Patryk - poprawki 11.2019-04.2020

 0    549 Datenblatt    Patryk.B
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
pierwszy raz od 2 miesięcy
Lernen beginnen
first time in 2 months
minister zdrowia
Lernen beginnen
minister of health
szczepionka
Lernen beginnen
vaccine
nikt tak naprawdę nie wie, co się stanie
Lernen beginnen
no one really knows what will happen
przygotować się na
Lernen beginnen
to prepare for
Najgorszy scenariusz
Lernen beginnen
worst case scenario
bardzo prywatne dla mnie
Lernen beginnen
very private to me
zostało zapieczętowane
Lernen beginnen
it was sealed
pieczęć bezpieczeństwa
Lernen beginnen
safety seal
to był gorący temat
Lernen beginnen
it was a hot topic
dużo mówił o kamerach
Lernen beginnen
he talked a lot about cameras
to jest bezpieczne
Lernen beginnen
it is safe
słyszałeś o
Lernen beginnen
have you heard about
policja się nie dowiedziała
Lernen beginnen
the police didn't find out
ludzie, którzy popełniają przestępstwa
Lernen beginnen
people who commit crimes
wyślą go do paczkomatu i możesz go odebrać
Lernen beginnen
they will send it to the parcel machine and you can pick it up
Pamięć jest połączona z ludzkim mózgiem
Lernen beginnen
Memory is connected with the human brain
kiedy ktoś do ciebie mówi, mózg traci koncentrację
Lernen beginnen
when someone talks to you the brain loses concentration
skupiać się
Lernen beginnen
focus
Byłem na ostatnim roku
Lernen beginnen
I was in my final year
szczegóły prowadzą mnie do daty wydarzenia
Lernen beginnen
the details lead me to the date of the event
wzrokowiec
Lernen beginnen
visual learner
30 minut po północy
Lernen beginnen
30 minutes past midnight
większość czasu
nie "the most time"
Lernen beginnen
most of the time
wszyscy to wiedzą
Lernen beginnen
everyone knows that
Szybko zasypiam
Lernen beginnen
I fall asleep fast
nie oszczędzają dużo pieniędzy
Lernen beginnen
they don't save a lot of money
kawa stymuluje mózg
Lernen beginnen
coffee stimulates the brain
moja matka jest poddana kwarantannie
Lernen beginnen
my mother is under quarantine
jak myślisz, jak długo to potrwa
Lernen beginnen
how long do you think it's gonna last
sytuacja zmienia się cały czas
Lernen beginnen
the situation is changing all THE time
ten film będzie cały czas aktualizowany
Lernen beginnen
this video will be updated all the time
Chrystianizacja Polski
Lernen beginnen
Christianization of Poland
jest to bardziej religijne święto
Lernen beginnen
it's a more religious holiday
to podstawa religii
Lernen beginnen
it's the basis of the religion
to podstawa
Lernen beginnen
it's the foundation
dużo mówić o torturach
Lernen beginnen
talk a lot about torture
zmienny
Lernen beginnen
alternating
Holenderski
Lernen beginnen
Dutchan
aplikacja, która ogranicza czas wyświetlania przez cały czas
Lernen beginnen
an application that limits screen time all THE time
aplikacja, która ma ograniczyć mój czas na ekranie
Lernen beginnen
application which is supposed to limit my screen time
Nie przegrałem
Lernen beginnen
I didn't lose
nie "I didn't lost|
Czy słyszałeś o tym
Lernen beginnen
have you heard about it
sztuki walki
Lernen beginnen
martial arts
Gość
Lernen beginnen
guest
z tego powodu
Lernen beginnen
for this reason
gry planszowe
Lernen beginnen
board games
wymaga szczęścia
Lernen beginnen
it involves some luck
jakie są zasady gry?
Lernen beginnen
what are the rules of the game?
moim celem jest poznanie zasad w przyszłości
Lernen beginnen
it's my goal to get to know the rules in the future
dobra gra dla prawdziwych mężczyzn
Lernen beginnen
a good game for real men
z jednej strony
Lernen beginnen
from one hand
z drugiej strony
Lernen beginnen
on the other hand
w przyszłości chcę znaleźć złoty środek
Lernen beginnen
in the future I want to find Golden mean
chrzest
Lernen beginnen
baptism
światowy gigant
Lernen beginnen
a world giant
czy Polacy wolą inne marki?
