Kurs 3 -zeszyt additional -II

 0    243 Datenblatt    annasecewicz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
co za nerwy!
Lernen beginnen
what a nerve!
nieodwracalne, nieodwołalne
Lernen beginnen
irretrievable, irrevocable
Podeszwy stóp
Lernen beginnen
soles of the feet
pozostać wierny mojej żony
Lernen beginnen
remain faithful to my wife
postanowiłem udać się na wygnanie
Lernen beginnen
i decided to go into exile
spełnić przeznaczenie
Lernen beginnen
to meet the destiny
będziesz unikany
Lernen beginnen
you will be shunned
pół-nomadowie, których potomkami byli Medowie i Persowie
Lernen beginnen
semi-nomads whose descendants were the Medes and the Persians
zdobywca, porywacz
Lernen beginnen
conqueror, captor
Iran był przedmiotem obcej dominacji
Lernen beginnen
iran was subject to foreign domination
sojusznik z kimś
Lernen beginnen
ally with someone
ogłosić strefę neutralną
Lernen beginnen
declare a neutral zone
Uciekł z Iranu, by uciec przed rewolucją Isalamic
Lernen beginnen
He fled iIran to escape the Isalamic revolution
fanatyzm, terroryzm
Lernen beginnen
fanaticism, terrorism
dalekie od prawdy
Lernen beginnen
far from truth
cały naród nie powinien być osądzany za czyny niektórych ekstremistów
Lernen beginnen
the entire nation shouldn't be judged by wrongdoings of a few extremists
cierpią pod represyjnym reżimem
Lernen beginnen
suffer under repressive regime
Okres przejściowy
Lernen beginnen
transitional period
wysłannik boskiej sprawiedliwości
Lernen beginnen
deliverer of devine justice
ukryty wśród stada owiec
Lernen beginnen
hidden among a flock of sheep
zaprzysięgły wróg
Lernen beginnen
the sworn enemy
moje wielkie marzenie poszło w dym
Lernen beginnen
my great dream went up in smoke
polityka wsteczna
Lernen beginnen
backward policy
zarządził, że noszenie zasłony jest obowiązkowe
Lernen beginnen
decreed that wearin the veil was obligatory
sprzeciw wobec reżimu, pokazując kilka pasm włosów
Lernen beginnen
opposition to the regime by letting a few strands of hair show
paskudny, niegrzeczny
Lernen beginnen
nasty, naughty
z dnia na dzień
Lernen beginnen
from one day to the next
nie byłoby już możliwe
Lernen beginnen
would no longer be possible
krok po kroku, stopniowo, krok po kroku
Lernen beginnen
little by little, gradually, bit by bit
nagle, gwałtownie, szybko
Lernen beginnen
abruptly, sharply, rapidly
defetystyczny
Lernen beginnen
defeatist
przeprowadzać bombardowania
Lernen beginnen
carry out bombing raits on
pocieszać
Lernen beginnen
console, comfort
smarkacz / smarkula
Lernen beginnen
brat
wzdęcia / nadęty brzuch
Lernen beginnen
flatulence / bloated stomach
dziwka, kurwa
Lernen beginnen
slut, whore
ofiary
Lernen beginnen
casualaties
biczować
Lernen beginnen
flagellate
buntownicze zachowanie
Lernen beginnen
rebelious behaviour
albo przestrzegają zasad, albo zostają wydaleni
Lernen beginnen
either they obey the rules or they are expelled
życie pozagrobowe jest lepsze niż Disneyland
Lernen beginnen
the afterlife is better than Disneyland
wprawić kogoś w trans z piosenką
Lernen beginnen
put sb in a trance with a song
wystarczy jedno spojrzenie, by potępić
Lernen beginnen
one glimpse would be enough to denounce
zbanowany, zabroniony, zabroniony, nielegalny
Lernen beginnen
banned, prohibited, forbidden, illegal
syreny zawodzące
Lernen beginnen
sirens wailing
spędzać czas z przyjaciółmi
Lernen beginnen
hang out with friends
z niewiedzy
Lernen beginnen
out of ignorance
nie obchodzi mnie to, cholera
Lernen beginnen
i dont give a damn, a shit
stanąłem w twojej obronie
Lernen beginnen
i covered for you
kryjówka, kryjówka
Lernen beginnen
hideaway, hiding place
Data rozliczenia
Lernen beginnen
settlement date
zanurzyć się w morzu
Lernen beginnen
plunge into the sea
prawdziwa katastrofa
Lernen beginnen
veritable disaster
plądrować, grabież,
Lernen beginnen
ransack, plunder,
mój pesymizm zwyciężył nad jego optymizmem
Lernen beginnen
my pessimism won out over his optimism
ostrożny, ostrożny
Lernen beginnen
circumspect, prudential
w środku euforii zakupowej
Lernen beginnen
in the midst of shopping euphoria
jedna szansa na to, ze
Lernen beginnen
one chance in to that
przejść obok, przejść obok
Lernen beginnen
walk past, pass by
turkusowy
Lernen beginnen
turquoise
żaden krzyk nie uśmierzyłby mojego gniewu
Lernen beginnen
no scream could have relieved my anger
przybrać nową kolej
Lernen beginnen
take a new turn
po moim trupie!
