L'ETAT ET LA SOCIETE - fiszki!!!

 0    136 Datenblatt    Mangel
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
dojść do porozumienia
Lernen beginnen
aboutir à un accord
przyspieszyć wzrost gospodarczy
Lernen beginnen
accélérer la croissance
przyznać immunitet
Lernen beginnen
accorder l'immunité
przyjąć ustawę
Lernen beginnen
adopter une loi
ogłosić zwycięstwo/przegraną kandydata
Lernen beginnen
annoncer la victoire / la defaite d'un candidat
należeć do jakiejś partii
Lernen beginnen
appartenir à un parti
należeć do związku zawodowego
Lernen beginnen
appartenir à un syndicat
złapać kogoś na gorącym uczynku
Lernen beginnen
arreter qqn en flagrant delit
zapewnić wykonalność prawa
Lernen beginnen
assurer l'execution des lois
przyznać tekę (ministerialną)
Lernen beginnen
attribuer un portefeuille a qqn
mieć do czynienia z wymiarem sprawiedliwości
Lernen beginnen
avoir affaire avec la justice
korzystać z zasiłku
Lernen beginnen
bénéficier d'une allocation
zmniejszyć deficyt budżetowy
Lernen beginnen
combler le déficit du budget
popełnić zbrodnię
Lernen beginnen
commettre un crime
zawrzeć z kimś sojusz
Lernen beginnen
conclure une alliance avec quelqu'un
skazać kogoś na karę dożywocia
Lernen beginnen
condamner quelqu'un à la reclusion criminelle à perpétuité
skazać kogoś na X lat więzienia
Lernen beginnen
condamner quelqu'un à X ans de prison
powierzyć komuś władzę
Lernen beginnen
conferer des pouvoirs à qqn
przekazać pełnię władzy Prezydentowi (w stanie nadzwyczajnym)
Lernen beginnen
conferer les pleins pouvoirs au président (en cas de crise)
notować akcje na giełdzie
Lernen beginnen
coter des valeurs en Bourse
wydać nakaz aresztowania
Lernen beginnen
décerner un mandat d'arrêt
zdecydować o interwencji zbrojnej
Lernen beginnen
décider d'une intervention militaire
wypowiedzieć wojnę
Lernen beginnen
déclarer la guerre
ogłosić zawieszenie broni
Lernen beginnen
déclarer un cessez-le-feu
znaleźć poszlakę (na miejscu zbrodni)
Lernen beginnen
découvrir un indice (sur le lieu du crime)
bronić praw obywateli
Lernen beginnen
défendre les interets des citoyens
obradować nad propozycjami ustaw
Lernen beginnen
délibérer sur les propositions de lois
ujawnić spisek
Lernen beginnen
dénoncer un complot
złożyć sprawozdanie
Lernen beginnen
déposer le bilan
sprawować władzę
Lernen beginnen
détenir de pouvoir
zdefraudować fundusze
Lernen beginnen
détourner des fonds
kierować pracą Rady Ministrów
Lernen beginnen
diriger le conseil des ministres
dysponować szerokim zakresem władzy
Lernen beginnen
disposer de pouvoirs etendus
złożyć dymisję
Lernen beginnen
donner sa démission
skrócić kadencję (mandat)
Lernen beginnen
ecourter un mandat
wykonać operacje/transakcje giełdowe
Lernen beginnen
effectuer des transactions boursières
dokonać prywatyzacji
Lernen beginnen
effectuer une privatisation
sporządzić portret pamięciowy
Lernen beginnen
élaborer un portrait-robot
wybrać prezydenta Republiki
Lernen beginnen
élire le président de la République
wypowiedzieć przychylne / nieprzychylne zdanie
Lernen beginnen
prononcer une jugement favorable / défavorable
zahamować wzrost gospodarczy
Lernen beginnen
entraver la croissance
wejść w konflikt zbrojny z jakimś krajem
Lernen beginnen
entrer en conflit armé avec un pays
najechać na jakiś kraj
Lernen beginnen
envahir un pays
sporządzić protokół
Lernen beginnen
établir un proces verbal
zostać wybranym na pięcioletnią kadencję
Lernen beginnen
