Pojęcia i zwroty łacińskie 4

 0    45 Datenblatt    dunat
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
utracony zysk
Lernen beginnen
lucrum cessans
w złej wierze
Lernen beginnen
mala fide
sposób działania
Lernen beginnen
modus operandi
na wypadek śmierci
Lernen beginnen
mortis causa
po zmianie tego, co powinno być zmienione
Lernen beginnen
mutatis mutandis
dziecko poczęte, lecz jeszcze nienarodzone
Lernen beginnen
nasciturus
przedmiotowe nieistotne elementy czynności prawnej
Lernen beginnen
naturalia negotii
niedbalstwo
Lernen beginnen
neglegentia
czynność prawna kulejąca (wadliwa)
Lernen beginnen
negotium claudicans
czynność prawna nieistniejąca
Lernen beginnen
negotium non existens
nie jest jasne
Lernen beginnen
non liquet
określona liczba, liczba zamknięta, ograniczona, wyliczenie enumeratywne
Lernen beginnen
numerus clausus
ciężar dowodu
Lernen beginnen
onus probandi
przez podobieństwo, analogię
Lernen beginnen
per analogiam
przez zaistnienie pewnych faktów; w sposób dorozumiany
Lernen beginnen
per facta concludentia
osoba niepożądana
Lernen beginnen
persona non grata
po śmierci
Lernen beginnen
post mortem
domniemanie niedopuszczające przeciwdowodu
Lernen beginnen
praesumptio iuris ac de iure
domniemanie możliwe do obalenia
Lernen beginnen
praesumptio iuris tantum
dla dobra publicznego
Lernen beginnen
pro publico bono
liczba członków podmiotu zbiorowego, których obecność podczas głosowania jest konieczna, aby decyzje w nim podjęte były ważne
Lernen beginnen
quorum
podstawa (przyczyna, motyw, cel, sens) uchwalenia danej ustawy
Lernen beginnen
ratio legis
przy zachowaniu istniejących okoliczności
Lernen beginnen
rebus sic stantibus
sprowadzenie rozumowania do niedorzeczności
Lernen beginnen
reductio ad absurdum
zmiana na gorsze, zmiana orzeczenia na niekorzystne
Lernen beginnen
reformatio in peius
sprawa osądzona (zakończona prawomocnym wyrokiem)
Lernen beginnen
res iudicata
przywrócenie do stanu pierwotnego (poprzedniego)
Lernen beginnen
restitutio in integrum
w szerokim znaczeniu
Lernen beginnen
sensu largo
w ścisłym znaczeniu
Lernen beginnen
sensu stricto
wyrok nieistniejący
Lernen beginnen
sententia non existens
sukcesja szczególna
Lernen beginnen
successio singularis
sukcesja ogólna (uniwersalna)
Lernen beginnen
successio universalis
we własnym imieniu
Lernen beginnen
suo nomine
termin początkowy (od którego rozpoczynają się skutki czynności prawnej)
Lernen beginnen
terminus a quo
termin końcowy (do którego trwają skutki czynności prawnej)
Lernen beginnen
terminus ad quem
termin, przed którym coś nastąpiło lub ma nastąpić
Lernen beginnen
terminus ante quem
termin, po którym coś ma nastąpić
Lernen beginnen
terminus post quem
termin ostateczny (prekluzyjny)
Lernen beginnen
terminus praeclusivus
interes publiczny
Lernen beginnen
utilitas publica
okres pomiędzy ogłoszeniem aktu prawnego a jego wejściem w życie
Lernen beginnen
vacatio legis
brzmienie ustawy
Lernen beginnen
verba legis
przymus fizyczny
Lernen beginnen
vis absoluta
przymus psychiczny
Lernen beginnen
vis compulsiva
siła wyższa
Lernen beginnen
vis maior
zdanie odrębne
Lernen beginnen
votum separatum

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.