Lernen beginnen
do Polish people prefer other brands?
sztuczne słodziki
Lernen beginnen
artificial sweeteners
z drugiej strony nie stracę pieniędzy
Lernen beginnen
on the other handI won't lose money
nie I won't lost money
mój szef przez kilka miesięcy rozmawiał o pomyśle kupienia border collie
Lernen beginnen
my boss, for a few months, was talking about an idea to buy a border collie
nie from a few months, not was talked
Interesuje mnie ten pies
Lernen beginnen
I am interested in that dog
not I am interesting
oni dużo pływali
Lernen beginnen
they swam a lot
nie "swimmed, a lot of"
Przyniosłem mu
Lernen beginnen
I brought him
past tense of bring
mógł jeść bardzo dużo
Lernen beginnen
he could eat very much
(not very lot)
nabycie cech
Lernen beginnen
acquisition of characteristics
to będzie ostatni miesiąc jego życia
Lernen beginnen
it will be the last month of his life
eutanazja
Lernen beginnen
euthanize
Zabrałem ją z psem do weterynarza
Lernen beginnen
I took her with the dog to the vet
Radzę sobie z tym bardzo dobrze
Lernen beginnen
I deal with it very well
wszyscy powinni szukać przyjaciół o takich samych zainteresowaniach
Lernen beginnen
everyone should look for friends with the same interests
wszystko, co umieścisz w Internecie, pozostanie na zawsze
Lernen beginnen
everything that you put in the internet stays forever
Jeśli będę szukać pracy w przyszłości
Lernen beginnen
If I will look for a job in the future
cokolwiek tam umieścisz, zostanie wzięte pod uwagę
Lernen beginnen
whatever you put there will be taken into consideration
mówisz o przyjaciołach z mojej osiedla
Lernen beginnen
you're talking about friends from my neighborhood
Spotykałem się z nimi poza szkołą
Lernen beginnen
I hanged out with them outside school
moim najbliższym przyjacielem jest Jakub
Lernen beginnen
my closest friend is Jacob
dostawca pizzy
Lernen beginnen
pizza man
wróci do pracy w hotelu
Lernen beginnen
he will go back to working in a hotel
myślisz, że hotele zbankrutują?
Lernen beginnen
do you think the hotels will bankrupt?
jestem trochę leniwy
Lernen beginnen
i'm a little lazy
Chciałem być niezależny
Lernen beginnen
I wanted to be independent
wojna handlowa
Lernen beginnen
trade war
jeśli nie możesz oddychać
Lernen beginnen
if you can't breathe
raz na 2 dni
Lernen beginnen
once every 2 days
wiele drużyn walczy
Lernen beginnen
a lot of teams are fighting
jeśli sezon zostanie anulowany
Lernen beginnen
if the season will be cancelled
Liverpool potrzebuje jeszcze kilku punktów, aby być mistrzem
Lernen beginnen
liverpool needs a few more points to be assured of being a champion
walczą o uniknięcie spadku
Lernen beginnen
they are fighting for avoiding relegation
one of them will be him
Lernen beginnen
jednym z nich będzie on
did you stockpile
Lernen beginnen
czy zgromadziłeś zapasy?
Polska patrzyła na doświadczenia innych krajów
Lernen beginnen
Poland was looking at other countries' experience
chcą, aby wszyscy otrzymali chorobliwą odporność
Lernen beginnen
they want everyone to get sickherd immunity
wiele osób w Polsce żyje od wypłaty do wypłaty
Lernen beginnen
a lot of people in Poland live from paycheck to paycheck
wiele osób straci pracę
Lernen beginnen
a lot of people will lose their job
Polska zgodziła się na zwolnienie firm z płatności ZUS
Lernen beginnen
Poland agreed to exempt companies from ZUS payments
moja firma nic nie straciła
Lernen beginnen
my company didn't lose anything
Mogę pracować z domu
Lernen beginnen
I can work from home
kilka dni temu wszyscy pracownicy zostali zwolnieni
Lernen beginnen
a few days ago all workers were laid off
nierozwiązany
Lernen beginnen
unresolved
Gdybym nie miał teraz z tobą lekcji, siedziałbym i pracował
Lernen beginnen
If I don't have the lesson with you now, I would be sitting and working
wszyscy pracownicy mogą pracować w domu
Lernen beginnen
all workers can work from home
pilny
Lernen beginnen
urgentIy
nie trać czasu na dojazdy
Lernen beginnen
don't lose commute time
to z powodu chemikaliów
Lernen beginnen
it is because of chemicals
ruch
Lernen beginnen
movement
czy wiesz o czym mówię
Lernen beginnen
do you know what I'm talking about
Klaudia wróci za 2 tygodnie
Lernen beginnen
Klaudia will come back in 2 weeks
z finansowaniem od rządu
Lernen beginnen
with funding from the government
musisz być bezrobotny
Lernen beginnen
you must be unemployed
starać się
Lernen beginnen
to try
podpisze nowa umowe
Lernen beginnen
I will sign a new contract
przed komputerem
Lernen beginnen
the computer
W teorii
Lernen beginnen
in theory
bardziej problematyczne
Lernen beginnen
more problematic
targi ślubne
Lernen beginnen
wedding fair
