Labour law

 0    81 Datenblatt    guest1968266
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
dodatek
Lernen beginnen
allowance
dyskryminacja ze względu na wiek, płeć, rasę
Lernen beginnen
age, gender, race discrimination
roczny wymiar urlopu wypoczynkowego
Lernen beginnen
annual leave
uczeń
Lernen beginnen
apprentice
podstawowe świadczenie
Lernen beginnen
core benefit
premia
Lernen beginnen
bonus
mobbing
Lernen beginnen
bullying
restrukturyzacja działalności
Lernen beginnen
business restructure
zwolnienie na opiekę (np. nad dzieckiem)
Lernen beginnen
carer's leave (e.g. for a child)
pracownik dorywczy, tymczasowy
Lernen beginnen
casual employee
układ zbiorowy
Lernen beginnen
collective (bargaining) agreement
spór zbiorowy
Lernen beginnen
collective bargaining
zwolnienie zbiorowe
Lernen beginnen
collective redundancy
świadczenie podstawowe
Lernen beginnen
core benefit
opis stanowiska pracy
Lernen beginnen
description of work
bezpieczeństwo i higiena pracy
Lernen beginnen
Occupational Health and Safety
szkolenie zawodowe
Lernen beginnen
on the job training
nadgodziny
Lernen beginnen
overtime
dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych
Lernen beginnen
overtime allowance
urlop rodzicielski
Lernen beginnen
parental leave
urlop tacierzyński
Lernen beginnen
paternity leave
odprawa z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia
Lernen beginnen
payment in lieu of notice
program emerytalny
Lernen beginnen
pension scheme
dieta
Lernen beginnen
per diem
ocena wyników pracy
Lernen beginnen
performance appraisal
świadczenie dodatkowe
Lernen beginnen
perk
dzień ustawowo wolny od pracy
Lernen beginnen
public holiday
zwolnienie (z winy pracodawcy)
Lernen beginnen
redundancy
wynagrodzenie
Lernen beginnen
remuneration
sumiennie
Lernen beginnen
diligently
postępowanie dyscyplinarne
Lernen beginnen
disciplinary procedure
kwalifikujący się, spełniający kryteria
Lernen beginnen
eligible
pracownik
Lernen beginnen
employee
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Lernen beginnen
social benefit fund
spór pracowniczy
Lernen beginnen
employee dispute
pracodawca
Lernen beginnen
employer
stosunek pracy zawarty na czas określony
Lernen beginnen
fixed employment
świadczenie dodatkowe
Lernen beginnen
fringe benefit
pełen etat
Lernen beginnen
full-time
procedura rozpoznawania skarg pracowników
Lernen beginnen
grievance procedure
mobbing
Lernen beginnen
harassment
ubezpieczenie zdrowotne
Lernen beginnen
health insurance
składka na ubezpieczenie
Lernen beginnen
premium
płatny urlop wypoczynkowy
Lernen beginnen
holiday entitlement= annual leave
regulamin wewnętrzny
Lernen beginnen
internal rules
nazwa stanowiska pracy
Lernen beginnen
job title
pensja
Lernen beginnen
salary
zakres obowiązków
Lernen beginnen
scope of duties
istotne naruszenie obowiązków
Lernen beginnen
gross misconduct
odprawa
Lernen beginnen
severance / redundancy pay
zmiana
Lernen beginnen
shift
wynagrodzenie chorobowe
Lernen beginnen
sick pay
urlop chorobowy
Lernen beginnen
sickness leave
składka na ubezpieczenie społeczne
Lernen beginnen
social security contribution
ubezpieczenie społeczne
Lernen beginnen
social security insurance
ustawowe
Lernen beginnen
statutory
opcja na akcje
Lernen beginnen
stock option
zatrudnienie tymczasowe
Lernen beginnen
temporary employment
związek zawodowy
Lernen beginnen
trade union
stażysta
Lernen beginnen
trainee
okres próbny
Lernen beginnen
probational period
bezprawne zwolnienie z pracy
Lernen beginnen
unfair dismissal
stosunek pracy na czas nieokreślony
Lernen beginnen
in definite (unfixed) employment
z chwilą wygaśnięcia okresu obowiązywania umowy
Lernen beginnen
upon expiry of the term
prawo pracy
Lernen beginnen
labour law
urlop macierzyński
Lernen beginnen
maternity leave
minimalne wynagrodzenie brutto
Lernen beginnen
minimum gross wage
porozumienie stron
Lernen beginnen
mutual agreement
zawiadomienie o wypowiedzeniu
Lernen beginnen
notice of termination
okres wypowiedzenia
Lernen beginnen
notice period
z zachowaniem okresu wypowiedzenia
Lernen beginnen
upon notice
urlop wypoczynkowy
Lernen beginnen
vacation
rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym za podaniem przyczyny
Lernen beginnen
without notice (forthwith) for or without cause
regulamin pracy, płacy, bezpieczeństwa
Lernen beginnen
work, pay and security rules
godziny pracy
Lernen beginnen
working hours
miejsce pracy
Lernen beginnen
workplace
przestrzegać
Lernen beginnen
observe
wejść komuś na pensje
Lernen beginnen
to dock pay
okres obowiązywania umowy
Lernen beginnen
term of the contract
emerytura
Lernen beginnen
pension
dodatkowe świadczenie
Lernen beginnen
fringe benefit

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.