Military conflicts

 0    53 Datenblatt    agakrysz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
pokuta, zadośćuczynienie
akt pokazania, że ​​jest ci przykro, z powodu czegoś co zrobiłeś coś złego w przeszłości; Jom Kippur, żydowski dzień pojednania
Lernen beginnen
atonement
the act of showing you are sorry for doing something wrong in the past; Yom Kippur, the Jewish day of atonement
daleko idące konsekwencje
Lernen beginnen
far-reaching implications
poniżyć
Lernen beginnen
humiliate
utorować drogę
Lernen beginnen
pave the way
przeprowadzić atak
Lernen beginnen
carry out an attack
ważny krok do czegoś
Lernen beginnen
important step to something
wypracować umowę
Lernen beginnen
work out an agreement
półwysep
Lernen beginnen
peninsula
zamordować, zabójstwo, zabójca
Lernen beginnen
assassinate, assassination, the assassin
ponosić straty
Lernen beginnen
incure losses
być wziętym do niewoli
Lernen beginnen
be taken prisoner
haubica
Lernen beginnen
howitzer
granat przeciwpancerny
Lernen beginnen
anti-tank grenade
zaktualizuj za pomocą; usprawniać
Lernen beginnen
upgrade with
bezodrzutowy karabin
Lernen beginnen
recoilless rifle
ludobójstwo, holokaust
Lernen beginnen
genocide, holocaust
masowa eksterminacja
Lernen beginnen
mass extermination
obóz dla uchodźców
Lernen beginnen
refugee camp
represje
Lernen beginnen
reprisals
poddawać się (badaniom), ulegać zmianom, znosić (niedostatek)
(Jeśli chcesz być zdrowy, musisz odbyć kurację.) Wszystko w życiu ulega zmianom.
Lernen beginnen
undergo/underwent/undergone
If you want to be healthy, you have to undergo a therapy. Everything in life undergoes changes.
etap początkowy
Lernen beginnen
initial stage
być zaangażowanym
Lernen beginnen
be involved
zgony z powodu głodu
Lernen beginnen
deaths due to starvation
oswobodzenie
Lernen beginnen
liberation
wydobycie ropy naftowej
Lernen beginnen
oil extraction
grabieżcza gospodarka
Lernen beginnen
plundering economy
dysproporcja sił
Lernen beginnen
dispartity of forces
heroiczny
Lernen beginnen
heroic
ważny punkt strategiczny
Lernen beginnen
important strategic point
ciężkie / lekkie bunkry / schrony
Lernen beginnen
heavy/light bunkers/shelters
granatnik
Lernen beginnen
grenade launcher
wsparcie lotnicze
Lernen beginnen
aviation support
wycofać
Lernen beginnen
withdraw
Potyczka
Lernen beginnen
skirmish
popełnić samobójstwo
Lernen beginnen
commit suicide
dysproporcja sił
Lernen beginnen
disproportion of forces
zatrzymać
(Opóźniła go burza śnieżna.) Przepraszam, on się spóźni; został zatrzymany na spotkaniu.
Lernen beginnen
detain
He was detained by a snow storm. I'm sorry—he'll be late; he's been detained at a meeting.
wycofać się
(Armia wycofała się z obcych ziem.)
Lernen beginnen
retreat
The army retreated from the foreign lands.
przejąć kontrolę
Lernen beginnen
take over the control
zasoby, środki
eksploatacja minerałów i innych zasobów naturalnych; Musimy jak najefektywniej wykorzystać dostępne zasoby finansowe.
Lernen beginnen
resources
the exploitation of minerals and other natural resources; We must make the most efficient use of the available financial resources.
podpisać traktat
Lernen beginnen
sign a treaty
przystąpienie
przystąpienie nowych państw członkowskich do UE; Król zmienił się od czasu jego akcesji
Lernen beginnen
accession
the accession of new member states to the EU; The King had changed since his accession
spełnij wymagania
Lernen beginnen
fulfil reqirements
ultimatum wygasło
Lernen beginnen
ultimatum expired
suwerenne państwo
Lernen beginnen
sovereign state
zbierać
Lernen beginnen
gather
sługa
Lernen beginnen
servant
niewolnik
Lernen beginnen
slave
podpalić
Lernen beginnen
set on fire/burn
unieruchomić artylerię
Lernen beginnen
disable the artillery
statek
Okręt opuścił już port.
Lernen beginnen
vessel
The vessel has already left the port.
ponieść ofiary
Lernen beginnen
sustain casualties
rząd marionetkowy
Siły okupacyjne utworzyły marionetkowy rząd.
Lernen beginnen
puppet government
The occupying forces set up a puppet government.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.