zniżki
Lernen beginnen
discounts
opis
Lernen beginnen
describtion
dochód
Lernen beginnen
income
studniówka
Lernen beginnen
Prom
specjalizacja
Lernen beginnen
specialization
Nie odzyskam pieniędzy
Lernen beginnen
I won't get my money back
walczył
Lernen beginnen
fought
główni bohaterowie
Lernen beginnen
the main characters
dwóch brytyjskich żołnierzy
Lernen beginnen
two British soldiers
Nie znam innego filmu, który został nakręcony w ten sposób
Lernen beginnen
I don’t know another movie that was filmed that way
pułapka
Lernen beginnen
frame
jeśli popełnią błąd
Lernen beginnen
if they make a mistake
Nie zepsuję/spoileruje historii
Lernen beginnen
I won’t spoil the story
związane z polską
Lernen beginnen
connected with Poland
może nie mam racji
Lernen beginnen
maybe I'm not right
odzyskać niepodległość
Lernen beginnen
regain independence
zapadła decyzja
Lernen beginnen
the decision was made
niewiele się zmieniło
Lernen beginnen
didn’t change a lot
Jeśli Im Rosja jest dalej, tym bardziej ją lubie
Lernen beginnen
If Russia is farther, then I will like them more
po obu stronach
Lernen beginnen
on both sides
to nie był problem
Lernen beginnen
it wasn't a problem
inne kraje dyktują nowe zasady
Lernen beginnen
other countries dictate new rules
Polska jest zależna od USA
Lernen beginnen
Poland is dependent on the US
uzależniony od innych krajów = dependent on, uzależniony od gier wideo = addicted to
konkurs
Lernen beginnen
a competition
najlepsi skoczkowie z całego świata
Lernen beginnen
the best ski jumpers from all over the world
najlepsza 10 rankingu
Lernen beginnen
top 10 in the rankings
W sobote
Lernen beginnen
On Saturday
na podium
Lernen beginnen
on the podium
nieoczekiwany
Lernen beginnen
unexpected
każdy skok ma wynik
Lernen beginnen
every jump has a score
sędzia
Lernen beginnen
referee
najlepsze i najgorsze wyniki od sędziów są odrzucane
Lernen beginnen
the best and worst scores from the judges are dropped
dokładnie
Lernen beginnen
exactly
większość zawodów
Lernen beginnen
most of the competitons
nie "the most of competitions"
nikt nie może pobić rekordu
Lernen beginnen
no one can beat the record
skocznia została przebudowana
Lernen beginnen
the jump hill was rebuilt
może od tego momentu zacznie skakać lepiej
Lernen beginnen
maybe from this moment he will start jumping better
po niedzielnym zwycięstwie
Lernen beginnen
after Sunday's victory
wygrał co najmniej 1 konkurencję przez 10 sezonów z rzędu
Lernen beginnen
won at least 1 competition for 10 seasons in a row
jest w formie życiowej
Lernen beginnen
he is in his best form
nagroda
Lernen beginnen
an award
organizator
Lernen beginnen
organizer
mała szansa na wydarzenie
Lernen beginnen
a small chance to happen
idą łeb w łeb ze sobą
Lernen beginnen
they are going toe to toe with each other
nie jestem usatysfakcjonowany
Lernen beginnen
I'm not satisfied
satisfied = adjective, satisfaction = noun
przeciwnik
Lernen beginnen
an opponent
lokalizacja
Lernen beginnen
location
Wisła wygrała z Barceloną
Lernen beginnen
Wisła won against Barcelona
przygnębiające dla mnie
Lernen beginnen
destressing for me
Jeśli jesteś zainteresowany
Lernen beginnen
If you are interested
mój przyjaciel, który nigdy nie był na stadionie
Lernen beginnen
my friend who has never been to the stadium
zaczął to lubić
Lernen beginnen
he started to like it
najwięcej bramek
Lernen beginnen
most goals
pierwsze miejsce zajął Bartosz Zmarzlik
Lernen beginnen
The first place went to Bartosz Zmarzlik
żużel
Lernen beginnen
motorcycle speedway
na wsi
Lernen beginnen
In the countryside
urząd
Lernen beginnen
government office
prowizja
Lernen beginnen
commission
zupełnie nie znała zasad
Lernen beginnen
she completely didn’t know the rules
pierwszy raz od kilku lat
Lernen beginnen
first time in a few years
to było tańsze
Lernen beginnen
it was cheaper
Mogę zrobić wiele piłek
Lernen beginnen
I can make a lot of balls
stół nie był prosty
Lernen beginnen
the board wasn’t straight
wolę
Lernen beginnen
I prefer
drogi
Lernen beginnen
expensive
trojkat do bilarda
Lernen beginnen
rack
dokładność
Lernen beginnen
accuracy
w bilardzie całe i połówki
Lernen beginnen
solids and stripes
problem zaczął się
Lernen beginnen
the problem began
z rosnącą popularnością internetu
Lernen beginnen
with the growing popularity of the internet
rozróżnić
Lernen beginnen
distinguish
zależy od człowieka
Lernen beginnen
it depends on the person
winien jest za to Internet
Lernen beginnen
the internet is to blame for it
Uzależnię się
Lernen beginnen
I will get addicted
czy Internet utrudnia interakcje społeczne?
Lernen beginnen
does the Internet hamper social interaction?
