Kończyna Górna

 0    182 Datenblatt    maciekandrzejczyk
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Kończyna górna
Lernen beginnen
Upper limb
Staw mostkowo-obojczykowy
Lernen beginnen
Sternoclavicular joint
Staw łokciowy
Lernen beginnen
Elbow joint
Staw promieniowo-nadgarstkowy
Lernen beginnen
wrist joint
Dół pachowy
Lernen beginnen
Axilla
Dół łokciowy
Lernen beginnen
Cubital fossa
Kanał nadgarstka
Lernen beginnen
carpal tunnel
Tętnica ramienna
Lernen beginnen
Brachial artery
Nerw pośrodkowy
Lernen beginnen
median nerve
Troczek zginaczy
Lernen beginnen
flexor retinaculum
Staw ramienny
Lernen beginnen
Glenohumeral (shoulder) joint
Zginanie
Lernen beginnen
Flexion
Prostowanie
Lernen beginnen
extension
Odwodzenie
Lernen beginnen
Abduction
Przywodzenie
Lernen beginnen
Adduction
Rotacja przyśrodkowa (wewnętrzna)
Lernen beginnen
Internal rotation
Rotacja boczna (zewnętrzna)
Lernen beginnen
External rotation
Obwodzenie
Lernen beginnen
Circumduction
Koniec dalszy kości promieniowej
Lernen beginnen
The distal end of radius
Głowa kości łokciowej
Lernen beginnen
head of ulna
Nawracanie
Lernen beginnen
pronation
Odwracanie
Lernen beginnen
Supination
Obręcz kończyny górnej
Lernen beginnen
shoulder girdle
Łopatka
Lernen beginnen
Scapula
Obojczyk
Lernen beginnen
Clavicle
Koniec bliższy kości ramiennej
Lernen beginnen
proximal end of humerus
Rękojeść mostka
Lernen beginnen
manubrium of sternum
Wyrostek barkowy łopatki
Lernen beginnen
Acromion
Wydrążenie stawowe Łopatki
Lernen beginnen
Glenoid cavity
Kość ramienna
Lernen beginnen
Humerus
Kości przedramienia
Lernen beginnen
bones of forearm
kość promieniowa
Lernen beginnen
radius
kość łokciowa
Lernen beginnen
ulna
Kości nadgarstka
Lernen beginnen
Carpal bones
Krążek stawowy
Lernen beginnen
articular disc
Kości śródręcza
Lernen beginnen
Metacarpals
Kości palców
Lernen beginnen
Phalanges
Kciuk
Lernen beginnen
Thumb
Wskaziciel
Lernen beginnen
index
Palec środkowy
Lernen beginnen
Middle finger
Palec czwarty (obrączkowy)
Lernen beginnen
ring finger
Staw siodełkowy
Lernen beginnen
saddle joint
Staw nadgarstkowo-śródręczny kciuka
Lernen beginnen
Carpometacarpal joint of thumb
paliczek bliższy
Lernen beginnen
proximal phalanx
paliczek środkowy
Lernen beginnen
intermediate phalanx
paliczek dalszy
Lernen beginnen
distal phalanx
staw srodreczno-paliczkowy
Lernen beginnen
metacarpophalangeal joint
Staw dwuosiowy kłykciowy (eliptyczne)
Lernen beginnen
Condylar (ellipsoid) joint
staw zawiasowy
Lernen beginnen
hinge joint
Mięśnie barku
Lernen beginnen
muscles of shoulder
Mięsień czworoboczny
Lernen beginnen
Trapezius muscle
Mięsień dźwigacz łopatki
Lernen beginnen
The levator scapulae muscle
mięśnie rownolegloboczne większy i mniejszy
Lernen beginnen
rhomboid major and minor muscle
Mięsień piersiowy większy
Lernen beginnen
Pectoralis major muscle
Mięsień piersiowy mniejszy
Lernen beginnen
pectoralis minor muscle
Mięsień najszerszy grzbietu
Lernen beginnen
latissimus dorsi muscle
Mięsień obły większy
Lernen beginnen
teres major muscle
Mięsień naramienny
Lernen beginnen
Deltoid muscle
Mięsień podlopatkowy
Lernen beginnen
subscapularis muscle
Mięsień nadgrzebieniowy
Lernen beginnen
Supraspinatus muscle
Mięsień podgrzebieniowy
Lernen beginnen
Infraspinatus muscle
Mięsień obły mniejszy
Lernen beginnen
Teres minor muscle
Przedramię
Lernen beginnen
Forearm
Błona miedzykostna
Lernen beginnen
Intraosseous membrane
Mięśnie właściwe ręki
Lernen beginnen
Intrinsic muscles of hand
Tętnica pachowa
Lernen beginnen
Axillary artery
Żyła pachowa