Lernen beginnen
over my dead body!
posag, porcja małżeństwa
Lernen beginnen
dowry, marriage portion
lepiej będzie ci gdzieś indziej
Lernen beginnen
you'll be better off someehere else
zachowajcie swoją godność i bądźcie sobie wierni
Lernen beginnen
keep your dignity and be true to yourself
gorycz i zemsta
Lernen beginnen
bitterness and vengeance
zauważyłem coś niemiłego w jej spojrzeniu
Lernen beginnen
i detected sth unkind in the look she gave me
pracuję do szpiku kości
Lernen beginnen
i work myself to the bone
niewdzięczność
Lernen beginnen
ingratitude
migotać, sprzeczac sie
Lernen beginnen
blicker
pensjonat, matka przełożona
Lernen beginnen
boarding house, mother superior
głupi, głupi, o ograniczonych umysłach
Lernen beginnen
inane, stupid, narrow-minded
dobrze zaopatrzony
Lernen beginnen
wel-stocked
ograniczony budżet
Lernen beginnen
restricted budget
należało się tego spodziewać
Lernen beginnen
it was to be expected
nudzę się śmiertelnie
Lernen beginnen
i'm bored out of my mind
nie byli podobni do nikogo, kogo kiedykolwiek spotkałem
Lernen beginnen
they were unlike anyone i had ever met
podstawowa / podstawowa / podstawowa znajomość
Lernen beginnen
rudimentary/ elementary/ basic knowledge of
bylina
Lernen beginnen
perennial plant
nie zrozumiałem tego i Momo na pewno też nie
Lernen beginnen
i didnt understand it ans Momo surely didnt either
bezczelny, bezczelny
Lernen beginnen
insolent, brazen
odejść z własnej woli
Lernen beginnen
to leave of my own volition
oburzył mnie
Lernen beginnen
he made me indignant
sylwetka
Lernen beginnen
silhouette
asymilacja w zachodnim kraju
Lernen beginnen
assimilating into western country
wydawałoby się, widocznie
Lernen beginnen
seemingly, apparently
była to jedyna dziedzina, w której moja wiedza przewyższyła jego
Lernen beginnen
it was the only domain where my knowledge exceeded his
na ten temat zawsze miałem ostatnie słowo
Lernen beginnen
on this subject i always had a last word
z solidarności
Lernen beginnen
out of solidarity
nigdy nie wdychałem dymu
Lernen beginnen
i never inhalled the smoke
granie w gry według zasad kogoś innego
Lernen beginnen
playing a game by somebodyelse's rules
tchórzostwo / odwagi / odwaga
Lernen beginnen
cowardice/ courage/ bravery
dogoniła mnie podświadomość
Lernen beginnen
subconsciousness caught up with me
uosobienie, ucieleśnienie
Lernen beginnen
epitome, embodyment
przyjąć na siebie ciężar
Lernen beginnen
assume the burden
wszystko po to, by wyglądać interesująco
Lernen beginnen
it was all to make herself seem interesting
wykupić, odkupić, zbawić
Lernen beginnen
redeem
zachować kamienna twarz
Lernen beginnen
keep a straight face about sthg
iść w parze z
Lernen beginnen
go hand in hand with
życie społeczne szło w parze z wykorzystaniem wszelkiego rodzaju środków poprawiających nastrój
Lernen beginnen
the communal life went hand in hand with the use of all kind of mood enhacers
trzykrotnie starać się od kogokolwiek innego, by odnieść sukces
Lernen beginnen
to make three times the effort of anyone else to succeed
cielesna przyjemność
Lernen beginnen
carnal pleasure
pozostańcie godni
Lernen beginnen
remain dignified
urojenia nastroju
Lernen beginnen
delusional mood
naruszenie prywatności - naruszenie prawa kogoś do bycia samemu
Lernen beginnen
invasion of privacy - violation of sb's right to be alone
stancja
Lernen beginnen
lodgings
dziecięcy żart
