Moja pierwsza lekcja

 0    301 Datenblatt    nataliamalek0
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ochrona srodowiska
Lernen beginnen
environmental protection
ja chcialabym zostac lekarzem ponieważ bardzo lubie tematy związane z Biologia i Chemią.
Lernen beginnen
I would like to become a doctor because I really like topics related to Biology and Chemistry.
unika
Lernen beginnen
avoids
łaczyć
Lernen beginnen
to connect,
otrzymuje
Lernen beginnen
receives
dostęp
Lernen beginnen
access
chociaż
Lernen beginnen
even though
nieść
Lernen beginnen
carry
zarządza
Lernen beginnen
manages
on nawet nie
Lernen beginnen
he doesen’t even
on nie złapał latawca
Lernen beginnen
he did not catch the kite
Ja zobaczyłam łzy w jego oczach i zapytałam co się stało.
Lernen beginnen
I saw tears in his eyes and I asked what happened.
rozważać
Lernen beginnen
to consider (doing)
To było nieporozumienie
Lernen beginnen
It was a misunderstanding
ubogi
Lernen beginnen
poor
jasny
Lernen beginnen
bright
recepta
Lernen beginnen
prescription
W te dni ja lubie być w domu.
Lernen beginnen
These days I like to be at home.
Kiedy do niego przyszłam, on krwawił z nosa.
Lernen beginnen
When I came to him, he was bleeding from the nose.
Wydawał się nie zwracać uwagi na to co się dzieje.
Lernen beginnen
He seemed not to pay attention to what was going on.
szeroki
Lernen beginnen
wide
wąski
Lernen beginnen
narrow
Ja czuje się do tej pory tak samo.
Lernen beginnen
I feel the same way until now.
Być może ona czuje się zakłopotna i ma problem z zadaniem domowym.
Lernen beginnen
Perhaps she feels embarrassed and has a problem with the homework.
gorączka
Lernen beginnen
fever
łaty
Lernen beginnen
patches
My chcielibyśmy
Lernen beginnen
We would like to
rekrutować
Lernen beginnen
recruit
Ja jestem towarzyską osobą i bardzo lubie spędzać czas z moimi przyjaciółmi i najbliższą rodziną.
Lernen beginnen
I am a social person and I really enjoy spending time with my friends and my closest family.
Wydaje mi się, że umiem pracować pod dużą presją.
Lernen beginnen
It seems to me that I can work under a lot of pressure.
Ja mam dużo umiejetnosci i potrafie posługiwać się angielskim.
Lernen beginnen
I have a lot of skills and I can speak English.
To miało miejsce miesiąc temu. Ja razem ze swoją najlepsza przyjaciółką poszliśmy do kina i na zakupy.
Lernen beginnen
It took place a month ago. Together with my best friend, we went to the cinema and shopping.
To przedstawienie odbędzie się w starej szkole do której kiedyś chodziłam.
Lernen beginnen
This performance will take place in the old school I used to go to
Ja chciałabym pokazać Ci moje miasto i udowodnić, że jest tutaj dużo atrakcji i można się świetnie bawić.
Lernen beginnen
I would like to show you my city and prove that there are many attractions here and you can have great fun
Moja przyjaciólka jest bardzo sympatyczna i pomocna. Kiedy potrzebuję pomocy to natychmiast mi jej udziela.
Lernen beginnen
My friend is very nice and helpful. When I need help, he immediately gives it to me.
Ja zwiększam swoje mozliwosci.
Lernen beginnen
I increase my abilities.
Początkowo
Lernen beginnen
Initially
Ja nie spodziewałam się takie pomocy z ich strony.
Lernen beginnen
I did not expect such help from their side.
W tej pracy można zarobić 20 dolarów na tydzień.
Lernen beginnen
In this work, you can earn 20 dollars a week.
Ja znam osoby które mogą podróżować kilka razy w roku i nie czują zmęczenia.
Lernen beginnen
I know people who can travel several times a year and do not feel tired.
które
Lernen beginnen
which may
Ja ogłosze to w szkolnym radiu, żeby wszyscy o tym wiedzieli i przyszli na to przedstawienie.
Lernen beginnen
I will post it on the school radio, let everyone know about it and come to this show.
Obecnie jestem
Lernen beginnen
Currently I am
Ty będziesz musiał edukować duża grupe.
Lernen beginnen
You will have to educate a large group.
chory
Lernen beginnen
ill
czoło
Lernen beginnen
forehead
Boł głowy
Lernen beginnen
Headache
Mnie często nie ma w domu.
Lernen beginnen
I'm often not at home.
ja chcialabym pojechać do Hiszpani.
Lernen beginnen
I would like to go to Spain.
Bardzo chciałabym kiedyś mieć psa, ponieważ to zwierze to najlepszy przyjaciel każdego człowieka.
Lernen beginnen
I would love to have a dog one day, because this animal will be the best friend of every human being.
ogłosić
Lernen beginnen
announce
Lubię się uczyć o chemii
Lernen beginnen
I enjoying learning about Chemistry.
istotny
Lernen beginnen
essential
wiedza
Lernen beginnen
knowledge
Ja mam bardzo obszerną wiedze o Biologii i w przyszłosci chcialabym zostac lekarzem.
