przydatne zwroty - ustna

 0    48 Datenblatt    platkowa1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
jakie jest twoje zdanie?
Lernen beginnen
What's your view?
Jak to widzisz?
Lernen beginnen
How do you see it?
Możesz to rozwinąć?
Lernen beginnen
Could you elaborate on that?
Mógłbyś to skomentować?
Lernen beginnen
Would you care to comment on?
Moim zdaniem...
Lernen beginnen
In my judgment...
Myślę, że istotne jest...
Lernen beginnen
I think it is essential to...
Abstrahując od...
Lernen beginnen
To say nothing of aside from...
Odnoszę wrażenie, że...
Lernen beginnen
I get the impression that...
Chcę podkreślić, że...
Lernen beginnen
I want to press the point that...
Aby zobrazować ten punkt
Lernen beginnen
To exemplify this point
Mówiąc wprost
Lernen beginnen
Strictly speaking
Bardziej dokładnie byłoby powiedzieć, że
Lernen beginnen
It would be more accurate to say that...
Nie ma wątpliwości co do tego, że
Lernen beginnen
There is no doubt about it that
Krótko mówiąc
Lernen beginnen
To be brief
Chodzi mi o to
Lernen beginnen
The point I'm trying to make is
W odpowiedzi na twoje pytanie
Lernen beginnen
In answer to your question
Jeśli chodzi o mnie
Lernen beginnen
When it comes to me
W zupełności się zgadzam
Lernen beginnen
I couldn't agree more
Mam takie samo zdanie
Lernen beginnen
I'm of the same opinion.
W pełni zgadzam się z twoją opinią
Lernen beginnen
I endorse wholeheatedly your opinion
Muszę się z tym zgodzić
Lernen beginnen
I must agree with that
To brzmi rozsądnie
Lernen beginnen
That sounds reasonable
Jeśli mam być szczery
Lernen beginnen
To be honest
Jestem rozerwany pomiędzy
Lernen beginnen
I'm torn between
Nie jestem do końca przekonany
Lernen beginnen
I'm not entirely convinced
Właściwie to nie mam doświadczenia w...
Lernen beginnen
Actually, I don't have any first-hand experience of...
Nie mam najmniejszego pojęcia o...
Lernen beginnen
I do not have the faintest idea about...
Nie mam zielonego pojęcia
Lernen beginnen
I haven't the remotest conception...
Słuszna uwaga, ale
Lernen beginnen
That's a valid point, but
Chciałbym podnieść kwestię na temat
Lernen beginnen
I would like to raise a question about...
Kolejną istotną kwestią jest to, że
Lernen beginnen
Another significant point is that
Pozwól mi rozwinąć
Lernen beginnen
Let me expandLet me elaborate...
Uwzględniając wszelkie aspekty...
Lernen beginnen
From all angles...
Przepraszam, że ci przerywam, ale
Lernen beginnen
Excuse my interrupting you, but
Nie jestem przekonany co od tego, że
Lernen beginnen
I'm not at all convinced that...
Jestem całkowicie przeciwny temu, że
Lernen beginnen
I am firmly opposed to the idea that...
Mam inne zdanie, ponieważ
Lernen beginnen
I'm of a different opinion because
Nie mogę się z tym zgodzić
Lernen beginnen
I can't go along with that/I can't agree with this idea
Na pierwszy rzut oka
Lernen beginnen
At the first glimpse
Na pierwszym planie możemy zobaczyć
Lernen beginnen
In the foreground we can see
Na dalszym planie znajduje się
Lernen beginnen
In the background there is
Uwaga widza jest skupiona na
Lernen beginnen
The viewer's attention is focused on
Obrazek pokazuje scenę z...
Lernen beginnen
The picture shows a scene from...
poza tym
Lernen beginnen
moreover
pomimo to
Lernen beginnen
nevertheless
stąd
Lernen beginnen
hence
zatem
Lernen beginnen
therefore
jednakże
Lernen beginnen
However

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.