Nowe slowka po kursie Ang. 09.02.2019

 0    463 Datenblatt    rooneyasd
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
chrupki
Lernen beginnen
crunchy
masywny
Lernen beginnen
chunky
żałuje
Lernen beginnen
regrets
mądry, bystry, sprytny
Lernen beginnen
wise
pod wrażeniem (czegoś)
Lernen beginnen
impressed
tarasy
Lernen beginnen
terraces
roślina, instalacja, sadzić, zakładać,
Lernen beginnen
plant
pole
Przed sobą widzieli tylko pola dojrzewającej pszenicy.
Lernen beginnen
field
All they could see ahead of them were fields of ripening wheat.
zarządzanie
Lernen beginnen
manage
świątynia
Lernen beginnen
temple
imponujący
To imponujące.
Lernen beginnen
impressive
That's impressive.
wędrówka
Lernen beginnen
trek
najważniejsze
Lernen beginnen
highlights
społeczność
Nasza firma powinna coś zrobić dla lokalnej społeczności.
Lernen beginnen
community
Our company should do something for the local community.
niezłe doświadczenie
Lernen beginnen
quite an experience
przysługa
Lernen beginnen
favor
To działa
Lernen beginnen
That works
kilka
Spotkałem kilku przyjaciół.
Lernen beginnen
a couple of
I met a few friends.
Sprawdź to
Lernen beginnen
check it out
Dowiedzmy Się
Lernen beginnen
Let's find out
oprócz tego
Lernen beginnen
apart from that
To się liczy?
Lernen beginnen
Does that count?
Ani trochę.
Lernen beginnen
Not at all.
niestety
Lernen beginnen
sadly
żuj to
Lernen beginnen
chew it
kwadraty
Lernen beginnen
squares
smak, aromat, przyprawiać potrawę,
Lernen beginnen
flavor
kij, wbić, wetknąć,
Lernen beginnen
stick
zanurzyć warzywa
Lernen beginnen
to dip vegetable
przyprawa
Tymianek jest moją ulubioną przyprawą.
Lernen beginnen
seasoning
Thyme is my favourite spice.
oprócz
Nie chcę niczego oprócz jabłek.
Lernen beginnen
besides
I don't want anything besides apples.
mimo że
Lernen beginnen
although
przyjdź na obiad
Lernen beginnen
come over for dinner
trochę jak
Lernen beginnen
kind of like
pluć na
Lernen beginnen
spitting at
paski
Lernen beginnen
stripes
gigantyczne pazury
Lernen beginnen
giant claws
podnieść
Czy możesz podnieść swoje zabawki z podłogi?
Lernen beginnen
raise
Could you pick up your toys from the floor?
krzyczeć na
Lernen beginnen
yell at
wpaść w kłopoty
Lernen beginnen
got in trouble
społeczny.
Lernen beginnen
social.
kuchenka
Potrzebujemy nowej kuchenki. Stara popsuła się już na dobre.
Lernen beginnen
stove
We need a new stove. The old one has broken down for good.
