moje slowka

 0    288 Datenblatt    traj
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
odporność
Lernen beginnen
resilence
oniesmielajacy
Lernen beginnen
intimidating
skutecznie
Lernen beginnen
successfully
wykrzyknął
Lernen beginnen
exclaimed
starał się
Lernen beginnen
he was trying
wstawione
Lernen beginnen
inserted
ponuro
Lernen beginnen
gloomily
niepewnie
Lernen beginnen
unsteadily
odparowała
Lernen beginnen
retorted
zachichotał
Lernen beginnen
chortled
z oburzeniem
Lernen beginnen
indignantly
skrzywił
Lernen beginnen
grimaced
w roztargnieniu
Lernen beginnen
absently
uspokajająco
Lernen beginnen
calming
milosierdzie
Lernen beginnen
compassion
przerażający
Kiedy Ian przebrał się za Draculę na Halloween, jego przerazający wygląd wystraszył wszystkie dzieci.
Lernen beginnen
fearsome
When Ian dressed up as Dracula for Halloween his fearsome appearance frightened all the children.
wysokość
Znajdujemy się teraz na dużej wysokości, jako że jesteśmy w połowie drogi na szczyt najwyższej góry w kraju.
Lernen beginnen
altitude
We're at a very high altitude now because we're halfway up one of the country's highest mountains.
znajomy
Lernen beginnen
familiar
nastawienie
Lernen beginnen
attitude
zaznajomieni z
Lernen beginnen
familiar with
przekonać
Lernen beginnen
convince
spalinowy
Lernen beginnen
internal combustion
głęboki
Twoja przemowa była bardzo głęboka.
Lernen beginnen
profound
Your speech was very profound.
pod
Lernen beginnen
underneath
stopniowo / równomiernie
Lernen beginnen
steadily
Położyć razem
Lernen beginnen
Put together
stanowczo
Lernen beginnen
firmly
iść do przodu
Lernen beginnen
move forward
uwodzenie
Lernen beginnen
grooming
uwodzic
Lernen beginnen
seduce
szpiegostwo
Lernen beginnen
espionage
wznowienie
Lernen beginnen
resumption
miec doczynienia
Lernen beginnen
dealing with
chłostać się
Lernen beginnen
lash out
wyżywac sie
Lernen beginnen
lashing out
założenie
Lernen beginnen
assumption
pośredni
Lernen beginnen
intermediate
wykluczenie
Lernen beginnen
exclusion
śledztwo
Lernen beginnen
inquiry
narażenie / ekspozycja
Lernen beginnen
exposure
równoległy
Lernen beginnen
parallel
czary
Lernen beginnen
witchcraft
dotyczy
Lernen beginnen
concerns
zrzec się
Lernen beginnen
waive
Eksportujących
Lernen beginnen
exporting
wyświetlania
Lernen beginnen
display
wadliwy
Lernen beginnen
defective
odszkodowanie
Lernen beginnen
compensation
związane z
Lernen beginnen
related
głęboko
Lernen beginnen
profoundly
przysługa
Lernen beginnen
favour
pogarszające
Lernen beginnen
deteriorating
marnieć
Lernen beginnen
deteriorate
postawa/podejście
Postawa i podejście do pracy są najważniejsze!
Lernen beginnen
attitude
Attitude to work is most important!
próba
Lernen beginnen
attempt
iść po
Lernen beginnen
go after
egzekwowanie wykonanie
Lernen beginnen
enforcement
z góry wyrobiona opinia
Lernen beginnen
preconception
wrażenie
Jakie masz wrażenia po obejrzeniu filmu?
Lernen beginnen
impression
What are your impressions after watching the film?
pojednanie
Lernen beginnen
reconciliation
tam
Lernen beginnen
over there
wpłynąć
Lernen beginnen
affect
affectiv
Lernen beginnen
affectiv
straszny
Lernen beginnen
dreadful
odepchnąć odsuwac
Lernen beginnen
push back
sledztwo
Lernen beginnen
INVESTIGATION
zgodnie z planem
Lernen beginnen
on schedule
zawyżać
Lernen beginnen
overstate
nieposłuszeństwo
Lernen beginnen
disobedience
dotknięte
Lernen beginnen
affected by
istotny
Chciałbym poruszyć kilka istotnych punktów.
Lernen beginnen
essential
I would like to bring up a few essential points.
marnieć
Lernen beginnen
deteriorate
badanie
Badanie zostało przeprowadzone w styczniu.
