Lesson 7 05/05/2020

 0    47 Datenblatt    jagodamaj93
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
contestant
Today, our show has three new contestants.
Lernen beginnen
zawodnik; someone who competes in a contest
Dzisiaj nasz teleturniej ma trzech nowych zawodników
nickname
In high school, I picked up a nickname, which follows me to this day.
Lernen beginnen
przydomek; an informal name for someone or something, especially a name that you are called by your friends or family, usually based on your real name or your character
Kiedy byłem w liceum, wybrałem sobie ksywkę, która podąża za mną do dziś.
intimidating
New places can be very intimidating especially on your own.
Lernen beginnen
zastraszający/onieśmielający; making you feel frightened or nervous
Nowe miejsca mogą być przerażające, zwłaszcza gdy jest się samemu.
in return
But in return... you must help me.
Lernen beginnen
w zamian; as an exchange for something
Ale w zamian... musisz mi pomóc.
share in profits
Everyone who now works for me will share in the profits.
Lernen beginnen
udział w zyskach; to divide food, money, goods, etc. and give part of it to someone else
Każdy kto dla mnie teraz pracuje będzie mieć udział w zyskach.
entrepreneur
The worst entrepreneur is the one who brings his company into bankruptcy.
Lernen beginnen
przedsiębiorca; someone who starts their own business, especially when this involves seeing a new opportunity
Najgorszym przedsiębiorcą jest ten, który doprowadza firmę do bankructwa.
product
Finally today, I saw the finished product.
Lernen beginnen
produkt; something that is made to be sold, usually something that is produced by an industrial process or, less commonly, something that is grown or obtained through farming
W końcu dzisiaj zobaczyłem finalny produkt.
convinced
I'm convinced that we are going in the right direction.
Lernen beginnen
przekonany; certain of your beliefs
Jestem przekonany, że idziemy we właściwym kierunku.
dreaded
The fear of an attack by the dreaded special forces was real.
Lernen beginnen
przerażający, budzący postrach; causing fear or worry
Strach przed atakiem budzących postrach sił specjalnych był prawdziwy.
pleased
He is pleased with his exam results.
Lernen beginnen
zadowolony; happy or satisfied
On jest usatysfakcjonowany swoimi wynikami z egzaminu.
charismatic
He was a very charismatic speaker, so he received a round of applause after his speech.
Lernen beginnen
charyzmatyczny; used to describe a person who has charisma
On był bardzo charyzmatycznym mówcą, więc otrzymał brawa po swoim przemówieniu.
run a company
It's a real challenge to run your own company.
Lernen beginnen
prowadzić firmę; to be in charge of a company
To prawdziwe wyzwanie, prowadzić własną firmę.
profitable
He runs a profitable business.
Lernen beginnen
dochodowy, opłacalny; making or likely to make a profit
On prowadzi dochodowy interes.
reject
My boss rejected my ideas.
Lernen beginnen
odrzucać; to refuse to accept, use, or believe something or someone
Mój szef odrzucił moje pomysły.
give up
It takes a lot of willpower to give up smoking.
Lernen beginnen
poddawać się/rezygnować/rzucić coś; to stop doing or to stop having something
Potrzeba dużo siły woli, żeby rzucić palenie.
replica
This is a replica of the great pyramid of Giza.
Lernen beginnen
replika; an exact copy of an object
To jest replika Wielkiej Piramidy z Gizy.
successful
He's a successful businessman.
Lernen beginnen
odnoszący sukcesy; achieving the results wanted or hoped for
On jest odnoszącym sukcesy biznesmenem.
empty-handed
I can't go to the party empty-handed, I have to buy a gift.
Lernen beginnen
z pustymi rękami; without bringing or taking anything
Nie mogę pójść na imprezę z pustymi rękami, muszę kupić prezent.
worthless
Lernen beginnen
bezwartościowy; having no value in money
(good) company
You can't swear in the company of our mother.
Lernen beginnen
(dobre) towarzystwo; to be pleasant and entertaining to be with
Nie możesz przeklinać w towarzystwie naszej matki.
company
His company treats its employees well.
Lernen beginnen
firma; an organization that sells goods or services in order to make money
Jego firma dobrze traktuje swoich pracowników.
a market
She bought some fruit at the market.
Lernen beginnen
rynek; the open area or building where people sell vegetables, etc.
Ona kupiła trochę owoców na targu.
a market for
I am sure you will find a market for your wares.
Lernen beginnen
rynek dla/zbytu; demand (a number of people who want to buy something)
Jestem pewien, że znajdziesz rynek zbytu na swoje towary.
deny
They had evidence that she killed him, so she couldn't deny it.
