Pojęcia konstytucyjne francuskie RODZAJU ŻEŃSKIEGO

 0    41 Datenblatt    asiaoafp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
la Nation
Lernen beginnen
naród
la souveraineté
Lernen beginnen
suwerenność
La souveraineté national
Lernen beginnen
Suwerenność narodowa
La souveraineté du peuple
Lernen beginnen
Suwerenność ludu
La souveraineté populaire
Lernen beginnen
Suwerenność ludu
La souveraineté royale
Lernen beginnen
Suwerenność królewska
Une charte
Lernen beginnen
Karta
La charte constitutionnel de l'environnement de 2005
Lernen beginnen
Konstytucyjna karta środowiskowa z 2005 r
La charte constitutionnelle de 1814
Lernen beginnen
Karta konstytucyjna z 1814 r
la diète polonaise
Lernen beginnen
polski sejm
une séparation
Lernen beginnen
separacja, rozdział
la séparation des pouvoirs
Lernen beginnen
rozdział władzy
Une confusion des pouvoirs (régime politique où l'un des trois pouvoirs (législatif, exécutif, judiciaire) domine les deux autres)
Lernen beginnen
Zamieszanie władz (system polityczny, w którym jedno z trzech uprawnień (ustawodawczego, wykonawczego, sądowniczego) dominuje nad pozostałymi dwoma)
Une confusion
Lernen beginnen
Zamieszanie
La confusion
Lernen beginnen
Zamieszanie
Une séparation des pouvoirs
Lernen beginnen
Rozdziellenie władz
Une promulgation
Lernen beginnen
Ogłoszenie
Promulguer
Lernen beginnen
(nie ma odpowiednika!) chodzi o opublikowanie tekstu prawnego
Promulguer une loi
Lernen beginnen
Uchwalić prawo
La promulgation des lois
Lernen beginnen
Promulgacja (uchwalenie) praw
La promulgation de la Constitution
Lernen beginnen
Ogłoszenie Konstytucji
Entrer en vigueur
Lernen beginnen
Wejście w życie
Une entrée en vigueur
Lernen beginnen
Wejście w życie
La loi entre en vigeur
Lernen beginnen
Prawo wchodzi w życie
Une application
Lernen beginnen
Aplikacja
Une Constitution non-appliqué
Lernen beginnen
Niewdrożona konstytucja
La Constitution est entrée en vigeur le
Lernen beginnen
Konstytucja weszła w życie dnia
Une Constitution souple (la procédure de révision est la même que la procédure d'adoption des lois - donc FACILE!)
Lernen beginnen
Elastyczna konstytucja (procedura zmiany jest taka sama jak procedura przyjmowania przepisów - więc ŁATWA do zmian!)
une Constitution (toujours en majuscule)
Lernen beginnen
Konstytucja (zawsze wielkimi literami)
la constitutionnalité d'une loi
Lernen beginnen
konstytucyjność prawa
Une Constitution rigide (procédure de révision difficile et longue)
Lernen beginnen
Sztywna Konstytucja (trudna i długa procedura zmiany)
une révision constitutionnel
Lernen beginnen
przegląd konstytucyjny (rewizja?)
Une élection
Lernen beginnen
Wybory
Une élection populaire
Lernen beginnen
Powszechne wybory
Une concentration
Lernen beginnen
Koncentracja (coś wokół jednej rzeczy)
Une concentration des pouvoirs
Lernen beginnen
Koncentracja władz?
Une dictature
Lernen beginnen
Dyktatura
Une extension
Lernen beginnen
Rozszerzenie
Une extension des droits
Lernen beginnen
Rozszerzenie praw
Une abolition
Lernen beginnen
Zniesienie
L'abolition de l'esclavage
Lernen beginnen
Zniesienie niewolnictwa

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.