On the Phenomenon of Bullshit Jobs - STRIKE!

 0    108 Datenblatt    rbkowski
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Twoja praca mogła zostać wymyślona?
Lernen beginnen
your job might have been made up?
Kiedykolwiek miałeś uczucie, że
Lernen beginnen
Ever had the feeling that
Świat nadal by się kręcił
Lernen beginnen
the world would keep on turning
perspektywy są ponure:
Lernen beginnen
prospects are grim:
zachęcanie do działań, które sprzyjają poczuciu celu i przynależności.
Lernen beginnen
encouraging activities that foster a sense of purpose and belonging.
Istnieje na przecięciu tych elementów
Lernen beginnen
It exists at the intersection of these elements
konkludujac
Lernen beginnen
In conclusion
społeczeństwo integracyjne ze ścieżkami do celu
Lernen beginnen
inclusive society with pathways to purpose
gapie
Lernen beginnen
gawpers
zamachu stanu
Lernen beginnen
a coup
Ten system działa do momentu, gdy temperatura „mokra” osiągnie 35 ° C
Lernen beginnen
This system works until the “wetbulb” temperature reaches 35°C
Temperatura mokrej komory obejmuje efekt chłodzenia wody parującej z termometru
Lernen beginnen
The wetbulb temperature includes the cooling effect of water evaporating from the thermometer
Po przekroczeniu progu temperatury mokrego powietrza powietrze jest tak pełne pary wodnej, że pot nie wyparowuje
Lernen beginnen
Once this wetbulb temperature threshold is crossed, the air is so full of water vapour that sweat no longer evaporates
Bez wytchnienia
Lernen beginnen
Without respite,
może być opłacalne
Lernen beginnen
may be viable
Wyzwania stojące przed nami są ostre.
Lernen beginnen
The challenges ahead are stark.
jaka musi być podstawa tych dyskusji. ”
Lernen beginnen
what the basis for those discussions needs to be.”
cumować
Lernen beginnen
to tie up
czy to wszystko co jest
Lernen beginnen
is this all there is
Ledwo mogłem powstrzymać się od śmiechu
Lernen beginnen
I could barely refrain from laughing
wyczuć napiętą atmosferę
Lernen beginnen
sense the strained atmosphere
Jestem tobie zobowiązany
Lernen beginnen
I'm obliged to you
Jestem tobie zobowiązany
Lernen beginnen
I'm obliged to you
mogli się nawzajem kłuć
Lernen beginnen
they could needle away at one another
Nadal nie widzę, co możesz z tym zrobić
Lernen beginnen
I still fail to see what you can do about it
jeśli musisz zrobić coś niepopularnego, zrób to z całego serca
Lernen beginnen
if you must do something unpopular do it wholeheartedly
w polityce nie ma uznania, który mógłby zdobyć bojaźliwość
Lernen beginnen
in politics there is no credit to be won by timidity
cudowny
Lernen beginnen
marvellous
doceniać
Lernen beginnen
to appreciate
wsparł bojke
Lernen beginnen
backed the beef
podskoczył do przodu
Lernen beginnen
jolted forward
wskoczył do historii
Lernen beginnen
jolted into history
znosić drwiny
Lernen beginnen
to put up with a taunt
dekownik, uchylajavy od poboru
Lernen beginnen
a draft dodger
porównania mogą być odrażające
Lernen beginnen
comparisons can be odious
to jest pochlebne
Lernen beginnen
that is flattering
tylko wytrwałość pozwala ci iść naprzód w świecie
Lernen beginnen
only perseverance enable you to move forward in the world
przeczytaj i pomyśl to najbardziej niebezpieczne zajęcie dla mężczyzny
Lernen beginnen
read and think the most dangerous occupation for a man
posiadanie jest 9/10 prawa
Lernen beginnen
possession is 9/10 of the law
przekonać go do rozpoznania rzeczywistości
Lernen beginnen
to persuade him to recognize reality
przekażesz moje najlepsze życzenia
Lernen beginnen
will you convey my best wishes
nie ma czasu na zastanowienie się nad konsekwencjami tego teraz
Lernen beginnen
no time to ponder the implications of that now
i równie dobrze możesz się do tego przyzwyczaić
Lernen beginnen
and you might as well get used to it
jest całkowicie oczywiste, że sprawa jest skończona
Lernen beginnen
it's perfectly obvious the matter is finished
co jest pewnego rodzaju jakością, zaletą
Lernen beginnen
which is a quality of sorts
przestrzeń na nogi pojazdu.
Lernen beginnen
footwell of the vehicle.
przestrzeń na nogi w aucie
Lernen beginnen
footwell
projekt, który rozpoczynamy
Lernen beginnen
project we embark on
prędzej czy później pojawią się konflikty interesów
Lernen beginnen
sooner or later conflicts of interest will arise
ta wiedza zachęca zarówno do magicznego, jak i kłamliwego myślenia
Lernen beginnen
this knowledge encourages both magical and mendacious thinking
miał taką cichą przyzwoitość
Lernen beginnen
he had that kind of quiet decency
ma taką cichą przyzwoitość
Lernen beginnen
he has that kind of quiet decency
Jeremy ma w sobie taki rodzaj cichej przyzwoitości
Lernen beginnen
Jeremy has that kind of quiet decency
wzajemne oddziaływanie tych czynników.
