Kurs 3 - zeszyt additional III

 0    166 Datenblatt    annasecewicz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Tajemnica historia
Lernen beginnen
mystery story
chciwość
Lernen beginnen
greed
rozsierdzić
Lernen beginnen
to send sb mad
W regularnych odstępach
Lernen beginnen
at regular intervals
ścigać
Lernen beginnen
chase, to be after sb
pomylić czegoś do czegoś
Lernen beginnen
to mistake sth for sth
tak nieustraszony jak ogień
Lernen beginnen
as fearless as fire
aby wziąć ostatni oddech
Lernen beginnen
to braethe his last breathe
rozpaczliwie szukać
Lernen beginnen
to desperate for something
obowiązujące ograniczenia
Lernen beginnen
restrictions in force
ogłosić czerwony allert
Lernen beginnen
declare red allert
zanieczyszczenie znacznie ponad dziesięciokrotnie bezpieczne
Lernen beginnen
pollution well over ten times safe level
podjąć kosztowne kroki w celu ograniczenia użytkowania samochodu
Lernen beginnen
take the costly steps of limitating car use
na czerwonym allercie
Lernen beginnen
on red allert
smog pochłania stolicę
Lernen beginnen
smog engulfs the capital
zelżeć
Lernen beginnen
let up
zaprzeczać, konfrontować
Lernen beginnen
contadict, confront
idź za mną
Lernen beginnen
follow my lead
zalany, pijany
Lernen beginnen
sloshed
stępić zmysły
Lernen beginnen
to dull your senses
złudzenie kontroli
Lernen beginnen
illusion of control
nie utrata kontroli, ale wyzwolenie
Lernen beginnen
not a loss of control but liberation
gryzoń
Lernen beginnen
rodent
paproć
Lernen beginnen
fern
bliskość do domu
Lernen beginnen
proximity to home
stopnieć
Lernen beginnen
melt away
wolna wola
Lernen beginnen
free will
kibic, widz
Lernen beginnen
spectator
pogodzić się z czymś, przyzwyczaić się
Lernen beginnen
resign oneself to something, get used to
pogodziłem się z życiem pełnym wyrzeczeń
Lernen beginnen
i resigned myself to a life of renunciation
odpychający, obrzydliwy
Lernen beginnen
repulsive, disgusting
uczyniłem to punktem honoru
Lernen beginnen
i made it a point of honour
przestrzegać reżimu ścisłej czystości
Lernen beginnen
obey the regime of strickt cleanliness
nienaganna, wzorowa
Lernen beginnen
impeccable, exemplary
cuchnęło, jakbyś nie mógł sobie nawet wyobrazić
Lernen beginnen
i reeked like you cant even imagine
cierpki zapach moczu, słodyczy i rozkładu
Lernen beginnen
acrid smell of urine, sweet and decay
umorusane ulice
Lernen beginnen
grimy streets
ponury
Lernen beginnen
grimmy
udo
Lernen beginnen
tigh
ze względu na, na skutek
Lernen beginnen
owing to, due to
zwariowany, szalony
Lernen beginnen
wacky, crazy
tylko nieliczni potrafią się oprzeć
Lernen beginnen
few are those who can resist
wynikać z
Lernen beginnen
to result from
nie więcej nie mniej
Lernen beginnen
no more, no less
lato nagle się skończyło
Lernen beginnen
summer came to a sudden end
żerować na coś
Lernen beginnen
to forage for something
nie przegap żadnych szczegółów
Lernen beginnen
dont miss out on any details
bądź ostrożny z nią
Lernen beginnen
be cautious with her
ostatni, ale nie mniej ważny
Lernen beginnen
last but not least
zdradzić zaufanie SB
Lernen beginnen
betray sb's trust
złamać obietnicę lub umowę
Lernen beginnen
break a promise or agreement
czuć się kiepsko
Lernen beginnen
to feel blue/low/down
smutno mi
Lernen beginnen
i'm down in the dumps
wstrząśnięty nie mieszany
Lernen beginnen
shaken not stirred
straszny przypadek
Lernen beginnen
spooky coincidence
upiorny
Lernen beginnen
spooky
przestraszyłeś mnie na śmierć
Lernen beginnen
you scared me to death
przestraszyłeś mnie do diabła
Lernen beginnen
you scared the hell out of me
trząść się jak liść. ------- Trzęsłem się jak liść po wskazaniu złodzieja
Lernen beginnen
to shake like a leaf. ------- I was shaking like a leaf after the thief pointed
daje mi gęsią skórkę
Lernen beginnen
it gives me goosebumps
to dość niespodzianka
Lernen beginnen
it's quite a surprise
współpracować, współpracować, być członkiem
Lernen beginnen
cooperate, collaborate, be a member of
pracować niezależnie
Lernen beginnen
work indpendently
Jestem zawalony pracą
Lernen beginnen
i'm swamped with work/ snowed under with the work
przytłoczony moim obciążeniem pracą
Lernen beginnen
overwhelmed with my workload
pracuję w napiętych terminach
Lernen beginnen
i work on tight deadlines
przynosić korzyści
Lernen beginnen
provide benefits
być dyżurnym po godzinach pracy
Lernen beginnen
be on call after office hours
znaczące wyzwanie
Lernen beginnen
significant challenge
osoby zarządzające
Lernen beginnen
managing people
Nie wspominając o tym, że...