przyzwoity
Lernen beginnen
decent
gorące źródło
Lernen beginnen
hot spring
krzaki
Lernen beginnen
bushes
co ciekawe
Lernen beginnen
interestingly
pozwolić zezwolenie
Lernen beginnen
permit
skarzyć się na, wnieść skargę, uskarżać się
Lernen beginnen
complains
dość daleko od siebie
Lernen beginnen
pretty far apart
zasadniczo, gruntownie, podstawowo, fundamentalnie
Lernen beginnen
Basically
cel
Lernen beginnen
aiming
zangażować się w coś
Lernen beginnen
to get involved
rywalizować
Lernen beginnen
compete
uczestinczyć
Lernen beginnen
participate
podgrzej to
Lernen beginnen
heat it up
Jeśli to się stanie
Lernen beginnen
if that happens
różnorodność / zróżnicowanie
Lernen beginnen
variety
przepiękny
Lernen beginnen
gorgeous
prawdopodobnie
Lernen beginnen
likely
przeciwko
Lernen beginnen
against
Tak ogólnie
Lernen beginnen
overall
Wybrzeże
Lernen beginnen
Coast
minęło trochę czasu odkąd
Lernen beginnen
it's been a while since
dasz znać
Lernen beginnen
you let you know
nawet, jesli
Lernen beginnen
even thought
wspólny
Lernen beginnen
common
kilka
Lernen beginnen
several
pojąć zrozumieć
Lernen beginnen
comprehend
walka borykać się
Lernen beginnen
struggle
polepszyć
Lernen beginnen
improve
pewni - zaufanie
Lernen beginnen
confident
przedłużony rozszerzony
Lernen beginnen
extended
tani niedrogi
Lernen beginnen
inexpensive
jednoznacznie, wyjątkowy
Lernen beginnen
uniquely
zaprojektowany
Lernen beginnen
designed
nastroje
Lernen beginnen
moods
Dźwięki
Lernen beginnen
tones
to oznacza
Lernen beginnen
it marks
następujący, po
Lernen beginnen
following
uczęszczać
Lernen beginnen
attend
nie wiele się zmienia
Lernen beginnen
not a whole lot changes
harmonogram
Lernen beginnen
schedule
angażować
Lernen beginnen
engage
spokrewniony, związany
Lernen beginnen
related
pozostawać
Lernen beginnen
to remain, to stay
pozytywnie
Lernen beginnen
favorably
w kierunku
Lernen beginnen
towards
upewniać się
Lernen beginnen
make sure
wydostać się z
Lernen beginnen
get out of
złożony np serwetkę
Lernen beginnen
laid
ostrza (n)
Lernen beginnen
blade (n)
po napełnieniu
Lernen beginnen
after filling
mnóstwo czegoś dużo
Lernen beginnen
plenty
ostatnio / niedawno
Lernen beginnen
recently
czas trwania
Lernen beginnen
duration
właściwy
Lernen beginnen
appropriate
łagodny
Lernen beginnen
mild
płyny
Lernen beginnen
fluids
często
Lernen beginnen
frequently
tęcza
Lernen beginnen
rainbow
Brzegi rzeki
Lernen beginnen
shores
wprowadzać
Lernen beginnen
introduce
Lernen beginnen
until
nurkowanie
Lernen beginnen
snorkeling
żółw
Lernen beginnen
turtle
wieloryby
Lernen beginnen
whales
ledwo zaledwie
Lernen beginnen
barely
dążyć do
Lernen beginnen
aim for
uciekających
Lernen beginnen
fleeing /fling
zakup
Lernen beginnen
purchase
wymagać czegoś
Lernen beginnen
require
ustanowienie
Lernen beginnen
establishment
powszechnie
Lernen beginnen
commonly
włącznie z (w tym)
Lernen beginnen
including (including)
w zależności od
Lernen beginnen
depending on the
odpowiednio, jak należy
Lernen beginnen
Accordingly, it should be
Opłaty
Lernen beginnen
charges
odbijać się
Lernen beginnen
bounce
podanie, przełęcz, przejście czasownik przechodzić, przejechać, przebrzmieć
Lernen beginnen
pass
I poza tym
Lernen beginnen
And other than that
ostatnio, niedawno, świeżo
Lernen beginnen
recently
inne niż to
Lernen beginnen
Other than that
cele
Lernen beginnen
purposes
Jeśli jest
Lernen beginnen
if there is
umiejętności, zdolność, możność, dar
Lernen beginnen
abilities
skupiony, skupiać, ogniskować,
Lernen beginnen
focused
zarówno, bądź, też, i do tego, obaj, którykolwiek, każdy
Lernen beginnen
either
zdradliwy, chytry, zawiły
Lernen beginnen
tricky
porównać, równać, przyrównać
Lernen beginnen
compare
staram się
Lernen beginnen
I make an effort
czysto, wyłącznie, jedynie
Lernen beginnen
purely
dotrzeć, dostać, docierać
Lernen beginnen
reaching
cegła, kostka,
Lernen beginnen
brick, cube,
pochwalny, mający zrozumienie, doceniający przysługę
Lernen beginnen
appreciative
marnotrawstwo
Lernen beginnen
waste
dobroć, wartość odżywcza
Lernen beginnen
goodness
z tęsknotą za domem
Lernen beginnen
with homesickness
szczególny, określony, poszczególny
Lernen beginnen
particular
spędzać czas z nimi
Lernen beginnen
hanging out with them
przygoda
Naprawdę ją lubię, ale ona powiedziała mi, że to była tylko przygoda.