Lernen beginnen
I have a very extensive knowledge of Biology and in the future I would like to become a doctor.
Ja zdawałam egzamin wyłącznie z Polskiego.
Lernen beginnen
I took the exam only from Polish.
Musisz mieć umiejetnosci które pozwolą Ci wyszkolić twój zespół.
Lernen beginnen
You must have the skills that will allow you to train your team.
przeszkolony
Lernen beginnen
trained
zarządca
Lernen beginnen
manager
Nie jestem za tym żeby oni spiewali i tanczyli.
Lernen beginnen
I'm not for them to sing and dance.
On wystawił mnie na próbe, żeby sprawdzic czy sobie poradze.
Lernen beginnen
He put me to the test to see if I could cope.
Ja zwykle skupiam się na
Lernen beginnen
I usually focus on
Ja spróbuje załatwić duży ekran, żeby wyświtlić najważniejsze rzeczy o Anglii.
Lernen beginnen
I will try to get a big screen to show the most important things about England.
Co twoja przyjaciolka lubi robic?
Lernen beginnen
What does your friend like to do?
każdy z wolontariuszy ma swoją cześc pracy ktorą musi wykonać.
Lernen beginnen
each of the volunteers has a part of the work he needs to do.
Ja nie lubie zabawek poniewaz mam alergie na kurz.
Lernen beginnen
I do not like toys because I have dust allergies.
nagroda
Lernen beginnen
1. an award 2. a prize
Kiedy bylam mała ja brałam udział w róznych konkursach i wygrywałam nagrody. Teraz już się tak czesto nie udzielam.
Lernen beginnen
When I was little I took part in various competitions and won prizes. I do not give in so often now.
Ja odrzucam opcje numer trzy poniewaz nie nawidze nosić grubych i cięzkich ubrań.
Lernen beginnen
I reject options number three because I hate to wear thick and heavy clothes.
Obie dziewczyny mają bardzo dobry humor. Być może to są przyjaciólki i razem uczą się na test.
Lernen beginnen
Both girls have a very good mood. Maybe they are friends and learn together for the test.
To jest świetna okazja żeby poznać nowych ludzi i nawiązać nowe przyjaznie.
Lernen beginnen
This is a great opportunity to meet new people and make new friends.
Ja musiałam nauczyć się obszernego mateialu z chemi. Obszerny materiał.
Lernen beginnen
I had to learn a large material with chemistry. Extensive material.
W tym pokoju jest bardzo dużo rzeczy.
Lernen beginnen
There are a lot of things in this room.
Ja jestem osobą bardzo wymagająca ale ciesze się rowniez z kazdej rzeczy
Lernen beginnen
I am a very demanding person but I'm also happy about every thing
Ona wygląda na bardzo zmeczona/ radosną.
Lernen beginnen
She looks very tired / joyful.
Ja mam tylko jeden warunek. W tej szkole nie wolno palic papierosów i innych używek.
Lernen beginnen
I have only one condition. In this school you can not smoke cigarettes and other stimulants.
W mojej szkole uczniowie muszą nosić mundurki. Dziewczyny często noszą sukienki z mundurkiem a chłopcy krawaty.
Lernen beginnen
In my school, students must wear uniforms. Girls often wear dresses with uniform and boys wear ties.
Ja nie jestem zainteresowana tą pracą ponieważ nie lubi kiedy ktoś mną rządzi.
Lernen beginnen
I'm not interested in this job because I do not like when someone rules me.
To jest bardzo użyteczne ponieważ każdy może wybrać to na co ma ochote.
Lernen beginnen
This is very useful because everyone can choose what they want.
My możemy jako poczęstunek podać amerykanskie lub polskie jedzenie
Lernen beginnen
We can serve American or Polish food as a treat
Ona leczy się już od wielu lat.
Lernen beginnen
She has been curing for many years.
My możemy podać zamiast polskiego, niezdrowego jedznia, jedzenie z duża iloscia witamin.
Lernen beginnen
We can give instead of Polish, unhealthy food, eating with a lot of vitamins.
Dla mnie idealna szkoła powinna być przyjazna dla uczniów. Nauczyciele powinni pomagać uczniom, a nie ich dręczyć.
Lernen beginnen
For me, an ideal school should be friendly to students. Teachers should help students, not torment them.
Ja mam cel na życie taki, że chciałabym mieć duzy dom i wspaniała rodzine. Kiedyś chcialabym dużo podrowac po swieci i zwiedzać jak najwiecej pieknych miejsc.
Lernen beginnen
I have a life goal, that I would like to have a big home and a great family. Once I would like to spend a lot of time after sightseeing and visit as many places as possible.
Ja i moi przyaciele byliśmy na koncerci najsławniejszej gwiazdy którą jest Rihanna.
Lernen beginnen
Me and my friends were at the convention of the most famous star that is Rihanna.
Ten koncert odbył sie 22 Lipca, po moich urodzinach.
Lernen beginnen
This concert took place on the 22nd of July, after my birthday.
W ostatnim czasie dostałam dużo prezentow poniewaz miałam urodziny.
Lernen beginnen
Recently I got a lot of presents because I had a birthday.
Oni sami poszli w góry.
