People - Osoby

 0    28 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
I
I am Adam.
Lernen beginnen
ja
Ja som Adam.
you
Who are you?
Lernen beginnen
ty
Kto si ty?
he
Who is he?
Lernen beginnen
on
Kto je on?
she
She is my sister.
Lernen beginnen
ona
Ona je moja sestra.
this
This is very interesting.
Lernen beginnen
to
To je veľmi zaujímavé.
we
We are hungry.
Lernen beginnen
my
My sme hladní.
you
Where are you from?
Lernen beginnen
vy
Odkiaľ ste?
they
They are our friends.
Lernen beginnen
oni, ony
Oni sú naši priatelia.
person
I'd like a table for one person.
Lernen beginnen
osoba
Chcel by som stôl pre jednu osobu.
people
There are too many people here.
Lernen beginnen
ľudia
Je tu príliš veľa ľudí.
friend
My best friend lives next door.
Lernen beginnen
kamarát
Môj najlepší kamarát býva vedľa.
wife
This is my wife - Julia.
Lernen beginnen
manželka
To je moja manželka - Júlia.
husband
He is my husband.
Lernen beginnen
manžel
On je môj manžel.
brother
Do you have a brother?
Lernen beginnen
brat
Máš brata?
sister
Where is your sister?
Lernen beginnen
sestra
Kde je tvoja sestra?
child
It's just a child.
Lernen beginnen
dieťa
Je to ešte len dieťa.
son
My son is 18 years old.
Lernen beginnen
syn
Môj syn má 18 rokov.
daughter
I've got two daughters as well.
Lernen beginnen
dcéra
Mám ešte dve dcéry.
mother
My mother is a teacher.
Lernen beginnen
matka
Moja matka je učiteľka.
mum
My mum is going to visit me next week.
Lernen beginnen
mama
Moja mama ma príde navštíviť budúci týždeň.
father
My father works as a taxi driver.
Lernen beginnen
otec
Môj otec pracuje ako taxikár.
dad
Where's your dad?
Lernen beginnen
ocko
Kde je tvoj ocko?
boyfriend
Sorry - I've got a boyfriend.
Lernen beginnen
priateľ
Prepáč - mám priateľa.
girlfriend
I'm here with my girlfriend.
Lernen beginnen
priateľka
Som tu s mojou priateľkou.
man
Do you know that man?
Lernen beginnen
muž
Poznáš toho muža?
woman
This woman is married.
Lernen beginnen
žena
Táto žena je vydatá.
mister, sir
Excuse me, sir. Where is Bezručova street?
Lernen beginnen
pán
Prepáčte, pane. Kde je Bezručova ulica?
miss, madame
Miss Nováková is very intelligent.
Lernen beginnen
slečna, madam
Slečna Nováková je veľmi inteligentná.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.