Lernen beginnen
adventure
I really like her but she told me it was just a fling.
W pewnym sensie
Lernen beginnen
So in a way,
mieć do czynienia
Lernen beginnen
have to deal
rozpraszać się, odwracać się od czyności
Lernen beginnen
distract yourself
oczywiście
Lernen beginnen
Obviously
rzadki, niezwykły, szlachetny
Lernen beginnen
rare
wypełniać, napełniać, zapełniać, pełność, porcja, zasypka
Lernen beginnen
fill
szczególny, określony, poszczególny
Lernen beginnen
particular
marki
Lernen beginnen
brands
również, podobnie, także
Lernen beginnen
Likewise
obierać, łuszczyć się, skórka, łupa,
Lernen beginnen
peel
sprostać, radzić sobie, kapa, osłona,
Lernen beginnen
cope
zjednoczyć, połączyć, jednoczyć
Lernen beginnen
unite
szczepionki
Lernen beginnen
vaccines
my sami
Lernen beginnen
ourselves
skłonny, chętny, gotowy
Lernen beginnen
willing
Jak co?
Lernen beginnen
Like what?
przychodzi do głowy
Lernen beginnen
comes to mind
określić termin, określenie, semestr
Lernen beginnen
terms
pozbyć się
Będziemy musieli pozbyć się tego problemu w ten czy inny sposób.
Lernen beginnen
rid
We will have to rid ourselves of this problem, one way or another.
dowiedziałem się
Lernen beginnen
found out
odsłonić, ujawniać, ukazać
Lernen beginnen
revealed
dowód, dane, świadectwo, świadczyć, udowadniać, wskazać
Lernen beginnen
evidence
sprowadzam ich z powrotem
Lernen beginnen
bringing them back
procent
Lernen beginnen
percent
dopuszczać, dać, dozwolić
Lernen beginnen
allow
ochoczo, skwapliwie
Lernen beginnen
gladly
chcieć, być, wola, energia,
Lernen beginnen
will
najgorzy
Lernen beginnen
worst
soczysty
Lernen beginnen
juicy
pozbyć się
Będziemy musieli pozbyć się tego problemu w ten czy inny sposób.
Lernen beginnen
get rid
We will have to rid ourselves of this problem, one way or another.
okrutny, srogi, bezlitosny
Lernen beginnen
Cruel
gorzki, ostry, przykry
Lernen beginnen
bitter
obowiązkowy, zleceniobiorca
Lernen beginnen
mandatory.
wspólny, powszechny, pospolity
Lernen beginnen
common
zioła
Lernen beginnen
herbs
uczta
Lernen beginnen
feast
cośkolwiek do jedzenia
Lernen beginnen
potluck
reklamy
Lernen beginnen
commercials
natomiast
Lernen beginnen
while / whereas
rzut karny
Lernen beginnen
penalty
przyczynić się, wnieść wkład, współpracować
Lernen beginnen
contribute
zapewniać
Zapewniam Pana, że otrzyma Pan zwrot pieniędzy do piątku.
Lernen beginnen
provide
I can assure you that you will receive a refund by Friday.
gapił się
Lernen beginnen
stared
nie możesz się tego doczekać
Lernen beginnen
are you looking forward to that?
przepraszać
Przepraszamy za pomyłkę w zamówieniu.
