nowe zdania

 0    33 Datenblatt    guest1676580
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Czy kiedykolwiek jadłeś Kluski z czosnkiem?
Lernen beginnen
Have you ever eaten noodles with garlic?
Jestem uczulony na mleko i nie jem nabiałowych produktów
Lernen beginnen
I am allergic to milk and i dom t eat dairy products
nie zapomnij żeby kupić beef i pare Gruszek
Lernen beginnen
don't forget to buy beef and some pears
czy to zioło naprawdę sprawia że twoje usta są zimne?
Lernen beginnen
does this herb really make your mouth cold?
ten szef używa dziwnych smaków
Lernen beginnen
this chef uses weird flavours
jeszcze nie rozmawiałem z nikim
Lernen beginnen
I haven't speaken to anyone yet
W końcu spróbowałem to danie i uważam że jest okropny
Lernen beginnen
I allready tried this dish and i think its disgusting
nie mogę znieść oglądania kucharskich programów
Lernen beginnen
I can't stand watching cookery programs
Ona jest dobra w pieczeniu babeczek
Lernen beginnen
She is good at baking cupcakes
ja wybrałem studiowanie technologii jedzenia
Lernen beginnen
I ve chosen to study food technology
czy wiesz jak unikać katastrofa w kuchni?
Lernen beginnen
do you know how to avoid kitchen disaster?
podpaliłem jej rękawiczka i teraz ona jest na mnie zła
Lernen beginnen
I set her glove on fire and now she's angry at me
powiedziałem jej żeby zachowała spokój ale zaczęła krzyczeć
Lernen beginnen
I told her to keep calm but start screaming
Co mogę zrobić by wywrzeć wrażenie na sędziach?
Lernen beginnen
What can I do to impress judges?
powinieneś dać siebie wszystko i użyć różnych przepisów
Lernen beginnen
you should do your best and use different recipes
nie widziałem jej pierwszego pojawienia się w show
Lernen beginnen
I haven t see her first appearance on the show
z przyjemnością informujemy, że Twoje zgłoszenie zostało przyjęte
Lernen beginnen
we are pleased to announce that your application has been accepted
Lekarz dał mi receptę na antybiotyki
Lernen beginnen
The doctor gave me a prescription for antibiotics
czy możesz podać mi przepis
Lernen beginnen
can you give me a recipe
Najmłodszy zawodnik prowadzi własną działalność gospodarczą
Lernen beginnen
The youngest constant runs his own business
napoje bezalkoholowe nie zawierają alkoholu
Lernen beginnen
soft drinks don’t have alcohol in them
wiedzieliśmy, że konkurencja staje się trudna
Lernen beginnen
we knew that the competition was getting tough
czy podjąłeś już decyzję
Lernen beginnen
have you made your decision yet
moi krewni byli niesamowicie dumni
Lernen beginnen
my relatives were incredibly proud
powinieneś zamienić swoją pasję w biznes
Lernen beginnen
you should turn your passion into a business
wkrótce postanowił podnieść ceny
Lernen beginnen
he soon decided to put his prices up
mięta jest najpopularniejszym smakiem wśród klientów
Lernen beginnen
mint is the most popular flavour with customers
robi szeroką gamę czekoladek
Lernen beginnen
he makes a huge range of chocolates
jakie znasz rodzaje makaronów
Lernen beginnen
what types of pasta do you know
w lodówce jest butelka gazowanej wody
Lernen beginnen
there is a bottle of sparkling water in the fridge
czy kiedykolwiek jadłeś surowe mięso
Lernen beginnen
have you ever eaten raw meat
zacznij dzień od miski płatków
Lernen beginnen
start the day with a bowl of cereal
Nie lubią owoców morza, więc nie kupuj krewetek
Lernen beginnen
they don’t like seafood so don’t buy prawns

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.