Lernen beginnen
They went to the mountains themselves.
sami
Lernen beginnen
themselves
One mają podobne ubrania.
Lernen beginnen
They have similar clothes.
Ona miała taką samą koszulke jak ja.
Lernen beginnen
She had the same shirt as me.
Kiedy byłam mała marzyłam o zabawkach, o rzeczach które nie są ważne. Teraz kiedy jestem już dorosła mam inne plany i marzenia.
Lernen beginnen
When I was little, I dreamed about toys, things that are not important. Now that I'm an adult I have other plans and dreams
Ja nie lubie ogladac telewizji ponieważ ona zabiera bardzo dużo czasu który mogłabym wykorzystać w inny sposób.
Lernen beginnen
I do not like to watch TV because it takes a lot of time that I could use in a different way.
Ona często spiewa podczas gdy bierze prysznic.
Lernen beginnen
She often sings while she takes a shower.
ja nigdy nie chciałabym być lekarzem.
Lernen beginnen
I would never want to be a doctor.
Ja uwielbiam w wolnym czasie spędzać czas z przyjaciolmi i rodziną. Często ja i moi przyjaciele wychodzimy do klubów lub w inne ciekawe miejsca.
Lernen beginnen
I love to spend time with my friends and family in my free time. Often my friends and I go to clubs or other curious
Prawdopodobnie ona czuje się zaspana. Być może nie spała cała noc poniewaz miała jakis problem.
Lernen beginnen
She probably feels sleepy. Maybe she did not sleep all night because she had a problem
Ja w ostatnim czasie uczyłam sie bardz dużo do matury i dlatego nie miałam czasu.
Lernen beginnen
I recently studied very much for my final exams and that's why I did not have time.
Ja lubie reklamy o jedzeniu ponieważ kocham gotować w wolnych chwilach. Czesto takie reklamy reklamują nowe produkty które mogę kupić.
Lernen beginnen
I like advertising about food because I love to cook in my spare time. Often, such advertisements advertise new products that I can buy.
Ja myślę, że wszyscy będą sie dorze bawić.
Lernen beginnen
I think everyone will have fun.
Ja myśle, ze moja mama i siostra dobrze się bawiły na tym koncercie i pokazie.
Lernen beginnen
I think that my mother and sister were having a good time at this concert and the show.
Konkurs trwa dłużej niż miesiąc.
Lernen beginnen
The competition lasts more than a month.
Konieczne jest korzystanie z Internetu w celu wzięcia udziału w konkursie.
Lernen beginnen
It is a necessary to use the internet to enter the competition.
Ludzie muszą wysłać co najmniej jedno zdjęcie w każdej kategorii.
Lernen beginnen
People must send at least one photograph in every category.
Zwycięzca otrzyma 1 milion gotówki dolinarnej
Lernen beginnen
The winner will receive 1 milion dolarin cash.
Weź udział w konkursie fotografii roku.
Lernen beginnen
Take part in our Photography of The Year contest.
konkurs
Lernen beginnen
contest
Co daje ci mnóstwo czasu na zrobienie dobrych zdjęć.
Lernen beginnen
Which gives you plenty of time to take some good photos.
Przykro nam, ale ci z was, którzy mają doświadczenie zawodowe, nie mogą wziąć w tym udziału.
Lernen beginnen
We are sorry but those of you who habe any proffesional experience cannot take part.
Wszystko, co musisz zrobić, to wypełnić formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej zawierający niezbędne informacje, w tym imię i nazwisko, adres oraz dołączyć najlepsze zdjęcia, jakie kiedykolwiek zrobiłeś.
Lernen beginnen
All you have to do is complete an entry form on our website with the necessery information, including your name, address and attach the best photographs you have ever taken.
nie akceptujemy wersji drukowanych i zdjęć wysyłanych płyt CD.
Lernen beginnen
we not accept printed versions and photos sent CDs.
w co najmniej dwóch kategoriach.
Lernen beginnen
in a least two categories.
otrzyma cyfrową kamerę wartą
Lernen beginnen
will receive a digtial camera worth
Więc nie przegap okazji, chwyć swoje aparaty i gotowe.
Lernen beginnen
So don’t miss you chance, grab your cameras and off you go.
wrzesień
Lernen beginnen
september
pazdziernik
Lernen beginnen
October
listopad
Lernen beginnen
November
grudzień
Lernen beginnen
December
wybór
Lernen beginnen
choice
dla dalszej edukacji
Lernen beginnen
for further education
zadanie domowe powinno utrzymywać uczniów w ruchu.
Lernen beginnen
homework should keep pupils busy.
szczególnie ci, którzy biorą udział w testach, aby wytrzymać do 3 lub 4 rano, ucząc się i odrabiając pracę domową.
Lernen beginnen
especially those taking tests, to stau up until 3 or 4 in the morning studying and doing homework.
pozostawia im to około dwóch godzin snu
Lernen beginnen
this leaves them with about two hours of sleep
w tym momencie praca domowa nie ma sensu i jest naprawdę szkodliwa.
Lernen beginnen
at that point homework doesn’t make sense and is really harmful.
Może to prowadzić do bólów głowy lub problemów ze wzrokiem.
Lernen beginnen
It may lead to headaches or problem with eyesight.
może być
Lernen beginnen
may be
Często spędzam czas z moją siostrą.