Lernen beginnen
apologise
We apologize for the mix-up with the order.
zbierać, skupiać się, wiązka, grono,
Lernen beginnen
bunch
wdzięczny, pełny wdzięku, przyjemny
Lernen beginnen
grateful
dać, nasunąć, pozwolić sobie na coś
Lernen beginnen
afford
gaża (wypłata)
Lernen beginnen
wage
pralnia, pranie, bielizna do prania
Lernen beginnen
laundry
jest na pierwszym miejscu.
Lernen beginnen
comes first
dorównać, sprostać, równy, jednakowy,
Lernen beginnen
equal
uczestniczyć, brać udział,
Lernen beginnen
participate
związać, ciągnąć, powstrzymać
Lernen beginnen
roping
szkodzić, zranić,
Lernen beginnen
injure
nośny, leżeć
Lernen beginnen
laying
Musisz dostać
Lernen beginnen
You got to get
konkurent, współzawodnik, rywal
Lernen beginnen
competitor
o miękkim sercu
Lernen beginnen
softhearted
gonić, ścigać, pościg, pogoń,
Lernen beginnen
chase
wskazuje
Lernen beginnen
point out
gra aktorska
Lernen beginnen
acting
odmawiać, odrzucać, odpadki, śmieci,
Lernen beginnen
refuse
dowiedziałem się
Lernen beginnen
found out
światło słoneczne
Lernen beginnen
sunshine
w kierunku / w stronę / do
Lernen beginnen
toward
utwory, śledzić, tropić, tor, ślad,
Lernen beginnen
tracks
zastanawiać się, cud, zdumienie,
Zastanawiam się czy moglibyśmy go znowu zatrudnić.
Lernen beginnen
wonder
I'm wondering if we could hire him back.
zwariować, oszaleć
Lernen beginnen
go crazy
znokautowany.
Lernen beginnen
knocked out
obracanie i skręcanie
Lernen beginnen
turning and twisting
lina, sznur
Lernen beginnen
rope
kruchy delikatny
Lernen beginnen
fragile
raczej, chętniej
Lernen beginnen
preferably
otaczać
Policja natychmiast otoczyła budynek.
Lernen beginnen
surrounde
The police immediately surrounded the building.
udogodnienia, ułatwienia
Lernen beginnen
facilities
różny, różnorodny, rozmaity
Lernen beginnen
various
czy to jest
Lernen beginnen
whether it's
nieskończoność, bezkres, bezgraniczność
Lernen beginnen
infinity
uprzejmość, urok, łaskawość
Lernen beginnen
amenity
nie gotowy na
Lernen beginnen
not up for
apel, apelacja, wezwanie
Lernen beginnen
appeal
przemów do mnie
Lernen beginnen
appeal to me
zawiesić przerywać (kogoś w obowiązkach)
Lernen beginnen
suspend
dosłownie
Lernen beginnen
literally
przebrnąć, brnąć, przedrzeć się
Lernen beginnen
wade
niewiarygodny, nieprawdopodobny, niestworzony
Lernen beginnen
unbelievable
poradnictwo, kierownictwo,
Lernen beginnen
guidance
denerwujący, przykry, irytujący
Lernen beginnen
annoying
niewygodny, niedogodny, uciążliwy
Lernen beginnen
inconvenient
chwila
Za chwilę z tobą porozmawiam.
Lernen beginnen
awhile
I'll talk to you in a while.
różnorodny, rozmaity, niejednakowy
Lernen beginnen
diverse
turniej, zawody
Lernen beginnen
tournaments
pracownik nieetatowy
Lernen beginnen
freelance
szeroki, rozległy, obszerny
Lernen beginnen
broad
mieszany
Lernen beginnen
blended
świadomy, przytomny, trzeźwy
Lernen beginnen
conscious
naprzód
Czekam z niecierpliwością na imprezę!
