podstawa 3

 0    204 Datenblatt    Franz Mauer
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
szkoła z internatem
Lernen beginnen
boarding school
szkoła pomaturalna kolegium uniwersytet
Lernen beginnen
college
szkoła niepubliczna
Lernen beginnen
independent school
przedszkole
Lernen beginnen
nursery school/ kindergarten
szkoła podstawowa
Lernen beginnen
primary school
szkoła prywatna
Lernen beginnen
private school/public school
szkoła średnia, gimnazjum
Lernen beginnen
high school/middle school/secondary school/junior high school
szkoła publiczna
Lernen beginnen
state school/public school
szkoła zawodowa
Lernen beginnen
vocational school
rok akademicki
Lernen beginnen
academic year
ubiegać się o przyjęcie na uniwersytet
Lernen beginnen
apply to university
uczęszczać na wykłady
Lernen beginnen
attend lectures
praca licencjacka
Lernen beginnen
dissertation
licencjat w dziedzinie nauk humanistycznych
Lernen beginnen
bachelor of arts
licencjat w dziedzinie pedagogiki
Lernen beginnen
bachelor of education
licencjat w dziedzinie nauk ścisłych
Lernen beginnen
bachelor of science
kampus uniwersytecki
Lernen beginnen
campus
dziekan
Lernen beginnen
dean
uzyskać stopień naukowy
Lernen beginnen
do/get a degree
akademik
Lernen beginnen
dorm/halls
dostać stypendium
Lernen beginnen
get a scholarship/grant
dostać się na uniwersytet
Lernen beginnen
get into university
absolwent/absolwentka
Lernen beginnen
graduate
ukończyć studia
Lernen beginnen
graduate
wykładowca/wykładowczyni
Lernen beginnen
lecturer
magister w dziedzinie nauk humanistycznych
Lernen beginnen
master of arts
magister w dziedzinie nauk ścisłych
Lernen beginnen
master of science
magister w dziedzinie pedagogiki
Lernen beginnen
master of education
doktor, doktorat
Lernen beginnen
doctor of philosophy
studia magisterskie (po licencjacie) lub podyplomowe
Lernen beginnen
postgraduate course
publikacja naukowa
Lernen beginnen
research paper
urlop naukowy
Lernen beginnen
sabbatical
seminarium naukowe
Lernen beginnen
seminar
praca semestralna
Lernen beginnen
term paper
praca magisterska/doktorska
Lernen beginnen
thesis
czesne
Lernen beginnen
tuition/university fees
konsultacje/seminarium
Lernen beginnen
tutorial
student/studentka pierwszych trzech lat
Lernen beginnen
undergraduate
warsztaty/zajęcia praktyczne
Lernen beginnen
workshop
nauki humanistyczne
Lernen beginnen
humanities
prawo
Lernen beginnen
law
językoznawstwo
Lernen beginnen
linguistics
psychologia
Lernen beginnen
psychology
nauki społeczne
Lernen beginnen
social sciences
socjologia
Lernen beginnen
sociology
certyfikat/świadectwo
Lernen beginnen
certificate
obowiązkowy
Lernen beginnen
compulsory
wicedyrektor/wicedyrektorka
Lernen beginnen
deputy head/assistant principal
zapisać się na kurs
Lernen beginnen
enrol on a course
zajęcia dodatkowe/zajęcia pozalekcyjne
Lernen beginnen
extracurricular activities
realizować program nauczania
Lernen beginnen
follow the curriculum
wychowawca/wychowawczyni
Lernen beginnen
form teacher
dyrektor / dyrektorka
Lernen beginnen
head teacher/principal/headmaster/headmistress
klasa złożona z uczniów o różnym poziomie umiejętności
Lernen beginnen
mixed-ability class
nieobowiązkowy
Lernen beginnen
optional
uczeń/uczennica
Lernen beginnen
schoolchild
czesne
Lernen beginnen
school fees
rok szkolny
Lernen beginnen
school year
szkolnictwo publiczne
Lernen beginnen
state education
program nauczania
Lernen beginnen
syllabus/curriculum
grono pedagogiczne
Lernen beginnen
teaching staff
semestr
Lernen beginnen
term
plan lekcji
