Neuroscience - Progress and Potential (Part 1)

 0    51 Datenblatt    sylwekf2
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
cognitive
The best treatment for phobia is a psychological treatment called cognitive behavioural therapy.
Lernen beginnen
poznawczy, kognitywny
Najlepszym sposobem leczenia fobii jest leczenie psychologiczne zwane terapią poznawczo-behawioralną.
intersection
Laying at the intersection of diverse discipline
Lernen beginnen
skrzyżowanie, część wspólna
Leży na przecięciu różnorodnych dyscyplin
shed light
work in this area shed promises to shed light on classic developmental questions
Lernen beginnen
rzucić światło
praca w tej dziedzinie rzuciła światło na klasyczne pytania rozwojowe
interrelations
Lernen beginnen
współzależności, zależność wzajemna
sustain
Lernen beginnen
podtrzymywać, utrzymać
draw upon
Lernen beginnen
czerpać z (np. z innych dziedzin)
cellular
Lernen beginnen
komórkowy (ciało)
underlie
Lernen beginnen
być podstawą
postnatal
Lernen beginnen
poporodowy
axonal guidence
Lernen beginnen
prowadzenie aksonalne
inhibit
What are the factors that might inhibit the growth?
Lernen beginnen
hamować
Jakie czynniki mogą zahamować wzrost?
perturb
Lernen beginnen
zaburzyć
enhanced
Lernen beginnen
wzmocnione, ulepszenie
investigotes
Lernen beginnen
dochodzić, badać, dociekać
pertain to
It pertains to the decisions we make.
Lernen beginnen
odnoszą się do
To odnosi się do decyzji, które podejmujemy.
emphasis
He put emphasis on the word 'quickly'.
Lernen beginnen
nacisk
Położył nacisk na słowo "szybko".
caretaker
Lernen beginnen
dozorca
very across individual
Lernen beginnen
bardzo indywidualnie / osobiście
lifespan
Lernen beginnen
Żywotność, długość życia
ingested
Lernen beginnen
połknięty
impair
Lernen beginnen
osłabiać, uszkodzić
neonatal
Lernen beginnen
noworodek
perturbation
Lernen beginnen
zamęt, zakłucenie
to what extent
For example, to what extent is adult cognition...
Lernen beginnen
w jakim stopniu?
Na przykład, w jakim stopniu poznanie dorosłych...
due to
Due to the blizzard, the schools are closed.
Lernen beginnen
spowodowany
Szkoły są zamknięte z powodu zamieci.
whether
I don't know whether I should go there or not.
Lernen beginnen
czy
Nie wiem, czy mam tam iść, czy nie.
notably
Notably changes in the strength and number of neuronal connections
Lernen beginnen
szczególnie, zwłaszcza
Zwłaszcza zmiany w sile i liczbie połączeń neuronowych
undergo
During early development, the neutral connections in the brain undergo dramatic organisation.
Lernen beginnen
podlegać, ulegać
Podczas wczesnego rozwoju, neutralne (luźne) połączenia w mózgu ulegają dramatycznej organizacji.
intertwined
a net made of cotton intertwined with other natural fibers
Lernen beginnen
splecione, przeplatają się
siatka z bawełny spleciona z innymi naturalnymi włóknami
excitability
Lernen beginnen
pobudliwość
computational models
Lernen beginnen
modele obliczeniowe
haightened
Lernen beginnen
podwyższone (np. reagowanie na stres)
prefrontal cortex
Lernen beginnen
kora przedczołowa
nurture
Lernen beginnen
wychowanie
muturation
Lernen beginnen
mutacja
intake
Daily intake of calories for an adult should be about 2000.
Lernen beginnen
dawka, spożycie
Dzienna dawka kalorii dla dorosłego to około 2000.
antypical
Lernen beginnen
nietypowy
diffuse
Cortical activity become less diffuse and increased over time.
Lernen beginnen
rozproszonych
Aktywność korowa staje się mniej rozproszona i zwiększa się z czasem.
focal activity
Lernen beginnen
aktywność ogniskowa
adolescence
Lernen beginnen
wiek dojrzewania, młodzież
motor areas
Lernen beginnen
obszary motoryczne
engages
Lernen beginnen
zazębia
play key role
This thing is important, it play key role
Lernen beginnen
odgrywają kluczową rolę
Ta rzecz jest ważna, odgrywa kluczową rolę.
notions
Developmental studies have challenged some accepted notions about neural organisations and learning
Lernen beginnen
pojęcia
Badania rozwojowe podważyły niektóre przyjęte koncepcje dotyczące organizacji neuronalnych i uczenia się
challenged
Developmental studies have challenged some accepted notions about neural organisations and learning
Lernen beginnen
kwestionowane, podważanie
Badania rozwojowe podważyły niektóre przyjęte koncepcje dotyczące organizacji neuronalnych i uczenia się
facilitate
less developed working memory abilities might facilitate language learning
Lernen beginnen
ułatwiać
mniej rozwinięte zdolności pamięci roboczej mogą ułatwiać naukę języka
arise
If any problems arise, just call Steve.
Lernen beginnen
powstać
Gdyby pojawiły się jakieś problemy, po prostu zadzwoń do Steve'a.
learns
Lernen beginnen
uczy
entrenched
This is entrenched, so it is difficult to change it.
Lernen beginnen
zakorzenione, umocniony
To jest zakorzenione, więc trudno to zmienić.
stimuli
Lernen beginnen
bodźce
counterproductive
My attempt to apologize to my wife was counterproductive: I bought her new earrings and she called me a materialist.
Lernen beginnen
odwrotny (przeciwny do zamierzonego)
Moja próba przeproszenia żony miała efekt odwrotny do zamierzonego: kupiłem jej nowe kolczyki, a ona nazwała mnie materialistą.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.