łacina prawnicza

 0    109 Datenblatt    YaYco
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
prawo
Lernen beginnen
ius
z mocy prawa
Lernen beginnen
de iure
w rzeczywistości
Lernen beginnen
de facto
z mocy samego prawa
Lernen beginnen
ipso iure
przez sam fakt
Lernen beginnen
ipso facto
z mocy prawa
Lernen beginnen
ex iure
pełnoprawnie
Lernen beginnen
pleno iure
wykonywanie prawa nie jest bezprawiem
Lernen beginnen
executio iuris non habet iniuriam
najwyższe prawo najwyższym bezprawiem
Lernen beginnen
summum ius summa iniuria
gołe prawo (bez możliwości jego zrealizowania - wyegzekwowania)
Lernen beginnen
nudum ius
prawo nieograniczone
Lernen beginnen
ius infinitum
prawo ściśle związane z osobą
Lernen beginnen
Ius personalissimum
prawo bezwzględnie obowiązujące
Lernen beginnen
ius cogens
prawo względnie obowiązujące
Lernen beginnen
ius dispositivum
ściśle według prawa
Lernen beginnen
stricto iure
w ścisłym znaczeniu
Lernen beginnen
sensu stricto
w szerokim znaczeniu
Lernen beginnen
sensu largo
nieznajomość prawa szkodzi
Lernen beginnen
Ignorantia iuris nocet
sąd zna prawa
Lernen beginnen
Iura novit curia
nikt nie może przenieść na drugiego więcej praw niż sam posiada
Lernen beginnen
Nemo plus iuris in allium transfere potest quam ipse habet
wyrok tworzy prawo
Lernen beginnen
Sententia facit ius
zbiór praw
Lernen beginnen
Universitas iuris
ustawa, prawo, postanowienie umowne
Lernen beginnen
lex
z mocy ustawy
Lernen beginnen
ex lege
z mocy ustawy
Lernen beginnen
iuxta legem
z mocy ustawy
Lernen beginnen
secundum legem
treść ustawy
Lernen beginnen
verba legis
patrzymy na sens, nie słowa
Lernen beginnen
Sensum, non verba spectamus
przeciwko ustawie
Lernen beginnen
Contra legem
In fraudem legis
Lernen beginnen
w celu obejścia ustawy
według uchwalonej ustawy
Lernen beginnen
De lege lata
według ustawy, która powinna być uchwalona
Lernen beginnen
De lege ferenda
nieznajomość ustawy nikogo nie usprawiedliwia
Lernen beginnen
Ignorantia legis neminem excusat
uzasadnienie ustawy
Lernen beginnen
Ratio legis
gdzie jest takie samo uzasadnienie, tam jest taka sama dyspozycja ustawy
Lernen beginnen
Ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio
gdy ustaje przyczyna ustawy, wygasa i sama ustawa
Lernen beginnen
Cessante ratione legis cessat et lex ipsa
ustawy czasami śpią, ale nigdy nie umierają
Lernen beginnen
Dormiunt aliquando actus, sed non morietur
okres między publikacją aktu prawnego a jego wejściem w życie
Lernen beginnen
Vacatio legis
ustawa nie działa wstecz
Lernen beginnen
Lex retro non agit
ustawa surowsza nie działa wstecz
Lernen beginnen
Lex severior retro non agit
ustawa łagodniejsza działa wstecz
Lernen beginnen
Lex mitior retro agit
ustawa patrzy naprzód, nie wstecz
Lernen beginnen
Lex prospicit, non respicit
ustawa jest uchylana przez ustawę
Lernen beginnen
Lex lege tollitur
ustawa późniejsza uchyla ustawę wcześniejszą
Lernen beginnen
Lex posterior derogat legi priori
ustawa późniejsza ogólna nie uchyla ustawy wcześniejszej szczególnej
Lernen beginnen
Lex posterior generalis non derogat legi priori speciali
ustawa główna uchyla ustawę pomocniczą
Lernen beginnen
Lex primaria derogat legi subsidiariae
zastrzeżenie prawa odstąpienia od umowy w razie niewykonania świadczenia w terminie
Lernen beginnen
lex commissoria
czynność, czynność prawna
Lernen beginnen
negotium
prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
Lernen beginnen
Negotiorum gestio
czynność prawna niezupełna (kulejąca)
Lernen beginnen
Negotium claudicans
czynność prawna nieważna
Lernen beginnen
negotium nullum
małżeństwo nieistniejące
Lernen beginnen
Matrimonium non existens
elementy przedmiotowo istotne
Lernen beginnen
