Pierwszy rozdział socjo.

 0    14 Datenblatt    Beata12
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
ANTYNATURALIZM
Lernen beginnen
pogląd o zasadniczej odmienności rzeczywistości przyrodniczej i społecznej.
ANTYPOZYTYWIZM
Lernen beginnen
pogląd o konieczności wypracowania w naukach społecznych zupełnie swoistych procedur i metod badawczych, odmiennych od tych, które stosują nauki przyrodnicze.
DOKUMENTY OSOBISTE
Lernen beginnen
spontaniczne zapisy zdarzeń i zjawisk dokonywane przez ludzi w nich uczestniczących, ujawniające ich autentyczne motywacje, intencje, interpretacje (np. listy, pamiętniki).
HERMENEUTYKA
Lernen beginnen
interpretacja, rozumienie zjawisk społecznych przez ujawnianie znaczeń, jakie wiążą z nimi działający ludzie, a także jakie ze zjawiskami tego typu wiąże właściwa im kultura.
IDEALNA SYTUACJA KOMUNIKACYJNA
Lernen beginnen
możliwość prowadzenia dyskusji między równymi partnerami w warunkach pełnej swobody wypowiedzi, w sytuacji pozbawionej jakichkolwiek nacisków i ograniczeń niemerytorycznych.
INSTYTUGONALIZACIA SOCJOLOGII
Lernen beginnen
uznanie socjologii za dyscyplinę nauki przez utworzenie katedr czy wydziałów uniwersyteckich, instytutów badawczych, periodyków socjologicznych, stowarzyszeń i organizacji socjologów, a także utworzenie stanowisk zawodowych dla socjologów
KONTEKSTY SPOŁECZNE
Lernen beginnen
wyróżnialne ze względu na cel, specyfikę działań, swoisty styl postępowania itp. dziedziny aktywności życiowej ludzi, w których toczy się życie społeczne np. rodzinny,
NATURALIZM
Lernen beginnen
pogląd o zasadniczej identyczności świata przyrody i rzeczywistości społecznej.
POZYTYWIZM
Lernen beginnen
pogląd o potrzebie naśladowania w naukach o społeczeństwie wypracowanych wcześniej badawczych wzorców nauk przyrodniczych.
PROGNOZY SAMOREALIZUJĄCE SIĘ l SAMODESTRUKCYJNE
Lernen beginnen
akt, że przewidywania przyszłych stanów społecznych mogą wywołać reakcje masowe prowadzące do spełnienia się prognoz fałszywych albo do niespełnienia się prognoz prawdziwych
REFLEKSYJNOŚĆ
Lernen beginnen
fakt, że wiedza i dokonywane przez ludzi interpretacje na temat własnych działań, działań innych w istotny sposób wpływa na ich decyzje, sposób postępowania, a przez to na kształt społeczeństwa, w którym żyją.
SYMETRIA WYJAŚNIANIA I PRZEWIDYWANIA
Lernen beginnen
przekonanie, że dysponując adekwatnym wyjaśnieniem zjawisk, można na drodze czysto logicznej, dedukcyjnej, wyprowadzić prognozy na temat ich przyszłego przebiegu.
WSPÓŁCZYNNIK HUMANISTYCZNY
Lernen beginnen
związek każdego faktu społecznego z działaniami i doświadczeniami życiowymi jakichś konkretnych ludzi i wynikająca stąd konieczność badania takich faktów z ich szczególnej perspektywy, stawiania się przez badacza w położeniu owych ludzi.
WYOBRAŹNIA SOCJOLOGICZNA
Lernen beginnen
umiejętność wiązania wszystkiego, co dzieje się w społeczeństwie, z warunkami strukturalnymi, kulturalnymi i historycznymi oraz podmiotowymi działaniami ludzi.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.