Pojęcia i zwroty łacińskie

 0    150 Datenblatt    ogooreczek
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
consequentia per inductionem
Lernen beginnen
z następstwa, w drodze indukcji
a priori
Lernen beginnen
bez względu na fakty czy argumenty (wnioskować z „góry”)
ab initio
Lernen beginnen
od początku
accessio temporis
Lernen beginnen
doliczenie czasu
accidentalia negotii
Lernen beginnen
dodatkowe części składowe czynności prawnej, podmiotowo istotne składniki treści czynności prawnej
actio in rem
Lernen beginnen
powództwa o ochronę praw na rzeczy
ad acta (deponere)
Lernen beginnen
odłożyć do akt, do archiwum (przenośnie: sprawa zakończona)
ad exemplum
Lernen beginnen
na przyład
ad hoc
Lernen beginnen
doraźnie, tylko w tym przypadku
ad personam
Lernen beginnen
do osób, w odniesieniu do (konkretnej) osoby
ad rem
Lernen beginnen
do rzeczy; wrócić do tematu, do sedna sprawy
ad vocem
Lernen beginnen
nawiązując do poprzedniej wypowiedzi, do głosu (poprzednika)
alieno nomine
Lernen beginnen
w cudzym imieniu
altera pars
Lernen beginnen
druga strona, przeciwnik w sporze
analogia iuris
Lernen beginnen
analogia z prawa
analogia legis
Lernen beginnen
analogia z ustawy
argumentum a contrario
Lernen beginnen
uzasadnienie (twierdzenie, dowód) z przeciwieństwa
argumentum a maiori ad minus
Lernen beginnen
wnioskowanie z większego o mniejszym
argumentum a minori ad maius
Lernen beginnen
wnioskowanie z mniejszego o większym
argumentum ad personam
Lernen beginnen
argument odnoszący sie do osoby (argument osobisty)
argumentum ex (a) silentio
Lernen beginnen
argument z milczenia
bona fide
Lernen beginnen
w dobrej wierze
casus fortuitus
Lernen beginnen
przypadek losowy
casus mixtus
Lernen beginnen
przypadek mieszany
causa
Lernen beginnen
przyczyna, powód, podstawa prawna
clausula generalis
Lernen beginnen
klauzula generalna
clausula rebus sic stantibus
Lernen beginnen
zastrzeżenie, że umowa obowiązuje w istniejących oklicznościach, które nie ulegną zmianie
communis opinio
Lernen beginnen
powszechny pogląd, powszechna opinia
condicio sine qua non
Lernen beginnen
warunek nieodzowny; warunek bez którego nie może zaistnieć dana czynność
consensus
Lernen beginnen
zgoda, porozumienie
contra legem
Lernen beginnen
wbrew ustawie, sprzecznie z prawem
corpus delicti
Lernen beginnen
przedmiot będący dowodem popełnienia przestępstwa
cui bono?
Lernen beginnen
na czyją korzyść?
culpa
Lernen beginnen
wina
culpa dolo exorta
Lernen beginnen
wina kombinowana
culpa in contrahendo
Lernen beginnen
niedbalstwo przy zawieraniu umowy
culpa in custodiendo
Lernen beginnen
wina w dozorze
culpa in eligendo
Lernen beginnen
wina w wyborze
culpa lata
Lernen beginnen
ciężka wina
damnum emergens
Lernen beginnen
szkoda rzeczywista
de facto
Lernen beginnen
faktycznie, istotnie, w istocie, w rzeczywistości, w praktyce
de lege ferenda
Lernen beginnen
co do przyszłego unormowania, co do prawa postulowanego (o ustawie, która ma być uchwalona)
de lege lata
Lernen beginnen
z punktu widzenia prawa obowiązującego, (o ustawie obowiązującej)
desuetudo
Lernen beginnen
utrata mocy obowiązującej aktu prawnego wskutek jego długotrwałego niestosowania lub nieprzestrzegania
diligentia quam suis rebus
Lernen beginnen
staranność dokładana przy prowadzeniu własnych spraw
dolus directus
Lernen beginnen
zamiar bezpośredni
dolus eventualis
Lernen beginnen
zamiar ewentualny
dolus malus
Lernen beginnen
szczególnie zły zamiar
donatio cum modo
Lernen beginnen
arowizna z poleceniem/ darowizna obciążliwa
erga omnes
