latin 4 lawyers

 0    97 Datenblatt    krruszkowska
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
wezwanie do sądu
Lernen beginnen
in ius vocatio
orzeczenie
Lernen beginnen
ius superius
szczegółowe relacje prawne
Lernen beginnen
ius particulare
ustawa
Lernen beginnen
lex falcidia
prawo stanowione
Lernen beginnen
lex humana
ustawa mniej niż doskonała, przewidziana sankcja, lecz niezbyt dotkliwa
Lernen beginnen
lex minus quam perfecta
ustawa doskonała, przewiduje sankcję nieważnoścki
Lernen beginnen
lex perfecta
ustawa więcej jak doskonała, przewiduje sankcję nieważności i dotkliwość
Lernen beginnen
lex plus quam perfecta
posiadanie, własność
Lernen beginnen
possessio, dominium
spadek
Lernen beginnen
hereditas
zachowanie dłużnika względem zobowiązania
Lernen beginnen
solutio
na podstawie zgody wierzyciela oddanie czegoś innego, niż wynikało z umowy
Lernen beginnen
datio in solutum
zobowiązanie przemienne
Lernen beginnen
obligatio alternativa
upoważnienie przemienne
Lernen beginnen
facultas alternativa
zwłoka dłużnika
Lernen beginnen
mora debitoris = mora solvendi
wezwanie dłużnika
Lernen beginnen
interpellatio
zwłoka wynika z treści zobowiązania
Lernen beginnen
mora ex rei fit
złodziej zawsze znajduje się w zwłoce
Lernen beginnen
fur semper moram facere videtur
uwiecznienie zobowiązania
Lernen beginnen
perpetuatio obligationis
zwłoka wierzyciela
Lernen beginnen
mora creditoris, mora accipienti
obowiązek wyrównania szkody
Lernen beginnen
damnum compensare
wartość tego, co zniszczono
Lernen beginnen
damnum emergens
kto popadł w zwłokę ponosi konsekwencje
Lernen beginnen
periculum in mora
ryzyko zd. losowych ponosi dłużnik
Lernen beginnen
periculum debitoris
ryzyko zd. losowych ponosi dzierżawca
Lernen beginnen
periculum locatoris
naruszenie interesów
Lernen beginnen
damnum
utracone korzyści spowodowane szkodą
Lernen beginnen
lucrum cessans
podstęp, świadome działanie
Lernen beginnen
dolus
okr. działanie po okr. skutek
Lernen beginnen
dolus directus
działanie w afekcie
Lernen beginnen
dolus coloratum
świadomość i zgoda na skutki
Lernen beginnen
dolus evetualis
zaplanowany zły zamiar
Lernen beginnen
dolus premeditatus
działanie wskutek wzburzenia
Lernen beginnen
dolus repentinus
zły zamiar, który uległ modyfikacji
Lernen beginnen
dolus subsequens
niedołożenie oczekiwanej staranności
Lernen beginnen
culpa neglegentia
grube niedbalstwo
Lernen beginnen
culpa lata
lżejsza niestaranność
Lernen beginnen
culpa levis
staranność taka, jak we własnych sprawach
Lernen beginnen
culpa in concreto
staranność względem wzorca abstrakcyjnego (
Lernen beginnen
culpa in abstracto
wina w nadzorze
Lernen beginnen
culpa in custodiendo
wina w wyborze, odpowiedzialność za podwykonawcę
Lernen beginnen
culpa in eligendo
chcącemu nie dzieje się krzywda
Lernen beginnen
volenti non fit iniura
zdarzenie nadzwyczajne
Lernen beginnen
casus fortuitus
połączenie elementu losowego z winą dlużnika
Lernen beginnen
casus mixtus
właściciel odczuwa skutki zdarzenia losowego
Lernen beginnen
casus sentit dominus
nikt nie odczuwa skutków zdarzenia losowego
Lernen beginnen
casus a nulla prestantur
siła wyższa
Lernen beginnen
vis, vis maior, vis absoluta
to, co jest właściwe, nie jest obciążone wadą tego, co niewłaściwe
Lernen beginnen
utile per inutile non vitiatur
jeżeli w chwili zawarcia umowy jest ona wadliwa, nie może zostać uzdrowiona z upływem czasu
Lernen beginnen
quod ab initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere
zatwierdzenie traktowane jest na równi ze zleceniem
Lernen beginnen
ratihabitio mandato comparatur
elementy konieczne umowy prawnej
Lernen beginnen
substantialia contractus/ essentialia negotii
postanowienia umowne, których strony nie ustalały
Lernen beginnen
naturalia contractus/ naturalia negotii
elementy podmiotowo konieczne, "szczegolne" postanowienie, jeśli strony wprowadziły jakieś ograniczenia
Lernen beginnen
accidentalia contractus/ accidentalia negotii
rebus sic stantibus (omnis contractus intellegitur)
Lernen beginnen
umowy rozumie się w takim stanie rzeczy, jaki istniał w momencie zawarcia
nie powinno się postępować w taki sposób, aby oczekiwać niemożliwego
Lernen beginnen
impossibillium nulla obligatio est
z czynu niedozwolonego nie powstaje umowa
Lernen beginnen
ex maleficio non oritur contractus
nie wolno występować przeciwko temu, co wynika z własnych czynów