Lernen beginnen
Often I enjoying time with my sister.
Ona jest dla mnie bardzo ważna ponieważ kiedy byłysmy młode i moja mama chodziła do pracy, ja się nią opiekowałam.
Lernen beginnen
She is very important to me because when we were young and my mother went to work, I looked after her.
To wychodzi na to że, nie mam czasu dla siebie i innych.
Lernen beginnen
It comes out that I do not have time for myself and others.
Przeszedłem przez szkołę średnią rzadko odrabiając pracę domową.
Lernen beginnen
I went through secondary school rarely doing my homework.
Wolałem raczej bawić się niż spędzać noce na ćwiczeniach.
Lernen beginnen
I preferred to have fun rather than spend my nights doing exercises.
Muszę powiedzieć, że nie żałuję tego.
Lernen beginnen
I must say I don’t regret it.
Praca domowa to na ogół strata czasu.
Lernen beginnen
Homework is generally a waste of time.
Dzieci mogą uczyć się wystarczająco dużo, gdy są w szkole.
Lernen beginnen
Kids can learn enough while they are in school.
Tak więc, chociaż praca domowa nie była ważna.
Lernen beginnen
I So, I though homework wasn’t important.
ale potem poszedłem na uniwersytet i wtedy zaczęły się prawdziwe kłopoty.
Lernen beginnen
but then I went to university and that’s when the real trouble started.
Zauważyłem, że nie mogę tylko słuchać wykładów i robić notatki.
Lernen beginnen
I found that i couln’t just listem to the lectures and make notes.
Aby zdać egzaminy na uniwersytet lub uniwersytet, musisz wykonać dodatkową pracę. A robienie pracy domowej w szkole sprawia, że ​​jesteś na to gotowy.
Lernen beginnen
To pass college or university exams you need to do some extra work. And doing homework at school makes you ready for that.
Jestem pewien, że nastolatki obok mnie nie odrabiają lekcji, ponieważ słuchają swojej muzyki od momentu powrotu do domu ze szkoły aż do łóżka.
Lernen beginnen
I’m sure that the teenagers next door to me don’t get any homework, as they’re listening to their music from the moment they get home from school until they go to bed.,
Nic dziwnego, że tak wielu młodych ludzi nie potrafi nawet czytać.
Lernen beginnen
No wonder so many young people can’t even read.
Wtedy młodzi ludzie nie tracą czasu na nic.
Lernen beginnen
Then young people wouldn’t waste their time doing nothing.
Wydaje mi się, że zamiast zmniejszać pracę domową, nauczyciele powinni próbować pokazać, że jest przydatna.
Lernen beginnen
It seems to me that rather than reduce homework tachers should really try to show that it is useful.
nikt
Lernen beginnen
no one
niektóre z zadań, które robię z nimi są nudne!
Lernen beginnen
some of the tasks which I do with them are so boring!
Dlaczego mieliby to lubić?
Lernen beginnen
Why should they like it?
zadanie domowe może być pomocne, ale dzieci muszą być zainteresowane robieniem tego.
Lernen beginnen
homework may be helpful but children must be interested in doing it.
Może coś w tym stylu, że zoorganizujemy duże przyjęcie na które zaprosimy całe miasto i pokażemy jak ważne są książki.
Lernen beginnen
Maybe something like that, that we organize a large party to which we will invite the whole city and show how important books are.
w porze lunchu
Lernen beginnen
by lunchtime
według mojej mamy
Lernen beginnen
according to my Mum
cierpią na blok pisarza
Lernen beginnen
suffer from writer’s block
wiele śmieci
Lernen beginnen
lots of rubbish
nikt
Lernen beginnen
anyone
każdy może wymyślić dobrą historię na nowel
Lernen beginnen
anyone can think of a good story for a nowel
rozczarowany byciem pisarzem
Lernen beginnen
disappointed with being a writer
Jest usatysfakcjonowany profesją, którą wybrał.
Lernen beginnen
He is satisified with the proffesion he has chosen.
Napisałem tylko dla własnej przyjemności.
Lernen beginnen
I wrote just for my own pleasure.
Zaplanowałem karierę w biznesie, ale kiedy zacząłem studia, okazało się, że nie jestem wystarczająco dobry.
Lernen beginnen
I planned a career in business but when i started my studies it turned out I wasn’t good enough.
Okazało się,
Lernen beginnen
turned out
więc nie zdałem egzaminu na uniwersytecie.
Lernen beginnen
so I failed my university course.
Musiałem opuścić uniwersytet i znalazłem jakąś pracę.
Lernen beginnen
I had to leave university and i find some kind of work.
Nie było łatwo bez dyplomu, więc wróciłem do pisania i postanowiłem z tego żyć.
Lernen beginnen
It wasn’t easy without a degree so I came back to writing and decided to make a living out of it.
Tylko jeden kawałek.
Lernen beginnen
Just one piece.
Twoja praca polega na wyszukiwaniu różnych opinii na temat twojej pracy i zmianie pisma, jeśli nie jest wystarczająco dobra.
Lernen beginnen
It is your job as a wirter to search for various opinions on your work and change your writing if it is not good enough.