Jak dużo czasu spędzasz
Lernen beginnen
How much time do you spend
to nie jest interaktywne
Lernen beginnen
it's not interactive
kiedy nie pracowałem przed komputerem
Lernen beginnen
when I wasn’t working in front of the computer
autorytet
Lernen beginnen
authority
jednocześnie
Lernen beginnen
at the same time
występuje niespójność z tym, co mówią i co robią
Lernen beginnen
there is an inconsistency with what they say and what they do
w końcowych etapach
Lernen beginnen
in the final stages
może popełnił samobójstwo
Lernen beginnen
maybe he committed suicide
związany z
Lernen beginnen
connected with
pracoholizm
Lernen beginnen
workaholism
Chciałbym, żeby moja żona została w domu
Lernen beginnen
I would want my wife to stay at home
każdy artykuł był
Lernen beginnen
every article was
zauważyłem, że
Lernen beginnen
I noticed, that
Jeśli mówimy o...
Lernen beginnen
If we are talking about
wiele osób ma problem z motywacją do nauki
Lernen beginnen
a lot of people have a problem with motivation to study
oni zwlekają
Lernen beginnen
they are procrastinating
odkładać zadania
Lernen beginnen
reschedule the task
rozrywka
Lernen beginnen
entertainment
na wiele sposobów
Lernen beginnen
in many ways
każdy musi poradzić z tym sobie samemu
Lernen beginnen
everyone must deal with it themselves
każdy musi rozwiązac to samemu
Lernen beginnen
everyone must fix it themselves
zeszyty
Lernen beginnen
notebooks
przeczytałem wszystkie te materiały
Lernen beginnen
I read all these materials
wym. red, past simple od ‘read’, pisze się tak samo, ale wymawia się inaczej)
będę pracował w mojej firmie
Lernen beginnen
I will be working at my company
zacznę szukać
Lernen beginnen
I will start looking for
ciekawostka
Lernen beginnen
fun fact
wybrałem
Lernen beginnen
I chose
dobra drużyna musi mieć dobrą komunikację ze sobą
Lernen beginnen
a good team must have good communication with each other
kiedy patrzę na nich
Lernen beginnen
when I am looking AT THEM
uzupełniają się
Lernen beginnen
they complement each other
obowiązkowy
Lernen beginnen
required
jesli trzymasz słowo
Lernen beginnen
if you keep the word
z powodu prokrastynacji
Lernen beginnen
because of procrastination
recepta
Lernen beginnen
a very good solution
korzyści
Lernen beginnen
benefits
wymawiać
Lernen beginnen
pronounce
komentator
Lernen beginnen
commentator
to mój wybór
Lernen beginnen
it's my option
będę rozdawać ulotki
Lernen beginnen
I will be giving out flyers
rozkład
Lernen beginnen
schedule
24 grudnia
Lernen beginnen
On the 24th of December
teściowie
Lernen beginnen
to his parents-in-law
Wigilia
Lernen beginnen
Christmas Eve
robimy najbardziej podstawowe rzeczy
Lernen beginnen
we do the most basic things
nie był w Polsce w czasie świąt Bożego Narodzenia od 5 lat
Lernen beginnen
he hasn’t been in Poland during Christmas time for 5 years
wyjątkowy
Lernen beginnen
exceptional
jest popularny od 2 do 3 lat
Lernen beginnen
it has been popular for 2 to 3 years
to bardzo popularny kierunek
Lernen beginnen
it’s a very popular destination
Nie widziałem
Lernen beginnen
I didn't see
nie byłem tam
Lernen beginnen
i haven’t been there
może to pomyłka
Lernen beginnen
maybe it's a mistake
jest wiele lepszych miejsc
Lernen beginnen
there are a lot of better places
wyrażenie
Lernen beginnen
phrase
spontaniczny
Lernen beginnen
spontaneous
postanowienie noworoczne
Lernen beginnen
new year’s resolution
to nie zależy od
Lernen beginnen
it doesn’t depend on
mnóstwo moich przyjaciół
Lernen beginnen
plenty of my friends
nikt nie używa snapchata
Lernen beginnen
no one uses Snapchat
nikt z moich przyjaciół
Lernen beginnen
none of my friends
przewidzieć
Lernen beginnen
to predict
do pewnego stopnia
Lernen beginnen
to some extent
informacja, informacje
Lernen beginnen
information
2 godziny później
Lernen beginnen
2 hours later
sytuacja eskaluje zbyt szybko
Lernen beginnen
the situation is escalating too quickly
coraz mniej gazet jest sprzedawanych z roku na rok
Lernen beginnen
less and less newspapers are sold from year to year
przestanie publikować co miesiąc
Lernen beginnen
will stop publishing every month
wiarygodny
Lernen beginnen
reliable
Używam internetu od wielu lat
Lernen beginnen
I have been using the Internet for many years
potrafię rozpoznac fake newsy
Lernen beginnen
I can recognize fake news
polityk
Lernen beginnen
politicians
cel
Lernen beginnen
goal
polityka
Lernen beginnen
politics
polisa
Lernen beginnen
policy
miliard
Lernen beginnen
billion
dodatek
Lernen beginnen
addition
jeśli dobrze pamiętam
Lernen beginnen
if I remember correctly
spędzać czas w internecie
Lernen beginnen
spend time on the internet
sociable
Lernen beginnen
towarzyski
aplikacje randkowe
Lernen beginnen
dating applications
ktoś może czatować
Lernen beginnen
someone can chat
rozczarowany
Lernen beginnen
disappointed
poważny
Lernen beginnen
serious
mniej
Lernen beginnen
fewer
