Łacina 102-152

 0    50 Datenblatt    dariuszwerter
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
na mocy umowy
Lernen beginnen
vi contractus
na mocy porozumienia
Lernen beginnen
vi consensus
milczące porozumienie, milcząca zgoda
Lernen beginnen
tacitus consensus
ten kto milczy wydaje się zgadzać tam gdzie mógł i powinienbył odmówić
Lernen beginnen
Qui tacet, consentire videtur ubi loqui potuit ac debuit
samą zgodą, przez samo porozumienie
Lernen beginnen
solo consensu
podstęp
Lernen beginnen
dolus
bezpośredni zamiar
Lernen beginnen
dolus directus
zamiar wynikowy
Lernen beginnen
dolus eventualis
wina nieumyślna
Lernen beginnen
culpa
rażące niedbalstwo
Lernen beginnen
culpa lata
lżejsze niedbalstwo
Lernen beginnen
culpa levis
niedołożenie staranności z uwagi na konkretny wzorzec
Lernen beginnen
culpa levis in abstracto
niedołożenie staranności takiej jak przy prowadzeniu własnej sprawy
Lernen beginnen
culpa levis in concreto
w ogólności, w oderwaniu od konkretnej sytuacji
Lernen beginnen
in abstracto
w konkretnym przypadku
Lernen beginnen
in concreto
wina w nadzorze
Lernen beginnen
culpa in custodiendo
wina w wyborze
Lernen beginnen
culpa in eligendo
czyja korzyść, tego i ryzyko
Lernen beginnen
cuius commodum eius periculum
właściciel odczuwa skutki przypadku
Lernen beginnen
casum sentit dominus
błąd
Lernen beginnen
error
błąd co do osoby
Lernen beginnen
error in persona
błąd co do faktu
Lernen beginnen
error facti
błąd co do prawa
Lernen beginnen
error iuris
błąd co do cechy osoby
Lernen beginnen
error in qualitate personae
błąd w postępowaniu
Lernen beginnen
error in procedendo
błąd w działaniu
Lernen beginnen
error in faciendo
błąd zaniechania
Lernen beginnen
error in omittendo
błąd w orzekaniu, bład w konstruowaniu orzeczenia
Lernen beginnen
error in iudicando
błąd co do prawa w orzekaniu
Lernen beginnen
error iuris in iudicando
błąd co do czynności prawnej
Lernen beginnen
error in negotio
w takim stanie rzeczy
Lernen beginnen
rebus sic stantibus
umów należy dotrzymywać
Lernen beginnen
pacta sunt servanda
umowy na korzyść osoby trzeciej
Lernen beginnen
pacta in favorem tertii
na korzyść umowy
Lernen beginnen
in favorem contractus
korzystna interpretacja przepisów o małżeństwie
Lernen beginnen
favor matrimonii
korzystna interpretacja testamentu
Lernen beginnen
favor testamenti
korzyść obrony
Lernen beginnen
favor defensionis
w razie wątpliwości na korzyść oskarżonego (należy orzekać...)
Lernen beginnen
in dubio pro reo
w razie wątpliwości łagodniej (należy orzekać...)
Lernen beginnen
in dubio mitius
sprawa
Lernen beginnen
causa
podstawa ustania, wygaśnięcia zobowiązania
Lernen beginnen
causa solvendi
podstawa prawna w postaci zaciągnięcia, powstania zobowiązania
Lernen beginnen
causa obligandi
podstawa w postaci darowizny
Lernen beginnen
causa donandi
podstawa w postaci zabezpieczenia zobowiązania
Lernen beginnen
causa cavendi
nikt nie może sam sobie zmienić podstawy posiadania
Lernen beginnen
nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest
wola zatrzymania rzeczy dla siebie
Lernen beginnen
animus rem sibi habendi
wola posiadania jak właściciel
Lernen beginnen
animus possidendi
wola posiadania w imieniu innej osoby
Lernen beginnen
animus possidendi pro alieno
wola sporządzenia testamentu
Lernen beginnen
animus testandi
dzierżenie naturalne
Lernen beginnen
possessio naturalis

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.