Lernen beginnen
survey
The survey was carried out in January.
odwet
Lernen beginnen
retaliation
grabiez
Lernen beginnen
looting
korytarz
Lernen beginnen
corridor
tempo
Lernen beginnen
pace
rozpoznać uznać
Lernen beginnen
recognize
wykroczenie
Lernen beginnen
wrongdoing
nękany skandalami
Lernen beginnen
Scandal-plagued
odrodzenie
Lernen beginnen
revival
odrodzenie
Lernen beginnen
revival
gruntowne Zmiany
Lernen beginnen
sweeping changes
spowodowany
Lernen beginnen
caused
wyłom naruszenie
Lernen beginnen
breach
różnić się
Lernen beginnen
differ
lapowka
Lernen beginnen
hush money
uznanie
Mam nadzieję, że po wygłoszeniu tej prezentacji w pracy otrzymasz uznanie, na jakie zasługujesz.
Lernen beginnen
recognition
I hope you get the recognition you deserve after you give this presentation at work.
oltarz
Lernen beginnen
altar
dość (jakiś, np dobry)
Lernen beginnen
rather
szalony
Lernen beginnen
insane
obłąkanie, pomieszanie zmysłów
Lernen beginnen
insanity
spustoszyć spladrowac
Lernen beginnen
ravage
zaprzątać zajety
Lernen beginnen
preoccupy
trudzic sie
Lernen beginnen
toil away
satysfakcja / spełnienie
Lernen beginnen
fulfilment
spełniać
Pewnego dnia spełnię swoje marzenie o zostaniu astronautą.
Lernen beginnen
fulfil
One day I'm going to fulfil my dream of becoming an astronaut.
pochlanianie
Lernen beginnen
absorption
bez wysiłku, latwo
Lernen beginnen
effortless
kiedykolwiek
Lernen beginnen
whenever
własne dobro
Lernen beginnen
own sake
wystawione
Lernen beginnen
exhibited
wyczerpujący
Lernen beginnen
exhausting
przebic się
Lernen beginnen
slog through
przeforsować
Lernen beginnen
push through
zadanie
Lernen beginnen
assignment
trasa
Lernen beginnen
route
ledwo zaledwie
Lernen beginnen
barely
Zdecydowana większość
Lernen beginnen
vast majority
zemleć
Lernen beginnen
grind
jelito / kiszka / wnętrzności / flaki
Lernen beginnen
gut
określić / ustanowic
Lernen beginnen
set out
wykluczać
Lernen beginnen
rule out
wewnętrzny
Lernen beginnen
inner
wewnętrzny krąg
Lernen beginnen
inner circle
szkic
Przygotuj szkic kontraktu.
Lernen beginnen
sketch
Prepare a sketch of the contract.
Wyszedł
Lernen beginnen
Came out
dogadać, pracować nad czymś, ro
Lernen beginnen
work it out
udać się, popracować nad czyms
Lernen beginnen
work out
nie spiesz się
Lernen beginnen
take your time
nagle, znienacka
Lernen beginnen
out of the blue
robota, fucha, wystep
Lernen beginnen
gig
sprzeczność
W twojej pracy badawczej jest wiele sprzeczności, co może być dezorientujące dla twoich czytelników.
Lernen beginnen
contradiction
There are many contradictions in your research paper, which might be confusing for your readers.
ślad
Lernen beginnen
trace
samokrytyczny
Lernen beginnen
self critical
wstrzymany (projekt)
Lernen beginnen
Put on hold
poprzeć
Lernen beginnen
endorse
rozkwitac, rozwijać sie
Lernen beginnen
flourish
najlepsze, co byliśmy w stanie zrobic
Lernen beginnen
the best we were Able to do it
pogawedka, gadka
Lernen beginnen
Small talk
daje mi
Lernen beginnen
gets me
pogawedka
Lernen beginnen
small talk
marna pociecha
Lernen beginnen
little comfort
w toku
Lernen beginnen
underway
dostosować
Lernen beginnen
to adjust
wymyślić, wpaść na pomysł
Lernen beginnen
came up with
odraczać
Lernen beginnen
postpone
obszary odległe
Lernen beginnen
remote areas
oddalony / oddalona
Lernen beginnen
remote
rzekomo
Lernen beginnen
allegedly
twierdzić
Lernen beginnen
allege
założenie
Lernen beginnen
assumption
w ciągu
Będę tam w ciągu pół godziny.
Lernen beginnen
within
I'll be there within half an hour.
strajki
Lernen beginnen
walkouts
strajk (n)
Lernen beginnen
walkout (n)
natknąć sie
Lernen beginnen
came across
łapówka
Lernen beginnen
a bribe
celowo
Nigdy nie lubiłeś mojego kwietnika i sądzę, że celowo przejechałeś po nim kosiarką!
Lernen beginnen
deliberately
You never liked my flower garden and I think you deliberately ran over it with the lawnmower!
jak ty to robisz (ze)
Lernen beginnen
How do you manage
wyraźny/ jednoznaczny
Lernen beginnen
explicit
wyraźnie
Lernen beginnen
explicitly
zadanie
Lernen beginnen
assignment
Miecz obosieczny
Lernen beginnen
a double-edged sword
upokorzenie
Lernen beginnen
humiliation
pogrzeb
Pogrzeb zabitego żołnierza odbędzie się w piątek.