Lernen beginnen
forth
I'm looking forward to the party!
poślizg
Lernen beginnen
slip
gość, wywoływacz, rozmówca
Lernen beginnen
caller
przytykać, trzepać, szarpać
Lernen beginnen
flip
spiker, konferansjer,
Lernen beginnen
announcers
Nie zdając sobie sprawy
Lernen beginnen
Without realising
dziecinny, dziecięcy, infantylny
Lernen beginnen
childish
nastawiony,
Lernen beginnen
geared
żenujący, kłopotliwy, wstydliwy
Lernen beginnen
embarrassing
utknąłem w tym, trzymać się tego (pasji)
Lernen beginnen
stuck to it
wszechstronny, uniwersalny
Lernen beginnen
versatile
ludowy, lud
Lernen beginnen
folk
obcy, zagraniczny
Lernen beginnen
alien, foreign
obchodzić się, manipulować, uchwyt, rękojeść,
Lernen beginnen
handle
schronić, schronisko, schronienie,
Lernen beginnen
shelter
opuszczony, porzucony, zaniechany
Lernen beginnen
abandoned
zwyczaje, nawyk
Lernen beginnen
habit
kłaniać, uchylać,łuk, smyczek,
Lernen beginnen
bow
strzałka, strzała, grot
Lernen beginnen
arrow
kajak / płynąć kajakiem
Lernen beginnen
kayak / canoeing
wędrówki
Lernen beginnen
hiking
pocierać
Lernen beginnen
rub
ognisko
Lernen beginnen
campfire
skecz, parodia
Lernen beginnen
skit
rzeźbić, wyrzeźbić, pokrajać
Lernen beginnen
carve
szalony, wściekły, obłąkany
Lernen beginnen
mad
zdenerwowany, zaniepokojony,
Lernen beginnen
upset
obrzydliwy, brutto, całkowity
Lernen beginnen
gross
powalony
Lernen beginnen
struck
pomyje, kałuża, lura
Lernen beginnen
slop
sos, łatwy zysk,
Lernen beginnen
gravy
domniemany, rzekomy, przypuszczalny
Lernen beginnen
supposed
ciągnąć, wlec,
Lernen beginnen
dragged
topór, siekiera, cięcia budżetowe
Lernen beginnen
ax
zwykły, zwyczajny,
Lernen beginnen
ordinary
graty, poruszać się
Lernen beginnen
lumber
osadnik, kolonista
Lernen beginnen
settler
uścisk, objęcie,
Lernen beginnen
embrace
wyluzowany
Sarah to bardzo wyluzowana osoba. Niczym się nie martwi, nie gniewa się ani nie jest nerwowa.
Lernen beginnen
laid-back
Sarah is a very laid-back person. She doesn't worry about anything, and doesn't get upset or uptight.
zapasowe klucze
Lernen beginnen
spare keys
znaczący, ważny,
Lernen beginnen
significant
początkowo, wstępnie,
Lernen beginnen
Initially
odwzajemniać
Lernen beginnen
reciprocate
ziewać
Lernen beginnen
yawn
uścisk, objąć,
Lernen beginnen
embraces
przytulić kogoś
Smutno mi dziś, chodź i mnie przytul.
Lernen beginnen
hug
I feel sad today, come and give me a hug.
pretekst, usprawiedliwienie,
Lernen beginnen
excuse
stale, ciągle, wciąż
Lernen beginnen
constantly
roztargniony, rozproszony, oszalały
Lernen beginnen
distracted
przekupić
Lernen beginnen
bribe
pisk, piszczeć
Lernen beginnen
squeal
krzyczeć, krzyk
Lernen beginnen
scream
niewinny, nieszkodliwy,
Lernen beginnen
innocent
dać się zwieść
Lernen beginnen
get told off
psota, łobuzerka,
Lernen beginnen
mischief
wzmianka, wspominać
Lernen beginnen
mention
zmysł, wyczuć
Lernen beginnen
sense
przyznać, uznać, wyznać
Lernen beginnen
admit
nałogowiec
Lernen beginnen
addict
oszałamiający, ogłuszający, fantastyczny
Lernen beginnen
stunning
lodowiec
Grupa wybrała się na wspinaczkę na lodowiec w Nowej Zelandii.
