Podstawy prawne

 0    23 Datenblatt    bassiap
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Wskaż przepis prawny będący podstawą wypłacania zasiłku z ubezpieczenia społecznego
Lernen beginnen
Ustawa zasiłkowa
Wskaż przepis prawny będący podstawą wypłacania wynagrodzenia za pracę
Lernen beginnen
Kodeks Pracy, Ustawa o wynagrodzeniu minimalnym, rozporządzenie o wynagrodzeniach
Jak policzyć wynagrodzenie za czas choroby jeżeli pracownik ma stawkę miesięczną?
Lernen beginnen
Miesięczną stawkę dzieli się przez 3, i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim.
Jak policzyć wynagrodzenie określone w stawce miesięcznej jeżeli pracownik był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż choroba i nie zachowuje prawa do wynagrodzenia?
Lernen beginnen
Miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przeprawcowania w danym miesiącu i otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn
Wskaż przepis prawny będący podstawą wypłacania wyrównania do wynagrodzenia minimalnego?
Lernen beginnen
Ustawa o wynagrodzeniu minimalnym
Wskaż przepis prawny będący podstawą wypłacania wynagrodzenia za czas choroby?
Lernen beginnen
Kodeks Pracy artykuł 92 i Ustawa zasiłkowa art. 36 i dalsze
Wskaż przepis prawny będący podstawą wypłacania Normalnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych
Lernen beginnen
Kodeks Pracy Artykuł 151, Rozporządzenie o wynagrodzeniach paragraf 4
Wskaż przepis prawny będący podstawą wypłacania dodatku za pracę w porze nocnej
Lernen beginnen
Kodeks Pracy artykuł 151, Rozporządzenie o wynagrodzeniach paragraf 4
Wskaż przepis prawny będący podstawą wypłacania wynagrodzenia za czas dyżuru
Lernen beginnen
Kodeks Pracy artykuł 151, Rozporządzenie o wynagrodzeniach paragraf 4
Wskaż przepis prawny będący podstawą wypłacania za urlop okolicznościowy
Lernen beginnen
Rozporządzenie o wynagrodzeniach paragraf 5, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy
Wskaż przepis prawny będący podstawą wypłacania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
Lernen beginnen
Kodeks Pracy artykuł 172, rozporządzenie urlopowe paragraf od 5 do 13
Wskaż przepis prawny będący podstawą wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za urlop?
Lernen beginnen
Kodeks pracy artykuł 171, rozporządzenie urlopowe paragrafy od 6 do 19
Wskaż przepis prawny będący podstawą wypłacania wynagrodzenia za czas niezawinionego przestoju?
Lernen beginnen
Kodeks Pracy artykuł 81, Rozporządzenie o wynagrodzeniach paragraf 4
Wskaż przepis prawny będący podstawą wypłacania nagrody zwanej powszechnie premią uznaniową lub bonusem
Lernen beginnen
Kodeks Pracy artykuł 105
Wskaż przepis prawny będący podstawą wypłacania odprawa emerytalna lub rentowa
Lernen beginnen
Kodeks Pracy artykuł 92, rozporządzenie o wynagrodzeniach paragraf 2
Wskaż przepis prawny będący podstawą wypłacania odprawy pośmiertnej
Lernen beginnen
Kodeks Pracy artykuł 93, rozporządzenie o wynagrodzeniach paragraf 2
Ile wynosi odprawa pośmiertna jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat?
Lernen beginnen
Jednomiesięczne wynagrodzenie
Ile wynosi odprawa pośmiertna jeżli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat, ale krócej niż 15 lat
Lernen beginnen
Trzymiesięczne wynagrodzenie
Ile wynosi odprawa pośmiertna jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat?
Lernen beginnen
Sześciomiesięczne wynagrodzenie
Komu przysługuje odprawa pośmiertna po pracowniku?
Lernen beginnen
1. Małżonkowi, 2. innym członkom rodziny uprawionym do renty rodzinnej
Jaka kwota odprawy pośmiertnej należy się jeżeli pozostał tylko jeden członek rodziny?
Lernen beginnen
Połowa kwoty
Wskaż przepis prawny będący podstawą wypłacania Odprawy z tytułu zwolnień grupowych?
Lernen beginnen
Ustawa o zwolnieniach grupowych atykuły 1, 8 i 10.
Na jaki dzień roku kalendarzowego pracodawca musi zatrudniać 20 i mniej pracowników, aby nie musiał samodzielnie naliczać i wypłacać zasiłków?
Lernen beginnen
30 listopdada

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.