Law & safety 1

 0    30 Datenblatt    monikamrugala
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zakaz
Lernen beginnen
ban
zabić czymś
Lernen beginnen
to kill with
popełnić samobójstwo
Lernen beginnen
to commit suicide
kara
Lernen beginnen
penalty, punishment
zniżkowy, skierowany w dół, w dół
Jeżeli wpadniesz w spiralę, sytuacja staje się coraz gorsza: Musimy unikać spirali spadkowej, w której bezrobocie prowadzi do bezdomności, a następnie do przestępczości.
Lernen beginnen
downward
If you enter a downward spiral, you got into a situation that gets worse and worse: We have to avoid the downward spiral in which unemployment leads to homelessness and then to crime.
ukarany za
Lernen beginnen
punished for
inwigilacja, obserwacja, nadzór
To część rosnącego inwigilowanego społeczeństwa.
Lernen beginnen
surveillance
It's a part of the growing surveillance society.
kamery przemysłowe
zamknięta sieć telewizyjna
Lernen beginnen
CCTV cameras
closed-circuit television
kamery uliczne
Lernen beginnen
street level cameras
najechać, wtargnąć
Lernen beginnen
invade
zamach
Lernen beginnen
assassination
powystrzelać z odległości
Powystrzelał ich jednego po drugim.
Lernen beginnen
to pick off
He picked them off one by one.
wymknąć się
Lernen beginnen
to sneak out
ukryć
Jego maska nie ukrywa jego tożsamości.
Lernen beginnen
to disguise
His mask doesn’t disguise his identity.
przebranie
Włożył duży kapelusz i okulary jako przebranie i miał nadzieję, że nikt go nie rozpozna.
Lernen beginnen
disguise
He put on a large hat and glasses as a disguise and hoped no one would recognize him.
zagrażający
Została oskarżona o prześladowanie aktorki poprzez wielokrotne dzwonienie do niej i wysyłanie listów z pogróżkami w ciągu ostatnich kilku miesięcy.
Lernen beginnen
threatening
She was accused of stalking the actress by repeatedly calling her and sending threatening letters over the past few months.
groźba
Lernen beginnen
threat
skradać się
Lernen beginnen
to sneak - snuck - snuck (ed)
zapiąć pasy bezpieczeństwa
Lernen beginnen
fasten the seat belts
zamachowiec samobojca
Lernen beginnen
suicide bomber
wywinąć się od czegoś (i uniknąć kary)
Jeśli wywiniesz się ze zrobienia czegoś złego, nie zostaniesz złapany i ukarany za to. Pomyślała, że mogłaby wywinąć się z oszukiwania na podatkach.
Lernen beginnen
get away with something
If you get away with doing something wrong, you are nor caught or punished for it. She thought she could get away with cheating on her taxes.
siła (fizyczna, naukowa, naturalna)
Policja była w stanie kontrolować tłum (olbrzymią) liczbą sił. Siła grawitacji. Rybacy zawsze są na łasce sił natury. Siła przyzwyczajenia
Lernen beginnen
force
The police were able to control the crowd by sheer force of numbers. The force of gravity. Fishermen are always at the mercy of the forces of nature. Force of habit.
zmuszać do, forsować (wywarzać)
Szpitale są zmuszane do zamykania oddziałów z powodu braku pieniędzy. Przepchnęła się przez tłum. Policja sforsowała drzwi, ponieważ nikt nie odpowiedział. Włamywacz sforsował wejście (zbił okno, drzwi, aby dostać się do domu).
Lernen beginnen
to force to
Hospitals are being forced to close departments because of lack of money. She forced her way through the crowd. The police had forced open the door because nobody had answered. The burglar forced an entry (broke a window, door to get into the house).
siły powietrzne
Siła robocza. Wstąpił do policji tuż po ukończeniu studiów.
Lernen beginnen
Air Force
Work force. He joined the police force right after graduating.
przemoc
Twórcy programów odrzucają pogląd, że oglądanie przemocy w telewizji ma szkodliwy wpływ na dzieci. W tym tygodniu audycja zawiera raport na temat ofiar przemocy w rodzinie.
Lernen beginnen
violence
The programme makers reject the notion that seeing violence on television has a harmful effect on children. This week's broadcast features a report on victims of domestic violence.
nagły i związany z przemocą
Sytuacja w której ludzie są ranni lub zabici. Chociaż przestępstwa seksualne i przemoc wzrosły o 10%, pozostają tylko niewielką częścią całkowitej liczby przestępstw popełnianych każdego roku. Jej rodzina wciąż próbuje pogodzić się z gwałtowną śmiercią.
Lernen beginnen
violent
Situation in which people are hurt or killed. Although sexual and violent crimes have increased by 10%, they remain only a tiny fraction of the total number of crimes committed each year. Her family is still trying to come to terms with her violent death.
gwałtowny
Ma gwałtowny temperament. Gwałtowne burze z piorunami. Prelegent przeprowadził gwałtowny atak na prezydenta (wypowiedział stanowczo przeciwko).
Lernen beginnen
violent
He has a violent temper. Violent thunderstorms. The speaker launched into a violent attack on the president's policies (spoke forcefully against).
sprawdzać (żeby potwierdzić prawdę)
Sprawdźmy ukryte kamery, zobaczymy to co zobaczymy.
Lernen beginnen
to check out
Let`s check out the hidden surveillance cameras and we`il see what we see.
akt wandalizmu
Lernen beginnen
act of vandalism
wandal
Wandale rozbijali okna i przewracali samochody w śródmiejskiej dzielnicy handlowej.
Lernen beginnen
vandal
Vandals smashed windows and overturned cars in the downtown shopping district.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.