Lernen beginnen
glacier
The group went hiking on a glacier in New Zealand.
długość życia
Lernen beginnen
longevity
rozchlapać, pluśnięcie
Lernen beginnen
splash
płyn, płynny, ciekły,
Lernen beginnen
fluid
sfermentowany
Lernen beginnen
fermented
oczekiwanie, nadzieja
Lernen beginnen
expectancy
sięgać, przekraczać, rozpiętość, okres
Lernen beginnen
span
korzystny, dobroczynny, zbawienny
Lernen beginnen
beneficial
rozważać, rozpatrywać, pomyśleć
Lernen beginnen
consider
zniechęcać
Twój opis zniechęcił mnie do tego kursu.
Lernen beginnen
discourag
Your description has put me off that course.
zmierzać, pielęgnować, paść
Lernen beginnen
tend
wpływ, uderzenie,
Lernen beginnen
impact
angażować, dotyczyć,
Lernen beginnen
involve
wymawiać, ogłosić, orzec
Lernen beginnen
pronounce
rozbić, uderzenie
Lernen beginnen
smash
wzmianka, wspominać
Lernen beginnen
mention
wąski, ograniczać, zwężać
Lernen beginnen
narrow
rozerwać, rozdarcie
Lernen beginnen
rip
plotka, pogłoska,
Lernen beginnen
rumor
rozpowszechnienie, rozprzestrzeniać się,
Lernen beginnen
spread
zmiażdżyć, zgniecenie
Lernen beginnen
crush
daj spokój!, zbliżać się, nadchodzić,
Lernen beginnen
come on!
Zakładam (czasownik)
Lernen beginnen
Assum
od niechcenia/niechętnie / swobodnie
Lernen beginnen
casually
tranzyt, przejazd, przejść
Lernen beginnen
transit
za granicą
Lernen beginnen
overseas
zanurzenie, immersja, zagłębienie
Lernen beginnen
immersion
radość
Lernen beginnen
exhilarat
wzmianka, wspominać
Lernen beginnen
mention
wiara, wyznanie, wierność
Lernen beginnen
faith
odnosić się, odnieść, powiązać
Lernen beginnen
relate
duch, dusza, spirytus
Lernen beginnen
spirit
skorupa, strup, zeskorupieć, skorupieć,
Lernen beginnen
crust
stopić, topić,
Lernen beginnen
melt
zareagować, odpowiadać,
Lernen beginnen
respond
przeciwny, odwrotny, przeciwnie
Lernen beginnen
contrary
odpowiednik, równowartość, ekwiwalent
Lernen beginnen
equivalent
skłonić, usposabiać, wychylać
Lernen beginnen
incline
krzykliwy, jaskrawy
Lernen beginnen
garish
zwiększać, wzmacniać, uwydatniać
Lernen beginnen
enhancing
cechy
Lernen beginnen
features
pozwolenie, zezwolenie, dozwolenie
Lernen beginnen
permission
kosz
Mój wujek dostał kontuzji, grając w kosza.
Lernen beginnen
the bin
My uncle injured himself playing hoops.
chwycić, porwać, porwanie
Lernen beginnen
grab
kuszący
Ciasto było blisko i wyglądało kusząco, ale biedny pies nie mógł go dosięgnąć.
Lernen beginnen
tantaliz
The cake was close and looked tantalising, but the poor dog couldn't quite reach it.
zabroniony, zakazany, niedozwolony
Lernen beginnen
forbidden
dziedziczyć, odziedziczyć
Lernen beginnen
inherit
głupi, niemądry,
Lernen beginnen
silly
zareagować, odpowiadać, odezwać się
Lernen beginnen
respond
doceniać, zdać sobie sprawę, szacować
Lernen beginnen
appreciate
nieobliczalny, niemożliwy do przewidzenia, nieodpowiedzialny
Lernen beginnen
Unpredictable
koszmar, zmora,
Lernen beginnen
nightmare
zareagować, odpowiadać, odezwać się
Lernen beginnen
respond
niezależność, niepodległość
Lernen beginnen
Independence
zachowanie, postępowanie,
Lernen beginnen
behavior
postawa, stosunek, nastawienie
Lernen beginnen
attitude
odcedzić, wysilać, filtrować
Lernen beginnen
strain
chłód, dreszcz, chłodzić
Lernen beginnen
chill
odziedziczyć
Lernen beginnen
inherite
pokryty, obłożony, otaczony
Lernen beginnen
coated
przesiać, odsiać, przebierać
Lernen beginnen
sift
zanurzać
Lernen beginnen
immerse
spotkanie
Lernen beginnen
encounter
omawiać
Lernen beginnen
discuss
ćpun
Trzymaj się z daleka od ćpunów na ulicy.
