March 2020 part 2

 0    52 Datenblatt    zajustka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
robić wszystko, co w czyjejś mocy
Lernen beginnen
to do everything in one's power
wypełnić formularz,
Lernen beginnen
to fill in a form,
wymogi formalne
Lernen beginnen
formal requirements
Nic nie słyszałam
Lernen beginnen
I didn't hear anything; I heard nothing
"Wrócił do nas" z wieloma pytaniami.
Lernen beginnen
He got back to us with many questions.
obiekt, pomieszczenie
Lernen beginnen
facility
przedmiot
Lernen beginnen
object
literówka
Lernen beginnen
a typo
okazało się, że...
Lernen beginnen
it turned out that...
ciągłość
Lernen beginnen
continuity
martwić się o coś
Lernen beginnen
to be worried about sth
Ciężarówka utknęła na granicy.
Lernen beginnen
The truck got stuck on the border.
umożliwić szybszy transport
Lernen beginnen
to enable faster transport
średni, przeciętny
Lernen beginnen
average
Przepraszam za spóźnioną odpowiedź
Lernen beginnen
Sorry for the delayed response
o ile wiem
Lernen beginnen
as far as I know
odpowiedź na pytanie
Lernen beginnen
an answer, response, reply to a question
odpowiedzieć na pytanie
Lernen beginnen
to answer a question; to reply, respond TO a question
włożyć, wsunąć coś w coś
Lernen beginnen
to insert sth into sth
X lub Y
Lernen beginnen
either X or Y
ani X, ani Y
Lernen beginnen
neither X nor Y
popierać coś
Lernen beginnen
to be in favour of sth
przyspieszyć coś
Lernen beginnen
to speed sth up
z powodu
Lernen beginnen
due to; because of
Właśnie miałam do ciebie zadzwonić.
Lernen beginnen
I was just about to call you.
drzwi dwuskrzydłowe
Lernen beginnen
two-leaf door
początkowy, wstępny
Lernen beginnen
initial
zasuwka, rygiel
Lernen beginnen
latch
poprzeczka
Lernen beginnen
bar
Poradzę sobie z większością problemów przez telefon.
Lernen beginnen
I can deal with most problems over the phone.
zbyt mało czasu
Lernen beginnen
too little time
tory kolejowe
Lernen beginnen
railway tracks
czerpać korzyść z czegoś
Lernen beginnen
to benefit from sth
sprzęt elektroniczny
Lernen beginnen
electronic equipment
sprzedaż i dostawa online
Lernen beginnen
online sales and delivery
cierpieć na coś
Lernen beginnen
to suffer from sth
jednorazowy
Lernen beginnen
disposable
pracować na zmiany
Lernen beginnen
to work shifts
środki bezpieczeństwa
Lernen beginnen
security measures
gęsto zaludniony obszar
Lernen beginnen
a densely populated area
to zależy od czegoś
Lernen beginnen
it depends on sth
z naszej strony
Lernen beginnen
at our end, on our part
Jakie były ustalenia?
Lernen beginnen
What were the arrangements?
Co ustaliliśmy?
Lernen beginnen
What did we arrange?
W tej chwili naszym największym zmartwieniem jest...
Lernen beginnen
Our biggest concern at the moment is...
zauważyć coś
Lernen beginnen
to notice sth
rzucić okiem na coś
Lernen beginnen
to take a look at sth
gruntowny, dokładny
Lernen beginnen
thorough
analizujemy tę sprawę
Lernen beginnen
we are looking into the matter
zatwierdzać
Lernen beginnen
to approve
budynki mieszkalne i biurowe
Lernen beginnen
residential and office buildings
oba / obaj / obie / oboje
Lernen beginnen
both

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.