People 4

 0    28 Datenblatt    monikamrugala
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zaangażowany
Lernen beginnen
involved
zaręczony z
Lernen beginnen
engaged to
tępy, nudny
Lernen beginnen
dull
przezabawny
Lernen beginnen
hilarious
niepokojący
Nie lubię być niepokojony.
Lernen beginnen
disturbing
I don't like being disturbed.
podnoszący na duchu
Lernen beginnen
uplifting
denerwujący
Lernen beginnen
upsetting
poddenerwowany
Lernen beginnen
upset
jak żywy
To wygląda bardzo realistycznie.
Lernen beginnen
lifelike
It looks very realistics.
zaangażowanie
Lernen beginnen
involvement
zaręczyny
Lernen beginnen
engagement
głupawka
Lernen beginnen
hilarity
denerwować kogoś
Lernen beginnen
to upset someone
skaza
Skazy są wadami twojego charakteru lub wyglądu.
Lernen beginnen
flaw
The flaws are the faults in your character or appearance.
szlachetny
Lernen beginnen
noble
nagłe wspomnienie
Jej myśli powróciły do dnia ich rozwodu.
Lernen beginnen
flashback
Her mind flashed back to the day of their divorce.
szlachetność, szlachta
Lernen beginnen
nobility
uczestniczyć
Około czterdziestu osób bierze udział w dwudziestoczterogodzinnym maratonie tanecznym.
Lernen beginnen
to take part
About forty people is taking part in a twenty-four-hour dance marathon.
rozsadzać (z emocji), pękać nagle
Rozsadza ją energia. Tom pękał, żeby wszystkim przekazać wiadomości. Ukłuła balon szpilką i pękł głośnym hukiem.
Lernen beginnen
to burst - burst - burst
She is bursting with energy. Tom was bursting to tell everyone the news. She pricked the balloon with a pin and it burst with a loud bang.
tworzyć nową jakość, wydobywać
Wydaje się, że ona wydobywa to, co najlepsze, najbardziej szalone w ludziach.
Lernen beginnen
to bring out
She seems to bring out the best and craziest in people.
przychylność, wsparcie
Ona nie ma wsparcia u swoich kolegów. (jest niepopularna) Wysłał jej prezenty, aby zdobyć jej przychylność.
Lernen beginnen
a favour
She is out of favour with her colleagues. (She is unpopular) He sent her presents in an attempt to win her favour.
popierać, być zwolennikiem, opowiadać się za
Czy popierasz zakaz palenia? Nie jestem zwolennikiem bicia dzieci. Większość ludzi na prowincji opowiada się za decentralizacją. System świadczeń jest ukierunkowany (dający przywileje) na korzyść tych, którzy mają dzieci.
Lernen beginnen
to be in favour of something / doing sth
Are you in favour of a ban on smoking? I'm not in favour of hitting children. The majority of people in the province are in favour of devolution. The system of benefits is weighted in favour of those who have children.
przysługa
Czy mógłbyś wyświadczyć mi przysługę - czy nakarmiłbyś mojego kota w ten weekend? Nigdy mi nie podziękował, więc po raz ostatni robię mu przysługę. Mogę cię prosić o przysługę? Czy mógłbyś wyświadczyć mi przysługę i podać te kanapki?
Lernen beginnen
a favour
Could you do me a favour - would you feed my cat this weekend? He never even thanked me, so that's the last time I do him a favour. Can I ask you a favour? Could you do me a favour and pass these sandwiches round?
prezent weselny
Lernen beginnen
a wedding favour
faworyzować (preferować)
Zawsze czuła, że rodzice faworyzują jej brata. W ankiecie większość ludzi faworyzowała wyższe podatki i lepsze usługi publiczne niż cięcia podatków. Które z propozycji preferujesz?
Lernen beginnen
to favour
She always felt that her parents favoured her brother. In the survey a majority of people favoured higher taxes and better public services over (rather than) tax cuts. Which of the proposals do you favour?
Skąd pochodzisz?
Lernen beginnen
Where are you from originally?
Mam dość!
Lernen beginnen
I've had enough!
Tak jak lubisz.
Lernen beginnen
As well as you like.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.