prawo osobowe

 0    91 Datenblatt    guest1643793
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
prawo ktore odnosi sie do OSÓB
Lernen beginnen
ius quod ad persones pertinet
prawem natury jest to czego natura nauczyla wszystkie stworzenia
Lernen beginnen
ius naturale est quod natura omnia animalia docuit
Matka jest zawsze pewna
Lernen beginnen
Mater semper certa est
uznanie kogos za matke nie moze byc UCHYLONE
Lernen beginnen
Materna iura non possunt aboleri
płód podąża za kobietą, która urodziła dziecko
Lernen beginnen
Partus sequitur ventrem
ojcem jest ten z kim matka pozostaje w zwiazku małżeńskim
Lernen beginnen
Pater est, quem nuptiae demonstrant
wladza ojcowska powinna polegać na pieczy, a nie srożeniu się
Lernen beginnen
patria potestas in pietate debet, non atrocitate consistere
podmiot prawa
Lernen beginnen
persona
przedmiot prawa
Lernen beginnen
res
dobro majątkowe, czyli takie ktore ma jakąś wartość
Lernen beginnen
res = bonum
rzeczy materialne
Lernen beginnen
res corporales
rzeczy niematerialne
Lernen beginnen
res incorporales
zobowiazanie dot rzeczy majątkowych
Lernen beginnen
obligatio
posiadanie
Lernen beginnen
possesio
własność
Lernen beginnen
dominium
prawo do rzeczy cudzej
Lernen beginnen
iure in re aliena
spadek - fragment porzadku prawnego ktory laczy się z dziedziczeniem
Lernen beginnen
hereditas
zobowiązanie jest węzłem prawa - Podkreśla przymusowy charakter dłużnika który jest związany przez prawo i musi robić to co wynika ze zobowiązania
Lernen beginnen
obligatio est vinculum iuris
wierzyciel / dłużnik
Lernen beginnen
creditor / debitor
zobowiązanie przez niedozwolone (czyn niedozwolony
Lernen beginnen
obligatio ex delicto
zobowiazanie przez umowę - pozyczka i żądanie zwrotu
Lernen beginnen
obligatio ex contractu
zobowiazanie podobne do z umowy / z czynu niedozwolonego - obowiazek zerotu pueniedzy (o) przypadkiem
Lernen beginnen
obligatio quasi ex contractu / delicto
zobowiązania z ustawy
Lernen beginnen
obligatio ex lege
są to takie sytuacje w których dłużnik musi
Lernen beginnen
obligatio civilis
gdy drogą prawną nie można nikogo zmusić spłacił dług np. świadczenie przedawnione którego nie trzeba płacić
Lernen beginnen
obligatio naturalis
gdy zobowiązania spoczywa kilku podmiotach – wierzyciel może zażądać spłaty całości od jednego z nich
Lernen beginnen
obligatio in solidum
Zobowiązania gdy wierzyciel może żądać spłaty jedynie części od kilku podmiotów
Lernen beginnen
obligatio pro rata
podstawą przysporzenia jest nabycie okreslonego prawa bądź innej korzyści
Lernen beginnen
causa obligandi vel acquirendi
treść czynnosci prawnej powinna wskazywac na nieodplatny charakter przysporzenia np. darowizna
Lernen beginnen
causa donandi
podstawą przysporzenia podmiotu jest wykonanie ciążącego nadeń zobowiazania
Lernen beginnen
causa solvendi
swiadczenie - zachowanie dluznika zgodnie z trescią zobowiązania
Lernen beginnen
solutio
opóźnienie
Lernen beginnen
mora
szkoda - naruszenie cudzego interesu majatkowego
Lernen beginnen
damnum
domniemanie ze swiadczacy dziala w swoim imieniu
Lernen beginnen
solvens praesumitur
upoważnienie przemienne - mozliwosc zwolnienia się dluznika od swojego zobowiazania przez spelnienie innego swiadczenia
Lernen beginnen
Facultas alternativa
zobowiazanie przemienne - takie ktore w chwili powstania przewiduje spelnienie 1 z 2 swiadczen do wyboru
Lernen beginnen
obligatio alternativa
przekazany dziala w ramach przekazujacego tj. wykorzystuje jego uprawnienia
Lernen beginnen
Assignatus utitur jure auctoris
danie na zaspokojenie - sytuacja w ktorej dluznik daje cos innego niz wynika ze zobowiazania za zgodą wierzyciela
Lernen beginnen
datio in solutum
zwłoka dłużnika - gdy nie wykonal obowiazku w czasie
Lernen beginnen
mora debitoris
zwloka tego ktory cos swiadczy
Lernen beginnen
mora solvendi
zwloka tego co przyjmuje swiadczenia - wierzyciel
Lernen beginnen
mora creditoris = mora accipiendi
wezwanie do zaplaty / zwloka wynika ze stanu rzeczy - jesli termin okreslony to z terminu
Lernen beginnen
interpellatio / mora ex rei fit
zlodziej jest zawsze uznawany za tego ktory jest w zwloce
Lernen beginnen
fur semper morem facere videtur
dluznik nie odpowiada za zrealizowanie zobowiazania jesli wynika ono ze zdarzen losowych np. kleska zywiolowa zniszczyla przedmiot
Lernen beginnen
perpetuatio obligationis
wyrownanie szkody
Lernen beginnen
damnum compensare
umniejszenie majatku w rezultacie wyrzadzonej szkody - zwrot pieniedzy