être élu pour un mandat de cinq ans
być w spadku
Lernen beginnen
être en baisse
być w stanie wojny
Lernen beginnen
être en guerre
być w zwyżce
Lernen beginnen
être en hausse
zostać przesłuchanym przez policję
Lernen beginnen
être interrogé par la police
być poszukiwanym przez policję
Lernen beginnen
être recherché par la police
zostać ofiarą napadu, kradzieży
Lernen beginnen
être une victime d-une agression, d'un vol
wykonać misję
Lernen beginnen
accomplir une mission
sprawować funkcję (polityczną, społeczną)
Lernen beginnen
exercer un mandat
sprawować władzę wykonawczą, ustawodawczą, sądowniczą
Lernen beginnen
exercer le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire
wywrzeć wpływ no kogoś, na coś
Lernen beginnen
exercer l'influence de quelqu'un sur quelque chose
strajkować
Lernen beginnen
faire la grève
ustanowić/rozwiązać prawo
Lernen beginnen
faire/défaire une loi
mieć dochody
Lernen beginnen
faire des benefices
zastosować szantaż
Lernen beginnen
faire du chantage
zmierzyć się z trudną sytuacją
Lernen beginnen
faire face à une situation difficile
przeprowadzić kampanię wyborczą
Lernen beginnen
faire une campagne électorale
wygłosić przemowę
Lernen beginnen
faire un discours
utworzyć rząd
Lernen beginnen
former un gouvernement
knuć spisek
Lernen beginnen
former un complot
wygrać/przegrać wojnę
Lernen beginnen
gagner / perdre la guerre
odzyskać niepodległość
Lernen beginnen
gagner son indépendance
wygrać wybory (prezydenckie, parlamentarne)
Lernen beginnen
gagner les élections (présidentielles, parlementaires)
zagwarantować wykonalność prawa
Lernen beginnen
garantir l'execution des lois
kierować firmą
Lernen beginnen
gérer une entreprise
zagwarantować niezależność prasy/sądów
Lernen beginnen
garantir l'indépendance de la presse / de la justice
rządzić krajem
Lernen beginnen
gouverner le pays
rozpoznać winnego
Lernen beginnen
identifier le coupable
ulokować się na rynku
Lernen beginnen
s'implanter sur le marché
wcielić do armii
Lernen beginnen
incorporer dans l'armée
wpoić komuś ideologię
Lernen beginnen
inculquer une idéologie
zakazać palenia w miejscach publicznych
Lernen beginnen
interdire de fumer dans les lieux publics
zrzucić bomby na jakieś miasto
Lernen beginnen
jeter des bombes sur une ville
wystosować apel
Lernen beginnen
lancer un appel
przeczytać sondaże opinii publicznej
Lernen beginnen
lire des sondages d'opinion
walczyć z terroryzmem
Lernen beginnen
lutter contre le terrorisme
walczyć o poszanowanie praw człowieka
Lernen beginnen
lutter pour le respect des droits de l'homme
nie spełnić obietnicy
Lernen beginnen
manquer a sa promesse
rozpocząć strajk
Lernen beginnen
mettre en grève
wsadzić kogoś do więzienia
Lernen beginnen
mettre quelqu'un en prison
upaństwowić spółkę prywatną
Lernen beginnen
nationaliser une entreprise privée
mianować ministrów, ambasadorów
Lernen beginnen
nommer des ministres et des ambassadeurs
nawiązać z kimś dialog
Lernen beginnen
nouer le dialogue avec quelqu'un
uknuć intrygę
Lernen beginnen
nouer une intrigue
otrzymać wsparcie
Lernen beginnen
obtenir un soutien
otrzymać X% głosów
Lernen beginnen
recevoir X% des voix
zapłacić podatki
Lernen beginnen
payer des impôts
postawić kogoś przed wymiarem sprawiedliwości
Lernen beginnen
poursuivre qqn en justice
nałożyć embargo na jakieś państwo
Lernen beginnen
pratiquer un embargo contre un état
podjąć odpowiednie środki. kroki
Lernen beginnen
prendre les mesures/dispositions.
