litaliano 2

 0    223 Datenblatt    TomaszNowak
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
il procuratore
Lernen beginnen
pełnomocnik, prokurator
la proprietà industriale
Lernen beginnen
własność przemysłowa
il mediatore
Lernen beginnen
agent, mediator
rientrare in
Lernen beginnen
wchodzić w zakres
il discendente
Lernen beginnen
zstępny
i servizi giuridici
Lernen beginnen
usługi prawne
conferire la procura
Lernen beginnen
udzielić pełnomocnictwa
gli assegni alimentari
Lernen beginnen
alimenty
l' obiettivo
Lernen beginnen
cel
cel Italienisch
la prestazione
Lernen beginnen
świadczenie
legato a
Lernen beginnen
związany z
lo svolgimento
Lernen beginnen
rozwój, przeprowadzenie, przebieg
il banco del ricevimento
Lernen beginnen
sekretariat
inviare per posta
Lernen beginnen
wysłać pocztą
introdurre il ricorso
Lernen beginnen
wnieść pozew
il procedimento sommario
Lernen beginnen
postępowanie uproszczone
obbligatoriamente
Lernen beginnen
obowiązkowo
il fascicolo
Lernen beginnen
folder akt
avviare il ricorso in giustizia
Lernen beginnen
wytoczyć powództwo
soddisfare i requisiti
Lernen beginnen
spełniać wymagania
supplementario
Lernen beginnen
dodatkowy
stenere il verbale
Lernen beginnen
protokołować
la presentazione di una domanda
Lernen beginnen
wniesieie pozwu
l'indicazione del tribunale
Lernen beginnen
oznaczenie sądu
il rappresentante statutario
Lernen beginnen
przedstawiciel ustawowy
il valore dell'oggetto della controversia
Lernen beginnen
wartość przedmiotu zaskarżenia
arrotondare per ecesso
Lernen beginnen
zaokrąglić w górę
il luogo di residenza
Lernen beginnen
miejsce zamieszkania
la sede
Lernen beginnen
siedziba
il numero di riferimento dell'atto
Lernen beginnen
sygn. akt
la dichiarazione
Lernen beginnen
oświadczenie
il fondamento della domanda
Lernen beginnen
osnowa wniosku
le prove a sostegno delle circostanze dichiarate
Lernen beginnen
dowody na poparcie twierdzeń
brevemente
Lernen beginnen
krótko
l' affermazione
Lernen beginnen
twierdzenie
la controparte
Lernen beginnen
strona przeciwna
l'enumerazione degli allegati
Lernen beginnen
wymienienie załączników
precedentemente
Lernen beginnen
poprzednio
la circostanza fattuale
Lernen beginnen
okoliczność faktyczna
la misura cautelativa
Lernen beginnen
środek zabezpieczający
rendere immediatamente esecutiva la sentenza
Lernen beginnen
nadać wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności
la domanda di poter svolgere l'udienza anche in assenza dell'attore
Lernen beginnen
wniosek o rozpoznanie sprawy pod nieobecność powoda
segnatamente
Lernen beginnen
w szczególności
la realizzazione di un'ispezione
Lernen beginnen
dokonanie oględzin
ai fini di
Lernen beginnen
w celu
i diritti
Lernen beginnen
opłaty
la mancanza
Lernen beginnen
brak
correggere
Lernen beginnen
poprawić
respingere
Lernen beginnen
odrzucić
eseguire
Lernen beginnen
wykonać
dare adito a
Lernen beginnen
prowadzić do
avere effetto
Lernen beginnen
wywierać skutek
in linea di principio
Lernen beginnen
zasadniczo
provvedere a
Lernen beginnen
zapewnić
il versamento
Lernen beginnen
przelew, zapłata, wpłata
versare
Lernen beginnen
wpłacić, zapłacić
comportare
Lernen beginnen
powodować, pociągać za sobą
comportarsi
Lernen beginnen
zachowywać się
altrimenti
Lernen beginnen
w przeciwnym razie
i mezzi di ricorso
Lernen beginnen
środki zaskarżenia
i mezzi d'impugnazione
Lernen beginnen
środki odwoławcze
il reclamo
Lernen beginnen
zażalenie
l'appello
Lernen beginnen
apelacja
il ricorso in Cassazione
Lernen beginnen
kasacja
la richiesta di annullamento di decisione giuridicamente valida
Lernen beginnen
skarga o stw. niezg. z prawem prawomoc. orzecz.
l'obiezione contro sentenza in contumacia
Lernen beginnen
sprzeciw od wyroku zaocznego
il ricorso contro la decisione di un funzionario del tribunale
Lernen beginnen
skarga na orzeczenie ref. sąd.