Lernen beginnen
junkie
Stay away from the crackheads on the street.
śmiesznie, absurdalnie, niepoważny
Lernen beginnen
ridiculously
martwy punkt
Lernen beginnen
blind spot
niespokojny, zaniepokojony, zażenowany
Lernen beginnen
uneasy
wybryk, kaprys, dziwadło
Lernen beginnen
freak
łatwo, z łatwością, chętnie
Lernen beginnen
readily
uzależniony od
Jestem uzależniona od czekolady.
Lernen beginnen
addicted to
I am addicted to chocolate.
rzucać, rozsiewać, rzut
Lernen beginnen
fling
dość, sprawiedliwie, całkiem
Lernen beginnen
fairly
były, dawny, poprzedni
Lernen beginnen
former
pobłażać, rozkaprysić, grymasić
Lernen beginnen
indulge
Nigdy więcej, nigdy już
Lernen beginnen
Not any more
oswojony, monotonny, oswajać,
Lernen beginnen
tame
dziki, zdziczały, burzliwy
Lernen beginnen
wild
cecha, rys, znamię
Lernen beginnen
trait
wahać się, kręcić się, wznosić się
Lernen beginnen
hover
szalony, obłąkany, nienormalny
Lernen beginnen
insane
doświadczenie, ciężka próba, przejście
Lernen beginnen
ordeal
przewyższać, przekraczać, przerastać
Lernen beginnen
surpassed
istota, stworzenie, stwór
Lernen beginnen
creatures
pochodzić, zapoczątkować, dać początek czemuś
Lernen beginnen
originate
zmęczony, utrudzić, pomęczyć
Lernen beginnen
fatigued
walczyć, zmagać się, walka
Lernen beginnen
struggle
przepowiadać, prorokować, wywróżyć
Lernen beginnen
predicted
zastraszyć, onieśmielać, nastraszyć
Lernen beginnen
intimidated
wygląd, pojawienie się, występowanie
Lernen beginnen
appearance
W rzeczy samej
Lernen beginnen
Indeed
prowadzić do
Lernen beginnen
lead to
bzdury
Lernen beginnen
crap
wybierać, wybór,
Lernen beginnen
pick
mądrze
Lernen beginnen
wisely
sterować, kierować, prowadzić
Lernen beginnen
steer
rzeźbić, wyrzeźbić (ciosać, ryć)
Lernen beginnen
sculpt
oburzać się, rozgniewać się, czuć się czymś urażonym
Lernen beginnen
resent
rozerwać, pruć, rozłupać
Lernen beginnen
ripped
przyczepić, przyprawiać, podstemplować
Lernen beginnen
pinned
pudrować, zapudrować, napudrować
Lernen beginnen
powdered
w puszkach, konserwowany, puszkowy
Lernen beginnen
canned
wygładzać, gładzić, gładki, płynny,
Lernen beginnen
smooth
pokroić, pokrajać, kawałek, plaster,
Lernen beginnen
slices
nieco, lekko, nieznacznie
Lernen beginnen
slightly
wędrować, błądzić, wędrówka, włóczęga
Lernen beginnen
roam
szorstki, ostry, chrapliwy
Lernen beginnen
harsh
kradzież, złodziejstwo
Lernen beginnen
theft
kojący, łagodzący, uspokajający
Lernen beginnen
soothing
staw, sadzawka, morze
Lernen beginnen
pond
głównie, esencjonalnie, istotnie, merytorycznie
Lernen beginnen
essentially
dezorientować, mieszać, plątać
Lernen beginnen
confuse
wyjaśniać
Lernen beginnen
clarify
wprowadzenie, wstęp, przedstawienie
Lernen beginnen
Introduction
następnie, później
Lernen beginnen