Lernen beginnen
funeral
The funeral of the killed soldier will take place on Friday.
oskarżac
Lernen beginnen
prosecute
ujawnienie
Lernen beginnen
disclosure
trudność
Lernen beginnen
hardship
nadzór
Lernen beginnen
surveillance
osiągnąć sukces
Lernen beginnen
succeed
podczas gdy
Lernen beginnen
whilst
istotny / trafny
Lernen beginnen
relevant
okazać się
Lernen beginnen
turn out
zaległość /sci
Lernen beginnen
backlog /s
cudowny
Lernen beginnen
marvellous
przeprowadzic/ wykonać
Lernen beginnen
carry out
usłyszeć zarzuty
Lernen beginnen
face charges
postawić przed sądem
Lernen beginnen
put on trial
integracja / włączenie
Lernen beginnen
inclusion
przędza
Lernen beginnen
yarn
ubój
Lernen beginnen
culling
prosto (przekaz)/ proste
Lernen beginnen
straight forward
punkt zapalny
Lernen beginnen
flashpoint
zamieszki
Ludzie byli tak niezadowoleni z sytuacji politycznej, że wszczęli zamieszki, krzycząc, wybijając okna i wywołując chaos.
Lernen beginnen
riot
People were so unhappy with the political situation that they started a riot, yelling and smashing windows and causing chaos.
kropla w morzu
Lernen beginnen
drop in the ocean
dziesiątki
Lernen beginnen
dozens
ujawnienie
Lernen beginnen
disclosure
znaczacy, istotny
Lernen beginnen
substantial
rodzimy
Lernen beginnen
indigenous
w domu
Lernen beginnen
indoors
falszerstwo
Lernen beginnen
rig
wskazanie (jasne)
Lernen beginnen
indication (clear)
walczyć / bronić sie
Lernen beginnen
fight back
co teraz nastąpi/co czeka
Lernen beginnen
what is next
uczestnik
Prosimy wszystkich uczestników o pozostanie na miejscach.
Lernen beginnen
participant
All the participants are asked to remain seated.
wspólny /ne
Lernen beginnen
joint
wspolny znajomy
Lernen beginnen
mutual friend
odwołać, uniewaznic
Lernen beginnen
revoke /ed
dowcipniś
Lernen beginnen
prankster
wyklucza. odrzucic
Lernen beginnen
rule out
poza tym
Lernen beginnen
besides
dolaczyc
Lernen beginnen
join
prawdopodobnie, przypuszczalnie
Lernen beginnen
presumably
wykroczenie /naduzycie
Lernen beginnen
misconduct
zwłaszcza, w szczególności
Lernen beginnen
in particular
przypuszczać
Lernen beginnen
presume
odwracać
Lernen beginnen
divert
ojczym
Nasz ojczym był wspaniałym facetem. Traktował nas jak swoje własne dzieci.
Lernen beginnen
stepfather
Our stepfather was a great guy. He treated us like his own children.
zająć się / sprostac/ zrobić coś z czyms
Lernen beginnen
tackle
niewielki, drobny
Lernen beginnen
minor
namawiać
Lernen beginnen
persuade
zerwać
Wydaje mi się, że Tommy i Carly niedługo zerwą ze sobą. Ostatnio tyle się kłócą.
Lernen beginnen
break up
I think Tommy and Carly are going to break up soon. They've been arguing so much.
dotrzeć /przetrwać / przedostać sie/
Lernen beginnen
get through
odlozyc
Lernen beginnen
Put off
czoło
Lernen beginnen
forehead
wtrącanie sie
Lernen beginnen
meddling
zmowa
Lernen beginnen
collusion
zmartwychwstanie
Lernen beginnen
resurrection
odzyskać
Obiecuję, że odzyskam twój skradziony naszyjnik.
Lernen beginnen
retrieve
I promise I will retrieve your stolen necklace.
zadowolić wszystkich
Lernen beginnen
please everyone
prawdopodobnie
Lernen beginnen
likely
porządny, uczciwy
Lernen beginnen
decent
namawiać
Lernen beginnen
persuade
rozpocząć
Najtrudniej jest rozpocząć pisanie pracy, później jest łatwiej.
Lernen beginnen
get started
The most difficult part about writing a dissertation is getting started, then it gets easier.
trwać / utrzymywać sie
Lernen beginnen
persist
trwały /uporczywe /wytrwaly
Lernen beginnen
persistent
zachorowac
Lernen beginnen
Fall sick
do czasu / w oczekiwaniu
Lernen beginnen
pending
próżność
Lernen beginnen
vanity
stąd/ zatem
Lernen beginnen
hence
szorstki
Dlaczego zachowujesz się tak szorstko?