Lernen beginnen
Axillary vein
więzadło mostkowo-obojczykowe przednie i tylne
Lernen beginnen
anterior and posterior sternoclavicular ligament
więzadło międzyobojczykowe
Lernen beginnen
interclavicular ligament
więzadło mostkowo-obojczykowe
Lernen beginnen
sternoclavicular ligament
obojczyk
Lernen beginnen
clavicle
koniec barkowy
Lernen beginnen
acromial end
koniec mostkowy
Lernen beginnen
sternal end
owalna powierzchnia stawowa
Lernen beginnen
srticular surface for acromion
powierzchnia stawowa mostkowa
Lernen beginnen
articular surface for manubrium of sternum
trzon obojczyka
Lernen beginnen
core of clavicle
Guzek stożkowaty
Lernen beginnen
conoid tubercle
Kresa czworoboczna
Lernen beginnen
trapezoid line
wycisk (więzadła)
Lernen beginnen
impression
więzadło kruczo-obojczykowe
Lernen beginnen
Coracoclavicular ligament
grzebień łopatki
Lernen beginnen
spine of scapula
dół nadgrzebieniowy
Lernen beginnen
supraspinous fossa
dół podgrzebieniowy
Lernen beginnen
infraspinous fossa
wciecie lopatkowe
Lernen beginnen
greater scapular notch
wyrostek kruczy
Lernen beginnen
coracoid process
owalna powierzchnia stawowa łopatki
Lernen beginnen
articular surface for clavicle
panewka
Lernen beginnen
glenoid
wydrążenie stawowe
Lernen beginnen
glenoid cavity
dół podłopatkowy
Lernen beginnen
subscapular fossa
Obrąbek stawowy
Lernen beginnen
glenoid labrum
więzadło obrąbkowo-ramienne górne, środkowe i dolne
Lernen beginnen
superior, middle and inferior glenohumeral ligament
więzadło ramienne poprzeczne
Lernen beginnen
transverse humeral ligament
Głowa kości ramiennej
Lernen beginnen
head of humerus
Szyjka anatomiczna
Lernen beginnen
anatomical neck
Guzek większy
Lernen beginnen
greater tubercle
Guzek mniejszy
Lernen beginnen
lesser tubercle
Bruzda międzyguzkowa
Lernen beginnen
intertubercular groove
guzowatosc naramienna
Lernen beginnen
deltoid tuberosity
Szyjka chirurgiczna
Lernen beginnen
surgical neck
bruzda nerwu promieniowego
Lernen beginnen
radial groove
grzebień nadklykciowy boczny
Lernen beginnen
lateral suoraepicondylar ridge
grzebień nadklykciowy przysrodkowy
Lernen beginnen
medial supracondylar ridge
główka (k. ramiennej)
Lernen beginnen
capitulum
Bloczek
Lernen beginnen
trochlea
Dół promieniowy
Lernen beginnen
radial fossa
dół dziobiasty
Lernen beginnen
coronoid fossa
Dół wyrostka łokciowego
Lernen beginnen
olecranon fossa
Guzowatosc kości promieniowej
Lernen beginnen
radial tuberosity
wyrostek łokciowy
Lernen beginnen
olecranon
Wyrostek dziobiasty
Lernen beginnen
coronoid process
Wciecie bloczkowe
Lernen beginnen
trochlear notch
wciecie promieniowe
Lernen beginnen
radial notch
guzowatosc kości lokciowej
Lernen beginnen
tuberosity of ulna
staw łokciowy
Lernen beginnen
elbow joint
więzadło pierscieniowate
Lernen beginnen
annular ligament of radius
więzadło poboczne promieniowe
Lernen beginnen
radial collateral ligament
więzadło poboczne łokciowe
Lernen beginnen
ulnar collateral ligament
Trzon kości promieniowej
Lernen beginnen
Shaft of radius
Wyrostek rylcowaty
Lernen beginnen
radial styloid process
Staw promieniowo-łokciowy dalszy
Lernen beginnen
distal radio-ulnar joint
wciecie łokciowe
Lernen beginnen
ulnar notch
Błona międzykostna
Lernen beginnen
Interosseous membrane
nadgarstek
Lernen beginnen
carpus
śródręcze
Lernen beginnen
metacarpus
palce
Lernen beginnen
digits
mały palec
Lernen beginnen
little finger
dłoń
Lernen beginnen
palm
grzbiet ręki
Lernen beginnen
dorsum of hand
kość łódeczkowata
Lernen beginnen
scaphoid bone
kość ksiezycowata
Lernen beginnen
