Project management

 0    176 Datenblatt    kasiaagnieszka2
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
odpowiedni, właściwy
Lernen beginnen
applicable
znaczący, ważny
Lernen beginnen
significant
zbiorowy, wspólny
Lernen beginnen
adj. collective
cecha, właściwość
Lernen beginnen
adj. attribute
przedstawić w skrócie / szkicować
Lernen beginnen
to outline
zgodny, zwięzły, konsekwentny
Lernen beginnen
consistent
dopełniać, spełniać, wykonywać
Lernen beginnen
to fullfill
jako taki
Lernen beginnen
as such
przeciwdziałać zagrożeniom
Lernen beginnen
counter threats
w celu doprowadzenia do
Lernen beginnen
to bring about
we want to bring about unity, we want to bring about integration
uzgodniony
Lernen beginnen
agreed
w ciągu
Lernen beginnen
within
wynik
Lernen beginnen
outcome
rejestrować, nadać osobowość prawną, zawierać, przyłączyć, włączyć
Lernen beginnen
to incorporate
incorporate an element of risk
zaprzęgać, wykorzystać
Lernen beginnen
to harness
materialny
Lernen beginnen
tangible
wysiłek, staranie
Lernen beginnen
effort
inicjatywa
Lernen beginnen
initiative
nieznany
Lernen beginnen
unfamiliar
zbliżony
Lernen beginnen
approached
to be approched as a project
jednorazowa
Lernen beginnen
one-off
one-off scope of work
zakres, możliwość
Lernen beginnen
scope
poślizg
Lernen beginnen
slip
obszerny
Lernen beginnen
extensive
przewidzieć
Lernen beginnen
to envisage
it's hard to envisage both domestic and foreign business investment in such a climate
główny
Lernen beginnen
principal
rozbić, rzucic, dopasowac
Lernen beginnen
to pitch
sb pitched the idea of creating sth
oparte na nauce
Lernen beginnen
science-based
prezentowac
Lernen beginnen
to showcase
opuszczona gliniana jama
Lernen beginnen
disued clay pit
kopuła
Lernen beginnen
dome
w temple, a szybkoscia
Lernen beginnen
at a rate of
współpracownik, wspolautor
Lernen beginnen
contributor
zrównoważony
Lernen beginnen
sustainable
zapoznać
Lernen beginnen
acquaint
be sure to acquaint yourself as fully as possible with sth
poprzedzający
Lernen beginnen
preceding
faza, okres, stadium
Lernen beginnen
phase
zbliżać się / przybliżać się
Lernen beginnen
to approach
pragnąć czegoś
Lernen beginnen
to desire sth
popełnić, angażować, oddać
Lernen beginnen
to commit
znaczący
Lernen beginnen
significant
rozkład dnia / jazdy / plan zajęć / grafik
Lernen beginnen
schedule
regulacja
Lernen beginnen
adjustment
podstawowy
Lernen beginnen
primary
udoskonalenie czegoś
Lernen beginnen
to refine sth
cel
Lernen beginnen
objective
wyregulować
Lernen beginnen
adjust
oszacować
Lernen beginnen
assess
wynik
Lernen beginnen
outcome
utrzymanie
Lernen beginnen
maintaining
nakładać się warstw na siebie
Lernen beginnen
overlap
sth often overlap
wadliwa
Lernen beginnen
flawed
założenie
Lernen beginnen
assumption
czas trwania
Lernen beginnen
duration
oszacować
Lernen beginnen
assess
wynik
Lernen beginnen
outcome
zakres
Lernen beginnen
scope
zadrapanie
Lernen beginnen
scratch
pociągać za sobą
Lernen beginnen
entail
odpowiednio
Lernen beginnen
respectively
często
Lernen beginnen
frequently
inna praca do pogodzenia
Lernen beginnen
other work to juggle
dzierżyć władzę
Lernen beginnen
to wield power
przeciwna, antagonistyczna relacja
Lernen beginnen
adversarial relationship
z dnia na dzień
Lernen beginnen
day-to-day
stanowić
Lernen beginnen
to constitute
wystarac się, nabyć,
Lernen beginnen
to procure
The Money form this ja used to procure weapons
zlecić, zamówić
Lernen beginnen
commission
przydzielać, wyznaczyć
Lernen beginnen
assign
I was assigned to teach to of my classmates German
piasta, centrum
Lernen beginnen
hub
w górę
Lernen beginnen
upwards
zdolny
Lernen beginnen
capable
zobowiązanie / obowiązek
Lernen beginnen
commitment
skromny siebie
Lernen beginnen
self effacing
chętny do nauki
Lernen beginnen
keen to learn
osiągalny
Lernen beginnen
attainable
letni, obojętny
Lernen beginnen
lukewarm
poświęcenie
Lernen beginnen
sacrifice
so it's not a kind of sacrifice, quite the reverse
mało prawdopodobne,
Lernen beginnen
unlikely
odwrotnie
Lernen beginnen
conversely
przewidywanie
Lernen beginnen
to anticipate
uporac sie z czyms
Lernen beginnen
to tackle
różnorodny
Lernen beginnen
diverse
wymagany
Lernen beginnen
requisite
odwaga
Lernen beginnen
courage
uczciwość
Lernen beginnen
integrity
na od przed
Lernen beginnen
upon
stanowić
Lernen beginnen
constitute