Lernen beginnen
timetable
plecak
Lernen beginnen
backpack
cyrkiel
Lernen beginnen
compass/compasses
segregator
Lernen beginnen
file/ring blinder
teczka
Lernen beginnen
folder
wieczne pióro
Lernen beginnen
fountain pen
zakreślacz
Lernen beginnen
highlighter
dziurkacz
Lernen beginnen
hole punch
notatnik
Lernen beginnen
notepad
zeszyt
Lernen beginnen
notebook/exercise book
spinacz do papieru
Lernen beginnen
paperclip
temperówka
Lernen beginnen
pencil sharpener
gumka
Lernen beginnen
rubber
linijka
Lernen beginnen
ruler
ekierka
Lernen beginnen
set square
zszywacz
Lernen beginnen
stapler
tablica
Lernen beginnen
whiteboard
pisak do tablic
Lernen beginnen
whiteboard marker
analizować
Lernen beginnen
analyse
chemia
Lernen beginnen
chemistry
ekonomia
Lernen beginnen
economics
literatura angielska
Lernen beginnen
english literature
wypracowanie
Lernen beginnen
essay
geografia
Lernen beginnen
geography
wykres
Lernen beginnen
graph
historia
Lernen beginnen
history
interpretacja
Lernen beginnen
interpretation
matematyka
Lernen beginnen
maths
podręcznik w wersji papierowej/elektronicznej
Lernen beginnen
paper/electronic textbook
przeprowadzać eksperymenty
Lernen beginnen
run/carry out experiments
przedmioty ścisłe/przyrodnicze
Lernen beginnen
science
rozwiązywać równania kwadratowe
Lernen beginnen
solve quadratic equations
Teksty źródłowe
Lernen beginnen
source texts
robić notatki
Lernen beginnen
take notes
próbówka
Lernen beginnen
test tube
opisać doświadczenie
Lernen beginnen
write up an experiment
Zdolności
Lernen beginnen
abilities
wyniki w nauce
Lernen beginnen
academic results/achievements
poziom nauczania
Lernen beginnen
academic standards
wszechstronny rozwój
Lernen beginnen
all-round development
uczęszczać do szkoły
Lernen beginnen
attend school
przeciętny
Lernen beginnen
average
mól książkowy
Lernen beginnen
bookworm 
przeprowadzać burzę mózgów/dyskutować
Lernen beginnen
brainstorm
kreatywność
Lernen beginnen
creativity
wybitny/znakomity
Lernen beginnen
distinguished
celować w czymś
Lernen beginnen
exel at sth
uzdolniony
Lernen beginnen
gifted/talented
omawiać pracę domową
Lernen beginnen
give feedback on/go over/discuss homework
nauczanie domowe
Lernen beginnen
homeschooling
mądrala
Lernen beginnen
know it all
trudności w uczeniu się
Lernen beginnen
learning difficulties
robić postępy
Lernen beginnen
make progress
uczyć się na pamięć
Lernen beginnen
memorise/learn by heart
znakomite oceny
Lernen beginnen
outstanding grades
słuchać uważnie
Lernen beginnen
pay attention
wyznaczać cele
Lernen beginnen
set targets
umiejętności
Lernen beginnen
skills
kujon
Lernen beginnen
swot
sprawdzać listę obecności
Lernen beginnen
take the register/take attendance
praca zespołowa
Lernen beginnen
teamwork
ADHD
Lernen beginnen
ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder)
nie chodzić do szkoły
Lernen beginnen
be off school
prześladować
Lernen beginnen
bully
prześladowca/prześladowczyni
Lernen beginnen
bully
prześladowanie
Lernen beginnen
bullying
Kamery monitoringu
Lernen beginnen
CCTV camera
oszukiwać/ściągać
Lernen beginnen
cheat
ściągać/spisywać
Lernen beginnen
copy
ściągi
Lernen beginnen
crib notes/cheat notes
mieć dobre/złe wyniki w szkole/na egzaminach
Lernen beginnen
do well/badly at school/in exams
dysleksja
Lernen beginnen
dyslexia
dyslektyczny
Lernen beginnen
dyslexic
wydalić kogoś ze szkoły
Lernen beginnen
expel sb/throw sb out
wydalenie
Lernen beginnen
expulsion
nie osiągnąć czegoś
Lernen beginnen
fail to achieve sth
porażka/niepowodzenie
Lernen beginnen
failure