Lernen beginnen
damnum emergens
utracone korzysci z powstania szkody
Lernen beginnen
damnum cessans
szkoda bez prawa byc moze - mozliwe wystapienie szkody bez naruszenia
Lernen beginnen
damnum sine iniuria esse potest
szkoda ktorą ktos wyrzwdul ze swej winy obciaza tylko jego i nie mozna obciazac nikogo innego
Lernen beginnen
damnum quod quis sua culpa sentit sibi debet, non aliis imputare
chcacemu nie dzieje sie krzywda - jesli ktos godzi sie na szkode wylaczamy odpowiedzialnosc sprawcy
Lernen beginnen
volenti non fit iniuria
zdarzenie losowe obciaza wlasciciela
Lernen beginnen
casus senit dominus
nikt nie ma obowiazku swiadczyc gdy chodzi o utrate swiadczeni w wyniku ZL
Lernen beginnen
casus a nullo praestantur
zdarzenue czysto losowe - nie mozna sie przeciwstawic
Lernen beginnen
casus fortuitus
zdarzenie ktore laczy sie z czyims nagannym zachowaniem
Lernen beginnen
casus mixtus
siła wyzsza - traktuje sie jak casus fortuitus
Lernen beginnen
vis maior / Vis absoluta
siła ktorej ludzka wola przeciwstawić się nie moze
Lernen beginnen
vis, cui humana infirmatas resistere non potest
zamiar / podstep / wina umyslna - zachowanie w celu wyrzadzeniu zla
Lernen beginnen
dolus
zamiar bezposredni - sprawca chce popelnic czyn z
Lernen beginnen
dolus directus
zamiar wynikowy - sprawca przewidujac mozliwosc popelnienia czynu z godzi sie na to
Lernen beginnen
dolus eventualis
zamiar zabarwiony emocjonalnie - sprawca popelnia Cz Z pod wplywem emocji
Lernen beginnen
dolus coloratus
zamiar nastepczy gdy z czynu wynika kolejne zdarzenie
Lernen beginnen
dolus subsequens
wina z niestarannosci - nalezy okreslic jej poziom zestawiajac ze standardowym zachowaniem
Lernen beginnen
culpa neglegentia
duża niestarannosc
Lernen beginnen
culpa lata
naruszenie konkretnego wzorca zachowania
Lernen beginnen
culpa in concreto
naruszenie abstrakcyjnego wzorca starannosci
Lernen beginnen
culpa in abstracto
niestarannosc w wyborze
Lernen beginnen
culpa in eligendo
niestarannosc w procesie zawierania umowy - przypisanie winy temu co juz podcaas ZAWIERANIA umowy sie nie staral
Lernen beginnen
culpa in contrahento
umów nalezy dotrzymywac
Lernen beginnen
pacta sunt servanda
ze zlego zachowania nie powstaje zobowiazanie umowne
Lernen beginnen
ex maleficio non oritur contractus
wszystkie umowy rozwaza sie według stanu w jakim zostały zawarte
Lernen beginnen
rebus sic stantibus
co od poczatku jest wadliwe nie moze zostac z czasem uzdrowione
Lernen beginnen
quod ab initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere
zatwierdzenie jest rownowazne ze zleceniem
Lernen beginnen
ratihabitio mandato comparatur
elementy umowy ktore musza wystapic aby dana umowa byla wazna
Lernen beginnen
substantialia contractus = essentialia negotii
elementy umowy ktore mogą byc roznie formowane przez strony. jesli nie zostaly unormowane -> unormuje je porzadek prawny
Lernen beginnen
naturalia contractus
elementy umowy ktore mają zz zwiekszyc prawdopodobienstwo wykoanania tej umowy
Lernen beginnen
accidentalia contractus = accidentalia negoti
warunek
Lernen beginnen
conditio
termin
Lernen beginnen
dies
polecenie
Lernen beginnen
modus
od konkretnego momentu w ktorym cos wystapilo
Lernen beginnen
ex nunc
od momentu zawarcia umowy z mocą wsteczną
Lernen beginnen
ex tunc
dobra wiara
Lernen beginnen
bona fides
w złej wierze
Lernen beginnen
male fides
domniemywa sie DOBRĄ WIARĘ, czyn szczery, nic nie ukrywa, dazy do celu
Lernen beginnen
bona fides praesumitur
postepowanie przeciw faktom nie jest niemomu dozwolone
Lernen beginnen
venire contra factum proprium nemini licet
poddaj się prawu, które sam ustanowiłeś
Lernen beginnen
patere quam ipse fecisti legem
źle czyni ten co żàda tego co jest do oddania
Lernen beginnen
dolo facit qui petit quod redditurus est
to co jasne nie wymaga interpretowania
Lernen beginnen
clara non sunt interpretanda
sformulowania dwuznaczne nalezy rozstrzygać na niekorzysc wierzyciela
Lernen beginnen
in ambiguitas contra stipulatorem
w przypadku watpliwosci nalezy rozstrzygac na niekorzysc formuulujacego umowe / oferte
Lernen beginnen
in dubio contra proferentem
nietypowe postanowienia umowne rodza podejrzliwosc
Lernen beginnen
clausulae insolitae inducunt suspicionem
w umowach bardziej uwzglednia się wolę stron niż doslowne znaczenie słow
Lernen beginnen
in conventionibus contrahentio voluntati potius, quam verba spectari placuit

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.