lekcja nr 6 - praca zawodowa

 0    130 Datenblatt    Me. Myself. I
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
praca umyslowa
Lernen beginnen
white-collar work
praca fizyczna
Lernen beginnen
blue-collar work
praca biurowa/ o stałych godzinach
Lernen beginnen
nine-to-five job
praca tymczasowa
Lernen beginnen
a temporary job
pracodawca
Lernen beginnen
an employer
zatrudniony (osoba zatrudniona)
Zakład zatrudnia 1000 osób.
Lernen beginnen
employee
The company employs 1000 employees.
satysfakcja z pracy
Lernen beginnen
job satisfaction
zatrudniajacy nadmierną liczbę pracowników
Lernen beginnen
overmanned
zatrudniajacy zbyt mala liczbe pracownikow, z brakami kadrowymi
Lernen beginnen
undermanned
personel
Kadra miała dobre relacje z uczniami.
Lernen beginnen
staff
The staff had a good relationship with the pupils.
oszczędności
Lernen beginnen
savings
źródło dochodu
Lernen beginnen
source of income
płaca / stawka
Lernen beginnen
wage
realizować zamówienia
Lernen beginnen
process orders
utrzymywanie pozytywne relacje z prasą
Lernen beginnen
maintain positive relations with the press
premia roczna
Lernen beginnen
annual bonus
zasiłek chorobowy, wynagrodzenie za czas choroby
Lernen beginnen
sick pay
słabo płatna
Lernen beginnen
badly-paid
twórcza
Lernen beginnen
creative
załoga, obsługa
Lernen beginnen
crew
napiwek
Lernen beginnen
tip
dobrze zarabiać
Lernen beginnen
earn a good salary
wazna, odpowiedzialna
Lernen beginnen
high-powered
dobrze płatna / lukratywna
Lernen beginnen
lucrative
na niepełny etat
Lernen beginnen
part-time
satysfakcjonujący
Lernen beginnen
rewarding
satysfakcjonująca
Lernen beginnen
fulfilling
biurokratyczny
Lernen beginnen
bureaucratic
niewymagajaca kwalifikacji praca
Lernen beginnen
menial job
monotonna praca
Lernen beginnen
repetitive work
wysoko wykwalifikowany
Lernen beginnen
highly skilled
celowy
Lernen beginnen
goal-oriented
niekompetentny
Lernen beginnen
incompetent
kompetentny
Lernen beginnen
competent
zaangażowany, oddany
Lernen beginnen
committed
doświadczenie w dziedzinie pokrewnej
Lernen beginnen
experience in a related field
pracować pod presją
Lernen beginnen
work under pressure
zostać zwolnionym (z powodu redukcji zatrudnienia)
Lernen beginnen
to be made redundant
dostać awans
Szef powiedział, że w przyszłym miesiącu dostanę awans.
Lernen beginnen
to be promoted
My boss told me that I'm going to be promoted next month.
na takich samych warunkach
Lernen beginnen
on equal terms
wziąć dzień wolny
Jestem koszmarnie zmęczony, potrzebuję wziąć dzień wolnego i odpocząć.
Lernen beginnen
to take a day off
I'm terribly tired, I need to take a day off and rest.
bezrobocie
Lernen beginnen
unemployment
bezrobotni
Lernen beginnen
unemployed
pracować w nadgodzinach
Lernen beginnen
to work overtime
wymagania
Lernen beginnen
expectations, requirements
dobrze wyszkolony
Lernen beginnen
well-trained
zadowolenie z pracy
Lernen beginnen
job satisfaction
przejmować od kogoś obowiązki
Lernen beginnen
to take over from sb
wziąć dzień wolny
Jestem koszmarnie zmęczony, potrzebuję wziąć dzień wolnego i odpocząć.
Lernen beginnen
to take a day off
I'm terribly tired, I need to take a day off and rest.
sekrety zawodowe
Lernen beginnen
tricks of the trade
wolna posada
Lernen beginnen
vacancy
z praca wiąże się
Lernen beginnen
job involves
założyć firmę
Lernen beginnen
set up a company
przekwalifikować się
Lernen beginnen
retrain
posada
Lernen beginnen
position
uczyć się zawodu w praktyce
Lernen beginnen
learn on the job
złożyć rezygnację
Lernen beginnen
to hand in your resignation
być swoim własnym szefem
Lernen beginnen
to be your own boss
strajkować
Pracownicy fabryki zastrajkowali w zeszłym tygodniu.
Lernen beginnen
to go on strike
Factory workers went on strike last week.
świadczenia dodatkowe / profity
Lernen beginnen
fringe benefits / perks
pewność stałego zatrudnienia
Lernen beginnen
job security
prowadzić swój własny interes
Lernen beginnen
to run your own business
pracować na zmiany
Lernen beginnen
to work shifts
pracowac i dotrzymywać terminów
Lernen beginnen
to work to deadlines
okres próbny
Okres próbny to czas testowania kogoś lub czegoś.
