Paremie cz.3

 0    40 Datenblatt    gibaspi
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Nikt nie może sam sobie zmienić podstawy prawnej posiadania. / Nikt sam, wewnętrznym aktem woli, nie może zmienić sobie podstawy posiadania
Lernen beginnen
NEMO SIBI IPSE CAUSAM POSSESSIONIS MUTARE POTEST
Nie wszystko, co jest dozwolone, jest uczciwe
Lernen beginnen
NON OMNE QUOD LICET HONESTUM EST
Ustawy nie podlegają osądzeniu
Lernen beginnen
NON SUNT IUDICANDAE LEGES
Powinniśmy sądzić zgodnie z przedłożonymi I pewnymi dowodami
Lernen beginnen
NOSTRUM EST IUDICARE SECUNDUM ALLEGATA ET PROBATA
Okoliczności powszechnie znane nie wymagają dowodów
Lernen beginnen
NOTORIA NON EGET PROBATIONE
Nie wyrządza się krzywdy chcącemu
Lernen beginnen
NULLA INIURIA EST, QUAE IN VOLENTEM FACIT
Umową nie można wyłączyć odpowiedzialności za podstęp
Lernen beginnen
NULLA PACTIONE EFFICI POTEST, NE DOLUS PRAESTETUR
Nie ma kary bez winy
Lernen beginnen
NULLA POENA SINE CULPA
Nie można mieć służebności na rzeczy własnej
Lernen beginnen
NULLI RES SUA SERVIT.
Nie ma przestępstwa bez ustawy
Lernen beginnen
NULLUM CRIMEN SINE LEGE.
Nikt nie może być wiarygodnym świadkiem w swojej/we własnej sprawie
Lernen beginnen
NULLUS IDONEUS TESTIS IN RE SUA INTELLEGITUR.
Uważa się, że nie działa podstępnie ten, kto korzysta ze swojego prawa
Lernen beginnen
NULLUS VIDETUR DOLO FACERE, QUI SUO IURE UTITUR
Małżeństwo tworzy nie faktyczne pożycie, ale zgodne porozumienie stron
Lernen beginnen
NUPTIAS NON CONCUBITUS, SED CONSENSUS FACIT
Zobowiązanie jest węzłem prawnym, który zmusza nas do świadczenia pewnych rzeczy według praw naszego Państwa.
Lernen beginnen
OBLIGATIO EST IURIS VINCULUM QUO NECESSITATIS ADSTRINGIMUR ALICUIUS SOLVENDAE REI SECUNDUM NOSTRAE CIVITATIS IURA
Poręczyciel może przyłączyć/dołączyć do każdego zobowiązania
Lernen beginnen
OMNI OBLIGATIONI FIDEIUSSOR ACCEDERE POTEST
Wszelka definicja w prawie cywilnym jest niebezpieczna
Lernen beginnen
OMNIS DEFINITIO IN IURE CIVILI PERICULOSA EST
Zwyczaj jest najlepszą wykładnią prawa
Lernen beginnen
OPTIMA EST LEGUM INTERPRES CONSUETUDO
Umów należy dotrzymywać
Lernen beginnen
PACTA SUNT SERVANDA
Ojcem jest ten, na kogo wskazuje małżeństwo
Lernen beginnen
PATER EST QUEM NUPTIAE DEMONSTRANT
Ryzyko ponosi nabywca
Lernen beginnen
PERICULUM EST EMPTORIS
We wszystkich sprawach powinna mieć pierwszeństwo zasada sprawiedliwości i słuszności nad zasadą ścisłego prawa
Lernen beginnen
PLACUIT IN OMNIBUS REBUS PRAECIPUAM ESSE IUSTITIAE AEQUITATISQUE QUAM STRICTI IURIS RATIONEM
Kara jest ustanawiana w celu poprawy/poprawiania ludzi.
Lernen beginnen
POENA CONSTITUITUR IN EMENDATIONEM HOMINUM
Kara za przestępstwo popełnione przez zmarłego/testatora nie może obciążać jego dziedzica.
Lernen beginnen
POENA EX DELICTO DEFUNCTI HERES TENERI NON DEBET
Pierwszy w czasie, lepszy w prawie. / Kto pierwszy co do czasu, ten lepszy co do prawa
Lernen beginnen
PRIOR TEMPORE, POTIOR IURE
Kto sam podlega opiece nie może jej sprawować nad inną/drugą osobą
Lernen beginnen
QUI CURAT, NON CURATUR
Kto nie przekracza przysługującego mu prawa, nie narusza praw drugiego
Lernen beginnen
QUI IURE SUO UTITUR, NEMINEM LAEDIT
Dopuszcza się zdzierstwa ten, kto sprawując funkcję publiczną, przyjmuje pieniądze od zainteresowanych
Lernen beginnen
QUI MUNUS PUBLICE MANDATUM ACCEPTA PECUNIA RUPERUNT, CRIMINE REPETUNDARUM POSTULANTUR.
Kto jest w testamencie dziedzicem, nie może być świadkiem tego testamentu / Kto jest w testamencie dziedzicem, nie może występować w tym testamencie jako świadek
Lernen beginnen
QUI TESTAMENTO HERES INSTITUITUR, IN EODEM TESTAMENTO TESTIS ESSE NON POTEST
Zgodnie z prawem naturalnym wszyscy ludzie są równi
Lernen beginnen
QUOD AD IUS NATURALE ATTINET, OMNES HOMINES AEQUALES SUNT
To co daje się pod nazwą zadatku stanowi dowód zawarcia umowy/kontraktu kupna / sprzedaży
Lernen beginnen
QUOD ARRAE NOMINE DATUR, ARGUMENTUM EST EMPTIONIS ET VENDITIONIS CONTRACTAE
To, co jest od początku wadliwe, nie może być uzdrowione na skutek upływu czasu.
Lernen beginnen
QUOD AB INITIO VITIOSUM EST, NON POTEST TRACTU TEMPORIS CONVALESCERE
Ile urodzeń, tyle stopni (pokrewieństwa).
Lernen beginnen
QUOT GENERATIONES TOT GRADUS
Sędziemu apelacyjnemu nie wolno zmieniać wyroku na niekorzyść odwołującego się
Lernen beginnen
REFORMATIO IN PEIUS IUDICI APELLATO NON LICET
Rozstrzygnięcie sądowe określa stan prawny istniejący między stronami
Lernen beginnen
RES IUDICATA IUS FACIS INTER PARTES
Prawomocny wyrok przyjmuje się jako prawdę
Lernen beginnen
RES IUDICATA PRO VERITATE ACCIPITUR
Rzecz niczyja przyda temu, który pierwszy ją objął w posiadanie
Lernen beginnen
RES NULLIUS CEDIT PRIMO OCCUPANTI
Pozwany w zakresie zarzutu procesowego staje się dowodem
Lernen beginnen
REUS IN EXPECTIONE ACTOR EST
Dobro publiczne winno być najwyższym prawem.
Lernen beginnen
SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO
Lepiej pozostawić bezkarnym występek złoczyńcy, niż skazać niewinnego
Lernen beginnen
SATIUS ENIM ESSE IMPUNITUM RELINQUI FACINUS NICENTIS QUAM INNOCENTEM DAMNARI
Znać ustawy, to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie.
Lernen beginnen
SCIRE LEGES NON HOC EST VERBA EARUM TENERE, SED VIM AC POTESTATEM

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.