Lernen beginnen
zaprzeczać; to say that something is not true
Mieli dowody, że go zabiła, więc nie mogła temu zaprzeczyć.
dislike
He seems to dislike his own children.
Lernen beginnen
nie lubić; to not like someone or something
On zdaje się nie lubić własnych dzieci.
admit
You must admit he is a strange person.
Lernen beginnen
przyznać; to agree that something is true, especially unwillingly
Musisz przyznać, że on jest dziwną osobą.
anticipate
I anticipate trouble finding a good doctor in this town.
Lernen beginnen
przewidywać, spodziewać się; to imagine or expect that something will happen
Spodziewam się problemów ze znalezieniem dobrego lekarza w tym mieście.
consider
We hope that you will consider our request favourably.
Lernen beginnen
rozważać; to spend time thinking about a possibility or making a decision
Mamy nadzieję, że rozpatrzą Państwo naszę prośbę pozytywnie.
mention
You've never mentioned you had a sister.
Lernen beginnen
wspominać; to refer to something or someone
Nigdy nie wspominałeś, że miałeś siostrę.
despise
They despise each other.
Lernen beginnen
gardzić; to feel a strong dislike for someone or something because you think that that person or thing is bad or has no value
Oni gardzą sobą nawzajem.
postpone
We'll have to postpone this discussion.
Lernen beginnen
przełożyć; to delay an event and plan or decide that it should happen at a later date or time
Będziemy musieli przełożyć tę dyskusję.
recall
I can't recall the title of this movie.
Lernen beginnen
przypominać sobie; to bring the memory of a past event into your mind, and often to give a description of what you remember
Nie mogę przypomnieć sobie tytułu tego filmu.
recommend
He strongly recommends this book.
Lernen beginnen
polecić; to suggest that someone or something would be good or suitable for a particular job or purpose, or to suggest that a particular action should be done
On mocno poleca tą książkę.
resist
I couldn't resist buying such a beautiful dress.
Lernen beginnen
przeciwstawiać się; to refuse to accept or be changed by something
Nie mogłam się oprzeć, żeby nie kupić takiej ładnej sukienki.
afford
You're so thin that you can afford a whole bar of chocolate.
Lernen beginnen
pozwolić sobie; to allow someone to have something pleasant or necessary
Jesteś tak chudy, że możesz pozwolić sobie na całą tabliczkę czekolady.
pretend
Susan pretended to be asleep.
Lernen beginnen
udać; to behave as if something is true when you know that it is not, especially in order to deceive people or as a game
Susan udawała, że śpi.
volunteer
He volunteered for service in the army.
Lernen beginnen
zgłosić się na ochotnika; to offer to do something that you do not have to do, often without having been asked to do it and/or without expecting payment
On zgłosił się na ochotnika do służby w wojsku.
hesitate
There's no time to hesitate, just do it!
Lernen beginnen
wahać się; to pause before you do or say something, often because you are uncertain or nervous about it
Nie ma czasu na wahanie, po prostu zrób to!
swear
I swear that's the truth!
Lernen beginnen
przysięgać; przeklinać; to promise or say firmly that you are telling the truth or that you will do something or behave in a particular way
Przysięgam, że to jest prawda!
threaten
They threatened to kill my family.
Lernen beginnen
grozić; to tell someone that you will kill or hurt them or cause problems if they do not do what you want
Oni grozili, że zabiją moją rodzinę.
undertake
He had to undertake a job not connected with his studies.
Lernen beginnen
podjąć; to do or begin to do something, especially something that will take a long time or be difficult
On musiał podjąć się pracy niezwiązanej z jego studiami.
yearn
He yearned for having a mother.
Lernen beginnen
bardzo pragnąć, współczuć/ to wish very strongly, especially for something that you cannot have or something that is very difficult to have
On bardzo pragnął mieć matkę.
neglect
You shouldn't neglect your homework.
Lernen beginnen
zaniedbywać; to not give enough care or attention to people or things that are your responsibility
Nie powinieneś zaniedbywać prac domowych.
delay
An accident on the motorway delayed our bus.
Lernen beginnen
opóźniać; to cause someone or something to be slow or late
Wypadek na autostradzie spowodował opóźnienie naszego autobusu.
detest
I detest any kind of cruelty.
Lernen beginnen
nie znosić; to hate someone or something very much
Czuję wstręt do jakiegokolwiek rodzaju okrucieństwa.
permit
Dogs are not permitted inside the shop.
Lernen beginnen
zezwalać; to allow something
Nie zezwala się na wprowadzanie psów do sklepu.
resent
She resented the fact that I got a better price for the same product.
Lernen beginnen
oburzać się, poczuć się urażonym; to feel angry because you have been forced to accept someone or something that you do not like
Czuła się urażona faktem, że dostałem lepszą cenę za ten sam towar.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.