać, przyswajać
Projekt pochłonął cały zespół.
Lernen beginnen
absorb
The project absorbed all the team.
oddziaływanie, wpływać, oddziaływać na kogoś
Myślisz, że gry mają negatywny wpływ na dzieci?
Lernen beginnen
influence
Do you think games have negative influence on children?
praca, pracować, działać
Ona pracuje w mojej firmie.
Lernen beginnen
work
She works in my company.
biegać
Przebiegłam rano 5 kilometrów i teraz jestem wykończona.
Lernen beginnen
run - ran - run
I've run 5 kilometers in the morning and now I'm exhausted.
nalegać, domagać się czegoś, uparcie twierdzić
Ona też nalegała żeby przyjść.
Lernen beginnen
insist on doing something
She insisted on coming too.
namawiać, przekonywać
Moja rodzina namówiła mnie, abym zaczął studiować.
Lernen beginnen
persuade/convince
My family persuaded me to start studying.
zadowolony
Lernen beginnen
pleased
zasługiwać na coś, zasłużyć
Ona zasługuje na wakacje.
Lernen beginnen
deserve
She deserves a holiday.
pragnienie, chęć, pragnąć, życzyć sobie
Czego tak naprawdę pragniesz?
Lernen beginnen
desire
What do you truly desire?
dzwonić, nazywać coś, rozmowa telefoniczna, połączenie
Lernen beginnen
call
cały / całkowity / pełny
Moje dzieło jest teraz kompletne.
Lernen beginnen
complete
My work is now complete.
absolwent, kończyć studia, dostać dyplom
Jestem świeżo upieczonym absolwentem Uniwersytetu York.
Lernen beginnen
graduate
I'm a recent graduate from York University.
zakończenie, koniec, kończyć się
Jak kończy się historia?
Lernen beginnen
end
How does the story end?
promować, awansować
Lernen beginnen
promote
umysł, rozum, mieć coś przeciwko
Co masz na myśli? Czy masz coś przeciwko, żebym otworzył okno?
Lernen beginnen
mind
What do you have in mind? Do you mind if I open the window?
odmawiać, nie zgodzić się
On odrzucił moją propozycję.
Lernen beginnen
refuse
He refused my offer.
sprzeciwiać się czemuś
Stanowczo sprzeciwiam się podwyżkom cen paliwa.
Lernen beginnen
object to something
I firmly object to the increase in petrol prices.
zaprzeczać, odmawiać
Odmówiono mi wstępu do biblioteki
Lernen beginnen
deny
I was denied entrance to the library.
zmysł, odczucie, czuć, wyczuwać
Nie ma sensu tam iść.
Lernen beginnen
sense
It makes no sense to go there.
zapach
Lernen beginnen
smell
sentyment, delikatność, czułość
Lernen beginnen
fondness
uczucie, odczucie, czucie, wrażenie
Mam dobre przeczucie.
Lernen beginnen
feeling
I've got a good feeling.
przeklęty
Lernen beginnen
blamed
wadliwy, błędny, wybrakowany
Lernen beginnen
faulty
winny
Uznano go za winnego zbrodni.
Lernen beginnen
guilty
He was found guilty of the crime.
niewłaściwy, zły, błędny, źle, zło
Twoja odpowiedź jest błędna.
Lernen beginnen
wrong
Your answer is wrong.
bawić się, grać, zabawa, gra
Zagrajmy w inną grę.
Lernen beginnen
play
Let’s play a different game.
brać udział, uczęszczać, być obecnym
Ilu ludzi uczestniczyło w spotkaniach?
Lernen beginnen
attend
How many people attended the meeting?
słyszeć
Moja babcia słabo słyszy i musimy krzyczeć.
Lernen beginnen
hear
My grandmother can't hear well and we have to shout.
dźwięk, brzmieć
To brzmi okropnie.
Lernen beginnen
sound
It sounds horrible.
głos (opinia), dźwięk
głośnym głosem
Lernen beginnen
voice
loud voice
wyrażać, wyraźny
Lernen beginnen
express
przyjście, nadejście, przybycie, nadchodzący
Idziesz ze mną?
Lernen beginnen
coming
Are you coming with me?
wyjście, odejście, odjazd; aktualny
Nigdzie nie idę.
Lernen beginnen
going
I'm not going anywhere.
patrzenie, wyglądanie za kimś
Na co patrzysz?
Lernen beginnen
looking
What are you looking at?
widzenie
Zobaczyć znaczy uwierzyć.
Lernen beginnen
seeing
Seeing is believing.
tylko, zaledwie, ledwo, dokładnie, właśnie, sprawiedliwy
On właśnie wyszedł.
Lernen beginnen
just
He just left.
wokół, okrągły, dookoła, mniej więcej
Dlaczego to pudełko jest okrągłe?
Lernen beginnen
round
Why is this box round?
blisko / niedaleko
Wolałabym zostać blisko ciebie.
Lernen beginnen
near
I'd prefer to stay near you.
około, mniej więcej, prawie, wokół, o
One rozmawiają o filmie.
Lernen beginnen
about
They are talking about the movie.
On porzucił swoją żonę i dzieci.
Lernen beginnen
He abandoned his wife and child.
Ona odmówiła przyjścia.
Lernen beginnen
She refused to come.
sprzeciwiać się, opierać się
Lernen beginnen
resist
dać radę, poradzić sobie, zarządzać
Czy chcesz pójść ze mną dziś na zakupy? Przepraszam, nie dam rady. Jestem chory.
Lernen beginnen
make it
Do you want to go shopping with me tonight? Sorry, I can't make it. I'm sick.
uczestniczyć, brać udział
Lernen beginnen
participate
popełniać, dopuszczać się
Oni cię aresztują jeśli popełnisz przestępstwo.