Lernen beginnen
venire contra factum proprium nemini licet
masz przestrzegać prawa, które wytworzyłeś
Lernen beginnen
tu patere legem quam fecisti
nikt nie będzie wysłuchany gdy powołuje się na swoją niegodziwość
Lernen beginnen
turpitudinem suam allegans nemo audiatur
czy podstępnie, kto żąda tego, co musi zwrócić
Lernen beginnen
dolo facit qui petit quod redditurus est
to co jednoznaczne nie powinno być interpretowane
Lernen beginnen
clara non sunt interpretanda
w przypadku wątpliwości - na niekorzyść wieryciela stypulatyrnego
Lernen beginnen
in ambiguitas contra stipulatorem=in dubio contra preferentem
jeżeli strona wprowadza klauzulę umowną, umowa wymaga szczególnej podejrzliwości
Lernen beginnen
clausulae insolitae inducunt suspicionem
ważniejsze jest to, czego strony chcą niż dosłowne brzmienie umowy
Lernen beginnen
in convencionibus contrahentium voluntatem potius quam verba spectari placuit
w umowach w sposób milczący zawarte jest to, co odpowiada zwyczajom i obyczajom
Lernen beginnen
in contractibus tacite insunt, quae sunt poris et consuetudinis
skarga, która przysługuje właścicielowi o zaniechaniu naruszeń jego własności
Lernen beginnen
actio negatoria
skarga, która przyszługuje właścicielowi w celu żądania zwrotu rzeczy, które zostały mu odebrane
Lernen beginnen
rei vindicatio
skarga osobowa
Lernen beginnen
actio in personam
skarga rzeczowa
Lernen beginnen
actio in rem
to, co jest powiązane z gruntem stanowi własność właściciela gruntu
Lernen beginnen
superficies solo cedit
nikt nie może przenieść na drugiego więcej praw, niż sam posiadane
Lernen beginnen
Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet
własność w sytuacji prawnej
Lernen beginnen
dominium, proprietas
faktyczna własność
Lernen beginnen
posessio
służebność nie może polegać na działaniu
Lernen beginnen
servitus in faciendo consistere nequit
służebność należy wykonywać oględnie (jak najmniej przeszkadzać właścicielowi)
Lernen beginnen
servitutibus civiliter utendum est
nie może być służebności an służebności
Lernen beginnen
servitus servitutis esse non potest
zmienną jest wola spadkodawcy, aż do momentu, gdy jego życie wygaśnie
Lernen beginnen
indeterminata voluntas defuncti usque ad vitae suae tempore, cum resolutambulatoria est voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum
wiążący jest ostatni testament sporządzony przez zmarłego
Lernen beginnen
novissima voluntas servatur
przychylność testamentu
Lernen beginnen
favor testamenti
w testamentach należy w jak najpełniejszym zakresie wywołać wole zmarłego
Lernen beginnen
in testamentis plenius voluntates testantium interpretamur
więcej powiedziano, mniej napisano
Lernen beginnen
plus nuncupatum, minus scriptum
skarga o char osobistym wygasa w chwili śmierci
Lernen beginnen
actio personalis moritur cum persona
czyny rodziców nie szkodą dzieciom
Lernen beginnen
delicta parentium liberis non nocet
rozszczenie raz wygasłe nie odżywa
Lernen beginnen
actio semel extincta non reviviscit
jeśli konkretna sprawa została rozstrzygnięta, nie można wszczynać postępowania w tej samej sprawie
Lernen beginnen
res iudicata, ne bis in idem
rzecz osądzona uważana jest za prawdziwą
Lernen beginnen
res iudicata pro veritate accipitur
powód podąża do sądu pozwanego
Lernen beginnen
actor seguitur forum rei
powód nie jest skazywany
Lernen beginnen
actor non condemnatur
nikt nie może być zmuszany do tego, by sam siebie oskarżał
Lernen beginnen
nemo tenetur seipsum accusare
nie powinno być zezwolone powodowi to, na co nie zgadzamy się względem pozwanego
Lernen beginnen
non debet actori licere, quod reo non permittur
sędzia podejrzany
Lernen beginnen
iudex suspectus
sędzia niezdatny
Lernen beginnen
iudex inhabilis
tam, gdzie jest prawo, tam jest środek do jego obrony
Lernen beginnen
ubi ius ibi remedium
w przyp wątpliwym wybiera się rozwiązanie na korzyść pozwanego
Lernen beginnen
in dubio pro reo
w przyp wątpliwym uznajemy, że należy się mniej
Lernen beginnen
in dubio semper id, quod minus est, debetur
sędzie nie może dać więcej, niż wymagała powód
Lernen beginnen
iudex non dedit plus, quam quod petens ipse requirit
nie jest dozwolone sędziom apelacyjnem zmieniać wyrok na bardziej niekorzystny
Lernen beginnen
Reformatio in peius iuduci apellatio non licet

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.