lekcja 11s

 0    36 Datenblatt    ada35200
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
myślę że powinieneś zapisać swoje najlepsze zdolności
Lernen beginnen
I think you should save your best abilities
zapisz sobie mój numer telefonu
Lernen beginnen
save my phone number
ona jest nalepsza
Lernen beginnen
she is the best
jesteś najlepszą moja przyjaciółką
Lernen beginnen
you are the best friend of mine
czy możesz zapisać mi swój adres
Lernen beginnen
can you write me your address
czy masz umiejętności sportowe
Lernen beginnen
Do you have sports skills?
nie mam żadnych umiejętności
Lernen beginnen
I do not have any skills
żeby je zapamiętać
Lernen beginnen
to remember them
oni zawsze zadają takie podchwytliwe pytania
Lernen beginnen
they always ask such tricky questions
ostożnie to takie podchwitliwe pytanie
Lernen beginnen
cautiously this is such a question
taki dobry z niego przyjaciel
Lernen beginnen
such a good friend from him
powinienie też pomyśleś o moich słabych stronach
Lernen beginnen
I should also think about my weaknesses
jakie są twoje słabości
Lernen beginnen
what are your weaknesses
a również nie znam Hiszpańskiego
Lernen beginnen
I also do not know Spanish
on jest słaby jak dziecko
Lernen beginnen
he is weak as a child
czy sprawdziłeś jaką filozofię ma ta firma
Lernen beginnen
Have you checked the philosophy of this company
czy sprawdziłeś w jakie projekty są zaangażowani
Lernen beginnen
Have you checked what projects are involved
jaką masz filozofie życia
Lernen beginnen
what is your philosophy of life?
on jest studentem filozofii
Lernen beginnen
he is a student of philosophy
była bardzo zaangożowana w tamten projekt
Lernen beginnen
she was very involved in that project
to jest największa firma jaką nam
Lernen beginnen
This is the largest company we have
czy zdążysz zrobić ten projekt na czas
Lernen beginnen
can you make this project on time
zrobię to dla nas i dla firmy
Lernen beginnen
I will do it for us and for the company
a co z zasadami ubioru
Lernen beginnen
and what about the dress code
co zamierzasz ubrać
Lernen beginnen
what are you going to wear?
jakie są zasady ubioru w twojej firmie
Lernen beginnen
what are the dress codes in your company
nie mamy żdnych zasad ubioru
Lernen beginnen
we have no clothing rules
założe strój w formie biznes atają
Lernen beginnen
dress up in the form of business attitudes
tak zawsze bądz ubrany z klasą na rozmowę
Lernen beginnen
so always be dressed with class for conversation
ona jest zawsze taka szykowna w biurze
Lernen beginnen
she is always so chic in the office
on jest dzentelmenem z klasą
Lernen beginnen
he is a gentleman with a class
muszę poćwiczyc teraz moje odpowiedzi
Lernen beginnen
I have to practice my answers now
muszę lecieć
Lernen beginnen
I have to go
poćwiczysz ze mną
Lernen beginnen
you will practice with me
odpowiedz na wszystkie pytania
Lernen beginnen
answer all the questions
nie odpowiadaj
Lernen beginnen
do not answer

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.