Lernen beginnen
rough
Why are you being so rough?
to nie ja, to oni
Lernen beginnen
it is not me it is them
rzekomo
Lernen beginnen
allegedly
Przejęcie
Lernen beginnen
takeover
stronniczość / stronniczy
Lernen beginnen
bias /ed
interesariuszy
Lernen beginnen
stakeholder
opactwo
Lernen beginnen
abbey
podołać, sprostać czemuś
Lernen beginnen
cope, cope with something
obciążenie
Lernen beginnen
burden
warunek
Możesz wyjść pod kilkoma warunkami.
Lernen beginnen
condition
You can go out under certain conditions.
uderzył
Lernen beginnen
struck
prog
Lernen beginnen
door step
niepokój /zamieszki
Lernen beginnen
unrest
napaść / napad
Lernen beginnen
assault
odzyskać
Lernen beginnen
take back
odwołać
Lernen beginnen
revoke
wezwał
Lernen beginnen
urged
potrzeba
Lernen beginnen
urge
nieistotny
Lernen beginnen
irrelevant
rozbieżności
Lernen beginnen
discrepancies
rozbieżność
Istniała rozbieżność między liczbą sprzedanych produktów, a ilością pieniędzy w kasie.
Lernen beginnen
discrepancy
There was a discrepancy between the number of products sold and the amount of money in the till.
zastraszyć / onieśmielać
Lernen beginnen
intimidate
garstka
Lernen beginnen
handful
poprzec / zatwierdzic
Lernen beginnen
endorse
rzemiosło / rekodzielo
Lernen beginnen
handcraft
ławka
Lernen beginnen
bench
zamieć
Lernen beginnen
blizzard
gwałtowna reakcja
Lernen beginnen
backlash
także
Lernen beginnen
as well
szczery / otwarty
Lernen beginnen
outspoken
wykonanie
Lernen beginnen
execution
ład korporacyjny
Lernen beginnen
corporate governance
poglebic
Lernen beginnen
deepen
poszerzać
Lista została poszerzona o nowych członków.
Lernen beginnen
to extend
The list has been extended to include new members.
rozkładać coś /rozwijać się
Lernen beginnen
unfold
rozwijać się (sytuacja)
Lernen beginnen
unfold
rozwinal sie/ ujawnić się (miał miejs e, rozegrał się)
Lernen beginnen
unfolded
wstecz/ za siebie / w tyl
Lernen beginnen
backward
zawierać/ powstrzymywac, ograniczac
Lernen beginnen
contain
pucz / przewrot
Lernen beginnen
coup
pustynnienie
Długie okresy suszy sprawiły, że cały obszar środkowej Afryki uległ procesowi pustynnienia.
Lernen beginnen
desertification
Long periods of drought have brought about the desertification of whole areas of central Africa.
powstrzymywać sie
Lernen beginnen
refrain
drobny
Lernen beginnen
tiny
zdolny (do)
Lernen beginnen
capable
napedzany przez
Lernen beginnen
fuelled
podzial
Lernen beginnen
division
zapewniony/ upewniony
Lernen beginnen
reassured
w ciągu
Będę tam w ciągu pół godziny.
Lernen beginnen
within
I'll be there within half an hour.
nadmiar mocy produkcyjnych
Lernen beginnen
overcapacity
współczesny
Powiedział, że od współczesnej muzyki pop bolą go uszy.
Lernen beginnen
contemporary
He said that contemporary pop music made his ears hurt.
pojąć/ zrozumiec
Lernen beginnen
comprehending
rzekomo
Lernen beginnen
allegedly
los
Lernen beginnen
fate
początkowo
Początkowo Greg planował biegać cztery razy w tygodniu, ale teraz robi to tylko dwa razy.
Lernen beginnen
initially
Greg initially planned to run four times a week, but now he's only doing it twice a week.
kupa/gowno
Lernen beginnen
heap / shit
posprzątać bałagan
Lernen beginnen
clean up the mess
tarcza
Lernen beginnen
shield
odnieść sukces
Lernen beginnen
win out
ostatecznie / w końcu
Lernen beginnen
eventually
współczujący
Lernen beginnen
sympathetic
trochę
Lernen beginnen
slightly
orać pole
Lernen beginnen
plow the field
mieszkania / warunki mieszkaniowe
Lernen beginnen
housing
domniemany/ rzekomy
Lernen beginnen
alleged
rzekomo
Lernen beginnen
allegedly
dokładny /konkretny (dokładne miejsce)
Lernen beginnen
exact
ubiór / strój
Lernen beginnen
outfit
co przyniesie przyszłość
Lernen beginnen
what the future holds

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.