Matury próbne

 0    145 Datenblatt    olawrobel1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
szczególnie
Lernen beginnen
particulary
liść
Lernen beginnen
leave
zachęcać
Lernen beginnen
to encourage (to do)
pochodzenie
Lernen beginnen
origin
duch
Lernen beginnen
spirit
związane z
Lernen beginnen
associated with
ceramika
Lernen beginnen
pottery
istotny / mający znaczenie
Lernen beginnen
meaningful
na zamówienie
Lernen beginnen
custom-made
cyfrowy
Lernen beginnen
digital
znaczny
Lernen beginnen
considerable
przekonać
Lernen beginnen
convince
niedawny
Lernen beginnen
recent
istniejący
Lernen beginnen
existing
odważnie
Lernen beginnen
boldly
niestety
Lernen beginnen
regrettably
być podobnym, przypominać kogoś z wyglądu
Lernen beginnen
resemble
pochłonięty
Mogła spędzać godziny pochłonięta książkami.
Lernen beginnen
engrossed
She would spend hours engrossed in books.
zasięg
Historie w książkach często hipnotyzowały ją w takim stopniu, że żadko kiedy pamiętała by popijać swoja herbatę.
Lernen beginnen
extent
The stories in the books often hypnotised her to such an extend that on the rare occasion she remeber to tip her tea.
zrobić dwie rzeczy za jednym zamachem
Lernen beginnen
try to kill two birds with one stone
ledwo
Lernen beginnen
barely
Chochla
Lernen beginnen
ladle
wycierać ręce
Lernen beginnen
wip one's hands
wybrać numer
Lernen beginnen
dial the number
drżenie
Jej ręce drżały.
Lernen beginnen
trembling
Her hands were trembling.
pozostawać
Pozostała bez słowa przez około 10 minut.
Lernen beginnen
remain
She remained speechless for about ten minutes.
wrzucić coś
Lernen beginnen
to shove something into
to jest po prostu niesłychane
Lernen beginnen
this is just unheard of
na czyjąś korzyść
Lernen beginnen
in somone's favour
znacząco
Lernen beginnen
significantly
udało się
Lernen beginnen
manage to
spowodowany
Lernen beginnen
due to
napełnić (się) gniewem
Lernen beginnen
fill with anger
zebrać się
W miejscu, gdzie wszycy sie zebraliśmy.
Lernen beginnen
to gather
In the place, where we all gathered.
spotęgowane
Nie chcąc by problemy się spotegowaly.
Lernen beginnen
compounded
Not wanting the problems to be compounded.
pławiąc się w słońcu
Lernen beginnen
basking in the sun
przydawać się
Lernen beginnen
come in handy
na przykład
Lernen beginnen
for instance
streszczając
Lernen beginnen
to cut it short
dużo czasu
Lernen beginnen
plenty of time
być odzwierciedleniem kogoś
Lernen beginnen
be the image of someone
żyć z dnia na dzień
Lernen beginnen
live from hand to mouth
oczekiwać/czekać
Lernen beginnen
to look forward
odszkodowanie
Lernen beginnen
amend
twierdzic, rościć (prawo)
Lernen beginnen
to claim
należyta uwaga
Lernen beginnen
due attention
harmonogram
Gdzie jest harmonogram?
Lernen beginnen
schedule
Where's the schedule?
granica
Lernen beginnen
bound
wspominać
Nie wspominaj o tym.
Lernen beginnen
mention
Don't mention it.
czas zbiorów/żniw
Lernen beginnen
harvest time
skrzypiące krzesło
Lernen beginnen
squeaky chair
montować/składać
Lernen beginnen
assemble
słoma
Lernen beginnen
straw
pozbawić / być pozbawionym
Lernen beginnen
deprive / be deprived
przywilej
Praca z tobą to przywilej.
Lernen beginnen
privilege
It's been a privilege to work with you.
wynagrodzenie
Lernen beginnen
consideration
szukać
Lernen beginnen
seek
pozbyć się
Lernen beginnen
get rid of
Stan bardzo dobry
Lernen beginnen
mint condition
zapuszczone
Lernen beginnen
shabby
przechowywać
Lernen beginnen
to store
świadek
Lernen beginnen
witness
bez dna (oczy)
Lernen beginnen
bottomless (eyes)
próbka
Potrzebujemy więcej próbek.
Lernen beginnen
sample
We need more samples.
paliwo
Jeśli nie nalejesz do samochodu paliwa, to niedługo przestanie jeździć!
Lernen beginnen
fuel
If you don't put fuel in the car soon it's going to stop running!
zawierać
Czy ta sałatka zawiera cebulę?
Lernen beginnen
to contain
Does this salad contain onions?
dziwny
Tworzyli dziwną parę, ponieważ ona była niska, a on wysoki.