Czwarta klasa
Lernen beginnen
fourth grade
w sierpniu
Lernen beginnen
In August
minęliśmy Słowację, Rumunię
Lernen beginnen
we went past Slovakia, Romania
podziwialiśmy piękne widoki
Lernen beginnen
we admired the beautiful views
To był prezent DLA NIEJ
Lernen beginnen
It was A present FOR HER
termy
Lernen beginnen
hot springs
Chcę pracować w anglojęzycznym miejscu pracy
Lernen beginnen
I want to work in an English-speaking workplace
wymaganie
Lernen beginnen
requirement
animatorka
Lernen beginnen
entertainer
Dużo mówiłem
Lernen beginnen
I WAS talking much
dużo mi powiedział
Lernen beginnen
he told me a lot
był osobą z innej kultury
Lernen beginnen
was a person from a different culture
najciekawszy jest fakt, że
Lernen beginnen
the most interesting is THE fact that
kiwnąć głową
Lernen beginnen
nod your head
spędziliśmy większość czasu w hotelu
Lernen beginnen
we spent most OF THE time at the hotel
różnice kulturowe
Lernen beginnen
cultural differences
kwalifikacje
Lernen beginnen
credentials
logopeda
Lernen beginnen
speech therapist
we wschodniej Polsce
Lernen beginnen
in eastern Poland
nasz samochód się zepsuł
Lernen beginnen
Our car broke down
zostawiliśmy samochód w warsztacie samochodowym
Lernen beginnen
we left car in at the auto repair shop
Kontrowersja
Lernen beginnen
controversy
spisek
Lernen beginnen
conspiracy
popełniać samobójstwo
Lernen beginnen
committed suicide
tramwaje są lepszą opcją niż autobusy
Lernen beginnen
Trams are a better option than buses
korki
Lernen beginnen
a traffic JAM
nie przyjdą późno
Lernen beginnen
they don’t COME late
godziny szczytu
Lernen beginnen
rush hour/peak hour
w nocy
Lernen beginnen
at night
bez the bo to wyjątek
kwestie
Lernen beginnen
issues
analitycy
Lernen beginnen
analysts
negatywne konsekwencje
Lernen beginnen
the negative consequences
inwestycja może się zmniejszyć
Lernen beginnen
investment can decrease
inflacja może wzrosnąć
Lernen beginnen
inflation can increase
rząd chce dać dodatkowy miesiąc emerytury
Lernen beginnen
the government wants to give an additional month of pension
deficyt budżetowy
Lernen beginnen
budget deficit
nadwyżka budżetowa
Lernen beginnen
budget surplus
zbalansowany budżet
Lernen beginnen
balanced budget
wtrącić się
Lernen beginnen
interfere/meddle
pracownik
Lernen beginnen
employee
pracodawca
Lernen beginnen
employer
powtórzyć
Lernen beginnen
to repeat
brutto
Lernen beginnen
gross
netto
Lernen beginnen
net
Znalazłem go przypadkiem
Lernen beginnen
I found him by accident
Na Filipinach
Lernen beginnen
in the Philippines (wyspa – dodajemy ‘the’)
buddyzm
Lernen beginnen
Buddhism
ochrona zdrowia
Lernen beginnen
health care
mój poziom angielskiego byłby wyższy
Lernen beginnen
my english level would be higher
dostać się
Lernen beginnen
to get in
dostać się na przeciętny uniwersytet
Lernen beginnen
get in the average university
nawet jeśli uczeń nie ma dobrych ocen
Lernen beginnen
even if a student doesn’t have good grades
wyróżnienie
Lernen beginnen
distinction
problem ze znalezieniem pracy
Lernen beginnen
a problem with finding a job
było dużo słów ekonomicznych
Lernen beginnen
there were a lot of economic words
zdrowie to bogactwo
Lernen beginnen
health is wealth
zafascynowany czymś
Lernen beginnen
fascinated by something
jest słonecznie i ciepło
Lernen beginnen
it's sunny and warm
praca magisterska
Lernen beginnen
master’s thesis
kierunek
Lernen beginnen
major, double major
obowiązkowe
Lernen beginnen
required
pokrywają się
Lernen beginnen
overlap
tydzień egzaminów
Lernen beginnen
exam week
studia niestacjonarne nie są łatwiejsze
Lernen beginnen
part-time studies aren’t easier
mają wiele wspólnego z matematyką
Lernen beginnen
have a lot IN common with math
imieniny
Lernen beginnen
name day
wróźba
Lernen beginnen
fortune telling
pochodzenie
Lernen beginnen
origin
Gmina
Lernen beginnen
community
pod Krakowem
Lernen beginnen
near Krakow
rząd może wydawać pieniądze lepiej
Lernen beginnen
the government can spend money better
wydawać na coś pieniędzy
Lernen beginnen
to spend money ON something
pieniądze muszą iść do szkół
Lernen beginnen
the money has to go to schools
fizjoterapeuta
Lernen beginnen
physiotherapist
streścić
Lernen beginnen
to summarize
efektywnie spędzać czas
Lernen beginnen
spend time effectively
rozwój osobisty i pomaganie innym w tym
Lernen beginnen
personal development and helping others with it
dużo rad
Lernen beginnen
a lot of advice
potrzebujemy inspiracji
Lernen beginnen
we need some inspiration
nauka języków
Lernen beginnen
learning languages
możemy również znaleźć nowe hobby
Lernen beginnen
we can also find a new hobby
było wiele przydatnych zdań
Lernen beginnen
there were a lot of useful sentences
są rzeczy o wiele trudniejsze do zrobienia
Lernen beginnen
there are things so much harder to do
to nie jest naturalne
Lernen beginnen
it's not natural
czy medytacja pochodzi z buddyzmu?