się pojawiać
Lernen beginnen
to crop up
angażować
Lernen beginnen
engage
poszukiwanie, sledztwo
Lernen beginnen
quest
ramy czasowe
Lernen beginnen
timeframe
stały, nieruchomy
Lernen beginnen
fixed
zerwać
Lernen beginnen
cull
pożądany
Lernen beginnen
desirable
niewątpliwie centralny
Lernen beginnen
undoubtedly central
wyregulować
Lernen beginnen
adjust
ostateczny cel
Lernen beginnen
ultimate aim
pojawić się
Lernen beginnen
crop up
dowodzić
Lernen beginnen
command
przezwyciężać
Lernen beginnen
overcome
obszerna odprawa
Lernen beginnen
extensive briefing
zobowiązanie / obowiązek
Lernen beginnen
commitment
odraczać
Lernen beginnen
postpone
we should postpone vote until Tomorrow
szybkość
Lernen beginnen
quickness
przypisać winę komuś
Lernen beginnen
apportion blame to somebody
zagmatwany
Lernen beginnen
embroiled
wykuć, fałszować
Lernen beginnen
to forge
skuteczność, wydajność
Lernen beginnen
efficiency
oszacować
Lernen beginnen
assess
Przekazać
Lernen beginnen
Hand over
wskazać
Lernen beginnen
indicate
uzyskać
Lernen beginnen
obtain
uzasadniać
Lernen beginnen
justify
rozbić
Lernen beginnen
to pitch
utrzymać
Lernen beginnen
to maintain
satysfakcjonujący / opłacalny
Lernen beginnen
rewarding
nakłady
Lernen beginnen
input
istotny / trafny
Lernen beginnen
relevant
Osobiste podejście
Lernen beginnen
Personal approach
ulepszenie
Lernen beginnen
enhhance
całkowicie
Lernen beginnen
wholly
zobowiązany
Lernen beginnen
committed
opuszczony
Lernen beginnen
abandoned
mądrość
Lernen beginnen
wisdom
zdolność
Lernen beginnen
capability
ustepliwosc, zgodnosc
Lernen beginnen
facility
zbieranie informacji
Lernen beginnen
gathering information
odsłonić, odkryć
Lernen beginnen
expose
The fraud Was exposed
dotychczas
Lernen beginnen
hitherto
badanie
Lernen beginnen
scrutiny
stąpać ostrożnie
Lernen beginnen
tread carefully
odważny
Lernen beginnen
courageous
domagać się
Lernen beginnen
insist
wziąć czegoś z kolei
Lernen beginnen
take sth in turn
uznany za sukces
Lernen beginnen
deemed a success
zawiesić
Lernen beginnen
suspend
rozmyślania
Lernen beginnen
musings
Nakłady
Lernen beginnen
expenditures
przyrostowe
Lernen beginnen
incremental
it was incremental
Założenia, przypuszczenia
Lernen beginnen
assumptions
I already confirmed that assumptions
ogólny
Lernen beginnen
overall
prawdopodobieństwo
Lernen beginnen
likehood of being discovered is small
twierdził, że
Lernen beginnen
he argued that
podjąć, podjemowac
Lernen beginnen
to undertake
dokładny
Lernen beginnen
accurate
zdobyć
Lernen beginnen
gain
that is the only way to gain public's endorsement of legal migration
cel projektu
Lernen beginnen
project objective
Pobiera dane
Lernen beginnen
get input
ułatwiać
Lernen beginnen
facilitate
oszacowanie
Lernen beginnen
estimate
wyraźny
Lernen beginnen
explicit
psuć się/załamywać się rozbierac, przelamywac
Lernen beginnen
break down
zasięgnąć porady
Lernen beginnen
seek advice
wyrafinowany
Lernen beginnen
sophisticated
zwięzłość
Lernen beginnen
brevity
poinformuj cię w poniedziałek
Lernen beginnen
brief you on Monday
kunktatorstwo, zwlekanie, odkładanie na potem
Lernen beginnen
procrastination
wewnętrzny
Lernen beginnen
internal
opór
Lernen beginnen
resistance
podatne
Lernen beginnen
prone
przezwyciężać
Lernen beginnen
overcome
angażuje się sposobem
Lernen beginnen
engaging way
zdolność
Lernen beginnen
capability
dokonać korekty
Lernen beginnen
to make adjustment
równie ważne
Lernen beginnen
equally vital
koszt ponoszony przez projekt
Lernen beginnen
the cost your project is incurring
niepowodzenie
Lernen beginnen
failure
identyfikuje obszary nieefektywności
Lernen beginnen
it identifies the areas of inefficiency
budżety projektów sporadycznie przyciągają uwagę przestępców
Lernen beginnen
project budgets ocassionally attract criminal attention
odpowiedzialności za
Lernen beginnen
be liable for
dostosowywanie zmian
Lernen beginnen
adjusting changes
okazało się to dokładne
Lernen beginnen
this proved accurate
spadło morale, a rotacja personelu wzrosła
Lernen beginnen
morale dropped and staff turnover increased
ciągła potrzeba wprowadzenia nowych pracowników
Lernen beginnen
the constant need to induct new staff pushed
w razie potrzeby, oferowany jest link do banku
Lernen beginnen
if applicable, the link to bank is offered
if applicable the link

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.