avvenire
Lernen beginnen
dziać się, następować
la parte soccombente
Lernen beginnen
strona przegrywająca
reciprocamente
Lernen beginnen
wzajemnie
il procedimento non contenzioso
Lernen beginnen
postępowanie nieprocesowe
deliberare in merito
Lernen beginnen
orzec co do istoty
diverso da
Lernen beginnen
inny niż
intendere per
Lernen beginnen
rozumieć przez
le spese di giudizio
Lernen beginnen
koszty sądowe
recarsi in tribunale
Lernen beginnen
stawić się w sądzie
il guadagno perduto
Lernen beginnen
utracony zarobek
in conseguenza di
Lernen beginnen
w skutek
la comparizione
Lernen beginnen
stawienie się w sądzie
oltrepassare
Lernen beginnen
przekraczać
in virtù di
Lernen beginnen
na mocy
dotare di
Lernen beginnen
wyposażyć w
il patrimonio
Lernen beginnen
majątek
rispondere delle obbligazioni
Lernen beginnen
odpowiadać za długi
il rinvio
Lernen beginnen
odesłanie
la (in) sigla
Lernen beginnen
skrót
il divieto
Lernen beginnen
zakaz
consistere in
Lernen beginnen
polegać na
la veste
Lernen beginnen
forma, postać, charakter / uprawnienie kompetencja, funkcja / szata, ubranie
comportare
Lernen beginnen
powodować
profondamente
Lernen beginnen
dogłębnie
innovare
Lernen beginnen
zreformować, zmienić
corredare di
Lernen beginnen
wyposażyć w
corredato di
Lernen beginnen
wyposażony w
l'ibrido
Lernen beginnen
hybryda
derogare
Lernen beginnen
znieść
assieme a
Lernen beginnen
razem z
avvicinare
Lernen beginnen
przybliżać
colmare le lacune
Lernen beginnen
uzupełnić braki
rinominato
Lernen beginnen
renomowany
socio di maggioranza
Lernen beginnen
wspólnik zarządzający
prestare i servizi
Lernen beginnen
świadczyć usługi
il campo legale
Lernen beginnen
dziedzina prawa
ritenere
Lernen beginnen
uznawać
fornire i servizi
Lernen beginnen
świadczyć usługi
pienamente
Lernen beginnen
głęboko
dare l'importanza
Lernen beginnen
kłaść nacisk
il transazione
Lernen beginnen
transakcja
per questo motivo
Lernen beginnen
z tego względu
il supporto
Lernen beginnen
wsparcie
fornire l'assistenza legale
Lernen beginnen
świadczyć usługi prawne
l'esistenza
Lernen beginnen
istnienie
portare l'attività
Lernen beginnen
prowadzić działalność
la società di accomandita
Lernen beginnen
spółka komandytowa
elevato
Lernen beginnen
wysoki
altamente
Lernen beginnen
wysoko
di frequente
Lernen beginnen
często
affidabile
Lernen beginnen
rzetelny
prendere in considerazione
Lernen beginnen
brać pod uwagę
l'esigenza
Lernen beginnen
potrzeba, prośba
la costituzione della società
Lernen beginnen
utworzenie spółki
la consulenza
Lernen beginnen
doradztwo
l'attività corrente della società
Lernen beginnen
działalność bieżąca spółki
l'organo societario
Lernen beginnen
organ spółki
il consiglio d'amministrazione
Lernen beginnen
zarząd
l'assemblea dei soci
Lernen beginnen
zgromadzenie wspólników
il fornimento di servizi
Lernen beginnen
świadczenie usług
il concordato preventivo
Lernen beginnen
postępowanie naprawcze
la conduzione di trattativa
Lernen beginnen
prowadzenie negocjacji
la stesura
Lernen beginnen
sporządzenie, dokument
il scioglimento del contratto
Lernen beginnen
rozwiązanie umowy
la responsabilità contrattuale
Lernen beginnen
odpowiedzialność kontraktowa
fare l'effetto su
Lernen beginnen
wywierać wpływ na
fornire di qc a qc
Lernen beginnen
zaopatrzyć kogoś w coś
la zavorra
Lernen beginnen
balast
zavorrare
Lernen beginnen
obciążyć
ovviamente
Lernen beginnen
obviously
la chiusura
Lernen beginnen
zamknięcie
condurre
Lernen beginnen
przeprowadzić (conduct)
catturare
Lernen beginnen
złapać, przyłapać
accurato
Lernen beginnen
ostrożny, sumienny
il computo
Lernen beginnen
kalkulacja
rivelare
Lernen beginnen
ujawnić
impattare
Lernen beginnen
wpływać
l'impatto