subsequently
osłona, osłaniać
Lernen beginnen
shroud
trujący, toksyczny
Lernen beginnen
poisonous
zejście, pochodzenie, schodzenie
Lernen beginnen
descent
niewolnik, niewolniczy, harować
Lernen beginnen
slave
znieść, obalić, zlikwidować
Lernen beginnen
abolish
czysto, wyłącznie, jedynie
Lernen beginnen
purely
przejść na emeryturę / emerytura
Lernen beginnen
retire
odzwierciedlić, odbić, zastanawiać się
Lernen beginnen
reflect
nacisk, podkreślenie, akcent
Lernen beginnen
emphasis
przesunąć, przenieść, przesunięcie, zmiana,
Lernen beginnen
shift
życzyć, chcieć, życzenie, chęć, pragnienie
Lernen beginnen
wish
oceniać, oszacować, szybkość, stawka,
Lernen beginnen
rate
zachęta, bodziec, pobudka
Lernen beginnen
incentive
połączyć się, amalgamować, dokonać fuzji
Lernen beginnen
amalgamate
powiększenie, wzrost, przyrost
Lernen beginnen
increase
obecny, bieżący, aktualny
Lernen beginnen
current
koniecznie, niezbędnie
Lernen beginnen
necessarily
dożywotni
Lernen beginnen
lifetime
nachylenie, skłonność, pochylenie
Lernen beginnen
inclination
siedzący, osiadły
Lernen beginnen
sedentary
rzucać, podrzucać (szczególnie coś lekkiego)
Rzućmy monetą.
Lernen beginnen
toss
Let's toss a coin
brudny, nikczemny, nędzny
Lernen beginnen
shabby
błądzić, popełnić błąd, pomylić się
Lernen beginnen
err
ogromny, olbrzymi, astronomiczny
Lernen beginnen
enormous
słoik, drażnić
Lernen beginnen
jar
kwaśny, cierpki, skwaśnieć,
Lernen beginnen
sour
forma, pleśń, kształtować, formować,
Lernen beginnen
mold
stadium, punkt, etap, faza
Lernen beginnen
stage
cenny, drogocenny, bardzo, szalenie
Lernen beginnen
precious
rasa, hodować, rozmnażać, wyhodować
Lernen beginnen
breed
pułapka, zasadzka, zatrzasnąć
Lernen beginnen
trap
paskudny, brzydki, przykry
Lernen beginnen
nasty
skóra, obrzucić,
Lernen beginnen
pelt
gatunek, rodzaj
Lernen beginnen
species
zabłąkany, bezpański, błądzić, zabłąkać się,
Lernen beginnen
stray
gniazdo, gnieździć się,
Lernen beginnen
nest
wrażliwy, podatny na zranienie
Lernen beginnen
vulnerable
drapieżnik
Lernen beginnen
predator
destrukcyjny, niszczący,
Lernen beginnen
destructive
zdziesiątkować, dziesiątkować, przerzedzić
Lernen beginnen
decimate
udomowić, oswajać, zadomowić
Lernen beginnen
domesticate
niezgrabny, niezręczny, niezdarny
Lernen beginnen
awkward
ubezpieczenie, zabezpieczenie,
Lernen beginnen
insurance
zgodny, konsekwentny, logiczny
Lernen beginnen
consistent
wgłębienie, jama, wydrążenie
Lernen beginnen
cavity
spełniać, pełnić, realizować
Lernen beginnen
fulfilling
wstrząs, podskok,
Lernen beginnen
jolt
wykrztusić
Lernen beginnen
conk out
podpity, pijany
Lernen beginnen
groggy
dziwnie
Lernen beginnen
oddly
powołanie, zawód, fach
Lernen beginnen
calling

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.