Essentialia negotii
elementy przedmiotowo nieistotne
Lernen beginnen
Naturalia negotii
elementy podmiotowo istotne
Lernen beginnen
accidentalia negotii
między żyjącymi
Lernen beginnen
Inter vivos
na wypadek śmierci
Lernen beginnen
Mortis causa
do ważności
Lernen beginnen
Ad solemnitatem
dla celów dochodowych
Lernen beginnen
ad probationem
dla wywołania określonych skutków
Lernen beginnen
ad eventum
zastrzeżenie przez strony formy szczególnej
Lernen beginnen
pactum de forma
termin, dzień
Lernen beginnen
dies
dzień od którego, termin początkowy
Lernen beginnen
dies a quo
dzień do którego, termin końcowy
Lernen beginnen
dies ad quem
okres, czas
Lernen beginnen
tempus
czas ciągły
Lernen beginnen
tempus continuum
czas użyteczny
Lernen beginnen
tempus utile
obliczanie czasu za pomocą jednostek
Lernen beginnen
computatio civilis
obliczanie czasu od zdarzenia do zdarzenia
Lernen beginnen
computatio naturalis
pierwszy w czasie, lepszy w prawie
Lernen beginnen
prior tempore potior iure
dzień powzięcia wiadomości
Lernen beginnen
tempus scientiae
dzień spełnienia czynności
Lernen beginnen
tempus facti
od wtedy, od początku, z mocą wsteczną
Lernen beginnen
ex tunc
od teraz
Lernen beginnen
ex nunc
z góry, przed faktem
Lernen beginnen
ex ante
po fakcie
Lernen beginnen
ex post
warunek, zdarzenie od którego zależą skutki czynności
Lernen beginnen
condicio
pod warunkiem
Lernen beginnen
sub condicione
czas pomiędzy postawieniem warunku a jego ziszczeniem
Lernen beginnen
pendente condicione
warunek bez którego nie, warunek konieczny
Lernen beginnen
condicio sine qua non
warunek zawieszający, skutki czynności powstają z chwilą ziszczenie się warunku
Lernen beginnen
condicio suspensiva
warunek rozwiązujący, skutki czynności ustają z chwilą ziszczenia się warunku
Lernen beginnen
condicio resolutiva
warunek zależny od woli działającego
Lernen beginnen
condicio potestativa
warunek zależny od przypadku
Lernen beginnen
condicio casualis
domniemanie, przypuszczenie, wnioskowanie z faktów już stwierdzonych co do innych faktów
Lernen beginnen
praesumptio
domniemanie faktyczne
Lernen beginnen
praesumptio facti
domniemanie prawne, ustawodawca sam narzuca pewien tryb wnioskowania
Lernen beginnen
praesumptio iuris
domniemanie prawne niewzruszalne, nieusuwalne, nie obalalne przeciwdowodem
Lernen beginnen
praesumptio iuris ac de iure
domniemanie prawne wzruszalne, usuwalne, obalalne przeciwdowodem
Lernen beginnen
praesumptio iuris tantum
ojcem jest ten na którego wskazuje małżeństwo
Lernen beginnen
pater est quem nuptiae demonstrant
dobra wiara
Lernen beginnen
Bona fides
zła wiara
Lernen beginnen
Mala fides
późniejsza zła wiara szkodzi
Lernen beginnen
Mala fides superveniens nocet
późniejsza zła wiara nie szkodzi
Lernen beginnen
Mala fides superveniens non nocet
przedawnienie
Lernen beginnen
Praescriptio
przedawnienie nie biegnie przeciwko niemogącemu działać
Lernen beginnen
Contra agere non valenti non currit praescriptio
siła wyższa
Lernen beginnen
Vis maior
przymus fizyczny
Lernen beginnen
Vis absoluta
przymus psychiczny / groźba
Lernen beginnen
Vis compulsiva
na mocy
Lernen beginnen
vi + gen.
na mocy ustawy
Lernen beginnen
Vi legis
na mocy umowy
Lernen beginnen
Vi contractus
na mocy porozumienia
Lernen beginnen
Vi consensus
milcząca zgoda
Lernen beginnen
Tacitus consensus
ten, kto milczy, wydaje się zgadzać tam, gdzie mógł i powinien był mówić
Lernen beginnen
Qui tacet, consentire videtur, ubi loqui potuit ac debuit
Solo consensu
Lernen beginnen
przez samo porozumienie
podstęp
Lernen beginnen
Dolus
zamiar bezpośredni
Lernen beginnen
Dolus directus
zamiar wynikowy
Lernen beginnen
Dolus eventualis

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.