Twoja mama nie powie Ci, że twoja praca jest biedna lub
Lernen beginnen
Your mum won’t tell you that your work is poor or boring.
Musisz znaleźć ludzi, którzy uczciwie powiedzą ci, co sądzą o twojej pracy i wskażą, co jest nie tak.
Lernen beginnen
You have got to find people who will honestly tell you what they think of your work and point out what’s wrong.
Opowiedz nam trochę o sobie
Lernen beginnen
Tell us a little bit about you
Cóż, nigdy nie wierzę tym pisarzom, którzy mówią "wstaję o siódmej"
Lernen beginnen
Well, I never believe those writers who say „ i get up at seven o’clock”
To nie dla mnie.
Lernen beginnen
That not for me.
Napiszę dwa tysiące dobrych słów, które tylko pisarze mogą zrobić i pójść do kina w godzinach popołudniowych, co jest istotą pisarstwa.
Lernen beginnen
I will write two thousand good words only writers can do and go to the cinema in the afternoons, which is the whole point of being a writer.
O to właśnie chodzi, bycie niezależnym.
Lernen beginnen
That is what it is all about, being independent.
Skąd czerpiesz pomysły?
Lernen beginnen
Where do you get your ideas form?
każdy je ma.
Lernen beginnen
everybody has them.
Ale pisarze to ludzie, którzy je spisują.
Lernen beginnen
But wriers are people who write them down.
Myślę, że każdy może mieć świetny pomysł na powieść.
Lernen beginnen
I think anybody can have a great idea for a novel.
ooo to byłoby interesujące
Lernen beginnen
ooo that would be interesting
A potem wróć do tego, co robią.
Lernen beginnen
And then get back to whatever they do.
cokolwiek
Lernen beginnen
whatever
Pisarze muszą trzymać te pomysły.
Lernen beginnen
Writers have to keep those ideas.
I myślę, że nie ma czegoś takiego jak blok pisarza, kiedy nie można nic napisać.
Lernen beginnen
And i think there is no such thing as writer’s block, when you cannot write anything.
Czy lubisz, czy nie, najlepiej jest zacząć pisać.
Lernen beginnen
Whether you like ot or not, the best thing is just to start writing.
Napiszesz dziesięć stron śmieci, a potem przekonasz się, że wróciłeś do normalności.
Lernen beginnen
You will write ten pages of rubbish and then you will find that you are back to normal.
podsumowując, czy mądrze było podjąć pisanie?
Lernen beginnen
summing up, was it a wise decision to take up writing?
Nieczęsto zdarza się, że ludzie są zadowoleni z każdej decyzji, którą podejmują. Czasami zastanawiam się, jakie byłoby moje życie z dyplomem uniwersalistyki, ale nie żałuję, że wszystko potoczyło się w ten sposób...
Lernen beginnen
You don’t often find that people are happy with every decision they make. I sometimes wonder what my life would be like with a universisty degree but i don’t regret that things turned out this way...
Naprawdę lubię moje życie takim, jakie jest.
Lernen beginnen
I really enjoy my life as it is.
Obawiam się, że to wszystko, na co mamy dzisiaj czas.
Lernen beginnen
I’m afraid that is all we have time for today.
będziesz musiał zdobyć trochę wiedzy
Lernen beginnen
you will have to gain some knowledge
być może będziesz musiał pracować w weekendy.
Lernen beginnen
you may have to work at weekends.
istotny
Lernen beginnen
essential
nie złapiesz światowej sławy
Lernen beginnen
you won’t catch world-famous
Jak sobie radzi?
Lernen beginnen
How does he manage?
Mimo to jest on jednym z tych ludzi, którzy decydują się ograniczyć korzystanie z popularnych technologii w sposób, który może wydawać się dziwny.
Lernen beginnen
But despite this, he is one of those people who choose to limit the use of popular technologies in a way that may seem strange.
Odmawia noszenia telefonu komórkowego.
Lernen beginnen
He refuses to carry a mobile phone.
I chociaż większość swojej pracy wykonuje na komputerze, Stallman rzadko łączy się z Internetem i unika surfowania po świecie bez celu.
Lernen beginnen
And even though he does most of his work on a computer, Stallman rarely connects to the Internet and avoids surfing the veb without purpose.
Ma również prawo do odpowiadania na wiadomości e-mail - nigdy nie sprawdza poczty, dopóki nie odpowie na wszystkie poprzednie wiadomości.
Lernen beginnen
He also has a rule about answering emails-he never checks his email until he has answered all previous messages.
Jak i rownież
Lernen beginnen
As well as
nie mógłbym wykonywać swojej pracy, gdybym nie mógł tego zrobić offline.
Lernen beginnen
i could’t possibly do my work if i couldn’t do it offline.
Z jego biura
Lernen beginnen
From his office
Na szczęście mam potężny komputer i jest w stanie zrobić bardzo dużo bez połączenia z Internetem - coś, czego wielu użytkowników nie zdaje sobie sprawy.
Lernen beginnen
Fortunately I have a powerful computer and it is capable of doing an awful lot without a web connection-something which many users don’t seem to realise.
Większość z nas zna uczucie strachu, gdy nasz komputer ogłasza kolejny e-mail.