mieć słabe wyniki
Lernen beginnen
get poor results
mieć problemy/trudności
Lernen beginnen
have a hard time
beznadziejny z
Lernen beginnen
hopeless at
indywidualne podejście
Lernen beginnen
individual approach
źle się zachowywać
Lernen beginnen
misbehave
przewinienie
Lernen beginnen
offence
pokonywać problemy
Lernen beginnen
overcome problems
zajęcia wyrównawcze
Lernen beginnen
remedial classes
chodzić na wagary
Lernen beginnen
skip lessons/classes/school
specjalne potrzeby edukacyjne
Lernen beginnen
special educational needs
wsparcie
Lernen beginnen
support
słabe punkty
Lernen beginnen
weaker areas
brytyjski odpowiednik matury
Lernen beginnen
A-levels
ocena/ocenianie
Lernen beginnen
assessment
Egzamin wstępny
Lernen beginnen
entrance exam
arkusz egzaminacyjny
Lernen beginnen
exam paper
Wyniki egzaminu
Lernen beginnen
exam results
Zasady zdawania egzaminu
Lernen beginnen
examination rules
egzamin zewnętrzny / wewnętrzny
Lernen beginnen
external/internal exam
nie zdać testu/egzaminu
Lernen beginnen
fail a test/an exam
oblać egzamin
Lernen beginnen
flunk an exam
brytyjski odpowiednik egzaminu gimnazjalnego
Lernen beginnen
GCSEs
stopień/ocena
Lernen beginnen
grade
Średnia ocen
Lernen beginnen
grade point average
ocena/stopień wyrażony w punktach
Lernen beginnen
mark
sprawdzać/oceniać
Lernen beginnen
mark
Egzamin próbny
Lernen beginnen
mock exam
dzienniczek internetowy
Lernen beginnen
online report
zdać test / egzamin
Lernen beginnen
pass a test/an exam
arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat
Lernen beginnen
past papers
zdawać egzamin ponownie
Lernen beginnen
resit/retake an exam
egzamin po ukonczeniu nauki w szkole
Lernen beginnen
school-leaving exam
świadectwo szkolne
Lernen beginnen
school report
uzyskać 100 punktów
Lernen beginnen
score/get 100 points
przygotować egzamin
Lernen beginnen
set an exam
podejść do egzaminu
Lernen beginnen
sit/take an exam
pisać sprawdzian
Lernen beginnen
take a test
świetlica szkolna, kółko zainteresowań
Lernen beginnen
afterschool club
uczęszczać na kurs
Lernen beginnen
attend a course
być / stać się członkiem
Lernen beginnen
be/become a member
rozwijać zdolności artystyczne
Lernen beginnen
develop artistically
rozwijanie umiejętności interpersonalnych przywódczych /
Lernen beginnen
develop leadership/interpersonal skills
kurs pierwszej pomocy
Lernen beginnen
first aid training
zapisać się do klubu/na siłownię
Lernen beginnen
join a club/the gym
brać udział w
Lernen beginnen
participate in
Chór szkolny
Lernen beginnen
school choir
orkiestra szkolna
Lernen beginnen
school orchestra
towarzystwo/stowarzyszenie
Lernen beginnen
society
sportowe/teatralne/szachowe/fotograficzne kółko
Lernen beginnen
sports/drama/chess/photography club
dobrowolny
Lernen beginnen
voluntary
być nieobecnym w szkole
Lernen beginnen
be off school
nadrobić
Lernen beginnen
catch up on
dogonić
Lernen beginnen
catch up with
rzucić szkołę
Lernen beginnen
drop out of school
mieć zaległości w nauce
Lernen beginnen
fall behind with school work
zabrać się do pracy
Lernen beginnen
get down to work
oddać
Lernen beginnen
hand in
zanotować
Lernen beginnen
note down
przyswajać
Lernen beginnen
take in
spóźnić się
Lernen beginnen
turn up late
łatwizna
Lernen beginnen
a piece of cake
pracować po nocach
Lernen beginnen
burn the midnight oil
całkowicie się pogubić
Lernen beginnen
feel out of your depth
znać coś na wylot
Lernen beginnen
know sth inside out
zdać śpiewająco
Lernen beginnen
pass with flying colours

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.