Mały ksiaże

 0    135 Datenblatt    monikakawalec
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
boa dusiciel
Lernen beginnen
boa conscrictor
żuć
Ona żuje gume
Lernen beginnen
to chew
she chews gume
trawi
wąż trawi swoja ofiare
Lernen beginnen
digesting
the snake digests its prey
Poświecić sie
Enable
Muszę poswiecać siebie aby umożliwoc dorosłym zrozumienie.
Lernen beginnen
To sacrifice oneself
I must devote myself to enable grown-ups to understand.
Ulepszony Mieszkanie. Przejrzysty
Muszę ulepszyć swoje mieszkanie na bardziej przejrzyste.
Lernen beginnen
Enhanced. Quarters. Clearsighted
Improve. Flat. Transparent
I need to enhanced my quarters to be more clearsighted.
Oszołomiony
Byłem bardzo oszołomiony koedy Cie ujrzałem.
Lernen beginnen
Thunderstruck
dazed, dizzy
I was very thunderstruck when I saw you.
rozbitek marynarz
Zobaczyłem rozbitka marynarza na tratfie.
Lernen beginnen
shipwrecked sailor
castaway
I saw a shipwrecked sailor on a raft.
rozróżniać. spojrzenie. W rzeczy samej. Nudny. Rozsądny. Rozsądny
Rozróżnianie spojrzeń było rzeczywiście nużące, ale dla niej było rozsądne i sensowne.
Lernen beginnen
distinguish. glance. Indeed. Tedious. Reasonable. Sensible
Distinguish a glances was indeed tedious but for her it was a reasonable and sensible.
Dziwny. Zniechęcać.
On jest dziwny i to mnie zniechęca.
Lernen beginnen
Odd. Discourage.
He is odd and that discourages me.
Zdziwienie
Widziałem zdziwienie na jej twarzy.
Lernen beginnen
Astonishment
suprise. Wonder
I saw the astonishment on her face.
Ledwie
Ledwo Cię znam.
Lernen beginnen
Scarcely
Hardly. Marely. Barely
I scarcely know you.
Być nieposłusznym
Ten kot jest bardzo nieposluszny
Lernen beginnen
Disobey
Fail to obey
This cat is very disobey.
Nieporęczny. Wieczne pióro
To pióro wieczne jest bardzo nieporęczne.
Lernen beginnen
Cumbersome. Fountain pen
uncomfortable
This fountain pen is very Cumbersome.
Facet. Wyrozumiale. Zamieszkany.
Ten facet był bardzo wyrozumiały dla tego zamieszkałego regionu.
Lernen beginnen
Chap. Indulgently. Inhabited.
guy. Forgiving.
This chap was very indulgently for this inhabited region.
Rogi
Baran ma rogi
Lernen beginnen
Horns
Aries have horns.
Zgięty. Nieszczęścia.
Ben zgiął głowę ponieważ miał duzo zmartwień
Lernen beginnen
Bent. Misforttunes.
Ben bent his head because he had a lot of misfortune.
ujawnił
On ujawnił prawdę.
Lernen beginnen
revealed
Expose. Uncover. Show
He revealed the truth.
Na przykład
Lernen beginnen
For instance
Nieokazale
Skromny
Lernen beginnen
Modestly
Modest
Promień. Porzucone.
Promień światła padł na ziemię.
Lernen beginnen
Ray. Dropped.
fell.
A ray of light dropped down on the ground.
Ciekawość. Wzburzony.
On wzbudza moją cekawość.
Lernen beginnen
Curiosity. Aroused.
He arouses my curiosity
Zatonął. Zaduma
Zatonął w długiej zadumie.
Lernen beginnen
Sank. Reverie
He sank into a long reverie.
wpatrując się. Rozważny (zaduma). Słupek (poczta)
On wpatrywał sie w słupek w zamyslenej ciszy
Lernen beginnen
gazing. Thoughtful. Post
He gazing at the post in thoughtful silence
zauważył. Tęsknie. tęskny
Ona zauważyła jego tęskny wzrok.
Lernen beginnen
remarked. Wistfully. wistful
Note. notice. see. perceive
She remarked his wistful eyes.
Z powodu
Nie mogę się skupić z powodu Twojego stroju.
Lernen beginnen
On account of
I can’t focus on account of your attire
Przekonany
Przekonałeś mnie.
Lernen beginnen
Convinced
You convinced me.
Cegły Parapety okienne. Bajka
Ceglane parapety były urocze jak w bajce.