Lernen beginnen
did meditation come from Buddhism?
Wolę wstawać późno
Lernen beginnen
I prefer waking up late
w środku nocy
Lernen beginnen
in the middle of THE night
przyzwyczaić się
Lernen beginnen
to get used to
Nie lubię wcześnie wstawać
Lernen beginnen
I don’t like waking up early
Muszę unikać rzeczy, które marnują mój czas
Lernen beginnen
I need TO avoid things which WASTE my time
Muszę gotować i sprzątać
Lernen beginnen
I must cook and clean
obowiązki domowe
Lernen beginnen
household chores
otaczać się ludźmi, którzy nas inspirują
Lernen beginnen
surround ourselves with people who inspire us
facebook marnuje mój czas mniej niż Twitter
Lernen beginnen
facebook wastes my time less than twitter
pogarszać się
Lernen beginnen
deteriorate
ludzie komunikują się za pośrednictwem mediów społecznościowych
Lernen beginnen
people communicate through social media
to zaleta
Lernen beginnen
this is an advantage
z drugiej strony
Lernen beginnen
on the other hand
zbliża cię do niektórych ludzi i oddziela cię od innych ludzi
Lernen beginnen
it gets you close to some people and it gets you away from other people
naprawdę lubiłem
Lernen beginnen
I really liked
artykuł jest inspirujący
Lernen beginnen
the article is inspiring
zacząć ulepszać
Lernen beginnen
start improving
trzydziesty piąty punkt
Lernen beginnen
the thirty fifth point
Andrzejki
Lernen beginnen
St. Andrew’S Day
idziesz do fryzjera?
Lernen beginnen
are you going to the hairdresser?
Nigdzie nie mogę jechać
Lernen beginnen
I can't go anywhere
spędzać czas w domu
Lernen beginnen
spend time at home
szczególnych
Lernen beginnen
particular
Tam jest dużo ludzi
Lernen beginnen
There ARE a lot of people
przeżywać
Lernen beginnen
experience
głośniejszy
Lernen beginnen
nosier
to zależy od przeciwnika
Lernen beginnen
it depends on the opponent
rivals
Lernen beginnen
opponents at the same level and opponents who you always play with
zamówiliśmy pizzę
Lernen beginnen
we ordered a pizza
robiliśmy zakupy
Lernen beginnen
we were shopping
sweter
Lernen beginnen
sweater
dowiadywać się
Lernen beginnen
inquire
sprzedawczyni
Lernen beginnen
saleswoman
większość jest uprzejma
Lernen beginnen
the majority are polite
Byłem zdezorientowany
Lernen beginnen
I got confused
Wróciłem do domu
Lernen beginnen
I came back home
wyjatek bo nie mowimy "to home"
drużyna przeciwna
Lernen beginnen
opposing team
wynajmując dom na Airbnb
Lernen beginnen
renting out your house on Airbnb
możesz wynająć firmę, która posprząta twoje mieszkanie
Lernen beginnen
you can hire a company which will clean your apartment
part- time gig
Lernen beginnen
part - time job
znacznie taniej
Lernen beginnen
much cheaper
w Wiedniu
Lernen beginnen
in Vienna
niektóre rządy w Europie walczą
Lernen beginnen
some of the governments in Europe are fighting
afera
Lernen beginnen
issue
w dobrej lokalizacji
Lernen beginnen
in a good location
w złym stanie
Lernen beginnen
in bad condition
każda firma ma ryzyko
Lernen beginnen
every business has a risk
możemy się spotkać
Lernen beginnen
we can encounter
robić bałagan
Lernen beginnen
to make a mess
szkody materialne
Lernen beginnen
damage to property
ubezpieczenie nieruchomości na wynajem
Lernen beginnen
insurance for rental property
upewnić się
Lernen beginnen
to make sure
byłem zszokowany
Lernen beginnen
I was shocked
To było szokujące
Lernen beginnen
It was shocking
w branży lotniczej
Lernen beginnen
in the airline industry
możesz tam oglądać filmy
Lernen beginnen
you can watch videos there
Jeśli dobrze pamiętam
Lernen beginnen
If I remember correctly
the richest people
Lernen beginnen
najbogatsi ludzie
zachęcić
Lernen beginnen
to encourage
przesiadka
Lernen beginnen
stopover/layover
mniej szczęśliwych ludzi nie stać na bilety pierwszej klasy
Lernen beginnen
less fortunate people can’t afford first class tickets
to się opłaca
Lernen beginnen
it pays off