Lernen beginnen
not to mention the fact that...
radzić sobie z konkurencją rynkową
Lernen beginnen
deal with market competion
odpieraj zaciekłych rywali
Lernen beginnen
fight off fierce rivals
zapewnić najlepszą jakość usług
Lernen beginnen
assure the best quality of services
przełożony sprawuje kontrolę nad takimi sprawami
Lernen beginnen
a supervisor has control over such matters
silna konkurencja i globalizacja
Lernen beginnen
haevy competition and globalisation
przewidzieć ryzyko
Lernen beginnen
predict the risks
rozpocząć świetną kampanię marketingową
Lernen beginnen
launch a great marketing campaign
spada popyt na produkt
Lernen beginnen
a demand for a product falls
najdłużej szefujący
Lernen beginnen
the longest serving chief
samozwańczy prorok
Lernen beginnen
self-styled prophet
pamiątki
Lernen beginnen
memorabilia
zadławić sth
Lernen beginnen
choke on sth
niezasłużony ból
Lernen beginnen
unearned pain
gorliwie broniłem boga
Lernen beginnen
i defended god zealously
Uderzyłem w twarz mężczyzny
Lernen beginnen
i bashed in mans face
kawalerka / apartament
Lernen beginnen
studio flat/apartment
przychodzi z własnej woli
Lernen beginnen
it comes of its own accord
gawron
Lernen beginnen
rook
ascetyczny
Lernen beginnen
ascetic
ptak drapieżny
Lernen beginnen
raptor
opiekun
Lernen beginnen
attendant guardian
gąsienica
Lernen beginnen
catterpillar, cutworm
co roku wracamy na ten szczyt
Lernen beginnen
we keep coming back every year on this peak
być w złej formie
Lernen beginnen
be in poor form
kapryśny, nastrojowy, kapryśny
Lernen beginnen
capricious, moody, whimsical
urządzenia do wspinaczki/ przeszkody zręcznościowo-gimnastyczne
Lernen beginnen
climbing frame/ jungle gym
ogromna niewiedza natury
Lernen beginnen
vast ignorance of nature
agonia wywołana przez zimno
Lernen beginnen
the agony inflicted by the cold
rozdarty, poszarpany(rana)
Lernen beginnen
lacerated (wound)
krępować, ograniczać
Lernen beginnen
to shackle sb
dryfujący - bez celu - bezcelowy
Lernen beginnen
adrift - without a purpose - aimless
wasze zmysły zanikają niepostrzeżenie az do stanu zagubienia
Lernen beginnen
your senses decline imperceptibly untill you are adrift
wykluczone ze świata
Lernen beginnen
exluded from the world
ku mojemu zdziwieniu
Lernen beginnen
to my astonishment
z ciężkim sercem musiałem zaakceptować
Lernen beginnen
with a heavy heart i had to accept
nie mogłem dłużej żyć na zewnątrz
Lernen beginnen
i couldn't continue living outdoors much longer
ulga w znalezieniu schronienia zmieszała się z nowym uczuciem
Lernen beginnen
the relief of finally finding shelter was mingled with a new feeling
w dziwny sposób
Lernen beginnen
in an odd way
łasica
Lernen beginnen
weasel
nie jestem tutaj, aby cię przekonać
Lernen beginnen
i'm not here to try to convince you
wymierne korzyści
Lernen beginnen
tangible benefit
namacalnym dowodem
Lernen beginnen
tangible proof
biadolić
Lernen beginnen
whimper
udaje, że oszalał, by móc domagać się szaleństwa
Lernen beginnen
he's pretending to be out of his mind so he can claim insanity
zbierz jak najwięcej informacji
Lernen beginnen
assemble as much information as possible
ledwo tolerują twoje...