Lernen beginnen
odd
They made an odd couple because she was short and he was tall.
zdobyć
Lernen beginnen
gain
dokuczliwy (problem)
Lernen beginnen
vexing (problem)
wspomagany
Lernen beginnen
assisted
zabawiać
Lernen beginnen
entertain
zapobiec, uniemożliwić
Lernen beginnen
prevent
drzemać
Lernen beginnen
doze
częsty przypadek
Lernen beginnen
frequent case
garnek, doniczka
Lernen beginnen
pot
pożądanie, pożądany efekt
Lernen beginnen
desire, desired effect
płatek
Lernen beginnen
petal
rozproszyć się po całym świecie
Lernen beginnen
be scattered all over
więdnąć / zwiędnąć
Lernen beginnen
wilt / wilted
dotrzeć
Dotrzemy do celu w przeciągu 10 minut.
Lernen beginnen
reach
We'll reach the destination within 10 minutes.
wyczerpujący
Lernen beginnen
gruelling
uwięziony w
Lernen beginnen
trapped in
przezwyciężać
Lernen beginnen
overcome
ostry, przenikliwy (o bólu)
Lernen beginnen
severe
Dostarczać
Lernen beginnen
Supply
puszysty
Lernen beginnen
fluffy
mordka (u psa)
Lernen beginnen
snout
czułość
Lernen beginnen
affection
czysty
Jego serce jest czyste.
Lernen beginnen
pure
His heart is pure.
ślad
Lernen beginnen
trace
kundel
Lernen beginnen
mongrel
mieszaniec (o rasie)
Lernen beginnen
cross-bred
oczywiście / w oczywisty sposób
Lernen beginnen
obviously
gibkość
Lernen beginnen
suppleness
wyruszył
Lernen beginnen
set off
sanki
Lernen beginnen
sledge
utonąć w
Lernen beginnen
drown in
krawędź
Lernen beginnen
verge
odmrożenie
Lernen beginnen
frostbite
zakładka
Lernen beginnen
lap
zamieć
Lernen beginnen
blizzard
pieszy
Lernen beginnen
pedestrian
rodowód (psa)
Lernen beginnen
pedigree (dog)
wymyślić
Lernen beginnen
come up with
podchodzić, zbliżać się
Lernen beginnen
approach
pojawić się
Lernen beginnen
appear
poprawić, ulepszyć (swój nastrój)
Lernen beginnen
improve (my mood)
materialny
Lernen beginnen
tangible
szczerze
Lernen beginnen
frankly
mimo że / chociaż
Lernen beginnen
although
niepokoić
Lernen beginnen
bother
odpowiedź na pytanie
Lernen beginnen
answer to question
pozostawać
Ta różnica wciąż pozostaje poważnym powodem do niepokoju.
Lernen beginnen
remain
This difference still remains a serious cause of concern.
odmawiać
Lernen beginnen
refuse
zamiast
Czasami lubię zastąpić mięso soją.
Lernen beginnen
instead of
Sometimes I like to eat soya instead of meat.
wychować
Lernen beginnen
bring up
w duchu (wolności)
Lernen beginnen
in spirit of (freedom)
szanować
Lernen beginnen
look up to
rozłożyć, rozprzestrzenic sie (ręcznik / ogień)
Lernen beginnen
spread (a towel / fire)
stać się miękkim/wymiękać
Lernen beginnen
get soft
zakaz (palenia)
Lernen beginnen
a ban on (smoking)
rak płuc
Lernen beginnen
lung cancer
Brak, klęska, niewypał
Lernen beginnen
Failure
wymagać
Lernen beginnen
to demand
oszacować, obliczyć
Lernen beginnen
to estimate
wieczny, wieczysty, nieustanny
Lernen beginnen
perpetual
rozczesać włosy
Lernen beginnen
comb out hair
zdrajca
Lernen beginnen
traitor
fryzjer
Lernen beginnen
barbershop
przestępstwo
Lernen beginnen
felony
poddanie się (rzecz.)
Lernen beginnen
a surrender
dziewczyna, dziewuszka, panienka
Lernen beginnen
lass
sympatyczny, przyjemna, atrakcyjna
Lernen beginnen
bonny
niebezpieczeństwo
Lernen beginnen
jeopardy
zgwałcić
Lernen beginnen
to rape
chłopak
Lernen beginnen
lad
uzdrowiciel
Lernen beginnen
healer
wiadro
Lernen beginnen
bucket
pogrzebać
Lernen beginnen
bury
wątpliwość
Nie ma co do tego wątpliwości.
Lernen beginnen
doubt
There’s no doubt about it.
biczować
Lernen beginnen
flog
uparty
Osły potrafią być bardzo uparte.
Lernen beginnen
stubborn
Donkeys can be very stubborn.
pojedynek
Lernen beginnen
duel
głupi
Lernen beginnen
foolish
zaniepokojony, zniecierpliwiony
Lernen beginnen
anxious

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.