Lernen beginnen
Bricks. Windowsills. Fairy tale
The bricks windowsills was enchamting like in fairy tale.
nędznie. próba
Wasze niędzne próby są żałosne
Lernen beginnen
carelessly. attemption
Your carelessly attemptions are pathetic
Od tego czasu minęło już sześć lat
Lernen beginnen
Six years have already Elapsed since
w celu
Lernen beginnen
in order
Upieram się metodą prób i błędów.
trwam
Lernen beginnen
I persist by trial and error.
trial=attempton
Odjazd
Odjeżdżam i wątpię że wróce
Lernen beginnen
Departure
leave
I departure and I doubt I'll come back.
krzewy stada
Nie tesknię za krzakami i herdą idiotów
Lernen beginnen
shrubs. herds
bushes
I don't miss the shrubs and herds of idiots.
oczywiste
To oczywiste że on Cie lubi.
Lernen beginnen
self-evident
obvious
It's self-evidence he likes you.
wywierać znaczny wysiłek umysłowy
Lernen beginnen
exert considerable mental effor
posiew. drzemiący. gleba
Ziarna drzemią pod glebą
Lernen beginnen
seeds. dormant. soil
Grain.
Seeds dormant under the soil.
Trwożnie
Twoje zachowanie trwoży wszystkich
Lernen beginnen
Timidly
worries
Your behavior timidly everyone.
jedynie. kiełki rzodkiewki
To może być jedynie kiełkująca rzodkiewki
Lernen beginnen
merely. sprout of radish
only
it can merely be a sprout of radish.
chwast. pozbyć się. wyrwane
wyrwij tego chwastu i pozbądź się go.
Lernen beginnen
weed. rid of. torn out
tear out this weed and get rid of it
zainfekowany
Ta planeta jest zainfekowana.
Lernen beginnen
infested
This planet is infected.
nudziarz. wiercenie
Lernen beginnen
bore. drilling
bore=drilling
rozciąga się
Ona rozciąga się.
Lernen beginnen
stretches
she stretches
rozciąganie
Lernen beginnen
stretching
dogodny
wygodny
to jest Dogodna lokalizacja
Lernen beginnen
convenient
comfortable
it's a convenient location
Zaniedbany
Zaniedbałem swoje obowiązki ale się poprawię.
Lernen beginnen
Neglected
I neglected my duties but I will improve.
pilna sprawa
Będę pilnym świadomym uczniem.
Lernen beginnen
urgency
I will be an urgent conscious student.
strzec się
Strzeż się kary.
Lernen beginnen
beware
Beware of punishment.
ktokolwiek, ktokolwiek, ktokolwiek
Lernen beginnen
whomever, anybody, anywho
nieświadomy
Lernen beginnen
unaware
Lubiący
Bardzo lubie zmierzch
Lernen beginnen
Fond of
I am very fond of twilight.
zwykła złośliwość
Lernen beginnen
sheer spite
uraza
Czuje sie urażona
Lernen beginnen
resentfulness
I feel offended
I feel resentfulness
uspokajać
Powinnaś sie uspokoić
Lernen beginnen
reassure
You should calm down
You should reassure yourself
nagle, nagle
Lernen beginnen
abruptly, suddenly
opierać się. Bezlitośnie
Jeśli bedziesz się opoerał bedę bezlitosny.
Lernen beginnen
resist. Relentlessly
If you resist I will be ruthless.
smar
Lernen beginnen
grease
długość
Lernen beginnen
lenght
strąccie to! (aby powiedzieć komuś, żeby przestał denerwować)
Lernen beginnen
knock it off! (to tell someone to stop an annoying activity)
wtrącił się
Nie wtrącaj sie (przerywaj) kiedy przemawiam
Lernen beginnen
intruded
interrupt
do not intruded when I speak.
kaganiec
Załuż psu kaganiec
Lernen beginnen
muzzle
put on the dog's muzzle.
próżny
Lernen beginnen
vain
rozpadł się
kruchy (człowiek)
Jego serce rozkruszylo sie na milion kawałków.
Lernen beginnen
crumbled
fragile
His heart crumbled into a million pieces
izba
W tej izbie jest bardzo zimno.
Lernen beginnen
chamber
room
It is very cold in this chamber.
wyczuł
On wyczuł podstęp.
Lernen beginnen
sensed
He sensed the trick.
początek
Lernen beginnen
outset, beginning
dręczyć
Lernen beginnen
torment
powstrzymać się
Nie mogłem sie powstrzymać.
Lernen beginnen
restrain
hold back
I could not restrain myself.
speszony
Lernen beginnen
abashed
nadmiernie rozczochrany
Lernen beginnen
excessively dishevelled
kopuła
Lernen beginnen
dome
pomimo dobrej woli, którą kochał w stosunku do niej.
Lernen beginnen
in spite of the goodwill he love engendered towards her.
przyjdzie stopniowo
Lernen beginnen
it will come gradually
pazury
Lernen beginnen
claws
wyrzuty sumienia
Mam wyrzuty sumienie z powodu tego co zrobiłem.