Lernen beginnen
the interaction of these factors.
nie przyciąga wielu komentarzy
Lernen beginnen
does not attract much comment
to nie przyciąga wielu komentarzy
Lernen beginnen
it does not attract much comment
jego spokojna przyzwoitość nie przyciąga wiele komentarzy
Lernen beginnen
his quiet decency does not attract much comment
Układając swoją wizję
Lernen beginnen
Laying your vision
jest zauważany tylko wtedy, gdy jego właściciel odejdzie
Lernen beginnen
it is only noticed when it's possessor has gone
zwykla przyzwoitość jest zauważana tylko wtedy, gdy jej właściciel odszedł
Lernen beginnen
the common decency is only noticed when it's possessor has gone
jego spokojna przyzwoitość jest zauważana tylko wtedy, gdy jej właściciel odszedł
Lernen beginnen
his quiet decency is only noticed when it's possessor has gone
po prostu pozwól im przyjść i odejść z własnej woli
Lernen beginnen
just let them come and go of their own accord
Nie może działać na dłuższą metę
Lernen beginnen
It can't work in a long run
metoda staje się kulą u nogi
Lernen beginnen
the method become a crutch
stał się kulą u nogi
Lernen beginnen
it became a crutch
możemy przerwać przesłuchanie
Lernen beginnen
we can recess the hearing
przerwa, sad, wakacje itp także alkowa
Lernen beginnen
recess
Przeszukaj każdy zakamarek w tym pokoju. także przerwa w czyms
Lernen beginnen
Search every recess of this room.
Mogę przekazać mu wiadomość w przerwie
Lernen beginnen
I can give him a message at recess
Wszyscy widzieliśmy, jak grasz w klasy w przerwie
Lernen beginnen
We've all seen you playing hopscotch at recess
Uważam, że można to zrobić wkrótce po wakacyjnej przerwie
Lernen beginnen
I believe that can be done shortly after the summer recess
musimy teraz zrobić 15-minutową przerwę.
Lernen beginnen
we need to take a 15-minute recess now.
tylko
Lernen beginnen
merely
przepraszam, że wybiegam przed temat, przed siebie,
Lernen beginnen
sorry I running ahead of myself
jak wszyscy teraz rozumiemy
Lernen beginnen
as we now all realise
jest wiele rzeczy, których książę po prostu nie zauważa
Lernen beginnen
there are lots of things that the prince simply does not notice
Kłamstwo to nowa norma dla liderów
Lernen beginnen
Lying is the new normal for leaders
to było tylko chwilowe zawirowanie
Lernen beginnen
that was just a momentary wobble
odwracając personel od innych prac
Lernen beginnen
diverting staff from other
jak ok, jest nie być ok.
Lernen beginnen
how OK it is not to be OK
te wysiłki nie działają
Lernen beginnen
these efforts aren’t working
czujemy się całkowicie bezsilni
Lernen beginnen
we feel utterly powerless about
nikt nie śmie nazwać prawdziwego ryzyka
Lernen beginnen
no one dares name the real risks to
uporczywe niepowodzenie rządu i polityków w mówieniu prawdy
Lernen beginnen
persistent failure of government and politicians to tell the truth
Ta zgubna i systematyczna pogarda dla
Lernen beginnen
This pernicious and systematic contempt for
gromadząc własny nieszczęsny album z historiami
Lernen beginnen
amassing their own miserable scrapbook of stories
systemy zwiększają ubóstwo i demoralizują ludzi
Lernen beginnen
systems are driving up poverty and demoralising the people
bezczelnie wprowadzający w błąd opinię publiczną
Lernen beginnen
brazenly misleading the public
sennie zamiatający
Lernen beginnen
drearily sweeping
Mała wyspa zapada się w dół rzeki
Lernen beginnen
The tiny island sags downstream
będzie wystawiony na sprzedaż
Lernen beginnen
it will be up for sale
ludzie zostają złapani
Lernen beginnen
people get caught up
ludzie zostają złapani w pułapkę treningu o niskiej intensywności
Lernen beginnen
people get caught up in low intensity training
w świecie złożonym z sekund i minut autorytet natury zostaje zastąpiony
Lernen beginnen
in a world made up of seconds and minutes, the authority of nature is superseded
wysuszone żyły
Lernen beginnen
the desiccated veins
to dziwnie piękne i cicho poruszające się doświadczenie
Lernen beginnen
it is a strangely beautiful and quietly moving experience
pluszowy królik, do którego sam byłem bardzo przywiązany, kiedy byłem mały
Lernen beginnen
a stuffed rabbit I myself had been deeply attached to when I was small
Rozbijam namiot
Lernen beginnen
I put up my tent
w malejącym świetle lasu
Lernen beginnen
in the dwindling light of the forest
pogrzebałem w plecaku po pochodnię na głowie
Lernen beginnen
rummaged in my backpack for my head-mounted torch
Opłakiwałem swoje dzieciństwo
Lernen beginnen
I was mourning my childhood
żałoba wydawała się dawno spóźniona.
Lernen beginnen
the mourning felt long overdue.
Spałem mocniej niż się spodziewałem
Lernen beginnen
I had slept more soundly than I had expected
Te miejsca są na to dojrzałe
Lernen beginnen
These places are ripe for it
odwołanie chirurgii planowej
Lernen beginnen
Scrapping elective surgery
pandemia nowej odmiany grypy była nieunikniona
Lernen beginnen
a pandemic of a novel flu strain was inevitable
Cel i zaangażowanie w to, co robimy, jest podstawą bycia szczęśliwym
Lernen beginnen
Purpose and being engrossed in what we do is core to being happy
powinniśmy wyjść z tego o wiele mądrzejszi
Lernen beginnen
we should come out of this much wiser.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.