Lernen beginnen
infantile joke
Pogłaskał moje włosy
Lernen beginnen
stroked my hair
Zostawiła mnie z torbą uczuć
Lernen beginnen
She left me with a bag of affection
okazywała mi sympatię
Lernen beginnen
she showed me affection
koszty krańcowe
Lernen beginnen
marginal costs
dzielnica biedy
Lernen beginnen
marginal neighbourhood
podekscytowany na myśl o spotkaniu
Lernen beginnen
excited at the thought of meeting you
rozgość się!
Lernen beginnen
make yourself at home!
uspokojony
Lernen beginnen
appeased
wisiorek / wisiorek w kształcie serca
Lernen beginnen
pendant / pendant in the shape of hearts
zabrać coś wartościowego z kraju
Lernen beginnen
take anything of value out of the country
schronić się w
Lernen beginnen
take refuge at
z poczucia obowiązku
Lernen beginnen
out of a sense of obligation
kiedy słowa zawiodły nas, gesty przyszły nam z pomocą
Lernen beginnen
when words failed us, gestures came to our aid
kiedy jesteśmy na ten temat
Lernen beginnen
while we are on the subject
zacznij od zera
Lernen beginnen
start over at zero
nie udawaj niewinnego
Lernen beginnen
dont play the innocent with me
próbowałem to lekceważyć
Lernen beginnen
i tried to make light of it
crackpot - ktoś, kto jest nieco szalony
Lernen beginnen
crackpot - someone who is slightly crazy
musiałem się wyładować
Lernen beginnen
i got to let off stream
postaw stopę w obskurnym miejscu
Lernen beginnen
set foot in a sordid place
moje życzenie zostało spełnione
Lernen beginnen
my wish was granted
postanowiłem znaleźć jakieś dziwne prace
Lernen beginnen
i set out to find some odd jobs
zapłacono mi przyzwoicie
Lernen beginnen
i was paid decently
wprawdzie nie sprzedawałem już narkotyków, ale ... zacząłem brać coraz więcej
Lernen beginnen
admittedly, i wasnt selling drugs anymore but... i had started taking more and more
ledwie ukończyłem szkołę
Lernen beginnen
i graduated by the skin of my teeth
wrogie nastawienie
Lernen beginnen
hostile attitude
są dziesięć razy bardziej przerażające niż twoje
Lernen beginnen
they are ten times more fearsome than yours
kultura i edukacja są śmiertelną bronią przeciwko wszelkim fundamentalizmom
Lernen beginnen
culture and education are lethal weapons against all kind of fundamentalism
tchórzostwo
Lernen beginnen
cowardiece
to musi być znak przeznaczenia
Lernen beginnen
it must be destiny's sign
genialny pomysł, sprytny pomysł
Lernen beginnen
ingenious idea, clever idea
świat rozpadł się na moich oczach
Lernen beginnen
the world crumbled in front of my eyes
liberalne rodziców
Lernen beginnen
permissive parents
Potępić, odrzucić
Lernen beginnen
condemn, disaprove
moje oszczędności zniknęły, byłem spłukany
Lernen beginnen
my savings vanished, i was broke
reprezentowała absolutne zło w moich oczach
Lernen beginnen
she represented absolute evil in my eyes
moje istnienie było zaplanowane wokół niego
Lernen beginnen
my existence was planned around him
uniemożliwił mi spełnienie mojego przeznaczenia
Lernen beginnen
prevented me from fullfilling my destiny
odzyskać bagaż
Lernen beginnen
reclaim baggage
odzyskać. wracać
Lernen beginnen
reclaim. regain
poruszyłem niebo i ziemię, aby cię znaleźć
Lernen beginnen
i moved heaven and earth to find you
miałem 5 dni przede mną
Lernen beginnen
i had 5 days ahead of me
szkoda, że nie zostałam kimś
Lernen beginnen
my shame of not having become someone
poświęcenia, które dla mnie złożyli
Lernen beginnen