podjąć środki ostrożności
Lernen beginnen
prendre des précautions
obrać stanowisko
Lernen beginnen
prendre position
wziąć kogoś na zakładnika
Lernen beginnen
prendre quelqu'un en otage
przewodniczyć Radzie Ministrów
Lernen beginnen
présider le Conseil des ministres
sprywatyzować spółkę państwowę
Lernen beginnen
privatiser l'entreprise publique
promulgować ustawę
Lernen beginnen
promulguer une loi
przedstawić program wyborczy
Lernen beginnen
proposer le programme électoral
obstawać przy swojej niewinności
Lernen beginnen
protester de son innocence
wywołać reakcje
Lernen beginnen
provoquer des réactions
prowadzić politykę
Lernen beginnen
realiser une politique
otrzymać subwencje
Lernen beginnen
recevoir des subventions
przyznać się do zbrodni
Lernen beginnen
reconnaitre son crime
rekrutować zwolenników
Lernen beginnen
recruter des adherents
zgromadzić głosy
Lernen beginnen
recueillir des voix
zmniejszyć deficyt publiczny
Lernen beginnen
réduire le déficit public
resocjalizować kogoś
Lernen beginnen
reinserer quelqu'un dans la societe
przestrzegać Konstytucji
Lernen beginnen
respecter la Constitution
pozostać przy władzy przez X lat
Lernen beginnen
rester au pouvoir pendant X ans
przywrócić porządek
Lernen beginnen
rétablir l'ordre
zerwać stosunki dyplomatyczne z jakimś państwem
Lernen beginnen
rompre ses relations diplomatiques avec un etat
podpisać traktat pokojowy
Lernen beginnen
signer un traité de paix
wywołać protesty
Lernen beginnen
soulever des protestations
nałożyć dodatkowy podatek na jakiś produkt
Lernen beginnen
soumettre un prduit a une taxe supplementaire
przedłożyć raport Radzie Ministrów
Lernen beginnen
soumettre un rapport au Conseil des ministres
zlikwidować nadużycia
Lernen beginnen
supprimer les abus
wezwać kogoś przed oblicza sądu
Lernen beginnen
appeler quelqu'un devant le tribunal
złamać/pogwałcić prawo
Lernen beginnen
violer/bafouer la loi
głosować w wyborach
Lernen beginnen
voter aux élections
głosować nad ustawami
Lernen beginnen
vote des lois
głosować na kandydata (prawicowego, lewicowego)
Lernen beginnen
voter pour un candidat (de droite, de gauche)
dać zielone światło
Lernen beginnen
donner le feu vert
dać komuś łapówkę
Lernen beginnen
donner un pot-de-vin à quelqu'un
być na świeczniku
Lernen beginnen
être sur la sellette
przyznać się do popełnionych błędów
Lernen beginnen
faire amende honorable
być adwokatem diabła
Lernen beginnen
être un avocat du diable
przekupić kogoś
Lernen beginnen
graisser la patte de qqn
oskarżyć kogoś
Lernen beginnen
jeter la pierre a qqn
wmawiać coś komuś
Lernen beginnen
mener qqn en bateau
płacić za czyjeś błędy
Lernen beginnen
payer pour les pots casses
obiecywać złote gory
Lernen beginnen
promettre monts et merveilles
zmieszać kogoś z błotem
Lernen beginnen
trainer qqn dans la boue
znieważyć kogoś publicznie
Lernen beginnen
vouer qqn aux gemonies

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.