prawo biznesowe

 0    79 Datenblatt    guest1718553
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
uznać roszczenie
Lernen beginnen
admit a claim
zgodzić się na zatrzymanie/ zawieszenie
Lernen beginnen
agree to a stay
przydzielić do reżimu
Lernen beginnen
allocate to a regime
wykonać wyrok
Lernen beginnen
enforce the judgement
złożyć odpowiedź
Lernen beginnen
File a reply
postawić/ wystosować roszczenie
Lernen beginnen
issue a claim
dokonać przeglądu postępowania
Lernen beginnen
review the process
doręczyć roszczenie
Lernen beginnen
serve a claim on
ustalić harmonogram
Lernen beginnen
set a timetable
rozstrzygać różnice
Lernen beginnen
settle differences
trybunały
Lernen beginnen
tribunals
organy
Lernen beginnen
bodies
sądowy
Lernen beginnen
judicial
władza wykonawcza
Lernen beginnen
the executive
przedmiot przeglądu (kontroli) sędziowskiego
Lernen beginnen
subject of judicial review
bezpośrednio stosowany w
Lernen beginnen
directly applicable in
przystąpienie do
Lernen beginnen
accession to
suwerenność narodowa
Lernen beginnen
National sovereignty
mieć wyższość nad
Lernen beginnen
have supermacy over
Jednolita ustawa europejska
Lernen beginnen
Single European Act
obowiązek na
Lernen beginnen
obligation on
podjąć środki
Lernen beginnen
take measures
podjąć niezbędne/konieczne środki
Lernen beginnen
take the necessary measures
rozporządzenia
Lernen beginnen
Regulations
ogólne zastosowanie
Lernen beginnen
general application
wiążące w całości dla
Lernen beginnen
binding in their entirety on
mieć skutek bezpośredni
Lernen beginnen
have a direct effect
Dyrektywy
Lernen beginnen
Directives
implementowane do prawa krajowego
Lernen beginnen
transposed into national law
decyzje
Lernen beginnen
decisions
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
Lernen beginnen
European Court of Justice
zalecenia
Lernen beginnen
Recommendations
opinie
Lernen beginnen
opinions
przekonujący
Lernen beginnen
persuasive
praktykować jako radca prawny
Lernen beginnen
practise as solicitor
jako doradcy prawni
Lernen beginnen
as legal advisers
jako adwokaci (mający prawo do reprezentowania klienta w sądzie wyższej instancji)
Lernen beginnen
as barristers
prowadzić obronę
Lernen beginnen
do advocacy
sporządzać dokumenty (prawne)
Lernen beginnen
draft (legal) documents
występować w sądzie
Lernen beginnen
appear in court
przenoszenie tytułu własności
Lernen beginnen
conveyancing
sporządzanie umów
Lernen beginnen
drawing up contracts
testament
Lernen beginnen
will
mieć prawo reprezentowania klienta przed sądem wyższej instancji
Lernen beginnen
have a rights of audience
instruowany przez
Lernen beginnen
instructed by
tworzyć spółki
Lernen beginnen
form a partnerships
praktyka
Lernen beginnen
practice
adwokat, mający prawo występowania w sądzie wyższej instancji
Lernen beginnen
barrister
praktykujący, czynny zawodowo
Lernen beginnen
in practice
samozatrudnieni/ wykonujący jednoosobową działalność
Lernen beginnen
sole traders
nieograniczona odpowiedzialność
Lernen beginnen
unlimited liability
radca prawny (zatrudniony w przedsiębiorstwie)
Lernen beginnen
in-house counsel
Praktyka w oparciu o samozatrudnienie
Lernen beginnen
self-employed practice
kancelaria
Lernen beginnen
chamber
kancelarie
Lernen beginnen
sets
praktykować w kancelarii jako adwokat
Lernen beginnen
practise at the Bar as a barrister
obwody
Lernen beginnen
circuits
aplikanci, stażyści
Lernen beginnen
trainees
najemcy
Lernen beginnen
tenants
sekretarz (osoba zarządzająca w kancelarii)
Lernen beginnen
clerk
zapewnić reprezentację
Lernen beginnen
provide the representation
wydawać opinie
Lernen beginnen
give opinions
Rada adwokacka
Lernen beginnen
Bar council
korporacje prawne
Lernen beginnen
Inns of Court
być partnerem - spółka - partner/wspólnik
Lernen beginnen
partner - partnership - partner
szkolić - szkolenie - stażysta
Lernen beginnen
train - training - trainee
doradzać - porada - doradca
Lernen beginnen
advise - advice - adviser
praktykować - praktyka - praktykujący
Lernen beginnen
practise - practice - practitioner
specjalizować - specjalizacja - specjalista
Lernen beginnen
specialise - specialism - specjalist
Przepisy/ klauzule w umowie
Lernen beginnen
provisions
Klienci nie mający doświadczenia z prawem/ niezwiązani z prawem
Lernen beginnen
lay clients
podejmować pracę
Lernen beginnen
undertake the work
brak mocy wiążącej
Lernen beginnen
no binding force
prywatyzacje, fuzje, przejęcia
Lernen beginnen
privatisations, mergers, acquisitions
państwa członkowskie
Lernen beginnen
member states
personel pomocniczy
Lernen beginnen
ancillary staff
agencje doradcze
Lernen beginnen
advice agencies
wniosek o przedłużenie czasu
Lernen beginnen
request for a time extensions
udzielać pisemnych porad
Lernen beginnen
give written advice

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.