Lernen beginnen
remorse
I have total remorse because of what I did.
Zarzuciła mi swój zapach i blask.
Lernen beginnen
She cast her fragrence and her radiance over me.
zwierzył się. niespójny
Twoje zwierzenia były niezgodne z prawdą
Lernen beginnen
confided. inconsistent
incompatible
Your confession was inconsistent with true.
przyniosłem puszkę
Lernen beginnen
fetched a can
posądzać. wyginąć
wymarły gatunek
Lernen beginnen
suspect. extince.
extinct species
komin
Lernen beginnen
chimney
w idealnym porządku
Lernen beginnen
in perfect order
korzyść
Lernen beginnen
advantage
posiadał ziemię
Lernen beginnen
possessed land
niemądry
Lernen beginnen
silly
znajomość. znajomy
Lernen beginnen
familiarity. familiar
brak zarzutów
Lernen beginnen
absence of reproaches
gąsienica
Lernen beginnen
catepillar
opanowany, opanowany, pewny siebie, samodzielny, bezpieczny
Lernen beginnen
poised, cool, self-assured, self-reliant, secure
uniesiony w powietrzu
Lernen beginnen
poised in mid air
trucizna
Lernen beginnen
poison
niezależny
Lernen beginnen
independent
hojny
Lernen beginnen
generous
wyzdrowieć
Lernen beginnen
recover
egzamin poprawkowy
Lernen beginnen
recovery exam
okryty. gronostaj. szata
Ubrany w gronostajową szatą
Lernen beginnen
clad in. ermine. robe
Clad in ermine robe
zabraniam tego
Lernen beginnen
i forbid it
drżał. zdenerwowany
Zadrżał trochę i wydawał sie zdenerwowany.
Lernen beginnen
spluttered. vexed
He spluttered a bit and seemed vexed.
przywiązywał dużą wagę
dołączyć
Lernen beginnen
attached considerable importance
attached
nieposłuszeństwo, bunt
Lernen beginnen
disobedience, rebellion
dziwił się
Lernen beginnen
marvelled at
opuszczony
Lernen beginnen
abandoned
mocno wierzyć
Lernen beginnen
firmly believing
żądać, aby ktoś coś zrobił
Lernen beginnen
demand of somebody to do something
zdolny do czegoś
Lernen beginnen
capable of something
władza opiera się przede wszystkim na rozumie
głownie
Lernen beginnen
authority is foremost based on reason
mostly
domagać się posłuszeństwa, poddania się komuś
Lernen beginnen
demand obedience, submission to sb
Zażądaj tego
Lernen beginnen
demand it
Zgodnie z prawem
Lernen beginnen
accordance with the law
warunki są wspaniałe
bajeczne
Lernen beginnen
condition are fabourable
żałuję / żałuję
Lernen beginnen
regretted/ regretting
wagon; karoca
Lernen beginnen
carriage
potępiać; potępienie
Lernen beginnen
condemn; condemnation
oszczędzicie go
Lernen beginnen
you will spare him
Zaraz po zakończeniu przygotowań nie miał życzenia.
Lernen beginnen
Immediately after the preparation, he had no wish.
natychmiast; szybko; szybko posłuchałem
Lernen beginnen
promptly; quickly; rapidly obeyed
Wahał się przez chwilę
Lernen beginnen
He hesitateed a moment
pośpiech czyni szkodę
Lernen beginnen
haste makes waste
ptasznik
Lernen beginnen
fowler
płynny start
Lernen beginnen
flowless start
pożądany. pragnienie
Lernen beginnen
desirable. desire
rozważ mnie (uważa mnie)
Lernen beginnen
consider me
niewielkie opóźnienie
Lernen beginnen
a slight delay
oklaskiwać; uznany autor
Lernen beginnen
acclaim; acclaimed author
zarozumiały / z wielką głową
Lernen beginnen
conceited/big-headed
z daleka, z daleka
Lernen beginnen
from afar, from a distance
dotknął
Lernen beginnen
affected
w ciszy, bez słowa
Lernen beginnen
silently, without a word
pytaj, pytaj.
Lernen beginnen
enquire, inquire.
nie bawię się.
Lernen beginnen
i don’t amuse myself.
ociągać się
Lernen beginnen
slacking off
bezczynni pracownicy
Lernen beginnen
idle workers
dokładne i precyzyjne
Lernen beginnen
accurate and precise
umożliwia przepływ i wymianę informacji
Lernen beginnen
enables flow and exchange of information
niemniej jednak
Lernen beginnen
none the less
- zapytał grzecznie
Lernen beginnen
he asked peevishly
wystarczający
Lernen beginnen
sufficient, enough

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.