Przymiotniki, jaki jest?

 0    89 Datenblatt    abialecka2307
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zdolny
Lernen beginnen
able
głupi
Nie bądź głupi.
Lernen beginnen
stupid
Don't be stupid.
zły
To jest zła odpowiedź.
Lernen beginnen
bad
This is a bad answer.
dobry
To naprawdę dobra książka.
Lernen beginnen
good
It’s a really good book.
piękny
Piękny dzień, czyż nie?
Lernen beginnen
beautiful
Beautiful day, isn't it?
najlepszy
Nasza komunikacja miejska jest najlepsza!
Lernen beginnen
the best
Our public transport is the best!
lepszy
Mój samochód jest lepszy od twojego.
Lernen beginnen
better
My car is better than yours.
duży
To miasto jest takie duże.
Lernen beginnen
big
This city is so big.
ciemny
Dlaczego jest tu tak ciemno?
Lernen beginnen
dark
Why is it so dark here?
pewny
Jest pewny, że żyjemy w Matrixie.
Lernen beginnen
sure
He's sure that we live in Matrix.
czysty
Zajęło mi godzinę, by wyczyścić kabinę prysznicową.
Lernen beginnen
clean
It took me an hour to clean the shower cubicle.
brudny
Toaleta jest bardzo brudna.
Lernen beginnen
dirty
The toilet is very dirty.
oczywisty
Lernen beginnen
clear
zimny
Jest mi zimno.
Lernen beginnen
cold
I'm cold.
gorący
Powinieneś pić dużo wody kiedy jest gorąco.
Lernen beginnen
hot
You should drink a lot of water when it's hot.
inny
On szuka innej pracy.
Lernen beginnen
different
He’s looking for a different job.
łatwy
Ta gra jest taka łatwa.
Lernen beginnen
easy
That game is so easy.
trudny
Ta nowa gra jest dla mnie zbyt trudna.
Lernen beginnen
difficult
This new game is too difficult for me.
sławny
On jest najsłynniejszym specjalistą.
Lernen beginnen
famous
He's the most famous specialist.
szybki
Nasze działania muszą być szybkie i skuteczne.
Lernen beginnen
fast
Our actions have to be fast and efficient.
powolny
Stare samochody są zazwyczaj wolne.
Lernen beginnen
slow
Old cars are usually slow.
darmowy
Lernen beginnen
free
drogi
Nie kupiłam samochodu, gdyż był zbyt drogi.
Lernen beginnen
expensive
I didn't buy the car because it was too expensive.
znakomity
Lernen beginnen
excellent
szczęśliwy
Jestem szczęśliwy ponieważ wkrótce żenię się.
Lernen beginnen
happy
I feel happy because I'm getting married soon.
nieszczęśliwy
Całe życie byłem nieszczęśliwy.
Lernen beginnen
unhappy
I've been unhappy my whole life.
trudny
Ta nowa gra jest dla mnie zbyt trudna.
Lernen beginnen
difficult
This new game is too difficult for me.
łatwy
To oprogramowanie jest łatwe do zainstalowania.
Lernen beginnen
easy
It’s easy to install this software.
ciężki
Mój bagaż jest bardzo ciężki.
Lernen beginnen
heavy
My luggage is very heavy.
lekki
To musi być lekka konstrukcja.
Lernen beginnen
light
It must be a light structure.
delikatny, łagodny
Lernen beginnen
soft
wysoki
Jest bardzo wysokim mężczyzną - ma 2 metry wzrostu.
Lernen beginnen
tall
He is a very tall man with his 2 meters of height.
poprawny
Czy to jest poprawne?
Lernen beginnen
correct
Is that correct?
niski
Niski człowiek uciekł niepostrzeżenie.
Lernen beginnen
short
The short man escaped unnoticed.
ważny, istotny
To ważna kwestia.
Lernen beginnen
important
This is an important issue.
nieważny
Mam trzy paszporty, ale dwa są już nieważne.
Lernen beginnen
invalid
I have three passports, but two of them are invalid.
znany
Jest dobrze znany wśród poliglotów.
Lernen beginnen
known
He is well known among polyglots.
ogromny
Twoje ranczo jest ogromne!
Lernen beginnen
large
Your ranch is large!
mały
W ogrodzie rośnie małe drzewo.
Lernen beginnen
small
There's a small tree growing in the garden.
ostatni
Mówię ci to po raz ostatni
Lernen beginnen
last
I'm telling you this for the last time.
pierwszy
To mój pierwszy sukces w pracy.