Lernen beginnen
Most of us know the feeling of fear when our computer announces yet another email.
Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie wykazało, że 34 procent z nas czuje się zdruzgotanych liczbą otrzymywanych przez nas wiadomości.
Lernen beginnen
Reaserch from the Univeristy has shown that 34 per cent of us feel devastated by the number of messages we receive.
Właśnie dlatego niektórzy najlepiej wyszkoleni technolodzy mogą być tak zawiedzeni światem zaawansowanych technologii.
Lernen beginnen
That is why some of the most skilled technologists can become so disappointed with the hi-tech world.
W najbardziej ekstremalnych przypadkach technolodzy mogą być tak zawiedzeni korzyściami płynącymi z nowego systemu, który niemal całkowicie się odrzuca.
Lernen beginnen
In the most extreme cases, technologists can become so disappointed with the benefits of new system that they disconnet almost completly.
Emerytowany
Lernen beginnen
Retired
nie używa już poczty elektronicznej
Lernen beginnen
doesn’t use email any more
Takie są wyniki jego decyzji podjętej prawie 20 lat temu. Profesor mówi, że po prostu nie chce spędzać tak dużo czasu przed ekranem.
Lernen beginnen
This is the results of his decision made nearly 20 years ago. Professor says he simply doesn’t want to spend so much time in front of the screen.
Jednak nie każdy ma szczęśliwą pozycję Knutha lub Stallmana. Nie możemy całkowicie zrezygnować z nowoczesnych technologii.
Lernen beginnen
However not everybody is in the lucky position of Knuth or Stallman. We cannot give up modern technologies completly.
Oczywiście niektórzy ludzie mogą sobie na to pozwolić.
Lernen beginnen
Of course some people can afford to do that.
Na przykład, jeśli jesteś wyjątkowo bogaty, możesz zatrudnić asystenta do surfowania po Internecie, ale większość ludzi ma swoje obowiązki w pracy, które zmuszają ich do połączenia
Lernen beginnen
For example, if you are extremaly rich, you can employ an assistant to surf the web for you, but most people have their duties at work that force them to be connected.
niezwykły
Lernen beginnen
unusual
trzymać z dala od
Lernen beginnen
keepd away from
nigdy nie odpowiada na e-maile, które otrzymuje
Lernen beginnen
never answers the emails he receives
nie ufa bezpieczeństwu Internetu
Lernen beginnen
he doesn’t trust the safety of the Internet
nauczył się pracować bez dostępu do sieci
Lernen beginnen
he has learned to work without access to the net
Reaserch udowodnił, że ludzie nie lubią dostawać zbyt wielu e-maili
Lernen beginnen
Reaserch has proved that people dislike getting too many emails
regularne sprawdzanie poczty elektronicznej
Lernen beginnen
regulary check electronic mail
Poeople czują się rozczarowani, surfując po Internecie
Lernen beginnen
Poeople feel disapointed surfing the web
został odłączony dawno temu
Lernen beginnen
was disconnected a long time ago
Uważa, że ​​jest za stary, by z niego skorzystać
Lernen beginnen
He thinks he is too old to use it.
Nigdy wcześniej nie próbował tego użyć.
Lernen beginnen
He never tried to use it before.
uważa, że ​​jest to czasochłonne
Lernen beginnen
he believes it is time-consuming
według
Lernen beginnen
according
Niektórzy ludzie mają szczęście, że mogą korzystać z nowoczesnych technologii.
Lernen beginnen
Some people are lucky to be able to use modern technologies.
niektórzy ludzie nie są w stanie uniknąć korzystania z Internetu
Lernen beginnen
some people are not able to avoid using the internet
Niektóre osoby nie mogą korzystać z Internetu w pracy
Lernen beginnen
Some people are not allowed to use the Internet at work
Niektórzy ludzie nie mogą sobie pozwolić na korzystanie z zaawansowanych technologicznie urządzeń.
Lernen beginnen
Some people cannot afford to use high-tech devices.
Autor wyśmiewa ludzi, którzy nie używają komputerów
Lernen beginnen
Author makes fun of people who do not use computers
autor wyjaśnia, dlaczego niektórzy ludzie nie są fanami hi-tech.
Lernen beginnen
author explains why some people are not hi-tech fans.
Autor zachęca czytelników do surfowania po Internecie
Lernen beginnen
Author encourages readers to surf the web more often
Autor krytykuje tych, którzy nie korzystają z Internetu
Lernen beginnen
Author critizes those who do not use the Internet
Ja chciałabym wykupić wycieczke
Lernen beginnen
I would like to buy a trip
Ja chciaabym pojechać na wycieczke dookoła Londynu. Chciałabym zwiedzić cały Londyn i poznać jego zakamarki. Bardzo interesuje mnie wycieczka krajoznawcza.
Lernen beginnen
I would like to go on a trip around London. I would like to visit all of London and get to know its nooks and crannies. I am very interested in a sightseeing trip.
Podczas tej wycieczki chciałabym zatrzymać się w tajtańszym hotelu ponieważ chce zaoszczedzić troche pieniedzy i wydać je na wyprobowanie róznych potraw
Lernen beginnen
During this trip I would like to stay in a cheaper hotel because I want to save some money and spend it on trying different dishes
Ten hotel powinien być czysty i schludny. Nie mam jakiś większych wymagań.
