Pozwolenie (pytanie, udzielanie/odmawianie)

 0    80 Datenblatt    Inaya
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Czy mogę ...? / Czy mogę ...?
Lernen beginnen
Can I ...?/may I...?
W czym mogę pomóc?
Lernen beginnen
Can I help you?
Czy mogę zapłacić kartą kredytową?
Lernen beginnen
Can I pay with a credit card?
Czy mogę wziąć pański płaszcz?
Lernen beginnen
Can I take your coat?
Czy mogę tu usiąść?
Lernen beginnen
Can I sit here, please?
Czy mogę zadać Ci pytanie?
Lernen beginnen
Can I ask you a question?
Jasne, że możesz.
Lernen beginnen
Sure, you can.
Przepraszam (niestety), nie możesz.
Lernen beginnen
I'm afraid you can't.
Masz czas, by się spotkać w przyszłym tygodniu?
Lernen beginnen
Do you have time to meet next week?
Czy znajdzie Pan czas, żeby się ze mną spotkać?
Lernen beginnen
Do you have time to meet with me?
Czy nie masz nic przeciwko, jeśli zapytam...?
Lernen beginnen
Do you mind me asking...?
Dziś odpada, może jutro?
Lernen beginnen
Today is out of the question. Maybe tomorrow?
Czy miałbyś coś przeciwko, gdybym użył twojego telefonu?
Lernen beginnen
Do you mind if I use your phone?
Czy masz coś przeciwko, abym przerwał? | Nie. Śmiało.
Lernen beginnen
Do you mind if I interrupt? | No, I don't. Go ahead.
Masz coś przeciwko temu, żebym zgasił światło?
Lernen beginnen
Do you mind if I turn the lights off?
Czy masz coś przeciwko, żebym ...?
Lernen beginnen
Do you mind if I ...?
Nie mam nic przeciwko.
Lernen beginnen
I don't mind.
Jeśli chcesz, możesz przyprowadzić przyjaciela.
Lernen beginnen
If you want, you can bring a friend.
Jeśli chcesz, możesz...
Lernen beginnen
If you want, you can...
Czy to daleko?
Lernen beginnen
Is it far?
Czy będzie OK, jeśli otworzę okno?
Lernen beginnen
Is it OK if I open the window?
Czy mogę używać telefonu komórkowego?
Lernen beginnen
Is it OK if I use mobile?
Czy mogę użyc Pani długopisu?
Lernen beginnen
Is it okay if I use your pen?
Czy to w porządku, jeśli ...?
Lernen beginnen
Is it OK if...?
Czy to ci odpowiada?
Lernen beginnen
Is it OK for you?
Nie, nie trzeba, ja zapłacę.
Lernen beginnen
No, it's OK. I'll get this.
Bez problemu możesz (wolno ci to zrobić).
Lernen beginnen
Please feel free to do it.
Masz coś przeciwko temu, żebym założył Twoje buty?
Lernen beginnen
Would you mind if I take your shoes?
Czy będzie w porządku, jeśli wyprowadzę psa?
Lernen beginnen
Would it be all right if I walk the dog?
Nie ma sprawy, śmiało.
Lernen beginnen
It's fine, go ahead.
Przepraszam, ale nie jesteś do tego upoważniony.
Lernen beginnen
Sorry, but you're not allowed to do it.
Przepraszam, ale to niemożliwe.
Lernen beginnen
I'm sorry but that's not possible.
Zastanawiam się czy mogłabym założyć Twoją sukienkę dzisiaj wieczorem.
Lernen beginnen
I wonder if I could wear your dress tonight.
Czy mogę skorzystać z Pana telefonu?
Lernen beginnen
Could I use your cell phone please?
Nie mogłeś tego zrobić.
Lernen beginnen
You couldn't do that.
Nie ma problemu.
Lernen beginnen
There's no problem.
Czy mogę wejść do twojego domu?
Lernen beginnen
May I come in your house?