Lernen beginnen
wobec wszystkich
error facti
Lernen beginnen
błąd co do faktu (stanu faktycznego)
error in persona
Lernen beginnen
pomyłka co do osoby
error iuris
Lernen beginnen
błąd co do prawa
essentialia negotii
Lernen beginnen
przedmiotowo istotne składniki treści czynności prawnej
ex aequo et bono
Lernen beginnen
na zasadzie słuszności
ex nunc
Lernen beginnen
od teraz, od tej chwili
ex officio
Lernen beginnen
z urzędu
ex post
Lernen beginnen
po fakcie
ex tunc
Lernen beginnen
od wtedy, od tamtej chwili, z mocą wsteczną
exceptio veritatis
Lernen beginnen
zarzut prawdziwości
expressis verbis
Lernen beginnen
wypowiedziane wyraźnie słowami; dobitnymi słowami, wyraźnie, dokładnie, dobitnie
facta concludentia
Lernen beginnen
zdarzenia faktyczne, które wyrażają domniemaną wolę danej osoby; wyrażenie określające dorozumiane oświadczenie woli
facta notoria
Lernen beginnen
fakty notoryjne, powszechnie znane
falsa demonstratio
Lernen beginnen
mylne oznaczenie (rzeczy albo osoby)
falsus procurator
Lernen beginnen
pełnomocnik działający bez umocowania
favor debitoris
Lernen beginnen
ochrona dłużnika, przychylność dla dłużnika
favor testamenti
Lernen beginnen
przychylna interpretacja testamentu
fictio iuris
Lernen beginnen
fikcja prawna
fontes iuris cognoscendi
Lernen beginnen
źródła poznania prawa
fontes iuris oriundi
Lernen beginnen
źródła powstania (tworzenia) prawa
forma ad eventum
Lernen beginnen
forma czynności prawnej zastrzeżona dla wywołania określonych skutków
forma ad probationem
Lernen beginnen
forma czynności prawnej zastrzeżona dla celów dowodowych
forma ad solemnitatem
Lernen beginnen
forma czynności prawnej zastrzeżona pod rygorem nieważności
forum contractus
Lernen beginnen
sąd właściwy ze względu na miejsce zawarcia umowy
forum delicti commissi
Lernen beginnen
sąd właściwy ze względu na miejsce popełnienia czynu niedozwolonego (miejsce popełnienia przestępstwa)
forum deprehensionis
Lernen beginnen
sąd miejsca zatrzymania podejrzanego
forum domicilli
Lernen beginnen
sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania
forum rei sitae
Lernen beginnen
sąd właściwy ze względu na miejsce położenia rzeczy
hereditas iacens
Lernen beginnen
spadek leżący, nieobjęty
in absentia
Lernen beginnen
pod nieobecność, podczas nieobecności
in abstracto
Lernen beginnen
w oderwaniu od konkretnej sytuacji, ogólnie, abstrakcyjnie
in articulo mortis
Lernen beginnen
w obliczu (bliskiej) śmierci
in extenso
Lernen beginnen
w całości, dokładnie, w pełnym brzmieniu
in fine
Lernen beginnen
na końcu
in flagranti
Lernen beginnen
na gorącym uczynku
in fraudem legis
Lernen beginnen
w celu obejścia ustawy
incompatibilitas
Lernen beginnen
niepołączalność, zakaz równoczesnego piastowania określonych stanowisk publicznych
inter partes
Lernen beginnen
między stronami
inter vivos
Lernen beginnen
między żyjącymi
ipso facto
Lernen beginnen
tym samym, na mocy samego faktu
ipso iure
Lernen beginnen
mocy prawa (z mocy samego prawa)
iudex inhabilis
Lernen beginnen
sędzia wyłączony ze sprawy
iudex suspectus
Lernen beginnen
sędzia podejrzany (o stronniczość)
ius cogens
Lernen beginnen
przepisy bezwzględnie obowiązujące
ius dispositivum
Lernen beginnen
przepisy względnie obowiązujące
ius sanguinis
Lernen beginnen
prawo krwi (zasada nabycia obywatelstwa)
ius soli
Lernen beginnen
prawo ziemi (zasada nabycia obywatelstwa)
lege non distinguente
Lernen beginnen
ustawa nie czyni różnicowania
lex generalis
Lernen beginnen
ustawa ogólna
lex imperfecta
Lernen beginnen
norma prawna pozbawiona jakiejkolwiek sankcji
