project management terms 4

 0    12 Datenblatt    tjfudakowski
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
To meet the deadline
We will need to increase staff in order to meet the deadline of the project.
Lernen beginnen
dotrzymać terminu
Będziemy musieli zwiększyć personel, aby dotrzymać terminu realizacji projektu.
To resolve the problem
The telephone resolved the problem of instant communication over long distances.
Lernen beginnen
rozwiązać problem
Telefon rozwiązał problem natychmiastowej komunikacji na duże odległości.
To foster better teamwork
A 360 type of appraisal fosters better project teamwork.
Lernen beginnen
wspierać lepszej pracy zespołowej
Ocena typu 360 sprzyja lepszej pracy zespołowej.
To improve lines of communication
Improvement in the lines of communication between project managers has reduced the procurement time and reduced the cost of budgeted materials.
Lernen beginnen
poprawić linie komunikacji
Poprawienie linii komunikacji między kierownikami projektów skróciło czas zamówień i zmniejszyło koszty materiałów budżetowych.
Backlog of work
The team split the backlog of work into sets of prioritized tasks and assigned them into different projects.
Lernen beginnen
zaległość pracy
Zespół podzielił zaległości prac na zestawy priorytetowych zadań i przypisał je do różnych projektów.
To list by order of importance
The HR manager listed the criteria for the hiring of the new manager in descending order of importance.
Lernen beginnen
wymienić według ważności
Menedżer HR wymienił kryteria zatrudniania nowego menedżera według ważności.
To discuss issues
The Board discussed the issues raised as a result of the audit of the Summerhill project.
Lernen beginnen
omówić problemy
Rada omówiła problemy poruszone w wyniku audytu projektu Summerhill.
To stick to the playbook
He stuck to the project playbook while demonstrating project phases on the display screen.
Lernen beginnen
trzymać się podręcznika
Trzymał się podręcznika projektu, demonstrując fazy projektu na ekranie wyświetlacza
To reach a deadline
The failure to reach a decision within the deadline, may become subject to court action.
Lernen beginnen
osiągnąć termin
Nieosiągnięcie decyzji w terminie może stać się przedmiotem postępowania sądowego.
To zero in on
Their urban project zeros in on analysing the concrete geometry found in cityscape.
Lernen beginnen
koncentrować się na
Ich projekt miejski koncentruje się nad analizą konkretnej geometrii znalezionej w przestrzeni miejskiej.
To update someone on
They were updated on the status of three building projects which were behind schedule because of lack of workers.
Lernen beginnen
poinformować kogoś na
Zostałi oni poinformowani o statusie trzech projektów budowlanych, które były opóźnione z powodu braku pracowników.
To cancel a meeting
The next meeting will be cancelled if the project encounters major obstacles in its implementation.
Lernen beginnen
odwołać spotkanie
Następne spotkanie zostanie odwołane, jeśli projekt napotka poważne przeszkody w jego realizacji.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.