the sacrifices they made for me
represyjna atmosfera mojego kraju
Lernen beginnen
repressive air of my country
nie mam ochoty rozmawiać
Lernen beginnen
i dint feel like talking
idole mojej młodości
Lernen beginnen
the idols of my adolescence
zasłona, do której musiałem się dostosować
Lernen beginnen
the veil to which i had to readjust
wspaniały / spektakularny widok
Lernen beginnen
magnificent / spectacular view
obskurne szczegóły
Lernen beginnen
sordid details
znaleźć sens w całej tej absurdzie
Lernen beginnen
to find some meaning in all this absurdity
absurd
Lernen beginnen
absurd
rozradowani i zadowoleni ze śmierci dziecka
Lernen beginnen
overjoyed and gratified by the deaths of their child
sieroty, wdowy, uchodźcy
Lernen beginnen
the orphans, the widows, the refugees
prawdziwe przekonanie w jego głosie
Lernen beginnen
a real conviction in his voice
niedorozwinięty
Lernen beginnen
imbecile
wcielenie, reprezentacja
Lernen beginnen
incarnation, representation
obawy o nich
Lernen beginnen
apprehensions about them
lęk, niepokój
Lernen beginnen
apprehension, anxiety
natychmiast, bez wahania
Lernen beginnen
at the drop of the head
jeśli pojawi się okazja
Lernen beginnen
if the opportunity presented itself
co nas połączyło
Lernen beginnen
what had brought us together
nabiera nieproporcjonalnego znaczenia
Lernen beginnen
it takes on disproportionate importance
zastanowić się
Lernen beginnen
to give some thought to
sprawiedliwość mojej misji, słuszność moich intencji
Lernen beginnen
justice of my mission, properity of my intensions
jedynym sposobem na zniesienie tego, co nie do zniesienia, jest wyśmiewanie się
Lernen beginnen
th only way to bear the unbearable is to lugh at it
zamieszanie związane z byciem trzecim światem
Lernen beginnen
the confusion of being third-worlder
szkoda, współczuję
Lernen beginnen
pity, feel sorry for
nie mogę się załamywać
Lernen beginnen
i musnt crack up
moja przeszłość mnie dopadła
Lernen beginnen
my past caught up with me
moje sekrety obciążały mnie
Lernen beginnen
myy secrets weighted me down
wyciągnij mnie z depresji
Lernen beginnen
lift me out of depression
moja matka nalegała tak bardzo, że ostatecznie zaakceptowałem
Lernen beginnen
my mother insisted so much that i ended up accepting
czuć się jak w niebie
Lernen beginnen
feel on top of the world/over the moon
moja głowa i duch nabrały trochę koloru
Lernen beginnen
my head and my spirit took on some colour
czyniłeś czyn z wieloma ludźmi
Lernen beginnen
have you done the deed with many people
zostały opanowane przez hormony i frustrację
Lernen beginnen
they were overrun by hormones and frustration
Wstydzę się, że nic nie zrobiłem w życiu
Lernen beginnen
I'm ashamed of having done nothing with my life
Czuję się, jakbym stale nosił maskę
Lernen beginnen
I feel like i'm constatntly wearing a mask
gdy efekt tabletek minął
Lernen beginnen
as the effect of the pills wore off
silny i niezachwiany
Lernen beginnen
strong and invicible
aby spełnić moje nowe przeznaczenie
Lernen beginnen
to meet my new destiny
bezlitosny uwodziciel
Lernen beginnen
merciless seducer
skrupuły o
Lernen beginnen
qualms about
nieoczekiwany łut szczęścia
Lernen beginnen
unexpected stroke of luck
miałem najlepsze intencje
Lernen beginnen
i had the best of intensions
niewyraźny, niejasny
Lernen beginnen
obscure
przeszkoda, przeszkoda
Lernen beginnen
hurdle, obstacle
Natknęliśmy się na