Lernen beginnen
This hotel should be clean and tidy. I do not have any more requirements.
Jaka jest cena tej wycieczki i czy są jakieś zniżki dla studentów?
Lernen beginnen
What is the price of this trip and are there any discounts for students?
Jeśli jest możliwość uzyskania zniżki, to jak ją zdobyć?
Lernen beginnen
If it is possible to get a discount, how to get it?
Ja razem z moimi przyjaciólmi zoorganizowaliśmy miesiąc temu przedstawienie podczas imprezy szkolnej. To było przedstawienie o naszej szkole, o zwyczajach i tradycjach. To przedstawienie było zoorganizowane w celu pokazania nowym uczniom jaka jest nasza
Lernen beginnen
Together with my friends, we organized a performance a month ago during a school party. It was a presentation about our school, about customs and traditions. This performance was organized in order to show new students what is ours school.
Przygotowania do tego przedstawienie trwały bardzo długo, aż 3 miesiące. Każdy z moich przyjaciól miał przydzielone zadania. Ja musiałam wszystkim kierować i przygotować stroje do przedstawienia.
Lernen beginnen
Preparations for this show lasted for a long time, up to three months. Each of my friends had assignments. I had to manage everything and prepare the costumes for the performance.
W trakcie przygotowań jedna z moich przyjaciółek złamała noge! To było straszne! Wszyscy zaczeli panikować a ja szybko zadzwoniłam po pogotowie. Niestety Paulina nie mogła wystąpić w przedstawieniu i zastąpiła ją moja inna koleżanka.
Lernen beginnen
During preparation, one of my friends broke her leg! It was scary! Everyone started to panic and I quickly called an ambulance. Unfortunately, Paulina could not perform in the performance and was replaced by my other friend
Kiedy zbliżała się godzina występu, dużo ludzi przyszło. Na początku występu wyjaśniliśmy wszystkim gosciom, że pieniądze ze sprzedarzy biletów, będzie przekazana na schronisko. Wszyscy goście zareagowali entuzjastycznie i zaczęli bić brawa.
Lernen beginnen
When the hour of the performance was approaching, a lot of people came. At the beginning of the show, we explained to all guests that the money from ticket sales will be transferred to the shelter.
Myślę, że nasze przedstawienie wszystkim się bardzo spodobało!
Lernen beginnen
I think our performance was very much liked by everyone!
Czekam na twoją wiadomosc!
Lernen beginnen
I'm waiting for your message!
nagle
Lernen beginnen
suddenly
stopniowo
Lernen beginnen
gradually
bardzo szybko ruszyłem w dół
Lernen beginnen
started going down the road very quickly
natychmiast
Lernen beginnen
straightaway
pot
Lernen beginnen
sweat
rozpoznać
Lernen beginnen
recognize
cenny
Lernen beginnen
precious
Widziałem dużą ścianę przede mną, ale nie mogłem przestać i uderzyłem.
Lernen beginnen
I saw a big wall in front of me but there was no way i could stop and i hit it.
jeden z komentatorów radiowych sugerował, że jeden z nas śpiewa piosenkę
Lernen beginnen
one of the radio announcers sugested one of us sing a song
Myślałem, że
Lernen beginnen
I thought
Stałem przed mikrofonem
Lernen beginnen
I stood in front of the microphone
Jednym z moich najgorszych wspomnień z dzieciństwa był wyścig w przedszkolu.
Lernen beginnen
One of my worst childhood memories was a race in the nursery school.
wstał i zaczął krzyczeć, żebym szedł szybciej.
Lernen beginnen
he got up and started shouting at me to go faster.
zwolniłem na chwilę, aby na niego spojrzeć i ktoś przebiegł obok mnie.
Lernen beginnen
i slowed down for a moment to look at him and someone ran past me.
Chciałem zaśpiewać na szkolnym przedstawieniu.
Lernen beginnen
I was going to sing in a school performance.
Moja rola nie była bardzo ważna, ale tak bardzo oczekiwałem tego występu!
Lernen beginnen
My part wasn’t very important but I was looking forward to the show so much!
Powiedziałem więc mamie, że ucieknę z domu, jeśli nie będę mógł wejść na scenę i błagać ją, bym pozwolił mi odejść.
Lernen beginnen
So I told my mum I would run away from home if I couldn’t go on stage and begged her to let me go.
Chodziłem do szkoły pięć minut po mojej pierwszej piosence.
Lernen beginnen
I got to school five minutes after my first song.
Krótki kawałek
Lernen beginnen
Short piece
Ćwiczyłem przez kilka dni, ale kiedy zobaczyłem wszystkich ludzi na widowni, po prostu nie mogłem tego zrobić
Lernen beginnen
I had practisied for days but when I saw all the people in the audience I just couldn’t do it.
Zrobiłem to i sprawiło, że była tak szczęśliwa, że ​​szybko zapomniałem niefortunnego dnia.
Lernen beginnen
I did it and it made her so happy that i quickly forgot the unfortunate day.
Ogłoszenie dotyczy zasad bezpieczeństwa podczas Dnia Sportu.
Lernen beginnen
The announcement is about safety rules during the Sports Day.
