kurwa kartkóweczkas

 0    32 Datenblatt    guest1640137
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
o co chodzi? co się stało?
Lernen beginnen
What's the matter?, What happened?
być wściekłym na kogoś
Lernen beginnen
be angry with somebody
rzeczywiście to było naprawdę irytujące
Lernen beginnen
in fact that's what's really annoying
spędzać zbyt dużo czasu nad czymś
Lernen beginnen
spend too long on something
wszystko poszło źle
Lernen beginnen
everything went wrong
spóźnić się na autobus
Lernen beginnen
miss the bus
to najprawdopodobniej dlatego Oblałem (test)
Lernen beginnen
that's probably why I failed
ustawić budzik (w moim twoim, itp.) telefonie
Lernen beginnen
set an alarm (on my, your, itp.) phone
zrobić sobie przerwę/ robić regularne przerwy
Lernen beginnen
take a break /take regular breaks
przypominać
Lernen beginnen
remind
zadanie /ustawić zadania do wykonania w pewnej kolejności
Lernen beginnen
task/ put the tasks in order
dać (sobie tobie) smakołyka
Lernen beginnen
give (myself, yourself, itp.) a treat
wyznaczać cele
Lernen beginnen
set goals
sporządzić harmonogram powtórek do testu/ zapisać harmonogram powtórek do testu/ listę rzeczy do zrobienia
Lernen beginnen
make a revision schedule /write a revision schedule or to- do list
wsparcie /wspierać kogoś
Lernen beginnen
a support /to support somebody
nieuwaga/ bez zakłóceń
Lernen beginnen
a distraction/without distractions
spędzać na czymś zbyt długo
Lernen beginnen
spend too long on something
kiedyś
Lernen beginnen
one time
idź po przekąskę
Lernen beginnen
go for a snack
w pewnym momencie dnia
Lernen beginnen
at some point in the day
być trochę zestresowanym
Lernen beginnen
be a bit stressed
napisać coś w pamiętniku
Lernen beginnen
write something in a diary
dokończyć rzeczy
Lernen beginnen
complete things
uznać coś za rzecz trudną
Lernen beginnen
find something difficult
stworzyć grupę ludzi
Lernen beginnen
form a study group
na chwilkę
Lernen beginnen
for a while
moja pierwsza rada byłaby
Lernen beginnen
my first advice would be
poprosić kogoś o pomoc
Lernen beginnen
ask somebody for help
zasnąć w trakcie nauki
Lernen beginnen
fall asleep during a study session
przynajmniej
Lernen beginnen
at least
radzić sobie w szkole
Lernen beginnen
do well at school
zadbać o (siebie, ciebie, itp.)
Lernen beginnen
take care of (myself, yourself, itp.)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.