Mogę wejść?
Lernen beginnen
May I come in?
Czy mogę tu usiąść?
Lernen beginnen
Can I sit here please?
Nie, jeszcze nie.
Lernen beginnen
No, not yet.
nie, wcale nie
Lernen beginnen
no, not at all
Nie, ale wymieniliśmy masę maili.
Lernen beginnen
No, but we have exchanged a lot of emails.
Jak się wymawia to słowo?
Lernen beginnen
How is this word pronounced?
Nie, wcale nie, śmiało./ Nie, proszę bardzo.
Lernen beginnen
No, not at all, go ahead.
Co to znaczy?
Lernen beginnen
What does it mean?
Jak się pisze to słowo?
Lernen beginnen
How is this word spelled?
Jasne, nie ma problemu.
Lernen beginnen
Sure, no problem.
Jasne, że możesz.
Lernen beginnen
Sure, you can.
Jasne / na pewno to kate@gmail.com
Lernen beginnen
Sure / certainly, it's kate@gmail.com
Jasne / Oczywiście, że możesz.
Lernen beginnen
Sure / Of course, you can.
Nie rozumiem, co masz na myśli.
Lernen beginnen
I don't know what you mean.
Nie chce mi się
Lernen beginnen
I do not feel like
Jak się mówi...?
Lernen beginnen
How do you say...?
Czy możesz powtórzyć?
Lernen beginnen
Could you repeat, please?
Nie sądzę, że...
Lernen beginnen
I do not believe that...
Nie myślę w ten sposób
Lernen beginnen
I do not fink that way
Nie myślę o tym.
Lernen beginnen
I do not fink that.
Jaki jest synonim tego słowa?
Lernen beginnen
What is the synonym of this word?
Niestety coś mi wypadło.
Lernen beginnen
I'm afraid something's come up.
Mogę spojrzeć na Twój zeszyt?
Lernen beginnen
Can I take a look at your notebook?
Mam pewne wątpliwości co do zadania.
Lernen beginnen
I have some doubts about the task.
Czy możesz mi pożyczyć ołówek?
Lernen beginnen
Can you lend me a pencil, please?
Nie kończę zadania, dopóki go nie wyjaśnisz.
Lernen beginnen
I do not finish task until you provide explanation for it.
Czy mogę iść do toalety?
Lernen beginnen
May I go to the bathroom?
Potrzebuję pomocy z tym zadaniem.
Lernen beginnen
I need help with this task.
Czy mogę Pani przerwać?
Lernen beginnen
Can I interrupt you?
Niestety, nie możemy się na to zgodzić.
Lernen beginnen
Unfortunately, we can't go along with that.
Mam tylko roczne doświadczenie w zarządzaniu.
Lernen beginnen
I only have a year of experience in management.
Mam tylko
Lernen beginnen
I only have of
Chcę się tylko upewnić...
Lernen beginnen
I only need to make sure...
Których stron musimy się nauczyć?
Lernen beginnen
Which pages do we have to study?
Nie zrobiłem pracy domowej.
Lernen beginnen
I didn't do my homework.
Nie rozumiem tej lekcji.
Lernen beginnen
I don't understand the lesson.
Czy mamy kartkówkę?
Lernen beginnen
Do we have a test?
Zrobiłem pracę domową, ale zostawiłem ją w domu.
Lernen beginnen
I did my homework, but I left it at home.
Musimy przeczytać dwa teksty na następny tydzień.
Lernen beginnen
We have to read two texts for the next week.
Będę czekać na telefon.
Lernen beginnen
I'll be waiting for your call.
Chętnie spotkam się jeszcze raz.
Lernen beginnen
I'm looking forward to meeting you again.
Mogłaby mi Pani powiedzieć jakie są benefity firmowe?
Lernen beginnen
Could you please tell me what are the company's benefits?
Bardzo spodobał mi się profil tej pracy.
Lernen beginnen
I really liked the profile of the job.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.