kilka rzędów
Lernen beginnen
a few rows
ból ucha
Lernen beginnen
earache
podczas lądowania
Lernen beginnen
during landing
Mikołajki
Lernen beginnen
Saint Nicholas Day
Pytałem mojego szefa, czy jego dziecko wierzy w Świętego Mikołaja
Lernen beginnen
I was asking my boss IF his kid believes in Santa Claus
udawać
Lernen beginnen
to pretend
there are a lot of technical words
Lernen beginnen
jest wiele technicznych słów
punkty dotyczące bitcoinów są dla mnie interesujące
Lernen beginnen
the points about bitcoin ARE interesting for me
karta graficzna
Lernen beginnen
graphics card
kopanie kryptowalut
Lernen beginnen
cryptocurrency mining
Myślałem, że cena bitcoinów spadnie
Lernen beginnen
I was thinking that the price of bitcoin will decrease
nikt tak naprawdę nie zna przyszłości
Lernen beginnen
no one really knows the future
akcje
Lernen beginnen
stocks
nazywamy akcje kryptowalut, więc jest całkiem podobny
Lernen beginnen
we name cryptocurrencies stocks, so it’s quite similar
kupił trochę ziemi
Lernen beginnen
he bought some land
nie znam się na tym
Lernen beginnen
I don’t know about this
wartość jego gospodarstw znacznie wzrosła
Lernen beginnen
the value of his holdings increased a lot
to się już nigdy nie powtórzy
Lernen beginnen
it will never happen again
to się powtórzyło
Lernen beginnen
it happened again
miał trochę szczęścia
Lernen beginnen
he got a little bit lucky
potrafi dobrze przewidzieć
Lernen beginnen
he can predict well
nie każda osoba ma szczęście
Lernen beginnen
not every person gets lucky
ma dobry umysł biznesowy
Lernen beginnen
He has a good business mind
nie marnował pieniędzy
Lernen beginnen
he didn’t waste his money
każdy miliarder miał trochę szczęścia
Lernen beginnen
every billionaire had some luck
jako jedyny wzbogacił się dzięki inwestycjom
Lernen beginnen
he is the only one that got rich by investing
to cię nie uszczęśliwia
Lernen beginnen
it doesn't make you happy
nieszczęśliwy
Lernen beginnen
unhappy
ułatwiać
Lernen beginnen
to ease
założyć rodzinę
Lernen beginnen
to start a family
prowadzić dobre życie
Lernen beginnen
to lead a good life
w przyszłości
Lernen beginnen
in the future
to się zmieni
Lernen beginnen
it will change
zdobyć doświadczenie
Lernen beginnen
to gain experience
utrzymywać się samodzielnie
Lernen beginnen
o be self-sufficient
dać im pieniądze
Lernen beginnen
to give THEM money
biedne kraje są bardzo zacofane
Lernen beginnen
poor countries are very backward
bardzo cierpiał
Lernen beginnen
he suffered a lot
wziąć udział
Lernen beginnen
to take part
PKB
Lernen beginnen
GDP (gross domestic product)
daleko w tyle
Lernen beginnen
far behind
branża
Lernen beginnen
field
za nami
Lernen beginnen
behind us
branża motoryzacyjna
Lernen beginnen
the car industry
za granicą
Lernen beginnen
abroad
w Europie Zachodniej
Lernen beginnen
in Western Europe
zagraniczne firmy
Lernen beginnen
international companies
musimy mieć niskie podatki
Lernen beginnen
we need TO have low taxes
wycofać się
Lernen beginnen
to withdraw
aby uniknąć podatków
Lernen beginnen
to avoid taxes
zawsze będą działać na korzyść Stanów
Lernen beginnen
they will always support the United States
Lubię gorącą pogodę
Lernen beginnen
I like hot weather
Nie muszę czekać na przystanku autobusowym
Lernen beginnen
I don’t need to wait at the bus stop
Nie lubię spędzać czasu na mrozie
Lernen beginnen
I don’t like to spend time out in the cold
Lubię jeździć na kemping
Lernen beginnen
I like to go camping
Filipiny są
Lernen beginnen
The Philippines is
Ciekawy przypadek
spalenie słoneczne
Lernen beginnen
sunburn
wilgotny
Lernen beginnen
humid
śródziemnomorski
Lernen beginnen
Mediterranean
z czasem się przyzwyczaję
Lernen beginnen
I will get used to it with time
złożyć pozew
Lernen beginnen
to file a lawsuit
oskarżyć
Lernen beginnen
accuse
zbyt duże, by upaść
Lernen beginnen
too big to fail
powiedzenie