lunate bone
kość trojgraniasta
Lernen beginnen
Triquetrum bone
kość grochowata
Lernen beginnen
pisiform bone
kość czworoboczna większa
Lernen beginnen
Trapezium bone
kość czworoboczna mniejsza
Lernen beginnen
trapezoid bone
kość glowkowata
Lernen beginnen
capitate bone
kość haczykowata
Lernen beginnen
hamate bone
staw promieniowo-nadgarstkowy
Lernen beginnen
radiocarpae joint
więzadło promieniowo-nadgarstkowe dloniowe
Lernen beginnen
palmar radiocarpal ligament
więzadło lokciowo-nadgarstkowe dloniowe
Lernen beginnen
palmar ulnocarpal ligament
więzadło promieniowo-nadgarskowe grzbietowe
Lernen beginnen
dorsal radiocarpal ligament
więzadła dloniowe
Lernen beginnen
palmar ligaments
więzadła poboczne
Lernen beginnen
collateral ligaments
więzadła poprzeczne głębokie śródręcza
Lernen beginnen
Deep transverse metacarpal ligaments
Rozcięgno dłoniowe
Lernen beginnen
palmar aponeurosis
tabakierka anatomiczna
Lernen beginnen
anatomical snuffbox
Mięsień czworoboczny
Lernen beginnen
Trapezius muscle
mięsień naramienny
Lernen beginnen
deltoid muscle
nerw dodatkowy
Lernen beginnen
accessory nerve
nerw pachowy
Lernen beginnen
axillary nerve
tętnica i żyła okalająca ramię
Lernen beginnen
posterial circumflex humeral artery and vein
nerw grzbietowy łopatki
Lernen beginnen
dorsal scapular nerve
nerw nadłopatkowy
Lernen beginnen
suprascapular nerve
nerw podłopatkowy
Lernen beginnen
infrascapular nerve
mięsień kruczo-ramienny
Lernen beginnen
coracobrachialis muscle
rozcięgno mięśnia dwugłowego
Lernen beginnen
biciptial aponeurosis
mięsień ramienny
Lernen beginnen
brachialis muscle
mięsień zginacz łokciowy nadgarstka
Lernen beginnen
flexor carpi ulnaris muscle
Mięsień trójgłowy ramienia
Lernen beginnen
Triceps brachii muscle
Mięsień dloniowy długi
Lernen beginnen
palmaris longus muscle
mięsień zginacz promieniowy nadgarstka
Lernen beginnen
flexor carpi radialis muscle
mięsień nawrotny obły
Lernen beginnen
pronator teres muscle
Mięsień zginacz powierzchowny palców
Lernen beginnen
flexor digitorum superficialis muscle
nerw miedzykostny przedni
Lernen beginnen
anterior interosseous nerve
mięsień zginacz głęboki palców
Lernen beginnen
flexor digitorum profundus muscle
mięsień zginacz długi kciuka
Lernen beginnen
flexor pollicis longus muscle
mięsień nawrotny czworoboczny
Lernen beginnen
pronator quadratus muscle
Nerw grzbietowy łopatki
Lernen beginnen
Dorsal scapular nerve
nerw podobojczykowy
Lernen beginnen
subclavius nerve
nerw piersiowy boczny
Lernen beginnen
lateral pectoral nerve
nerw miesniowo-skorny
Lernen beginnen
musculocutaneus nerve
korzeń boczny
Lernen beginnen
lateral root
nerw skórny przyśrodkowy przedramienia
Lernen beginnen
medial cutaneous nerve of the forearm
nerw skórny przyśrodkowy ramienia
Lernen beginnen
medial cutaneous nerve of arm
nerw podłopatkowy górny
Lernen beginnen
superior subscapular nerve
nerw piersiowo-grzbietowy
Lernen beginnen
thoracodorsal nerve
Mięsień ramienno-promieniowy
Lernen beginnen
brachioradialis muscle
Mięsień prostownik nadgarstka promieniowy długi
Lernen beginnen
extensor carpi radialis longus muscle
mięsień prostownik nadgarstka promieniowy krótki
Lernen beginnen
extensor carpi radialis brevis muscle
mięsień prostownik palców
Lernen beginnen
extensor digitorum muscle
mięsień prostownik palca małego
Lernen beginnen
extensor digiti minimi muscle
mięsień prostownik łokciowy nadgarstka
Lernen beginnen
extensor carpi ulnaris muscle
mięsień łokciowy
Lernen beginnen
anconeus muscle

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.