Lernen beginnen
commit
They will arrest you if you commit a crime.
Popełnił cztery morderstwa i nie czuł się winny.
Lernen beginnen
He committed four murders and didn't feel guilty.
odmawianie
odmówić zrobienia czegoś
Lernen beginnen
refusing
refuse to do sth
sprzeciwiać się czemuś
Zgłaszam sprzeciw, nie ma dowodów na to, że to ona jest mordercą.
Lernen beginnen
object to something
I object, there is no evidence that she is the killer.
Będziemy mogli go zobaczyć za kilka minut.
Lernen beginnen
We'll be able to see him after a few minutes.
kolejny, następny
Lernen beginnen
succeeding
Problemem jest brak uwagi.
Lernen beginnen
The problem is a lack of attention.
Mój syn skończył studia.
Lernen beginnen
My son graduated.
czuć, odczuwać, wrażenie, odczucie
Lernen beginnen
feel-felt-felt
winić kogoś za coś
Lernen beginnen
blame sb for sth
opór, sprzeciw
Lernen beginnen
resistance
wina, winić kogoś, odpowiedzialność
Nie obwiniaj się. On wziął na siebie całą winę.
Lernen beginnen
blame
Don't blame yourself. He took all the blame.
Dotrzemy co celu w przeciągu 10 minut.
Lernen beginnen
We will reach the destination within 10 minutes.
Zrobię nam kawę.
Lernen beginnen
I'll make us some coffee.
wolny czas
Lernen beginnen
spare time, free time
wykorzystać kogoś, coś, skorzystać z kogoś / czegoś
Radzę skorzystać z tej niezwykłej okazji.
Lernen beginnen
to take advantage of sb/sth
I advise you to take advantage of his unusual opportunity.
być w stanie zrobić coś / być do zrobienia czegoś zdolnym
Dziewczyna nie jest w stanie nosić tego ciężkiego sprzętu.
Lernen beginnen
to be able to do sth / to capable OF doing sth
A girl won't be able to carry this heavy gear.
Dziewczyna nie będzie mogła nosić tego ciężkiego sprzętu.
Lernen beginnen
A girl won't be capable of carry this heavy gear.
Muszę nadrobić szkolny materiał.
Lernen beginnen
I have to catch up with the school material.
nadrobić, nadrabiać zaległości, stratę
Będziesz musiał nadrobić to.
Lernen beginnen
make up for (sth), catch up with (sth)
You will have to make up for it.
Zarabia na życie jako kierowca
Lernen beginnen
He makes a living as a driver
poczucie, duch przygody
Lernen beginnen
a sense, a spirit of advanture
odprowadzać kogoś
Odprowadzisz mnie na stację?
Lernen beginnen
to see sb off
Will you see me off at the station?
mieć zamiar zrobić coś za chwilę, moment
Miałem zamiar za moment rozpocząć żeglowanie kiedy wybuchła burza.
Lernen beginnen
to be about to do sth
I was about to start sailling when the storm broke out.
Mam zamiar za moment wyjść.
Lernen beginnen
I'm about to leave
zwrócić uwagę kogoś na coś
Lernen beginnen
draw sb attention to sth
dać sobie radę z czymś (trudnym), udało się zrobić coś
Lernen beginnen
manage to do sth
Nie radzę sobie, muszę się wziąść w garść.
Lernen beginnen
I'm a mess, I have to get it together
Słyszałeś wiadomości?
Lernen beginnen
Have you heard the news?
pamięta
Lernen beginnen
remembers
wspomina
Lernen beginnen
recollects
bałagan, nieporządek; kłopoty, problemy
nie radzić sobie
Lernen beginnen
mess
be a mess
Problemy zawsze za mną podążają.
Lernen beginnen
The mess always follows me!
Co za bałagan!
Lernen beginnen
What a mess!
Te kłopoty to moja wina.
Lernen beginnen
This mess is all my fault.
użytkować, wykorzystywać
Produkty każdego rodzaju są wykorzystywane w różny sposób.
Lernen beginnen
utilise, utilize
The products of each type are utilised in different ways.
każdego rodzaju
Lernen beginnen
of each type
zajmować się, radzić sobie z czymś; klamka
Lernen beginnen
handle
Pozwól mi się tym zająć.
Lernen beginnen
Let me handle it.
wysportowany, pasować (odpowiedni rozmiar), dostawać ataku
Nie, za chwilę znów będzie miał atak.
Lernen beginnen
fit
Oh no, he's going to have a fit again.
mistrz, wzorzec
Lernen beginnen
master
zapach
Lernen beginnen
smell
uniknąć zrobienia czegoś
Lernen beginnen
to avoid doing something
Kate dała z siebie wszystko na egzaminie.
Lernen beginnen
Kate death her best at the exam.
To brzmi całkiem interesująco.
Lernen beginnen
That sounds quite interesting.
zwracać na coś uwagę, uważać na coś, uważnie słuchać
Dlaczego nie uważasz na to, co mówię?
Lernen beginnen
pay attention to sth
Why don't you pay attention to what I say?
Powinnaś zwracać większą uwagę na swój wygląd
Lernen beginnen
You should pay more attention to your appearance.
zwrócić uwagę (na coś) ja
Lernen beginnen
draw attention (to something)
Proszę zwrócić uwagę na coś
Lernen beginnen
Let me draw attention to something
proszę uważać, proszę zwrócić uwagę, proszę zauważyć, słuchać
Lernen beginnen
please pay attention
chciałbym zwrócić uwagę na
Lernen beginnen
I would like to draw attention to the

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.