Mam ogłoszenie o dniu sportu.
Lernen beginnen
I have announcement concering the Sports Day.
W tym dniu nie będzie zajęć.
Lernen beginnen
There will be no classes on that day.
Oczekuje się, że wszyscy uczniowie zjawią się co najmniej pół godziny wcześniej i zgłoszą się do swoich nauczycieli klas tak szybko, jak to możliwe.
Lernen beginnen
All students are expected to arrive at least half an hour earlier and reported to their class teachers as soon as possible.
przynajmniej / co najmniej
Lernen beginnen
at least
Ale jeśli nie czujesz się dobrze i nie możesz wziąć udziału w wydarzeniach, musisz przyjechać w tym dniu ze specjalnym formularzem podpisanym przez jednego z twoich rodziców.
Lernen beginnen
But if you are not feeling well and cannot take part in the events, you must arrive on the day with a special form signed by one of your parents.?
prognoza pogody mówi, że będzie gorąco
Lernen beginnen
the weather forecast says it will be hot
Skrócimy lub anulujemy wydarzenie, a zajęcia będą kontynuowane w normalny sposób.
Lernen beginnen
We will shorten or cancel the event and classes will continue as normal.
Teraz kilka słów o ubraniu
Lernen beginnen
Now a few words about clothing.
przez caly dzien
Lernen beginnen
for the whole day
Noszenie mundurka lub innej koszulki może oznaczać, że twój wynik nie zostanie zapisany, a ty stracisz punkty dla swojej klasy.
Lernen beginnen
Wearing your PE Uniform or another T-shirt might mean that your score won’t be recorded and you will lose points for your class.
może to oznaczać,
Lernen beginnen
might mean
wynik nie zostanie zarejestrowany
Lernen beginnen
score won’t be recorded
wystawa w Bristolu.
Lernen beginnen
an exhibition in Bristol.
oferta od BBC
Lernen beginnen
an offer from the BBC
pejzaże
Lernen beginnen
landscapes
zwykłych ludzi
Lernen beginnen
ordinary people
Zrobiła wielu nowych przyjaciół
Lernen beginnen
She made many new friends
Zrobiła trochę zwiedzania ze swoimi starymi przyjaciółmi
Lernen beginnen
She did some sightseeing with her old friends
Robią dokładnie to, co ona chce
Lernen beginnen
They do exactly what she wants them to do.
Przynoszą własne, niezwykłe ubrania.
Lernen beginnen
They bring their own unusual clothes.
Następnie, około trzy lata temu
Lernen beginnen
Then, about three years ago
Umieściłem swoje zdjęcia na kilku stronach internetowych
Lernen beginnen
I put my photos on a number of website.
Dostałem pierwszą odpowiedź
Lernen beginnen
I got the first response
wystawa dla nich
Lernen beginnen
exhibition for them
a następnie
Lernen beginnen
and then
Odkąd byłem mały, nigdy nie miałem ciekawych krajobrazów. Przypuszczam, że słynny punkt orientacyjny, taki jak Wieża Eiffla, może być sfotografowany tylko na kilka sposobów, ale każda osoba jest inna i ciągle się zmienia.
Lernen beginnen
Ever since I was little, i have never had much interest landscapes. I suppose a famous landmark, such as the Eiffel Tower, can only be photographed in a few ways, but every person is different and keeps changing all the time.
Więc nawet gdy jestem na wakacjach, fotografuję głównie twarze mieszkańców i ich codzienne życie, a nie palmy i scenerie.
Lernen beginnen
So even when I’m on holiday, I photograph mostly local people’s faces and their everyday life rather than the palm trees and scenery arround.
Czy poszedłeś tam, aby zrobić sesję zdjęciową?
Lernen beginnen
Did you go there to do a photo session?
Poznaliśmy wielu wspaniałych ludzi, którzy tam mieszkają.
Lernen beginnen
We got to know many wonderful people who live there.
Nadal jesteśmy z nimi w kontakcie, piszemy do siebie e-maile i planujemy kolejne wspólne wakacje.
Lernen beginnen
We are still in touch with them, we write emails to each other and are planning our next holiday together.
ponieważ naprawdę możesz zobaczyć, jak dobrze się prezentują.
Lernen beginnen
as you can really see how well they pose.
Naprawdę rozumieją, co próbuję dostać na zdjęciu. A nawet jeśli są smutni lub nieszczęśliwi, mogą się uśmiechnąć i doskonale wyrazić emocje, które chcę im pokazać.
Lernen beginnen
They really understand what I’m trying to get in the photograph. And even if they are sad or unhappy, they can smile and perfectly express the emotions I want them to show.
Nigdy nie narzekają i zawsze zakładają ubrania, o co ich proszę, nawet jeśli wyglądają w nich śmiesznie lub dziwnie.
Lernen beginnen
They never complain and they always put on the clothes i ask them to wear even if they look funny or strange in them.
produkują mniej śmieci
Lernen beginnen
produce less rubbish
unikać latania
Lernen beginnen
avoid flying
udostępnij swoje książki podróżnicze
Lernen beginnen
share your travel books
znajdź zielonego agenta turystycznego
Lernen beginnen
find a green travel agent
mniej prowadzić
Lernen beginnen
drive less

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.