Lernen beginnen
stumbled on
czepiać sie sb (nie wiem, dlaczego mój nauczyciel zawsze czepia się mnie)
Lernen beginnen
pick on sb (I don't know why my teacher always pick on me)
nieprawości
Lernen beginnen
obscenities
w każdym razie w najgorszym przypadku
Lernen beginnen
in any case, in the worst case
instynkt przetrwania
Lernen beginnen
an instinct for survival
niechlujny ubrania
Lernen beginnen
scruffy clothes
uczciwość
Lernen beginnen
integrity
Nigdy w życiu
Lernen beginnen
not on your life
nieustępliwość
Lernen beginnen
intrasigence, irreconcilability
spojrzeć na kogoś z oczywistym zainteresowaniem seksualnym:
Lernen beginnen
ogle
wnikliwość
Lernen beginnen
discernment
zabroniono uczęszczania na zajęcia
Lernen beginnen
banned from attending classes
zwołanie, zwołanie
Lernen beginnen
convocation, convening
nieprzyzwoicie
Lernen beginnen
indecently
oddali życie za naszą wolność
Lernen beginnen
gave their lives for our freedom
religia broniąca naszej integralności fizycznej lub po prostu przeciwna modzie
Lernen beginnen
religion defending our physical integrity or just opposed to fashion
wzywać, pozywać, odwoływać się, ścigać
Lernen beginnen
summon, sue, appeal, prosecute
ku mojemu miłemu zaskoczeniu
Lernen beginnen
to my pleasant surprise
strach powoduje, że tracimy sumienie
Lernen beginnen
it's fear that makes us lose our conscience
przemienia nas w tchórzy
Lernen beginnen
it transforms us into cowards
strach - siła napędowa
Lernen beginnen
fear - driving force
publicznie, w prywatnych, biegunowych przeciwieństwach
Lernen beginnen
in public, in private, polar opposites
życie jest zbyt krótkie, aby żyć źle
Lernen beginnen
life is too short to be lived badly
Przełączanie pomiędzy A i B
Lernen beginnen
alternate between A and B
dostosować się do społeczeństwa
Lernen beginnen
conform to society
pozostać na marginesach
Lernen beginnen
remain in the margins
kryzys osobowości
Lernen beginnen
identity crisis
od cotygodniowych walk po codzienne obelgi
Lernen beginnen
from weekly fights to daily insults
dobrze ci tak!
Lernen beginnen
it serves you right!
żąć
Lernen beginnen
reap
wywołać panikę
Lernen beginnen
unleash a panic
zaczynają być poruszeni niczym
Lernen beginnen
they are getting worked up about nothing
cel, cel, cel, cel
Lernen beginnen
objective, aim, goal, target
którą stronę wybrać
Lernen beginnen
which side to choose
cynizm sojuszników, którzy nazywają siebie wyzwolicielami
Lernen beginnen
cynicism of the allies who call themselves liberators
nikt nie podniósł palca
Lernen beginnen
noone lifted a finger
komunał; truizm, banał
Lernen beginnen
commonplace; truism, cliche
dekretować zakaz
Lernen beginnen
decreet a ban
uderzyć w czuły punkt (litter)
Lernen beginnen
hit a raw nerve
przewinienie, czyn karalny
Lernen beginnen
misdeed, punishable act
kiedy zepsuty jest ząb, musisz go wyciągnąć
Lernen beginnen
when a tooth is rotten you hav eto pull it out
zbadaj za pomocą lupy
Lernen beginnen
examine with a magnifying glass
i tak nie było to moim zamiarem
Lernen beginnen
it wasnt in anyway my intention
słono płacisz za wolność słowa
Lernen beginnen
you pay dearly for freedom of expression
Twoim obowiązkiem jest żyć dobrze
Lernen beginnen
it's your duty to live it well
w nieoznaczonym grobie
Lernen beginnen
in an unmarked grave
wsiadać do
Lernen beginnen
embark for

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.