Lernen beginnen
trial period
A trial period is a period of time during which someone or something is tested.
pracować / robić nadgodziny
Lernen beginnen
to work / do overtime
elastyczne godziny pracy
Lernen beginnen
flexi-time/ flexible working hours
perspektywy awansu
Lernen beginnen
prospects of promotion
pracować z domu, zdalnie
Lernen beginnen
to work from home
wzrost bezrobocia
Lernen beginnen
rise in unemployment
wymagania
Lernen beginnen
requirements
zwolnić kogoś
Lernen beginnen
sack sb/give sb the sack/fire sb
prowadzić nabór (pracowników)
Lernen beginnen
to take on (employees)
wyniki sprzedaży
Lernen beginnen
sales figures
pensja początkowa
Lernen beginnen
initial / starting salary
dostać podwyżkę
Lernen beginnen
to get a pay rise
oprocentowanie, odsetki
Lernen beginnen
interest
być na zasiłku
Lernen beginnen
to be on a dole
prowizja
Ten bank pobiera wysoką prowizję.
Lernen beginnen
commission
That bank charges a high commission.
pieniądze z zasiłku, zasiłek dla bezrobotnych
Lernen beginnen
dole money, unemployment benefit
na niepełny etat
Lernen beginnen
part-time
wykonywać obowiązki
Lernen beginnen
to carry out duties
być bezrobotnym
Lernen beginnen
to be out of work
ciąć koszty
Lernen beginnen
to cut costs
zatrudniać / zwalniać pracowników
Lernen beginnen
to hire / dismiss employees
umiejętności komunikacyjne
Lernen beginnen
communication skills
niewydajny
Lernen beginnen
inefficient
wydajny
Nasze działania muszą być szybkie i skuteczne.
Lernen beginnen
efficient
Our actions have to be rapid and efficient.
Gospodarka oparta na rolnictwie
Lernen beginnen
agriculture-based economy
gospodarka oparta na informacji
Lernen beginnen
the information economy
wybór zawodu
Lernen beginnen
choice of career
rynek pracy
Lernen beginnen
labour market
zwolnić kogoś z pracy
Lernen beginnen
to lay sb off
przemysłowy / produkcyjny
Lernen beginnen
industrial / manufacturing
bez perspektyw
Lernen beginnen
deal-end
wymagająca, stanowiąca wyzwanie
Lernen beginnen
challenging
uczenie się przez całe życie
Lernen beginnen
lifelong learning
zarabiać na życie robiąc coś
Lernen beginnen
to make a living doing something
badania rynku
Lernen beginnen
market research
wyjechać w sprawach zawodowych
Lernen beginnen
to go away on business
agencja pośrednictwa pracy
Lernen beginnen
employment agency
radzić sobie, sprostać
Lernen beginnen
to cope with
zbankrutować
Firma mojego wujka zbankrutowała na początku roku.
Lernen beginnen
go bankrupt
My uncle's company went bankrupt at the beginning of the year.
kariera
Lernen beginnen
a career
nadzorowania pracę
Lernen beginnen
to supervise work
zwolnić się / zrezygnować
Lernen beginnen
to quit / resign
elastyczność
Jeśli masz sobie poradzić w tej roli, musisz wykazać się dużą elastycznością - będziesz mieć wiele różnych obowiązków.
Lernen beginnen
flexibility
If you're going to succeed in this role, you'll need to demonstrate a lot of flexibility - you'll have many different tasks.
dobrze wyszkolony
Lernen beginnen
well-trained
dotrzymywać terminów
Lernen beginnen
to meet deadlines
zmotywowany
Lernen beginnen
highly motivated
dobra zapłata
Lernen beginnen
good pay
macierzyński / ojcowski
Lernen beginnen
maternity/ paternity leave
pracować w zespole
Lernen beginnen
to work in a team
pracować na własną rękę
Lernen beginnen
to work on your own
wspinać się po szczeblach kariery
Lernen beginnen
to climb the career ladder
zorientowany na cele
Lernen beginnen
goal-oriented
pracować dorywczo, wykonywać drobne prace
Lernen beginnen
to do odd jobs
odpowiedzialny
Jestem odpowiedzialny za kluczowych klientów.
Lernen beginnen
responsible
I'm responsible for the key clients.
pojsc na zwolnienie, urlop
Lernen beginnen
to go on leave
przepracowany
Lernen beginnen
overworked
podnieść wydajność
Lernen beginnen
to increase efficiency
nadzorca, kierownik
Lernen beginnen
supervisor
umiejętność dbania o szczegóły
Lernen beginnen
attention to detail
emerytura
Lernen beginnen
retirement
korzystne warunki pracy
Lernen beginnen
favourable working conditions
strajkować
Pracownicy fabryki zastrajkowali w zeszłym tygodniu.
Lernen beginnen
to go on strike
Factory workers went on strike last week.
przepracowywać/przemęczać się
Lernen beginnen
to overwork oneself
związna z opieką
Lernen beginnen
caring
perspektywy kariery
Lernen beginnen
career prospects
zasiłek dla bezrobotnych
Lernen beginnen
unemployment benefit

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.