Lernen beginnen
first
It is my first success at work.
drugi
Lernen beginnen
second
długi
Potrafię biegać na długich dystansach.
Lernen beginnen
long
I can run long distances.
nowoczesny
Lernen beginnen
modern
nowy
Czy wiesz coś o naszych nowych sąsiadach?
Lernen beginnen
new
Do you know anything about our new neighbours?
stary
Muszę pozbyć się mojego starego samochodu.
Lernen beginnen
old
I have to get rid of my old car.
jedyny
Jestem jedynym Anglikiem w mojej klasie.
Lernen beginnen
sole
I'm the sole English person in my whole class.
inny
On szuka innej pracy.
Lernen beginnen
different
He’s looking for a different job.
ładna dziewczyna
Lernen beginnen
pretty girl
publiczny
Palenie w miejscach publicznych jest zakazane.
Lernen beginnen
public
It's forbidden to smoke in public places.
bogaty
Bogaci mężczyźni są bardziej atrakcyjni.
Lernen beginnen
rich
Rich men are more attractive.
biedny
Lernen beginnen
poor
prawidłowy
To prawidłowa odpowiedź.
Lernen beginnen
right
It's the right answer.
smutny
Nie bądź smutna. To nie koniec świata.
Lernen beginnen
sad
Don't be sad. It's not the end of the world.
ranny ptaszek
Babcia to ranny ptaszek, wstaje zazwyczaj o 5.
Lernen beginnen
an early bird
Grandma is an early bird, she usually gets up at 5 o'clock.
wesoły
Lernen beginnen
cheerful
niedawny
Niedawne wydarzenia zmieniły moje życie.
Lernen beginnen
recent
The recent events have changed my life.
zagraniczny
Lernen beginnen
foreign
późniejszy
Lernen beginnen
later
gadatliwy
Ona jest strasznie gadatliwa,
Lernen beginnen
talkative
She is such a talkative person,
wściekły
Lernen beginnen
furious
entuzjastyczny
Na początku był bardzo entuzjastyczny.
Lernen beginnen
enthusiastic
At the beginning he was really enthusiastic.
przerażony
Lernen beginnen
horrified
w średnim wieku
Lernen beginnen
middle-aged
ostry
Azja jest znana z ostrego jedzenia.
Lernen beginnen
hot
Asia is famous for spicy food.
mały
W ogrodzie rośnie małe drzewo.
Lernen beginnen
small
There's a small tree growing in the garden.
delikatny
Lernen beginnen
delicat
specjalny
To jest oferta specjalna.
Lernen beginnen
special
It's a special offer.
silny
Silni mężczyźni też płaczą.
Lernen beginnen
strong
Strong men also cry.
głośny
Lernen beginnen
loud
okropny
Lernen beginnen
awful
cienki
Stąpasz po cienkim lodzie.
Lernen beginnen
thin
You're walking on thin ice.
prawdziwy
To, co powiedziałem, to prawda, przysięgam!
Lernen beginnen
true
What I said was true, I swear!
nieprawdziwy
Lernen beginnen
false
ciepły
Weź mój ciepły sweter.
Lernen beginnen
warm
Take my warm sweater.
Zimno
Czy na zewnątrz jest zimno?
Lernen beginnen
Cold
Is it cold outside?
słaby
To dziecko jest słabe.
Lernen beginnen
weak
This child is weak.
znudzony
Studenci byli znudzeni i chcieli wyjść.
Lernen beginnen
bored
The students were bored and wanted to leave.
młody
Jaki z ciebie uroczy młody człowiek.
Lernen beginnen
young
You're such a charming young man.
niezdrowy
Papierosy i niezdrowa dieta prowadzą do wielu chorób.
Lernen beginnen
unhealthy
Cigarettes and unhealthy diet lead to many diseases.
nieporządny
Lernen beginnen
messy
.
bezużyteczny
Sprzęt który mi wysłałeś jest kompletnie bezużyteczny.
Lernen beginnen
useless
The equipment you sent me is completely uselees.
nudny
Nienawidzę szkoły, jest nudna!
Lernen beginnen
boring
I hate school, it's boring!
ogromny / wielki
Lernen beginnen
great
spragniony
Jest spragniona.
Lernen beginnen
thirsty
She's thirsty.
rozdrażniony, poirytowany
Lernen beginnen
irritated
irytujący
Lernen beginnen
annoying
podirytowany, zdenerwowany
Lernen beginnen
irritated, nervous
uporządkowany, czysty
Ich pokój zawsze jest czysty.
Lernen beginnen
tidy
Their room is always tidy.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.