Lernen beginnen
wpływ
valutare
Lernen beginnen
oceniać
tralasciare
Lernen beginnen
ominąć, nie zrobić
riportare
Lernen beginnen
m.in. zaraportować
ampio
Lernen beginnen
szeroki
il titolo di stato
Lernen beginnen
rządowa obligacja
il funzionario
Lernen beginnen
pracownik
da qualcosa all'altro
Lernen beginnen
od czegoś do czegoś
il rialzo
Lernen beginnen
wzrost
rialzare
Lernen beginnen
wzrastać
procedere
Lernen beginnen
postępować, kontynuować
l'esito
Lernen beginnen
rezultat
esitare
Lernen beginnen
wahać się
sottoporre
Lernen beginnen
złożyć, przedłożyć
l'autorita di vigilanza
Lernen beginnen
KNF
le bozze preparatorie
Lernen beginnen
prace przygotowawcze
introdurre
Lernen beginnen
wprowadzać
introdotto
Lernen beginnen
wprowadzony
crescere
Lernen beginnen
wzrastać
incrementare
Lernen beginnen
wzrastać
complessivamente
Lernen beginnen
całościowo
annuo
Lernen beginnen
roczny
il consolidamento
Lernen beginnen
wzmocnienie
il comparto
Lernen beginnen
oddział
il proposito
Lernen beginnen
cel,
uguale
Lernen beginnen
równy, jednakowy
la quota
Lernen beginnen
udział
accentuare
Lernen beginnen
podkreślać
concedere
Lernen beginnen
przyznawać, uznawać
comportare
Lernen beginnen
powodować, pociągać
la veste
Lernen beginnen
odzież, kształt, forma
porre un problema
Lernen beginnen
postawić problem
il capitale sociale minimo
Lernen beginnen
minimalny kapitał zakładowy
ammontare
Lernen beginnen
wynosić (o kwocie)
l'ammontare
Lernen beginnen
zakres, kwota, wysokość, rozmiar
stipulare contratto
Lernen beginnen
zawrzeć umowę
il conferimento
Lernen beginnen
przyznanie
la polizza assicurativa
Lernen beginnen
polisa ubezpieczeniowa
il controllo notarile
Lernen beginnen
forma notarialna
il conferimento in denaro
Lernen beginnen
wkład pieniężny
sostituibile da
Lernen beginnen
zastępowalny przez
la polizza assecurativa
Lernen beginnen
polisa ubezpieczeniowa
la fideiussione bancaria
Lernen beginnen
gwarancja bankowa
il conferimento in beni
Lernen beginnen
wkład rzeczowy
l'iscrizione al registro delle imprese
Lernen beginnen
wpis do rejestru przedsiębiorstw
rispondere illimitatamente
Lernen beginnen
odpowiadać bez ograniczeń
sussistere
Lernen beginnen
istnieć
l'oggetto sociale
Lernen beginnen
przedmiot spółki
l’azione di nullità
Lernen beginnen
powództwo o stwierdzenie nieważności
a cura di
Lernen beginnen
(ang.) by
essere soggetto a prescizione
Lernen beginnen
podlegać przedawnieniu
prescriversi
Lernen beginnen
przedawniać się
predisporre
Lernen beginnen
przygotować
in seguito a
Lernen beginnen
w związku z
essere tenuto a
Lernen beginnen
być zobowiązanym do
efficace
Lernen beginnen
skuteczny
il soddisfacimento
Lernen beginnen
zaspokojenie
compiuto
Lernen beginnen
dokonany, ukończony
l'atto compiuto
Lernen beginnen
czynność zrealizowana
in nome di
Lernen beginnen
w imieniu
per conto di
Lernen beginnen
w imieniu
agire (sc)
Lernen beginnen
działać
ampliare
Lernen beginnen
poszerzyć
coprire
Lernen beginnen
pokrywać
intero
Lernen beginnen
cały
il revisore contabile
Lernen beginnen
biegły rewident
l'apposito albo
Lernen beginnen
odpowiedni rejestr
la stima
Lernen beginnen
ocena, wycena, oszacowanie
diffidare
Lernen beginnen
nie ufać, upominać
adempiere
Lernen beginnen
wykonać, spełnić
trascorrere
Lernen beginnen
upłynąć
coattivamente
Lernen beginnen
przymusowo
inutilmente
Lernen beginnen
bezskuteczny
essere moroso
Lernen beginnen
to be in arrears
l'incanto
Lernen beginnen
aukcja, licytacja, przetarg
il compratore
Lernen beginnen
nabywca, kupujący
trattenere
Lernen beginnen
potrącić, zachować, zatrzymać
ridurre
Lernen beginnen
zredukować
poiché
Lernen beginnen
ponieważ

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.