Lernen beginnen
they barely tolerate your...
z jakiegoś powodu / z tego powodu
Lernen beginnen
for some reason/ due to the fact
im szybciej ta historia zostanie wyjaśniona
Lernen beginnen
the sooner this story gets cleared up
jest to powszechne w społeczeństwie, w którym przetrwanie nie jest już walką
Lernen beginnen
it's a commonplace in a society where survival is no longer a struggle
najechać, podbiec do kogoś
Lernen beginnen
invade, run in to someone
Szperałem w domu, żądny skarbów, tajemnic, tajemnic
Lernen beginnen
i rummaged through the house, eager for treasures, secrets, mysteries
w biały dzień, w środku dnia
Lernen beginnen
in broad daylight, in the middle of the day
bajoro
Lernen beginnen
morass
Slicker City jest przyzwyczajony do życia w mieście
Lernen beginnen
city slicker is accustomed to live in the city
irytacja
Lernen beginnen
huff
a jednak
Lernen beginnen
and yet
osłupiały, zagubiony w słowach, oniemiały
Lernen beginnen
dumbstruck, lost for words, speechless
z równą przyjemnością
Lernen beginnen
with equal pleasure
kiczowate reklamy
Lernen beginnen
trashy commercials
uwiedziony komfortem odłożyłem swoją podróż
Lernen beginnen
seduced by comfort i put my journey on hold
wszystko zostało odłożone na bok i zastąpione przez przytulną błogość
Lernen beginnen
it was all put aside and replaced bya cosy torpor
wyglądać jak święty wśród wiernych
Lernen beginnen
look like a saint among faithful
Miałem swoje znaczenie, z rytuałami, kodeksami i ofertami
Lernen beginnen
i had its own meanings, with its rituals, its codes, its offerings
tajemnicza pielgrzymka, której istnienie było znane tylko wtajemniczonym
Lernen beginnen
a mysterious pilgrimage whose very existence was known only to the initiated
transakcje przebiegły bezproblemowo
Lernen beginnen
transactions went smoothly
miła atmosfera
Lernen beginnen
convivial atmosphere
porywczy / impulsywny
Lernen beginnen
hotheaded / impulsive
odwoływać się do znaczenia wzajemnego zaufania
Lernen beginnen
to invoke the importance of mutual trust
potrzebujesz wystarczającej pokory, aby tego nie okazywać
Lernen beginnen
you need enough humility not to make a show of it
zaostrzone ołówki
Lernen beginnen
sharpened pencils
wyszlifowany praktyką
Lernen beginnen
honed with practice
umieram i odradzam się co sekundę. cykl za cyklem pędzi w szale
Lernen beginnen
i die and i'm reborn every second. cycle after cycle rushing by in a frenzy
cisza spłaszcza wszystko, zakrywając to, co nieistotne
Lernen beginnen
silence flattens everything, shedding the inessential
zaczynam zauważać tutaj wzór
Lernen beginnen
i'm starting to notice a pattern here
robactwo (liczba mnoga)
Lernen beginnen
vermin (plural)
cicha armia pasożytów, którymi zostałem zaatakowany, zniknęła
Lernen beginnen
the silent army of parasites that i was infested with disappeared
zdumiewające przychody, wydajność
Lernen beginnen
astounding revenue, performance
wściekać się
Lernen beginnen
to fume at
popadłem w rutynę
Lernen beginnen
i led myself fall into routine
wróć na nogi
Lernen beginnen
get back on my feet
skrytka, schowałem jej prezent pod łóżko
Lernen beginnen
stash, I stashed a present for her under my bed
nacieszyć czymś oczy
Lernen beginnen
feast your eyes on sth/sb
byłem oszołomiony, oszołomiony
Lernen beginnen
i was stunned by, bewildered
ostry tłum
Lernen beginnen
pungent crowd
nagle, od razu, nagle
Lernen beginnen
suddenly, all at once, all of a sudden
nie do pokonania, nie do pokonania
Lernen beginnen
insurmountable, insuperable
Odstraszający od przestępczości
Lernen beginnen
detterent to crime
przejść na emeryturę i podjąć zbieranie znaczków
Lernen beginnen
retire and take up stamp collecting
liczy się to, kim jesteśmy
Lernen beginnen
it's who we are that counts
odciagasz mnie od tematu
Lernen beginnen
there you go getting me off the point
kultura i gościnność
Lernen beginnen
culture and hospitality
w odległości spaceru od
Lernen beginnen
within walking distance of
w pobliżu
Lernen beginnen
within easy reach of
w granicach
Lernen beginnen
within limits
w zasięgu słuchu
Lernen beginnen
within earshot of sb

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.