Podane przez sorkę

 0    63 Datenblatt    Riverwood
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
w bezpośrednim świetle słonecznym
Lernen beginnen
in direct sunlight
wybrzeże
Lernen beginnen
seaside
pozostać
Lernen beginnen
remain
warunki
Kiedy przeprowadzamy eksperyment potrzebujemy szczególnych warunków.
Lernen beginnen
conditions
When we conduct an experiment we need specific conditions.
głuchy
Jestem głuchy na jedno ucho.
Lernen beginnen
deaf
I'm deaf in one ear.
odosobnienie
Lernen beginnen
isolation
szopa
Lernen beginnen
shed
niemy
Lernen beginnen
dumb
głuchoniemy
Lernen beginnen
deaf-and-dumb
być może
Lernen beginnen
perhaps
wyzdrowieć
Lernen beginnen
recover
szansa
Lernen beginnen
chance of
czy
Nie wiem, czy mam tam iść, czy nie.
Lernen beginnen
whether
I don't know whether I should go there or not.
wymyślić
Wymyśliła nową gre planszową.
Lernen beginnen
come up with
She came up with an idea for a new board game.
zapasy tlenu
Lernen beginnen
supplies of oxygen
w międzyczasie
Lernen beginnen
meanwhile
dobra forma
Lernen beginnen
good shape
płynnie
Lernen beginnen
smoothly
wezwany
Lernen beginnen
called in
wracać
Lernen beginnen
go back
kolega lub koleżanka z pracy
Lernen beginnen
colleague
rok przestępny
Lernen beginnen
a leap year
prawdy wiary
Lernen beginnen
a leap of faith
natychmiast
To niezwykle ważne aby wdrożyć ten plan natychmiast.
Lernen beginnen
immediately
It is extremely important to implement this plan immediately.
dotyczyć
Ta kwestia cię nie dotyczy, Stephen. Pilnuj swojego nosa.
Lernen beginnen
concern
This matter doesn't concern you, Stephen. Please mind your own business.
sprowadzić kogoś spowrotem
Lernen beginnen
bring somebody back
ludzkość
Lernen beginnen
mankind
w całości
Lernen beginnen
in total
zamiast
Czasami lubię zastąpić mięso soją.
Lernen beginnen
instead of
Sometimes I like to eat soya instead of meat.
pradziad
Lernen beginnen
ancestor
przydatny
Lernen beginnen
useful
bezużyteczny
Lernen beginnen
useless
granatowy
Lernen beginnen
navy blue
łąka
Lernen beginnen
field
bezpośredni
Lernen beginnen
direct
wynaleźć
Edison wynalazł żarówkę.
Lernen beginnen
to invent
Edison invented a light bulb.
Zalety
Lernen beginnen
advantages
wady
Lernen beginnen
disadvantages
możliwy
Czy to jest w ogóle możliwe?
Lernen beginnen
possible
Is it possible at all?
możliwość
Lernen beginnen
possibility
pozostawać
Ta różnica wciąż pozostaje poważnym powodem do niepokoju.
Lernen beginnen
remain
This difference still remains a serious cause of concern.
zawierać
Lernen beginnen
include
uciekając w
Lernen beginnen
escaping into
załoga
Załoga łodzi przygotowała się do przybicia do portu.
Lernen beginnen
crew
The crew of the boat prepared to dock at the port.
natychmiast
To niezwykle ważne aby wdrożyć ten plan natychmiast.
Lernen beginnen
immediately
It is extremely important to implement this plan immediately.
wagon
Lernen beginnen
carriage
łąka
Lernen beginnen
field
przestraszony / wystraszony
Lernen beginnen
afraid
kierunku
Lernen beginnen
toward
dotrzeć
Dotrzemy do celu w przeciągu 10 minut.
Lernen beginnen
reach
We'll reach the destination within 10 minutes.
naprzeciwko
Ona mieszka po przeciwnej stronie ulicy.
Lernen beginnen
opposite
She lives on the opposite side of the street.
krzyż
Lernen beginnen
cross
szyja
Mam długą szyję.
Lernen beginnen
neck
I have a long neck.
sługa
Lernen beginnen
servant
nagle
Lernen beginnen
suddenly
odpowiedz
Otrzymałem sto odpowiedzi na moje pytanie.
Lernen beginnen
reply
I received one hundred replies to my question.
prehistoryczny
Lernen beginnen
prehistoric
pradziad
Lernen beginnen
ancestor
zamiast
Czasami lubię zastąpić mięso soją.
Lernen beginnen
instead of
Sometimes I like to eat soya instead of meat.
skok
Lernen beginnen
leap
wiarygodny
Wiem z wiarygodnego źródła, uwierz.
Lernen beginnen
reliable
I know it from a reliable source, believe me.
oddzielny
Lernen beginnen
separate
bezpośrednie działanie promieni słonecznych
Lernen beginnen
direct sunlight

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.