sztuczny
Lernen beginnen
artificial
którego Intel nie był w stanie pokonać
Lernen beginnen
which Intel couldn’t overcome
konkurować uczciwie
Lernen beginnen
compete fairly
przestrzegać obowiązujących przepisów
Lernen beginnen
to follow the existing laws
wyprzedzić
Lernen beginnen
to overtake
wszystkie duże firmy były kiedyś małymi firmami
Lernen beginnen
all big companies were small companies in the past
wygrał z
Lernen beginnen
won against
oddział
Lernen beginnen
branch
popyt
Lernen beginnen
demand
cieszący się popytem
Lernen beginnen
in demand
z czasem
Lernen beginnen
with time
studenci kończą edukację
Lernen beginnen
students finish their education
stosunki międzyludzkie
Lernen beginnen
human relations
nie wiem jak to naprawdę jest
Lernen beginnen
i don’t know what it is really like
nie wykluczam tej opcji
Lernen beginnen
I’m not ruling out the possiblity
karnet
Lernen beginnen
monthly pass to the gym
możesz zarabiać dobre pieniądze
Lernen beginnen
you can make good money
pieniądze, które możesz zarobić, nie są złe
Lernen beginnen
the money you can make is not bad
wyjazdy służbowe
Lernen beginnen
business trips
ścieżka kariery
Lernen beginnen
career path
rozrywka
Lernen beginnen
entertainment
uciążliwe
Lernen beginnen
burdensome
bezpieczny
Lernen beginnen
safe
ukraść
Lernen beginnen
to steal
nie ma żadnych zasad i przepisów dotyczących bitcoinów
Lernen beginnen
there are no rules and regulations about bitcoin
nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka
Lernen beginnen
don’t put all your eggs in one basket
powiedzenie
to atak na wolność
Lernen beginnen
it's an attack on freedom
Prywatność
Lernen beginnen
Privacy
prywatny
Lernen beginnen
private
używa tylko gotówki
Lernen beginnen
he uses only cash
nigdy nie miał konta bankowego
Lernen beginnen
he never had a bank account
kryjówka
Lernen beginnen
hideout
ma to związek z moją pracą
Lernen beginnen
it’s connected with my job
mit
Lernen beginnen
myth
To nie jest tak duży problem, jak ludzie myślą
Lernen beginnen
It’s not such a big problem as people think
kopalnie
Lernen beginnen
mines
węgiel
Lernen beginnen
coal
dla dobra ludzkości
Lernen beginnen
for the good of mankind
mówienie o zamykaniu
Lernen beginnen
talking about closING
Grenlandia
Lernen beginnen
Greenland
zalać
Lernen beginnen
to flood
obszary przybrzeżne zostaną zalane
Lernen beginnen
coastal areas will be flooded
ekstremalne warunki pogodowe
Lernen beginnen
extreme weather conditions
we can have droughts or floods
Lernen beginnen
możemy mieć susze lub powodzie
trzęsienie ziemi
Lernen beginnen
earthquake
ludzie są niczym w porównaniu z naturą
Lernen beginnen
people are nothing compared to nature
w porównaniu
Lernen beginnen
in comparison to
spodziewać się
Lernen beginnen
to expect
od początku
Lernen beginnen
from the beginning
ludzie palili węgiel
Lernen beginnen
people burnt coal
dużo się mówi
Lernen beginnen
there’s a lot of talk
renewable sources of energy
Lernen beginnen
odnawialne źródła energii
energia słoneczna
Lernen beginnen
solar energy
węgiel zanieczyszcza powietrze
Lernen beginnen
coal pollutes the air
problem jest tak duży, że...
Lernen beginnen
the problem is so big that...
sposoby oczyszczania zanieczyszczonej wody
Lernen beginnen
ways to clean the polluted water
aby zatrzymać topnienie lodowców
Lernen beginnen
to stop the melting of icebergs
partia prawicowa
Lernen beginnen
right-wing party
zbyt otwarty
Lernen beginnen
too open
przypodobać się komuś
Lernen beginnen
to get someone to like
Lewica is trying to get the Western countries to like them
całkowicie
Lernen beginnen
completely
nieodnawialne
Lernen beginnen
unrenewable
wiatr
Lernen beginnen
wind
windmill
Lernen beginnen
wiatrak
kosztowny
Lernen beginnen
costly
Sylwestra spędzimy razem
Lernen beginnen
We will spend New Year's Eve together

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.