lex minus quam perfecta
Lernen beginnen
norma prawna opatrzona sankcją represyjną (karną)
lex perfecta
Lernen beginnen
norma prawna opatrzona sankcją nieważności
lex plus quam perfecta
Lernen beginnen
norma prawna opatrzona sankcją represyjną (karną) oraz sankcją nieważności
lex specialis
Lernen beginnen
ustawa specjalna, przepis szczególny
lucida intervalla
Lernen beginnen
przerwy w chorobie psychicznej („jasne przerwy”)
lucrum cessans
Lernen beginnen
utracony zysk
mala fide
Lernen beginnen
w złej wierze
modus operandi
Lernen beginnen
sposób działania
mortis causa
Lernen beginnen
na wypadek śmierci
mutatis mutandis
Lernen beginnen
po zmianie tego, co powinno być zmienione
nasciturus
Lernen beginnen
dziecko poczęte, lecz jeszcze nienarodzone
naturalia negotii
Lernen beginnen
przedmiotowe nieistotne elementy czynności prawnej
neglegentia
Lernen beginnen
niedbalstwo
negotium claudicans
Lernen beginnen
czynność prawna kulejąca (wadliwa)
negotium non existens
Lernen beginnen
czynność prawna nieistniejąca
non liquet
Lernen beginnen
nie jest jasne
numerus clausus
Lernen beginnen
określona liczba, liczba zamknięta, ograniczona, wyliczenie enumeratywne
onus probandi
Lernen beginnen
ciężar dowodu
per analogiam
Lernen beginnen
przez podobieństwo, analogię
per facta concludentia
Lernen beginnen
przez zaistnienie pewnych faktów; w sposób dorozumiany
persona non grata
Lernen beginnen
osoba niepożądana
post mortem
Lernen beginnen
po śmierci
praesumptio iuris ac de iure
Lernen beginnen
domniemanie niedopuszczające przeciwdowodu
praesumptio iuris tantum
Lernen beginnen
domniemanie możliwe do obalenia
pro publico bono
Lernen beginnen
dla dobra publicznego
quorum
Lernen beginnen
liczba członków podmiotu zbiorowego, których obecność podczas głosowania jest konieczna, aby decyzje w nim podjęte były ważne
ratio legis
Lernen beginnen
podstawa (przyczyna, motyw, cel, sens) uchwalenia danej ustawy
rebus sic stantibus
Lernen beginnen
przy zachowaniu istniejących okoliczności
reductio ad absurdum
Lernen beginnen
sprowadzenie rozumowania do niedorzeczności
reformatio in peius
Lernen beginnen
zmiana na gorsze, zmiana orzeczenia na niekorzystne
res iudicata
Lernen beginnen
sprawa osądzona (zakończona prawomocnym wyrokiem)
restitutio in integrum
Lernen beginnen
przywrócenie do stanu pierwotnego (poprzedniego)
sensu largo
Lernen beginnen
w szerokim znaczeniu
sensu stricto
Lernen beginnen
w ścisłym znaczeniu
sententia non existens
Lernen beginnen
wyrok nieistniejący
successio singularis
Lernen beginnen
sukcesja szczególna
successio universalis
Lernen beginnen
sukcesja ogólna (uniwersalna)
suo nomine
Lernen beginnen
we własnym imieniu
terminus a quo
Lernen beginnen
termin początkowy (od którego rozpoczynają się skutki czynności prawnej)
terminus ad quem
Lernen beginnen
termin końcowy (do którego trwają skutki czynności prawnej)
terminus ante quem
Lernen beginnen
termin, przed którym coś nastąpiło lub ma nastąpić
terminus post quem
Lernen beginnen
termin, po którym coś ma nastąpić
terminus praeclusivus
Lernen beginnen
termin ostateczny (prekluzyjny)
utilitas publica
Lernen beginnen
interes publiczny
vacatio legis
Lernen beginnen
okres pomiędzy ogłoszeniem aktu prawnego a jego wejściem w życie
verba legis
Lernen beginnen
brzmienie ustawy
vis absoluta
Lernen beginnen
przymus fizyczny
vis compulsiva
Lernen beginnen
przymus psychiczny
vis maior
Lernen beginnen
siła wyższa
votum separatum
Lernen beginnen
zdanie odrębne

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.