production process

 0    76 Datenblatt    klaudiasowa8
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
partia
Lernen beginnen
batch
korzyści skali
Lernen beginnen
economies of scale
Podzespoły
Lernen beginnen
sub-assemblies
nadzor kontrola
Lernen beginnen
supervision
zakupy hurtowe
Lernen beginnen
bulk-purchasing
zlecona praca
Lernen beginnen
commisioned work
dostosowane
Lernen beginnen
customized
przerywany sporadyczny
Lernen beginnen
intermittent
powierzchnia magazynowa
Lernen beginnen
storage space
zapasy buforowe
Lernen beginnen
buffer stocks
Praca w toku
Lernen beginnen
work-in-progress
Aby zaoszczędzić na czyms
Lernen beginnen
To economize upon
ustawienie maszyny
Lernen beginnen
setting of a machine
odchylenia
Lernen beginnen
deviations
system kontroli i zarządzania
Lernen beginnen
management Control system
stała kontrola jakości
Lernen beginnen
ongoing quality control
produkcja jednostkowa
Lernen beginnen
job production
produkcja seryjna (lub ilościowa)
Lernen beginnen
batch (or quantity) production
produkcja przepływowa (lub masowa)
Lernen beginnen
flow (or mass) production
Składniki
Lernen beginnen
components
dochodzić do skutku
Lernen beginnen
go through
etap produkcji
Lernen beginnen
stage of production
Metoda etapowa lub przerywana
Lernen beginnen
A staged or intermittent method
tworzenie pojedynczych przedmiotów
Lernen beginnen
the creation of single items
przez jedną osobę
Lernen beginnen
by either a single person
podzespoły przechodzące
Lernen beginnen
sub-assemblies passing
układ produktu
Lernen beginnen
product layout
to umożliwia
Lernen beginnen
it make possible
zakup hurtowy
Lernen beginnen
bulk purchasing
obszary organizacji
Lernen beginnen
areas of organization
sama jednostka
Lernen beginnen
unit itself
poszczególne etapy
Lernen beginnen
various stages
stosunkowo proste
Lernen beginnen
relatively simple
bezpośredni
Lernen beginnen
straightforward
Unikalny produkt
Lernen beginnen
unique product
wymagania (w stosunku do kandydata)
Lernen beginnen
requirements
zatem
Lernen beginnen
therefore
przewidywanie sprzedaży
Lernen beginnen
anticipation of sale
określane jako zlecona praca
Lernen beginnen
referred to as commissioned work
pozwala
Lernen beginnen
allows
Zaangażowany
Lernen beginnen
ivolved
zmieniające się potrzeby
Lernen beginnen
changing needs
oszczędza na zasięgu
Lernen beginnen
economizes upon the range
elastyczna siła robocza
Lernen beginnen
flexible workforce
szybko reagować na klienta
Lernen beginnen
respond quickly to customer
przenoszenie zapasów buforowych
Lernen beginnen
moving buffer stock
Praca w toku
Lernen beginnen
work-in-progress
częściowo ukończone
Lernen beginnen
partly completed
trzymane nisko
Lernen beginnen
kept low
ten sam cel
Lernen beginnen
same aim
szczególnie
Lernen beginnen
particularly
odpowiedni / odpowiednia
Lernen beginnen
suitable
inne ustawienie
Lernen beginnen
different setting
zmniejszone szczegółowe planowanie
Lernen beginnen
reduced trough detailed planning
Surowy materiał
Lernen beginnen
Raw materials
zapewnia
Lernen beginnen
provides
odchylenia
Lernen beginnen
deviations
dostrzeżone przez cały czas
Lernen beginnen
spotted through ongoing
kontrola jakości
Lernen beginnen
quality control
Ilość energii, pracy, towarów, usług wyprodukowanych przez maszynę, fabrykę, firmę lub osobę fizyczną
Lernen beginnen
The amount od energy, work, goods, services produced by a machinery, factory, company or an individual
output
Lernen beginnen
The amount od energy, work, goods, services produced by a machinery, factory, company or an individual
cały etap wspólnego rozpatrywania produktu
Lernen beginnen
all the stage of making a product considered together
production chain
Lernen beginnen
all the stage of making a product considered together
łańcuch produkcyjny
Lernen beginnen
production chain
osoba fizyczna lub podmiot sprzedający lub kupujący towary lub usługi na tym samym rynku co inny
Lernen beginnen
an individual or entity selling or buying goods or services in The same market as another
competitor
Lernen beginnen
an individual or entity selling or buying goods or services in The same market as another
konkurent
Lernen beginnen
competotor
dostępne środki
Lernen beginnen
available means
resources
Lernen beginnen
available means
elementy składowe
Lernen beginnen
constituent elements
components
Lernen beginnen
constituent elements
Składniki
Lernen beginnen
components
zasoby, środki
Lernen beginnen
resources
Kwota konkretnego dobra gospodarczego lub usługi, którą konsument lub grupa konsumentów będzie chciała kupić po danej cenie
Lernen beginnen
The amount of a particular economic good or service that a consumer or group of consumers will want to purchase at a given price
demand
Lernen beginnen
The amount of a particular economic good or service that a consumer or group of consumers will want to purchase at a given price
popyt
Lernen beginnen
demand

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.