lekcje czerwiec

 0    100 Datenblatt    grazynarozek
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
składać propozycje
Lernen beginnen
make proposals
zawrzeć umowę
Lernen beginnen
make a deal
odpowiedzieć na propozycję
Lernen beginnen
respond to a proposal
Mam propozycję przedstawienia: dlaczego nie ...?
Lernen beginnen
I have a proposal to put forward: why not ...?
Bylibyśmy wdzięczni, gdybyś mógł...
Lernen beginnen
We would appreciate it if you could...
Jeśli możesz to zrobić, jestem za
Lernen beginnen
If you can do that, Im am on board
Jeśli my ... to możemy
Lernen beginnen
If we... then we can
Muszę powiedzieć nie, a dam ci moje powody
Lernen beginnen
I must say no and I'll give you my reasons
Szczerze mówiąc z tobą ......
Lernen beginnen
To be frank with you......
Ok, możemy się na to zgodzić.
Lernen beginnen
Ok, we can agree to that.
Doceniamy sytuację, w której się znajdujesz
Lernen beginnen
We appreciate the situation you're in
Tak, to powinno być możliwe
Lernen beginnen
Yes, that should be possible
Czy mamy przejść do...
Lernen beginnen
Shall we move on to...
Ta propozycja ma sens
Lernen beginnen
This proposal makes sense
Jaki byłby rozsądny układ?
Lernen beginnen
What would be a reasonable arrangement?
W zamian bylibyśmy wdzięczni, gdybyś mógł...
Lernen beginnen
In exchange, we would appreciate if you could...
Istnieje alternatywne rozwiązanie, które polega na...
Lernen beginnen
There is alternative solution which consist in...
To, co chciałbym rozważyć, to...
Lernen beginnen
What I might be willing to consider is...
Mogę ci dać coś, co pomoże Ci w adresowaniu twoich wątpliwości...
Lernen beginnen
I can give you something that help adress you concern...
Byłem pewien, że uda nam się osiągnąć kompromis / porozumienie.
Lernen beginnen
I was sure we could reach a compromise/an agreement.
Czy jesteś zadowolony z innych punktów?
Lernen beginnen
Are you happy with the other points?
Nadal musimy przedyskutować inny drobny punkt, który jest...
Lernen beginnen
We still have to discuss another minor point which is...
szantaż
Mówisz, że wyślesz e-mail, jeśli nie dam ci pieniędzy? To szantaż!
Lernen beginnen
blackmail
You're telling me you'll send the email if I don't give you money? That's blackmail!
przekonywać
Jak udało ci się ich przekonać?
Lernen beginnen
to convince
How did you manage to convince them?
być może / prawdopodobnie
Lernen beginnen
to be likely to
wygodny / komfortowy
Lernen beginnen
convinient
niewygodny / niekomfortowy
Lernen beginnen
inconvenient
bezpieczny zakład
Lernen beginnen
a safe bet
trudne przedsięwzięcie
Lernen beginnen
a long shot
gra o sumie zerowej
Lernen beginnen
a zero-sum game
żmudna walka
Lernen beginnen
an uphill battle
Próba
Lernen beginnen
an attempt
niebezpieczeństwa czegoś
Lernen beginnen
perils of sth
sposób myślenia
Lernen beginnen
mindset
Na miejscu
Lernen beginnen
on-site
wykonać
Lernen beginnen
accomplish
częsty
Częste zmiany na stanowisku prezesa nie są dobre dla firmy.
Lernen beginnen
frequent
Frequent changes on the position of CEO are not beneficial for the company.
rytm dobowy
Lernen beginnen
circadian rhythm
spadek
Lernen beginnen
dip
zakłócać
Lernen beginnen
disrupt
wpływ
Niektóre wynalazki mają ogromny wpływ na zwykłych ludzi.
Lernen beginnen
impact
Some inventions have great impact on ordinary people.
prawdopodobieństwo
Lernen beginnen
likelihood
dawka
Lernen beginnen
dosage
uczestnik
Prosimy wszystkich uczestników o pozostanie na miejscach.
