Kolokwium Air conditioning part 1 07.03.2020

 0    88 Datenblatt    knoskowska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
provision
Lernen beginnen
zaopatrzenie, dostarczenie
suitable
Lernen beginnen
odpowiedni / odpowiednia
maintenance
Lernen beginnen
konserwacja, dbanie o coś
undertake process
Lernen beginnen
podjąć proces, podjąć się zmiany
Air conditioning loads
Lernen beginnen
Obciążenia klimatyzacji
assessed
Lernen beginnen
oceniana
variety
Lernen beginnen
różnorodność
process
Lernen beginnen
działanie
humidity
Lernen beginnen
wilgotność
deviation
Lernen beginnen
odchylenie od normy
within limits
Lernen beginnen
w ramach limitów, w granicach
diurnal swing
Lernen beginnen
dzienne wahanie
considerable
Lernen beginnen
znaczny, znaczący
plant
Lernen beginnen
fabryka
obviate the need for sth
Lernen beginnen
wyeliminować potrzebę czegoś, sprawiać że coś staje się niepotrzebne, zaniechać
counterpart
Lernen beginnen
odpowiednik, ekwiwalent
demand
Lernen beginnen
popyt, zapotrzebowanie
restricted
Lernen beginnen
ograniczony
as
Lernen beginnen
jako, ponieważ
external
Lernen beginnen
zewnętrzny
preclude
Lernen beginnen
wykluczać, uniemożliwiać
building occupant
Lernen beginnen
mieszkaniec budynku
mean temperature
Lernen beginnen
Średnia temperatura
radiant
Lernen beginnen
promienny, słoneczny
velocity
Lernen beginnen
prędkość
vapour
Lernen beginnen
para wodna
undertake research
Lernen beginnen
podjąć badania
overcome
Lernen beginnen
przezwyciężać
maintain comfort
Lernen beginnen
zachować komfort
steady
Lernen beginnen
stały
state basis
Lernen beginnen
aktualny stan
fabric
Lernen beginnen
materiał, tkanina, budulec
dependent upon
Lernen beginnen
zależny od
overall transmittance
Lernen beginnen
ogólna transmisja
time lag
Lernen beginnen
opóźnienie czasowe
heat flow
Lernen beginnen
przepływ ciepła
variable
Lernen beginnen
zmienny
transiet effect
Lernen beginnen
efekt przejściowy
density
Lernen beginnen
gęstość
predict
Lernen beginnen
przewidzieć
rapidly
Lernen beginnen
gwałtownie, szybko
humidifying
Lernen beginnen
nawilżanie
dehumidifying
Lernen beginnen
osuszanie, odwilżanie
environmental loads
Lernen beginnen
obciążenia środowiskowe
initial and running cost
Lernen beginnen
koszty wstępne i eksploatacyjne
process conditioning
Lernen beginnen
proces kondycjonowania technologicznego
heat loss
Lernen beginnen
strata ciepła
heat gain
Lernen beginnen
zyski ciepła
thermofluid distribution medium
Lernen beginnen
medium do dystrybucji płynów termicznych
conttrolled supply state of air
Lernen beginnen
założony stan powietrza nawiewanego
fan coil unit
Lernen beginnen
klimakonwektor wentylatorowy
sensible heat
Lernen beginnen
rozsądne ciepło, ciepło jawne
insured by
Lernen beginnen
zapewnione przez
undertake process
Lernen beginnen
podjąć działania
losses
Lernen beginnen
straty
gains
Lernen beginnen
zyski
maintenance
Lernen beginnen
utrzymanie, konserwacja
provision
Lernen beginnen
zaopatrzenie, dostarczenie
variety
Lernen beginnen
różnorodność
significance
Lernen beginnen
znaczenie, istota
capability
Lernen beginnen
zdolność, umiejętność
the same purpose
Lernen beginnen
ten sam cel
counterpart
Lernen beginnen
odpowiednik, ekwiwalent
major significanse
Lernen beginnen
główne znaczenie
approchable
Lernen beginnen
dopuszczalny
suitable
Lernen beginnen
odpowiedni / odpowiednia
dissipate the heat
Lernen beginnen
rozproszyć ciepło
the value has been assessed
Lernen beginnen
wartość została oceniona
obviate the need to control
Lernen beginnen
wyeliminować potrzebę kontroli
utilises solar energy
Lernen beginnen
wykorzystuje energię słoneczną
to reverse the order
Lernen beginnen
odwrócić kolejność
overcome the difficulties
Lernen beginnen
przezwyciężyć trudności
dissipate
make sth scatter or disappear
Lernen beginnen
znikać
control, deal with (overcome)
Lernen beginnen
kontrolować, radzić sobie z (przezwyciężyć)
calculate the value, estimate {assess}
Lernen beginnen
obliczyć wartość, oszacować {oszacować}
change sth so that is the opposite {reverse}
Lernen beginnen
zmień coś, żeby było odwrotnie {odwracać}
use sth effectively {utilise}
Lernen beginnen
efektywnie używaj czegoś (wykorzystać, spożytkować)
make unnecessary, get rid of (obviate)
Lernen beginnen
uczynić niepotrzebnym, pozbyć się (pozbywać)
ratify
Lernen beginnen
ratyfikować, podjąć decyzję
ratified
Lernen beginnen
ratyfikowany
solidified
Lernen beginnen
zestalony, utwardzone
terrorised
Lernen beginnen
terroryzowany
classified
Lernen beginnen
sklasyfikowany
classify
Lernen beginnen
klasyfikować
following factors
Lernen beginnen
następujące czynniki
indoor temperature
Lernen beginnen
temperatura wewnętrzna
outdoor temperature
Lernen beginnen
temperatura zewnętrzna
plant room
Lernen beginnen
maszynownia

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.