łacina 51 - 101

 0    51 Datenblatt    dariuszwerter
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
czynność prawna nieważna
Lernen beginnen
negotium nullum
małżeństwo nieistniejące
Lernen beginnen
matrimonium non existens
elementy przedmiotowo istotne
Lernen beginnen
essentiala negotii
elementy przedmiotowo nieistotne
Lernen beginnen
naturalia negotii
elementy podmiotowo istotne
Lernen beginnen
accidentalia negotii
między żyjącymi
Lernen beginnen
inter vivos
na wypadek śmierci
Lernen beginnen
mortis causa
w szczególności, uroczyście [pod rygorem nieważności (forma)]
Lernen beginnen
ad solemnitatem
dla celów dowodowych
Lernen beginnen
ad probationem
dla wywołania określonych skutków
Lernen beginnen
ad eventum
zastrzeżenie przez strony formy szczególnej
Lernen beginnen
pactum de forma
termin, dzień
Lernen beginnen
dies
dzień od którego, termin początkowy (w którym powstają skutki prawne)
Lernen beginnen
dies a quo
dzień do którego, termin końcowy (w którym ustają skutki prawne)
Lernen beginnen
dies ad quem
czas, okres czasu (jednostki czasu: dzień, tydzień, miesiąc, rok)
Lernen beginnen
tempus
czas ciągły
Lernen beginnen
tempus continuum
czas użyteczny
Lernen beginnen
tempus utile
obliczanie czasu za pomocą jednostek
Lernen beginnen
computatio civilis
obliczanie czasu od zdarzenia do zdarzenia
Lernen beginnen
computatio naturalis
pierwszy w czasie, lepszy w prawie
Lernen beginnen
prior tempore, potior iure
dzień powzięcia wiadomości
Lernen beginnen
tempus scientiae
dzień spełnienia czynności, dzień działania (czas działania)
Lernen beginnen
tempus facti
od wtedy, od początku, z mocą wsteczną
Lernen beginnen
ex tunc
od teraz
Lernen beginnen
ex nunc
z góry, przed faktem
Lernen beginnen
ex ante
po fakcie
Lernen beginnen
ex post
warunek, zdarzenie od którego zależą skutki czynności
Lernen beginnen
conditio, condicio
pod warunkiem
Lernen beginnen
sub condicione
czas pomiędzy postawieniem warunku a jego ziszczeniem
Lernen beginnen
pendente condicione
warunek bez którego nie, konieczny warunek
Lernen beginnen
condicio sine qua non
warunek zawieszający, skutki czynności powstają z chwilą ziszczenia się warunku
Lernen beginnen
condicio suspensiva
warunek rozwiązujący, skutki czynności ustają z chwilą ziszczenia się warunku
Lernen beginnen
condicio resolutiva
warunek zależny od woli działającego
Lernen beginnen
condicio potestativa
warunek zależny od przypadku
Lernen beginnen
condicio casualis
domniemanie, przypuszczenie, wnioskowanie z faktów już stwierdzonych co do innych faktów
Lernen beginnen
praesumptio
domniemanie faktyczne
Lernen beginnen
praesumptio facti
domniemanie prawne, ustawodawca sam narzuca pewien tryb wnioskowania
Lernen beginnen
praesumptio iuris
domniemanie prawne niewzruszalne, nieusuwalne, nie obalalne przeciwdowodem
Lernen beginnen
praesumptio iuris ac de iure
domniemanie prawne wzruszalne, usuwalne, obalalne przeciwdowodem
Lernen beginnen
praesumptio iuris tantum
ojcem jest ten na którego wskazuje małżeństwo
Lernen beginnen
pater est quem nuptiae demonstrant
dobra wiara
Lernen beginnen
bona fides
zła wiara
Lernen beginnen
mala fides
późniejsza zła wiara szkodzi
Lernen beginnen
mala fides superveniens nocet
późniejsza zła wiara nie szkodzi
Lernen beginnen
mala fides superveniens non nocet
przedawnienie
Lernen beginnen
praescriptio
przedawnienie nie biegnie przeciwko niemogącemu działać
Lernen beginnen
contra agere non valenti non currit praescriptio
siła wyższa
Lernen beginnen
vis maior
przymus fizyczny
Lernen beginnen
vis absoluta
przymus psychiczny / groźba
Lernen beginnen
vis compulsiva
na mocy ktorego
Lernen beginnen
vi + gen.
na mocy ustawy
Lernen beginnen
vi legis

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.