Lernen beginnen
participant
All the participants are asked to remain seated.
porada
Lernen beginnen
advice
doradzać
Lernen beginnen
advise
Z góry dziękuję
Lernen beginnen
Thank you in advance
powiedzieć komuś
Lernen beginnen
tell someone
powiedzieć coś
Lernen beginnen
say something
po if
Lernen beginnen
bez will
po as soon as
Lernen beginnen
bez will
po used to +
Lernen beginnen
zawsze + ing
po worth
Lernen beginnen
zawsze +ing
po would you mind
Lernen beginnen
zawsze +ing
po avoid
Lernen beginnen
zawsze +ing
zakwasy
Lernen beginnen
muscle sores
sztuczny
Sztuczne barwniki i aromaty są w wielu napojach i są bardzo szkodliwe.
Lernen beginnen
artificial
Artificial colours and flavours are in many drinks and they are very bad for you.
zamożny
Pochodzę z bogatej rodziny.
Lernen beginnen
wealthy
I come from a wealthy family.
bogaty
Jestem bogaty, ale i tak jestem nieszczęśliwy.
Lernen beginnen
rich
I'm rich but I'm still unhappy.
pulchny, puszysty
Lernen beginnen
plumb
opalać się
Lubię się opalać.
Lernen beginnen
to sunbathe
I like sunbathing.
opalanie się
Lernen beginnen
sunbathing
opalony (o kolorze skóry)
Lernen beginnen
tan (skin color)
w zamian
Lernen beginnen
in return
w podróży
Lernen beginnen
on the go
brać pod uwagę
Musimy wziąć pod uwagę wszystkie wady i zalety.
Lernen beginnen
take into consideration
We need to take into consideration all pros and cons.
na skróty
Lernen beginnen
cut corners
pozbawiony
Lernen beginnen
deprove
piętno
Lernen beginnen
stigma
tak czy nie
Lernen beginnen
whether or not
nieokiełznany
Lernen beginnen
rampant
zazdrosny o coś
Lernen beginnen
envious
zazdrosny o kogoś
Lernen beginnen
jelous
po worth
Lernen beginnen
zawsze +ing
chyba że
Nie pomogę ci, chyba, że mi zapłacisz.
Lernen beginnen
unless
I won't help you unless you pay me.
pozwolić
Lernen beginnen
let
pozwolić na coś
Lernen beginnen
alow to
Przepraszać kogoś za coś
Lernen beginnen
apologize to sb for sth
zaspokoić
Lernen beginnen
satisfy
wsparcie
Lernen beginnen
support
usatysfakcjonowany
Lernen beginnen
satisfied
stracić
Lernen beginnen
lose
strata
Lernen beginnen
loss
wykonać
Lernen beginnen
perform
Wykonawcy
Lernen beginnen
performers
istotny / mający znaczenie
Lernen beginnen
meaningful
źle biednie
Lernen beginnen
poorly
biedny
Lernen beginnen
poor
silny
Silni mężczyźni też płaczą.
Lernen beginnen
strong
Strong men also cry.
siła
Lernen beginnen
strenght
duchowy
Lernen beginnen
spiritual
zmierzać
Lernen beginnen
tend
tendencja
Tamtego wieczora wiał wiatr zachodni z tendencją do skręcania zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Lernen beginnen
tendency
A west wind with a tendency to veer was blowing that evening.
odpowiadać
Yvonne napisała do mnie list i muszę jej odpowiedzieć w tym tygodniu.
Lernen beginnen
respond
Yvonne wrote me a letter and I need to respond to her this week.
Odpowiedzi
Lernen beginnen
responses
wytrwałość
Lernen beginnen
persistency
wytrwały
Lernen beginnen
persistent
połączyć
Lernen beginnen
connect
połączenie
Mam szybkie połączenie internetowe.
Lernen beginnen
connection
I have a fast Internet connection.
ruch w godzinach szczytu
Lernen beginnen
rush hour traffic

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.